• Bütün maddenin özünü meydana getiren ve kâinatın ilk cevheri durumunda bulunan 'esir' maddesi yoktan yaratılmıştır. Bu madde, İlâhî hikmetle infilak ettirilmiş, atom, enerji ve diğer temel parçacıklar vücuda getirilmiştir. Bu ilk yaratma işi, bir defaya mahsus olmak üzere yapılmış ve 'inşa' dediğimiz, eşyanın mevcut elementlerden yaratılması kapısı açılmıştır.

  Artık şu an, zerratın 'yok'tan yaratılması bahis mevzuu değildir. İlk yaratılışa madde lâzım olduğu kadarıyla bir defaya mahsus olarak yaratılmıştır. Ancak her baharda yeniden vücut bularak canlanan milyonlarca bitki ve ağaç; şekil, renk, model, koku ve ağaç, bir bahar öncesinin durumuyla tıpa tıp aynısı değildir. Bunlar her bahar 'yok'dan yaratılmıştır.

  Fakat, 'Ol' emriyle, 'Yok'dan yaratılmış hususunun mâhiyetini iyi bilmek lâzımdır. Bir kere bize göre yok olan bir şey, maddî bir vücut sahibi olmasa da, Allah tarafından bilinmektedir. Çünkü, Cenab-ı Hakkın ilim sıfatı muhittir, yani her şeyi içine alır. Dolayısıyla, İlâhî ilim dairesinin dışına hiçbir şey çıkamaz. Bu ilim dairesinden maddî vücut dairesine çıkan bir şey, bize göre 'yok'dan var edilmiştir. Ama bunu hiçbir zaman mutlak 'Yok'luk şeklinde tasavvur edemeyiz.
 • ...klasik kuramlarda kuvvetler alanlar tarafından aktarılırlar. Ancak kuantum alan kuramlarında kuvvet alanları, bozon denilen çeşitli temel parçacıklardan oluşmuştur; bozonlar kuvvet taşır, madde ve parçacık arasında gidip gelerek kuvvetin aktarılmasını sağlarlar. Madde parçacıklarına fermiyonlar denir. Elektronlar ve kuarklar fermiyonlara örnektir. Foton veya ışık parçacığı, bozona örnektir. Elektromanyetik kuvveti ileten bozondur. Bir madde parçacığı (örneğin bir elektron) bir bozon veya kuvvet parçacığı yayar ve geri teper, tıpkı mermisini fırlattıktan sonra geri tepen bir top gibi. Sonra kuvvet parçacığı bir başka madde parçacığı ile çarpışarak soğrulur ve o parçacığın hareketini değiştirir. KED’e göre yüklü parçacıklar -elektromanyetik kuvvetin etkidiği parçacıklar- arasındaki bütün etkileşim, foton değişimi kavramıyla tanımlanır.
 • Daha önceki bakış açısına göre, temel parçacıklar arasındaki farklılıklar, aslında her bir parçacık türünün "farklı bir kumaştan kesildiği" söylenerek açıklanıyordu. Her parçacık temel olarak görülse de, her birinin oluşturduğu "malzemenin" farklı olduğu düşünülüyordu.
  Örneğin elektron "malzemesi" negatif elektrik yüklüydü, nötrino "malzemesi" ise elektrik yüküne sahip değildi.

  Sicim kuramı, bütün maddenin ve bütün kuvvetlerin "malzemesinin" aynı olduğunu söyleyerek bu tabloyu kökten değiştirir.

  Her temel parçacık tek bir sicimden oluşur-yani her parçacık tek bir sicimdir- ve bütün sicimler de kesinlikle birbirinin aynıdır. Parçacıklar arasındaki farklılıklar, sicimlerinin farklı titreşim örüntüleri göstermesinden doğar. Farklı temel parçacıklar olarak görünen şeyler aslında temel bir sicimin çıkardığı farklı "notalardır".

  Muazzam sayıda böyle titreşen sicimden oluşan evrenin kozmik bir senfoniden farkı yoktur.
 • Sonsuz küçük içinde maddenin yapılanmasını sağlayan üç temel kuvvet vardır. Hadronlar içinde kuarkları tutan "güçlü kuvvet". Nükleer dönüşümü gerçekleştiren "zayıf kuvvet". Ve atomlardaki elektronları döndüren ve atomlar arasında bağlantı kuran "elektromanyetik kuvvet". Bunlar doğada çok farklı biçimde ortaya çıkan ve doğanın zenginliğini ve farklılığını oluşturan üç temel kuvvettir. Dördüncü temel kuvvet, Newton'un kuvvetidir; sizi maddenin sırlarını bulmaya çalışırken koltuğunuzda tutan bu kuvvetin yani yercekiminin sonsuz küçük dünyada yeri yoktur. Ya da daha doğrusu bu kuvvet parçacıklar dünyasını yöneten öbür üç kuvvete göre o kadar zayıftır ki bilinmez.
 • Kuantum fiziğinde parçacıklar sürekli 'yaratılır' ve 'yok edilirler'. Devamlı değil kesintili varoluş kuantum fiziğinin temel özelliği haline gelir. Bundan dolayı maddeyi oluşturan temel yapılar çok geçici ve kısa bir varoluşa sahiptirler. Var olmak için gereken enerji ise boşluktan 'ödünç alınır' ve hemen aynı anda geri verilir. Oluşan tüm parçacıklar zıtları ile ortaya çıkar ve bu çiftler oluşur oluşmaz birbirlerini yok eder.