• Tarafıma gelen mesaj / Kitap öneri dememiz o ki //
  Vira-Bismillah; As/Salamu/Alaikum.. sayın Nur hanım, tarih ve siyasi genel yelpaze içeriğinde telkin-i tavsiye niteliğinde kitaplar.. 1- (et-Tefsîrü'l-kebîr. Tefsîru Mukâtil b. Süleyman /Tefsir/.. - el-2-
   Vücûh ve'n-nezâir.  3- Tefsîrü'l-hamsimi'e âye mine'l-Kur'ân.) "Ebü'l-Hasen Mukâtil b. Süleyman b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî (ö. 150/767), Kur'an'ı baştan sona kadar tefsir eden ilk ilk ilk müfessir yapan alimdir.".. Ve bu alim, ayrıca dedeleri sahabe Hz Osman'ın kılıcına yapan usta ispat ise Topkapı Sarayı Hz Osman'ın Kılıcı üzerinde/ki TamGa soğuk mührü.. Ve özellikle şunu/da ifade edeyim Mukatil bin Süleyman (ra.) bu alim  İbn-i Teymiyye ve onun öğrencilerinden çok daha çok serttir.. Ve yazdığı eserler ne dirayet, ne rivayet nede İŞAR-i yani canlı nefesten nefese NAKİLDİR !..
  - Devlet ve Tarih boyutlu;
  1) İrşadü’l-Aklu’s-Selim Mezaye’l-Kitabü’l-Kerim / tefsir/
  2) Maâk'dü t-tarrâffi evveli sureti'l-Feth minel-Keşşâf
  3) Tefsirü sureti'I-Furtan
  4) Tef sini sureti'I Müminin
  5) Risale fi bahsi imâni'l-Firavn
  6) Hukuk
  7) Fetavayı Ebussuud Efendi
  8) Münşeat-ı Ebussuud
  9) Akaid
  10) Duânâme-ı Ebussuud (Duaname yalın bir dil ile yazılmış dualar ve hadisler)
  11) Risale fi ediyeti'l-me'sûre
  12) Risale-i Mergûbe
  13) Mecmua-ı Deavât
  - Tarih'deki vuku/gelişmeler;
  1) René Grousset
  2) Theodor Herzl; Siyonizm’in ve İsrail’in kurucusu Theodor Herzl Hatıralar ve Sultan Abdülhamid.. (Kısa bir özetle, Türk İmparatorluk toprakları bana değil, Türk Milletine aittir. Bu İmparatorluğun hiçbir parçasını hiçbir kimseye veremem. Yahudiler şimdilik milyarlarını biriktirsinler. Kimbilir, bir gün bu İmparatorluk paylaşılırsa, onlar da istediklerini belki de bir şey ödemeden elde edebilirler. Fakat ancak kadavramız paylaşılır, canlı vücuttan parça koparılmasına müsaade etmem.)..
  - İlmihal niteliği özellikle Türkiye topraklarında yaşayan Müslümanlar için İmam İSLAM Atlası..
  - Madde ve Mana ile İnsan, Kadın ve Erkek Büyük Doğu eser kitapları...
  - Birde Rudolf Hess, Çakal Carlos Müslüman olarak Salim Muhammed ismini aldığı kitap,
  - Son olarak satış ve insan diyaloğu içinde İş Yaşamında 100 Kanguru kitabı..
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyonizm farklı bir yönde gelişmiştir. Theodor Herzl
  başkanlığındaki Siyonistler, yani modern milliyetçiler ilk başta sadece kültürel bir otonomi ve giderek bölgesel bir idari otonomi peşinde koşmuşlardır. Hatta bunun için Osmanlı Devleti’ne tamamıyla sadakat, mali zorlukları halletme ve borçları önleme teklifiyle padişaha çıkmışlardır. Hiç şüphesiz ki bu özerklik talebi reddedilmiştir, ama gelen Siyonistlerin bir kısmı izin alamasalar da
  yerleşme başlamıştır.
 • 1896'da, Osmanlı başkentine Theodor Herzl'in seyahatini duymuştu. Herzl, Yahudi sorunlarını muhtemelen Filistin'de bir Yahudi devleti kurarak çözmeyi önerdiği "Yahudi Devleti" kitabını daha yeni yayınlamıştı. Herzl, Sultan Abdulhamid’e para yardımı veya Emin'in anlattığı şekliyle "rüşvet" karşılığında Filistin'i Yahudilere vermeyi önerdi. Sultan'ın cevabı şuydu: "Toprağın bir adımını bile satamam, çünkü o benim değil, halkımındır... Yahudilerin milyonları kendilerinin olsun, imparatorluğum parçalandığında Filistin'i karşılıksız elde edebilirler."
  Philip Mattar
  Sayfa 28 - Akademi - Ağustos 1.Baskı 1991
 • İsrail'in manevi babası Theodor Herzl, Yahudi Devleti adlı eserinde ve 70 sene evvel yazdığı romanlarında, Yahudilerin göçleri, İsrail'in kurulması, bilimsel temellere dayalı sanayi ve modern tarımın inşa edilmesi, toplumun teşkilatlandırılmasını ve birçok başka şeyi detaya kadar şaşırtıcı bir biçimde tahmin etmiştir.
 • Theodor Herzl görüşmelerin tıkanması üzerine, "Abdülhamid'le bu iş olmayacak. Onun tahttan indirilmesi ve yerine bizimle uyumlu çalışacak idarecilerin geçmesi lazım" diyor.
 • Theodor Herzl, ilk girişimini danışmanlarından Kont Newlinski aracılığıyla yapar. II. Abdülhamid'in gözüne girebilmek ve kendisini etkileyebilmek için meseleye şöyle yaklaşmayı dener: Herzl, Newlinski aracılığıyla nakit 5 milyon altınlık teklifini yapar (bu paranın büyük kısmını Baron Edmond Rothschild karşılamaya söz vermiştir). O vakitler Osmanlı hazinesinin içinde bulunduğu sıkınlı vaziyeti düşünürsek, toplam 20 milyon sterlini bulacak bu cömert teklif, gerçekten de ciddi ve su kadar ihtiyaç duyulan bir meblağdır.
 • ... Theodor Herzl, İstanbul'a 1896 - 1902 yılları arasında yaptığı 5 ziyaretten yalnızca birisinde Padişah'la görüşebilmiştir. Bütün gücüyle Sultan'ı Yahudilerin Filistin'e iskânına ikna etmeye çalışan Herzl'in çabaları her seferinde akim kalmış ve sonunda Abdülhamid tahtta kaldığı sürece Filistin'de bir İsrail devletinin kurulamayacağını anlamıştır.