Zafer, bir alıntı ekledi.
 16 May 13:29 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İki iyi insanın iyi geçinmesi kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır.
Alexis de Tocqueville

Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı, Ahmet Şerif İzgören (Sayfa 110)Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı, Ahmet Şerif İzgören (Sayfa 110)
selim koç, bir alıntı ekledi.
14 May 14:39

Faşizm liberal demokrasinin, bir buhranın sonucunda doğdu.
Liberalizm nedir? En güzel tarif liberal Benjamin Constant'ınki. Liberalizm kişinin hürriyetidir,
despotizme karşı, kalabalığa karşı hürriyeti. Liberalizm demek burjuvazi demektir, ferdin toplum
karşısındaki haysiyeti, vekarıdır. Fert bütün düşüncelerinde hürdür. Alt-yapısı, ticaret
hürriyetine, serbest rekabete dayanan bir düzen. Liberal demokrasilerin 128
temelinde kapitalizmin zaferi vardır. Liberalizm, yani burjuvazi Asya'yı Afrika'yı sömürmeseydi,
kendi işçisine söz hakkı tanımazdı.
Kartel ve trustlerin saltanatı başlayınca Tocqueville'in kendilerine büyük ümitler bağladığı orta
sınıflar korkuya düştü. Marx'a göre 2 sınıf kalacaktı: kapitalistler ve proleterler.
Kapitaller gittikçe sayısı azalan ellerde toplanacak, orta sınıf proleterleşecekti. İktisadî
liberalizmin sona erişi karteller ve trustlerle olur. Konsantrasyon orta sınıflar için büyük bir
tehlikedir. 1917'den sonra liberal demokrasiler korkunç bir kâbus içindeler. Tarihte ilk defa
içtimaî bir sınıf, bütün içtimaî düzeni değiştiriyor. (Foster Dulles, hâtıralarında aynı yıllarda
Amerika'nın geçirdiği büyük korkuları anlatır.) Faşizm, liberal burjuvazinin liberalizmden
vazgeçmesidir.

Sosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil MeriçSosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil Meriç
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
05 May 09:00 · Puan vermedi

As Alexis de Tocqueville put it, 'without comparisons to make, the mind does not know how to proceed'.

Siyaset, Andrew Heywood (Sayfa 266)Siyaset, Andrew Heywood (Sayfa 266)

Alexis de Tocqueville
İki insanın iyi geçinmesi kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır."

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev, hayattır.
Alexis de Tocqueville

ŞEYHÜL MUHARRİRİN, bir alıntı ekledi.
27 Mar 21:39 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Devrim patlak verdiği zaman, toplumsal yapının en üst ve orta katlarındaki tüm kiracıların içinde bulunduğu olağandışı güvenlik duygusu, şaşırtıcı bir şeydir. 93 yılı Üzerlerinde asılı olduğu sırada, ruhun tüm naifliği içinde, halkın erdemleri, büyüklüğü ve sadakati, masum eğlenceleri hakkında konuşuyorlardı: Komik ve korkunç bir görüş.
(de Tocqueville, Eski Yönetim ve Devrim)

Afrika Aslanı, Ryszard Kapuscinski (Sayfa 119 - om)Afrika Aslanı, Ryszard Kapuscinski (Sayfa 119 - om)
Ribelle, bir alıntı ekledi.
21 Mar 00:10

Alexis de Tocqueville
"Geçmiş geleceğe ışık tutmuyorsa,akıl karanlıklar içinde yürümeye başlamış demektir."

Türkiye'nin Asker Sorunu, Hasan Cemal (Doğan Kitap)Türkiye'nin Asker Sorunu, Hasan Cemal (Doğan Kitap)
selim koç, bir alıntı ekledi.
05 Mar 05:18

Aydınlanma geleneğinin “negatif özgürlük” kanadında yer alan liberalizme göre, serbesti ilkesi
ancak bireylerin fikir, ifade ve hareketlerinin dışarıdan müdahaleler (sonucu) kısıtlanmamasyla
mümkündür. Liberalizme göre bireylerin özgürlüğünü tehdit eden üç temel kaynak vardır:
1) mutlakıyetçi iktidar; 2) teokratik iktidar (din erki); 3) kapitalizm karşıtlığı.

Buradaki kritik öge “kapitalizm karşıtlığı” diye ifade edilen tehdittir. Liberaller, kapitalizm
karşıtlığını, hatta eleştirisini doğrudan özgürlük ve demokrasi düşmanlığı, dolayısıyla totaliter bir
anlayış olarak yaftalar. Liberallere göre adeta tanrısal bir düzen olan kapitalizm, mutlak ve
ebedidir. Tomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Alexis de Tocqueville (1805-
1859), Adam Smith (1723-1790), John Stuart Mill (1806-1873) gibi liberal ideolojinin ve iktisat
teorisinin temellerini atan düşünürler ile Immanuel Kant (1724-1804) gibi Aydınlanmacı
felsefeciler, birey özgürlüğüne yönelik en büyük tehdidin mutlak iktidarlardan geldiğini ifade eder.
Bütün bu düşünürler kapitalizmi insanlığın son ekonomik ve toplumsal tecrübesi, bir tür doğal
düzen olarak görür. Zaten Francis Fukuyama da (1962-…) tam bu nedenle, Soğuk Savaş
sonrasında, kapitalizmin sosyalizm karşısında nihai bir zafer kazandığını varsayarak tarihin
sonunu ilan edecekti.
Solculuğu, maddi temelleri olmayan soyut bir özgürlükçülük ve demokrasi savunuculuğuna;
demokrasiyi de etnik ve dinsel kimliklerin serbestisine indirgeyen sol liberaller, bir anlamda aynı
şeyi yapar ve kapitalizmi yok sayarlar. Kaçınılmaz olarak ekonomik ve sosyal eşitlik ilkesini de
bir tarafa bırakan sol liberaller, tıpkı burjuva liberaller gibi hukuksal-siyasal eşitlik ilkesiyle
yetinirler. Sermaye sınıfının tarihsel olarak gericileşmesi ve siyasal bakımdan daha totaliter bir
zemine kayması da sol liberallere yerleşecekleri bir alan açmıştır. İşte sol liberallerin
yerleştikleri bu alan, onların düzenin bir parçası haline gelmelerine neden oldu. Daha da önemlisi
ruhlarını kurtaracaklarını düşündükleri, “iyiliksever bir kapitalizm” için mücadele zemini sağladı.
Tahmin edilebileceği gibi, liberallere göre bireylerin özgürlüğüne karşı en büyük saldırı,
onların iktisadi etkinliklerine ve en büyük doğal haklarından biri olan mülkiyet hakkına yönelik
tehdit ve saldırıdır.

Liberal İhanet, Merdan YanardağLiberal İhanet, Merdan Yanardağ

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev, hayattır. Alexis de Tocqueville

zeze, bir alıntı ekledi.
17 Şub 10:30

Büyük devrimden önceki Fransız toplumu üzerinde araştırmalar yapan De Tocqueville şu gerçeği ortaya çıkarmakla şaşırmıştı: “1789 Devriminden sonraki dönemlerin hiçbirinde ulusal refah, devrimden ön-çeki 20 yıl zarfında arttığı büyük hızla artmamıştı. O halde, “hayat şartları daha iyiye doğru gittikçe, Fransızlar kendi durumlarına daha az tahammül eder olmuşlardı.”

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 32)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 32)