Charles Darwin

Charles Darwin

8.6/10
122 Kişi
·
579
Okunma
·
142
Beğeni
·
5.083
Gösterim
Adı:
Charles Darwin
Unvan:
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi
Doğum:
Birleşik Krallık, 1809
Ölüm:
1882
Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür.Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Darwin'in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh Üniversitesi'nde tıp, sonra Cambridge Üniversitesi'nde teoloji okurken gelişti.Beagle gemisinde yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu Charles Lyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir jeolog olarak ünlendi. Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı ve 1838'de doğal seçilim fikrini geliştirdi.Daha önce benzer fikirlerin "sapkınlık" olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan, uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı.Olası itirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya başladı.1858'de Alfred Russell Wallace'dan aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini anladı, ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi.

1859'da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi, ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

Darwin bugün, John Herschel ve Isaac Newton gibi isimlerle beraber Westminster Kilisesi'nde gömülüdür.
Dişi, görünüşte dövüşle hiç ilgisi olmayan bir seyirci gibi erkeklerin yanıbaşında beklemekte ve sonra kazananla çekip gitmektedir.
Charles Darwin
Sayfa 108 - Evrensel Basım Yayın
İnsan, varolan türlerin en güçlüsü değildir, en zekisi de değildir. Hayatta kalan değişime en çok ayak uydurabilendir.
En zeki veya en güçlüler değil, değişmeyi en iyi şekilde başarabilenler hayatta kalır.
Cehalet sıklıkla bilgiden ziyade kendine güven duygusunu doğurur: Şu yada bu sorunun bilim yoluyla çözülemeyeceğini kendinden emin bir şekilde ortaya atanlar çok bilenler değil, az bilenlerdir.
... Biraz aptal olan kimseler,her şeyi göreneğe göre ya da alışkanlıkla yapmaya eğilimlidirler; ve böyle davranmaya yüreklendirilirlerse daha çok mutlu olurlar.
Charles Darwin
Sayfa 88 - Evrensel basım yayın
Ahmet Mithat Efendi'nin maymunlarından mı geliyoruz?

Bu soruyu neden sordum ve Ahmet Mithat'la evrimin ne ilgisi var?

Evrim kavramını Türkiye ile ya da Osmanlı ile tanıştıran isim Ahmet Mithat Efendi imiş. Kitabın önsözünde bu bilgi verilmiş. Kendisine ait Dağarcık dergisinde Darwin ve teorisi hakkında makale yayınlamış. Yayınlamış yayınlamasına da bu işi biraz da görmek istediği şekilde yaparak insanların maymundan geldiği şeklinde belirtmiş evrimi. Tabi bu çıkış o dönem müthiş tepki çekmiş ve Sultan Abdülaziz tarafından sürgün edilmiş Ahmet Mithat Efendi. Evrimin konuşulması yasaklanmış. Adnan Hoca ekibinin A9 TV'sinde evrim karşıtı yayınlar yapılır sürekli ve Sultan Abdülaziz de övülür. Bu övgünün temeli de budur maşaallah. Mehdinin gelmesiyle de tüm evrimcilerin kökü kazınacak inşaallah.

Evrim düşüncesinin temeli ta milattan öncelerine dayansa da bilimsel olarak ortaya koyan ilk kişi Darwin değil, Lamarck'tır. Ancak evrim mekanizmasını daha sağlam temellere dayandıran Darwin olmuştur. Hatta evrim teorisi, darwinizm olarak da anılır. İki ismin öne sürdükleri teorideki en önemli fark Doğal Seleksiyon'dur. Kısaca, canlıların doğa koşullarına uyum sağlama gücü ve bunun neticesinde soyunu devam ettirmesi diyebiliriz buna.

Doğal seleksiyon meselesi teorinin en çok tartışılan konusu. Çünkü bu konu başlığında Darwin'e göre türler, cinsler ve familyaların herbiri kendi sınıfı ya da grubu içinde ortak bir atadan türemiştir ve türeme devam ettikçe değişim de devam edecektir. Yani Darwin diyor ki türler ayrı ayrı yaratılmamıştır. Örneğin eşek ve zebranın atası ortaktır.

Evrimin sanki farklı bir konusu yokmuş gibi herkesin atıp tuttuğu konu insan maymundan geliyor iddiasına gelirsek bu kitap da insanın kökenine inilmemiş. Bu konunun asıl irdelendiği kitap İnsanın Türeyişi kitabıdır. Ama kısaca söylersek, insan maymundan gelmiyor, insanla maymun ortak bir atadan gelmekte görüşü hakim.

Doğal seleksiyonun iddia ettiği üzere yeni türler niye şu anda oluşmuyor diye bir soruya verilecek cevap şudur: Değişim çok uzun sürelidir. Değil bir insan ömrü bin insan ömrü bile bu değişimi gözlemlemeye yeterli değildir.

Evrim teorisine dolayısıyla doğal seçilime getirilen itirazlardan biri, belki de en önemlisi gözün evrimleşmesi süreciyle ilgili. Darwin de bu itirazlara hak verip şu şekilde özeleştiri yapıyor: "Gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerinin tümünün doğal seçmeyle oluşabildiğini düşünmenin pek saçma göründüğünü açık yürekle itiraf ederim."

Şu durumu belirtmekte fayda var. Darwin türlerin kökenini araştırırken genetik bilimi henüz Mendel'in bezelyeleri seviyesindeydi. DNA'nın tespit edilmesi dahi 1950'leri bulmuştur.

Teoriye getirilen eleştiri ve itirazların ne yazık ki büyük bir kısmı bilimsellikten uzak dini yönden yapılagelmiş ve hala yapılmakta. Kitabın içeriğinde bunca bilimsel çalışma varken hem de. Evet, kitabı okuduktan sonra Darwin'e karşı ön yargılarınız varsa kesinlikle silinecektir. Çünkü yaptığı araştırmalar, incelemeler ki birçoğu yerinde yapılmış, neredeyse dünyayı turlamış çalışmaları için bu insan. Evrim teorisine yapılan itirazların çoğunluğunun bilimden uzak olması ne kadar da talihsizlik insanlık adına.

Gelişen bilim neticesinde Darwin'den sonra bile evrim teorisinin bunca karşı çıkmaya rağmen bilimsel olarak hala çürütülememesinin sebebi yukarıda bahsedildiği gibi ön yargılarla yapılan temelsiz eleştirilerdir.

Peki bu kadar din demişken Darwin ateist miydi? Kitapta bunu ben anlayamadım. Hatta yaratılışa karşı çıkmak şöyle dursun, yer yer destekleyen fikirlerini de görüyoruz. Yalnız bu cümlelerini dindar olan eşini üzmemek için olduğuyla alakalı yorumlar yapılmış.

Velhasıl-ı kelam evrim teorisi bilimsel bir mesele ve teoriye inanmanın dinden çıkarmakla falan bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Nitekim Darwin hazretlerinin şu sonsözü yeterlidir:

"Bu kitapta sunulan görüşlerin herhangi bir kimsenin dinsel inançlarını sarsması için anlaşılır bir gerekçe göremiyorum."
Şimdiye kadar evrim teorisi hakkında bir çok şey duydum. Bu kitabı okuduktan sonra duyduklarımın çoğunun yalan olduğunu gördüm. Muhteşem bir zeka, olağanüstü bir gözlem ürünü olan kitap, bilime şimdiye kadar yapılmış en büyük katkı niteliğindedir.
Bu kitabı okumak sadece evrime olan inançtan kaynaklı olmamalı. Canlılara karşı duyulması gereken saygıyı bu kitabı okuduktan sonra kazanıyor insan.
Ölmeden önce kendinize yapacağınız iyi şeylerden biri evrimi anlamak ve yorumlayabilmek olmalı. Böylece hayata ve canlılara olan bakış açınız değişecek ve dünya daha da güzelleşecek.
Darwin özellikle bilim insanlarına yönelik kaleme aldığı bu eserinde, Evrimsel Biyolojinin temelini atmıştır, o zamana kadar kapalı bir kutu gibi görülen, doğanın gizem ve bilinmeyenlerini açıklamıştır. Tamamlanmasının uzun süreceği ve sağlığının da bozulması nedeni ile 1859 yılında çalışmalarının özeti olan Türlerin Kökeni kitabını yayımlamıştır.
Evrim teorisi ilk olarak 1872 yılında Osmanlı döneminde Ahmet Mithat Efendi tarafından birçok eksik ve yanlışla dolu olarak tanıtılmış. Osmanlı basınının da olayı çarpıtması ve insan maymundan geliyor eksenine çekmesi neticesinde tarihe “Maymun meselesi” olarak geçen yasaklar ile sonuçlanmıştır. Darwin eserinde, gözlemlerini bir çok hayvan ve bitki örnekleri aracılığıyla okuyucuya sunuyor. Kendi örneklerinin yanı sıra, dünya üzerindeki başka bilim insanları, araştırmacılar, bitki ve hayvan yetiştiricilerinin kitaplarında, makalelerinde veya birebir görüşmelerinde verdikleri bilgileri, örnekleri ve araştırmalarının kapsamlı tahlillerini de bu kitaba eklemiş. Ardından yanıldıkları veya haklı oldukları konulardaki görüşlerini detaylıca belirtmiş. Kimi zaman kitapta bir örnek üzerinden sayfalarca detaylı incelemeye yer veriliyor. Her bölümde bu kadar çok örneklemeye gitmesi ve verilen örneklerden elde ettiği verileri en ince ayrıntısına kadar anlatması bence çok normal. Bu kadar büyük ve ses getiren bir teorinin altının kanıtlarla desteklenmesi, okuyucuya ve bilim insanlarına tutarlı bir şekilde açıklanması ancak bu detaylı örneklemelerle mümkün olabilmektedir. Darwin objektif bir yol izleyerek Teorisi’nde açıklayamadığı kısımlarını ‘’Teorimin güçlükleri‘’ başlığı altında altıncı bölümde belirtmiştir. Bunu da zamanla kendisinin veya diğer bilim insanlarının bu boşlukları dolduracağına olan inancından ötürü yapmıştır. Günümüze gelirsek bu açıklayamadığı kısımların tamamının elde edilen araştırma sonuçlarıyla artık açıklanabilir olduğunu görmekteyiz. Kitabın bazı yerlerinde çelişkiye düşmem ve günümüz güncel bilgileriyle karşılaştırmalar yapmam nedeni ile kitabı okumam hayli uzun bir süre aldı. Bu da benim açımdan pek de keyifli bir okuma olmamasına neden oldu. Evrimsel biyolojiye bu kitap ile giriş yapmayı düşünenler yanılgıya düşebilir. Kitap çok teknik terim içeriyor. Biyoloji, botanik, zooloji, jeoloji gibi bilim dallarında belirli bir altyapı oluşturmadan bu kitabın okunması içinden çıkılması güç bir durum oluşturabilir. Kitap on beş bölümden oluşuyor. Darwin her bölümün sonunda, bölümün kısa bir özetini sunuyor. Bu da bölüm içinde öğrendiklerimizi pekiştirmek açısından yararlı bir durum
Kitabı okurken bir yandan da Darwi' nin gözlemlerde elde ettiği bilgileri ve kitapta geçen diğer bilğileri ğünümüz bilğilerle karşilaştirarak sorğulatmak sizi doğruya götürecektir. Kendinize okuyun ğüzeldir
Yason Yayıncılık basımını yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü birçok yerde Darwin'in görüşlerinin tersini savunuyordu ve yayınevinin kendi yorumunu katması benim için eseri okunmaz kıldı. 2017 okuma listemdeki "yarım bıraktığın bir kitap" hedefim uyarınca 'Evrensel Basım Yayın' basımını okumaya karar verdim. Yorumumu bu yorumun altına ekleyeceğim. =)

İşte önyargılarla kirletilmiş bir kitap ve onun daha ağır eleştirilerle yaftalanan muhteşem yazarı.. Eleştiriye açık olmak başka 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan' insanlar tarafından karalanmak başka.. Maalesef sevgili Bay Darwin Amcacım da bu ikinci kategoriye giren insanlar tarafından sürekli yanlı ve yanlış etikenlenmeye maruz kalıyor. Oysa okunması kolay olmayan ama okundukça ufuk açan, not almadan keyfi çıkmayan harika bir kitap. Boşverin siz insanların Darwin hakkındaki görüşlerini, okuduğunuzda her şey geceyle gündüz kadar açık ve tutarlı gelecek, inanın bana. Mutlaka okunması gerektiğini düşünmekteyim. Yıldızlı tavsiyemdir. =)
"İnsan maymundan mı gelmiş yeeaa" saçmalığına inanan herkesin okuyarak olayın aslında öyle olmadığının anlaşılmasını sağlayacak, Darwin hakkında temel fikirler edinilebilecek bir kitap. Evrime olumlu veya olumsuz bakarak ilgi duyan herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben "Evrensel basım yayın" baskısını okudum.. Dilinin biraz zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Çeviride daha sade ve anlaşılabilir ifadeler kullanılabilirdi.
Ülke nüfusunun büyük ihtimalle %98 lik kesimi evrimi tam manasıyla bilmiyor , her ne kadar kendi dini görüşüm ile ters düşse de bu kitap , yine de dünyada bazı türlerin kökenine ışık tutacak cinsten . Okumakta faide var . Kişi bilmediğine düşmandır.
Tüm kanıtları ve hipotezleriyle insan ve onun tarihi...Insan türünün geçmiş ve geleceğini ele alan en kapsamlı ve dikkat çekici eserlerden birtanesi. Aslında Türlerin Kökeni adlı başyapıtta ele alınan konuların daha dar bir çerçeveye yani insan türünün kökenine indirgenmis hali diyebilirim. Açık yürekle ve samimi bir şekilde tamamen bilimsel bir uslup kullanılarak ele alınmış eser. Burada söz konusu bilimsel veri ve deneyleri ele almam imkansız olduğu için yalnızca eserin tetkik ve gözleme yönünün hayli baskın olduğunu ifade etmekle yetineceğim. Kesinlikle ufak çaplı kişisel bir aydınlanma yaratacağı kesindir!Ancak o ne berbat bir çeviridir öyle! Kaynak dile yeterince hakimseniz mutlaka aslını okuyunuz... Saygılar.
Önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zordur, der Einstein. Aynı şey Charles Darwin ve Evrim teorisi için geçerlidir, herhalde. Ortaya çıkışından bu yana bu eseri, dine karşı yazmadığını söylese de sesini, belli kesim hariç, çoğu kimseye duyuramadı.
Kitaba gelince, bu konuda başlangıç olarak ideal kitaptır. Tabii ki, bununla yetinmemeli, eseri orijinalinden okumaya çalışmak lazım.
Mutlaka okunması gereken bir başyapıt. Konu anlatımları oldukça detaylı, ancak belli bir bilgi birikimi olmadan ağır geleceğini düşünüyorum. Bölüm sonu özetler tüm verilen bölüm bilgilerinin üzerinden geçtiği için, bilgilerin oturmasını ve daha anlaşılır olmasını sağlıyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Charles Darwin
Unvan:
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi
Doğum:
Birleşik Krallık, 1809
Ölüm:
1882
Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür.Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Darwin'in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh Üniversitesi'nde tıp, sonra Cambridge Üniversitesi'nde teoloji okurken gelişti.Beagle gemisinde yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu Charles Lyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir jeolog olarak ünlendi. Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı ve 1838'de doğal seçilim fikrini geliştirdi.Daha önce benzer fikirlerin "sapkınlık" olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan, uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı.Olası itirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya başladı.1858'de Alfred Russell Wallace'dan aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini anladı, ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi.

1859'da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi, ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

Darwin bugün, John Herschel ve Isaac Newton gibi isimlerle beraber Westminster Kilisesi'nde gömülüdür.

Yazar istatistikleri

  • 142 okur beğendi.
  • 579 okur okudu.
  • 50 okur okuyor.
  • 1.212 okur okuyacak.
  • 38 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları