Evliya Çelebi

Yazar 7,4/10 · 61 Oy · 16 kitap · 233 okunma ·  46 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

46 okur beğendi.
61 puanlama · 21 alıntı
1 haber · 1.843 gösterim
233 okur kitaplarını okudu.
205 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
13 okur kitaplarını şu anda okuyor.
7 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Evliya Çelebi'nin Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

Evliya Çelebi'nin Biyografisi

Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 İstanbul doğan en ünlü Türk seyyahtır. En önemli eseri Seyehatname’ dir.

Evliya Çelebi’nin babası Derviş Mehmed Zilli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiştir.

Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun’a devam etti.

Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur’an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu.

Evliya Çelebi, öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev aldı. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.

Evliya Çelebi’nin düşünceleri ise çok farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren içinde müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. Kendisinin anlattığına göre bir rüya üzerine meşhur gezilerine başladı.

İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yaptı. Daha sonra İstanbul dışına çıktı. Artık, gezileri birbirini izliyordu. Tam elli yıl boyunca durmadan gezdi. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı.

Evliya Çelebi, bu gezileri sırasında çok ilginç yerler gördü. Yeni insanlarla tanıştı. Birçok olayla karşılaştı. Karşılaştığı ilginç olayları okuyucuya anlatarak kitabına renk kattı.Gezileri sırasında birçok kez ölümle burun buruna geldi. Savaşlara katılarak hem savaşları hemde o yerleri anlattı. Gezmek için gittiği son yer Mısır oldu. 1682 yılından sonra vefat etti.

Evliya Çelebi’nin bugün bile önemini taşıyan en önemli ve ölmez eseri Seyahatnamesi’dir. Seyahatname’nin ilk sekiz cildi, Arap harfleriyle (1898-1928); son iki cildi, Türkçe (1935-1938) olmak üzere on cilt halinde yayınlandı. Daha sonra tamamı Türkçe olarak basıldı. Bazı bölümleri İngilizce ve Macarca’ya çevrildi.

Evliya Çelebi’nin seyahate karşı duyduğu ilgi, çocukken babasından, yakınlarından dinlediği öykülerden, söylencelerden ve masallardan kaynaklanmaktadır. Seyahatname adlı eserinin girişinde seyahate karşı duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında Peygamber’i gördüğünü, ondan “şefaat ya Resulallah” diyecek yerde şaşırıp “seyahat ya Resulallah” dediğini, bunun üzerine Peygamber’in ona gönlünce gezme, uzak ülkeleri görme olanağı verdiğini yazmıştır. Bu rüya üzerine 1635′te, önce İstanbul’un bütün yörelerini gezmeye, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başlamıştır. 1640′da Bursa, İzmit ve Trabzon yörelerini gezmiş, 1645′te Kırım’a Bahadır Giray’ın yanına gitmiştir. İlişki kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıkmış, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle, ulak olarak katılmıştır. 1645′te Yanya’nın alınmasıyla biten savaşta, Yusuf Paşa’nın yanında görevli bulunmuştur. 1646′da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa’nın muhasibi olmuştur. Doğu illerini, Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın kimi yörelerini gezmiştir. Bir dönem Revan Hanı’nı mektup götürüp getirmekle görevlendirilmiş, bu nedenle Gümüşhane, Tortum yörelerini dolaşmıştır. 1648′te İstanbul’a dönerek Mustafa Paşa ile Şam’a gitmiş, üç yıl o civarda gezmiştir. 1651′den sonra Rumeli’yi gezmeye başlamış, bir ara Sofya’da bulunmuştur. 1667-1670 arasında Avusturya, Arnavutluk, Kandiye, Teselya, Gümülcine, Selanik yörelerini gezmiştir. Kaynaklara göre, Evliya Çelebi’nin gezi süresi 50 yılı bulmaktadır.

Evliya Çelebi’nin yaptığı bu geziler yalnız gözlemlere dayalı aktarmaları, anlatımları içermekle kalmaz, araştırmacılar için önemli inceleme ve yorumlara da fırsat verir. Seyahatname’nin içeriği, sadece belli bir çalışma alanını değil, insan düşüncesinin ortaya çıkardığı bütün başarıları kapsamaktadır. Bu özellikten dolayı Evliya Çelebi’nin eseri değişik açılardan bakılarak değerlendirilir.

Evliya Çelebi’nin eserini üslup bakımından ele aldığımızda, Evliya Çelebi’nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda, bilhassa Divan edebiyatında yaygın olan düzyazıya bağlı kalmadığını görmekteyiz. Divan edebiyatında düzyazı ayrı bir yaratı eseri kabul edilir, şiir gibi süslü, ayaklı-uyaklı bir biçimle ortaya konmaktaydı. Evliya Çelebi, bir yazar olarak, bu geleneğe uymadı, günlük konuşma diline yakın, kolayca söylenip yazılan bir dil benimsedi. Bu dil akıcı, sürükleyici, yer yer eğlenceli ve alaycı bir dildir.

Evliya Çelebi gittiği yerlerde gördüklerini, duyduklarını yalnız aktarmakla kalmamış, onlara kendi yorumlarını, düşüncelerini de katarak gezi yazısına yeni bir içerik kazandırmıştır. Burada yazarın anlatım bakımından gösterdiği başarı uyguladığı yazma yönteminden kaynaklanmaktadır. Anlatım belli bir zaman süresiyle sınırlı kalmaz, geçmişle gelecek, şimdiki zamanla geçmiş zaman iç içe bulunmaktadır. Bu özellik anlatılan hikayelerden, söylencelerden dolayı yazarın zamanla istediği gibi oynaması sonucudur. Evliya Çelebi belli bir süre içinde, aynı zamanda geçen iki olayı, yerinde görmüş gibi anlatır, böylece zaman kavramını ortadan kaldırmış olur.

Seyahatname adlı eserde, Evliya Çelebi’nin gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimler sergilenirken, başlı başına bir araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya konmaktadır. Bunlar arasında hikayeler, türküler, halk şiirleri, deyimler, masallar, maniler, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim-kuşam, düğün, dernek, eğlenceler, inançlar, karşılıklı insan ilişkileri, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutmaktadır.

Evliya Çelebi insanlarla ilgili bilgilerle birlikte, bölgenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, manastır, han, saray, kilise, konak, hamam, kule, kale, sur, yol, havra gibi farklı yapılarından da söz etmektedir. Bunların yapılış tarihlerini, onarımlarını, yapan kişiyi, yaptıran kişiyi, onaran kişiyi anlatır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder. Böylece konuya bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırmış olur.

Seyahatname’nin bir diğer özelliği de değişik yöre insanlarının yaşam biçimlerine, davranışlarına, tarımla ilgili çalışmalarından, süs eşyalarına, çalgılarına kadar ayrıntılarıyla geniş yer ayırmasıdır. Eserin bazı bölümlerinde, gezilen yörenin yönetiminden, eski ailelerinden, oyuncularından, önde gelen ünlü şahıslarından, şairlerinden, çeşitli kademelerdeki görevlilerinden ayrıntılı biçimde söz edilir.

Evliya Çelebi’nin eseri dil bakımından da önem taşır. Yazar, gezdiği yerlerde geçen olayları, onlarla ilgili gözlemlerini aktarırken kullanılan sözcüklerden de örnekler verir. Bu örnekler, dil araştırmalarında, sözcüklerin kullanım ve yayılma alanını belirleme bakımından yararlı olmuştur. Bazı yabancı sözcüklerin söyleniş biçimi halk ağzına göre olduğundan bir dilci için bu durum bir yöre ağzının oluşumunu anlamaya yarar.

Evliya Çelebi'nin Kitapları Kitap Ekle

1. Seyahatname (Osmanlı Devleti'nin Karakutusu)
7,4/ 10  (29 Oy) ·  94 Okunma
5. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Cilt (Bursa, Bolu, Trabzon, Erzurum, Azerbaycan, Kafkasya, Kırım, Girit)
9,0/ 10  (1 Oy) ·  4 Okunma
7. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Cilt (Bağdat Basra - Bitlis- Diyarbakır- Isfahan- Malatya- Mardin- Musul- Tebriz- Van)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  2 Okunma
10. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9. Cilt (Kütahya, Manisa, İzmir, Antalya, Karaman, Adana, Halep, Şam, Küdüs, Mekke, Medine)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
11. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7. Cilt (Eğri- Hatvan- Yanık- Viyana- Çanad- Eflak- Boğdan- Bükreş- Ukrayna- Kırım- Başçesaray- Çerkezistan- Dağıstan- Ejderha- Kalmukistan- Saray- Moskova)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
13. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Cilt (Gümülcine, Kavala, Selanik, Tırhala, Atina, Mora, Navarin, Girit Adası, Hanya, Kandiye, Elbasan, Ohri, Tekirdağı)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
14. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5. Cilt (Akkirman, Belgrad, Gelibolu, Manastır, Özü, Saraybosna, Slovenya, Tokat, Üsküp)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
15. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap (Mısır - Sudan - Habeşistan - Somali - Cibuti - Kenya - Tanzanya)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
Mete Karagöl, bir alıntı ekledi.
02 Mar 13:15 · Kitabı okudu · Puan vermedi

nasıl gezgin oldu?
... şaşırarak "şefaat ya resulallah" diyeceğim yerde "seyahat ya resulallah" demişim. peygamberimiz hemen gülümseyip: allah sağlık ve selametle şefaatimi, seyahati ve ziyareti sana kolay kılsın, dediler.

Seyahatname, Evliya Çelebi (Sayfa 10 - mutena yayın)Seyahatname, Evliya Çelebi (Sayfa 10 - mutena yayın)
Büşra A., bir alıntı ekledi.
07 Kas 2017 · İnceledi

- Allah'a ve Râsûlüne âşık bu Evliya Çelebi şefaat diler, dedi.
Dokunsalar ağlayacak gibi idim. Her tarafım titriyordu. Aklım başımdan uçmuştu sanki. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hz. Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan " Şefaat Ya Rasûllah" diyeceğime " Seyahat Ya Râsullah" demişim. Hz. Peygamber tebessüm buyurdular.
- Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle Ya Rabbî, dediler ve dua buyurdular.

Seyahatname'den Seçmeler, Evliya Çelebi (Sayfa 22 - Timaş Yayınları)Seyahatname'den Seçmeler, Evliya Çelebi (Sayfa 22 - Timaş Yayınları)
Armağan, bir alıntı ekledi.
25 Ağu 2017

-Evliya Çelebi, XVII. yy-
"Herkes, bütün gezginler, Konya'nın gezi yerlerini ve bahçelerini methederler. Ben de yirminci seyahatim olan bu seferime kadar, hakikaten böyle bahçeler görmedim. Budin hududunda Peçevi Sirem şehrinin kale ardındaki Baruthane mesiresi, Kırım yarımadasının Sodak bağı, İstanbul'un yüz yetmişten fazla bahçe ve gülistanları, Malatya'nın Uspuzu'su, Tebriz'in Şah-ı Cihan bağı bu Konya'nın Meram mesiresinin yanında bir çimenlik bile olamaz."

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya ÇelebiGünümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya Çelebi
BİLAL ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
27 May 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sırrı öyle bir sakla ki vücudundaki canın duymasın.
Yanlışlıkla ağzına alma ki dilin duymasın.

Seyahatname, Evliya Çelebi (Sayfa 64)Seyahatname, Evliya Çelebi (Sayfa 64)
BİLAL ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
27 May 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ancak gerçek mutluluk Allah iledir. Siz bana bir def getirin. Ben size gerçek mutluluğu yaşatayım

Seyahatname, Evliya ÇelebiSeyahatname, Evliya Çelebi
Ebubekir PALA, bir alıntı ekledi.
15 Oca 19:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Rumeli Hisarı
Rumeli hisarı Mehmet ismi şeklinde ve ebced hesabına göre, Mehmet kelimesi doksan iki olduğundan hisarın da bütün etrafında doksan iki dirsek ve burç vardır. Han kelimesi de aynı hesaba göre altı yüz elli bir olduğundan hisarın etrafında da altı yüz elli bir beden dişi vardır.

Seyahatname'den Seçmeler, Evliya Çelebi (Sayfa 33 - Rıhtım yayınları)Seyahatname'den Seçmeler, Evliya Çelebi (Sayfa 33 - Rıhtım yayınları)
Bütün Alıntıları Göster

Evliya Çelebi ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

Henüz yorum eklenmedi.