Mahmut Karakaş

Mahmut Karakaş

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
4
Okunma
·
2
Beğeni
·
887
Gösterim
Bedîüzzaman el-Usturlâbî Hibetullah b. Hüseyin b. Ahmed, Ebü'l-Kasım el-Bağdâdî (2-1139)

Doktor, filozof, astronom, şair.

11. yüzyıl sonları ve 12. yüzyıl başlarında yaşamış miislüman Arap âlimlerinin en meşhurlarırıdandır.Adının, Ebü'l-Kasım Hibetullah b. Hüseyin b. Yusuf (veya Ahmed) olduğu da söylenir. Bilhassa astronomide ve usturlap aletinin yapımmda çok meşhur olmuştur.Doğum yeri ve tarihi belli değildir. 1117 yılında İsfahan'da bulunmuş ve daha sonra Bağdat’a yerleşmiştir. Abbâsî Halifesi el-Müsterşid zamanında (1118-1135) astronomi aletleri yaparak, bu sayede çok zengin olmuştur. 1130'da Bağdat’ta Selçuklular sarayındaki astronomi rasathanesini idare etti. Burada hazırladığı Zîc-i Mahmüd'ı'yi, Selçuklu Sultam Ebü’l-Kasım Mahmud b. Muhamed’e (1118-1131) ithaf etti. 1139'da Bağdat’ta vefat etti.

İlk defa icat ettiği cetvel, pergel vesaireden başka, o zamana kadar tamamlanmamış olan kürre-i zat el-kürsînin ek

siklerini tamamladı ve bunun hakkında bir eser yazdı.Yine Hucendî tarafından bir arzda yapılan alet-i şâmilenin noksanlarını tamamlayarak çeşitli arzlar da yaptı.

Bedîüzzaman el-Usturlâbî, şiirde de çok meşhur olmuş, şiirlerini bir divan halinde toplamıştır.

Eserleri

1. el-Mu'ribü'l-Mahmüdî. Astronomiye dair zîcdir.“ 2. Dürretü’t-tâc. Şiirlericlir.
Doktor, astronom, şair.

10. yüzyıl Endülüs’ün meşhur âlimlerinden olan Abdürrabbihi’nin doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Aynı devirde yaşayan din âlimi ve şair olan amcası Ebü Ömer Ahmed b. Muhammed İbn Abdürabbihi’den (860-940)“ yaşadığı devir belli olmaktadır. Abdürabbihi, tıp ve astronomi ve ilm-i nücümdan, bilhassa hava değişimi ve rüzgâr esmesinden çok iyi anlardı. Sıtma hastalığmın tedavisinde kendine mahsus bir usulü vardı. Başka doktorların iyileştiremediği birçok sıtmalıyı iyileştirmekte şöhret kazanmıştı. Amcası ile karşılıklı şiir yazarlardı. Ömrünün sonlarına doğru gözleri görmez olmuştu.

Eserleri

1. Kitâbü ’l-Akrâbâzîn. Tıbba dair. 2. Teâlı'k ve mücerrebâtfî’t' tıb. Tıbba dairdir. 3. Ürcüzetünjî’t-tıb. Tıbba dair.
Kimyacı.

9. yüzyıl sonları ve 10. yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen İbn Vahşiyye, kimya ve gaybî ilimlerde eserler yazmışhr. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. N erede ve ne zaman doğduğu, nerede ve ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. İslâm AnsikIOpedisi 870 tarihi sıralarında vefat ettiğini bildirdiği gibi 800 yıllarmda yaşadığının tahmin edildiğini340 de zikretmektedir. Hatta 960’ta vefat ettiğini belirten kaynaklar da vardır. Corci Zeydan ise 903 yılında Kitâbü Filâhatü'n-Nabatiyye isimli eserini tercüme ettiğini341 kaydetmektedir. Bağdatlı İsmail Paşa da vefat tarihini 908 olarak vermiştir.

Eserlerini eski Bâbil kaynaklarından yapılmış tercümeler gibi göstererek, onların kıymetli olduğunu sağlamaya çalışmıştır. Aynı zamanda kendisi Nabatîler’den olduğu için, Nabatiler’in kültürünü de göstermek istemiştir.

Eserleri

1. eI-Filâhatü'n-Nabatiyye. 903’te tercüme etmiştir. 2. Sidretü'l-müntehâ jî'l-kimyâ; 3. Kitâbü's-sihri’n-nebati; 4. Kitâbü'ssümüm. Nabatice'den Arapça’ya tercüme etmiştir.343 5. Kitâbü 'l-aşrîn. Kimyaya dairdir. 6. Kenzü ’l-Hikme fî san’ati'l-ilâhiye; 7. et-Tılsımât. Tılsım ilmine dairdir.“ 8. Şevku 'l-müstehâm jî ma’nfeti rumâzi’l-aklâm; 9. Esrârü 'ş-şems ve’l-kamer; 10. el-Fevâidül asrûn fî'I-kimyâ; 11. Kitâbü 'l-hayât ve’l-mevt fî ilâci'I-emrâz.
480 syf.
Müslüman alimlerin 'İki günü eşit olan zarardadır.'' düsturuyla hareket etmeleri ve yunan kaynaklarından yararlanırken sadece ilmi yönden bakarak dini ayrım yapmamaları çağdaşlığın ve medeniyetin zirvesini göstermektedir.
Bu bilgiler ışığında avrupalıların islam medeniyetinden aldığı eserleri kaynak göstermeden neşr etmeleri bilimin kaynağını avrupa gibi göstermektedir, bizlerde yeni nesillere kendi değerlerimiz yerine avrupayı anlatmamız aşağılık duygusunu körükler halde elimizi kolumuzu bağlamıştır. Okunmasını tavsiye ederim...

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahmut Karakaş
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 4 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.