Yusuf Çağlar

Yusuf Çağlar

Yazar
8.8/10
4 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
1.050
Gösterim
Adı:
Yusuf Çağlar
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Osmaniye, 1969
1969’da Dü­zi­çi (Ha­ru­ni­ye) / Os­ma­ni­ye’de doğ­du. İlk, or­ta ve li­se öğ­re­ni­mi­ni ora­da ta­mam­la­dı. 1986’da İs­tan­bul’a li­sans öğ­re­ni­mi için gel­di ve ay­nı yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi’ne gir­di. Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı ‘ço­cuk’ oku­ma­la­rı­nı 1988’de Za­man Ço­cuk Eki’nde ya­yım­la­dı­ğı şi­ir­ler­le ede­bi­yat ve­rim­le­ri­ne dö­nüş­tür­dü. 1990’lı yıl­lar­da Za­man Ga­ze­te­si’nde yap­tı­ğı ço­cuk oku­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ‘Gü­la­ğa­cı’, ‘Ço­cuk­ça’, ‘Gök­yü­zü’, ‘Abc­ço­cuk’, ‘Tur­ku­az Ço­cuk’, ‘Za­man Ço­cuk’ say­fa­la­rıy­la ço­ğalt­tı. 2000 yı­lın­da ise Türk Ço­cuk Ede­bi­ya­tı için önem­li bir kat­kı sa­yı­la­bi­le­cek bir ya­yı­nı, Kır­mı­zı Bi­sik­let Der­gi­si’ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­di. 2003 yı­lın­da Za­man Ar­ka­da­şım Der­gi­si’nin ya­yın edi­tör­lü­ğü­nü üst­len­di. Der­gi 2007 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di.

Çağ­lar, ha­len ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ya­yın fa­ali­yet­le­ri­ni edi­tör­lük dü­ze­yin­de sür­dü­rü­yor.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Çağlar
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Osmaniye, 1969
1969’da Dü­zi­çi (Ha­ru­ni­ye) / Os­ma­ni­ye’de doğ­du. İlk, or­ta ve li­se öğ­re­ni­mi­ni ora­da ta­mam­la­dı. 1986’da İs­tan­bul’a li­sans öğ­re­ni­mi için gel­di ve ay­nı yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi’ne gir­di. Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı ‘ço­cuk’ oku­ma­la­rı­nı 1988’de Za­man Ço­cuk Eki’nde ya­yım­la­dı­ğı şi­ir­ler­le ede­bi­yat ve­rim­le­ri­ne dö­nüş­tür­dü. 1990’lı yıl­lar­da Za­man Ga­ze­te­si’nde yap­tı­ğı ço­cuk oku­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ‘Gü­la­ğa­cı’, ‘Ço­cuk­ça’, ‘Gök­yü­zü’, ‘Abc­ço­cuk’, ‘Tur­ku­az Ço­cuk’, ‘Za­man Ço­cuk’ say­fa­la­rıy­la ço­ğalt­tı. 2000 yı­lın­da ise Türk Ço­cuk Ede­bi­ya­tı için önem­li bir kat­kı sa­yı­la­bi­le­cek bir ya­yı­nı, Kır­mı­zı Bi­sik­let Der­gi­si’ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­di. 2003 yı­lın­da Za­man Ar­ka­da­şım Der­gi­si’nin ya­yın edi­tör­lü­ğü­nü üst­len­di. Der­gi 2007 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di.

Çağ­lar, ha­len ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ya­yın fa­ali­yet­le­ri­ni edi­tör­lük dü­ze­yin­de sür­dü­rü­yor.

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.