1000Kitap Logosu
Abdullah bin Mahmud El-Mevsilî
Abdullah bin Mahmud El-Mevsilî
Abdullah bin Mahmud El-Mevsilî

Abdullah bin Mahmud El-Mevsilî

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
9.8
9 Kişi
25
Okunma
1
Beğeni
56
Gösterim
Unvan
Hanefî fakihi.
Doğum
Musul (Mevsıl), 1203
Ölüm
Bağdat, 1284
Yaşamı
1203 yılında Musul’da (Mevsıl) dünyaya geldi. Temel eğitimini babasından aldı. Musul nakibi Kemâleddin Haydar b. Muhammed b. Zeyd el-Hüseynî’den okudu. Musul, Dımaşk ve Bağdat’ta hadis dinleyip çeşitli dersler aldığı âlimler arasında Mahmûd b. Ahmed el-Hasîrî, Şehâbeddin es-Sühreverdî, Abdürrahîm b. Abdülkerîm es-Sem‘ânî, İbnü’l-Ahdar, İbn Sükeyne, İzzeddin İbnü’l-Esîr, Ruhâvî ve İbnü’l-Hâcib gibi önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bir müddet Kûfe kadılığında bulunan Mavsılî azlinden sonra Bağdat’a yerleşerek ölünceye kadar Meşhed-i Ebû Hanîfe’de tedrîs, telif ve fetva işleriyle meşgul oldu. Fıkıh ve usul sahasında devrin otoriteleri arasında yer alan âlim, mezhepte kuvvetli görüşleri zayıflarından ayırt edebilecek derecede ilmî yeterliliğe sahip fakihlerden (ashâbü’t-temyîz) sayılmıştır. Talebeleri arasında çeşitli mezheplerden Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî ve İbnü’l-Fuvatî gibi âlimler bulunmaktadır. Babası Mahmûd, kardeşleri Abdüddâim, Abdülkerîm ve Abdülazîz de birer ilim adamıydı. Dindar, hayır ve verâ sahibi, melik ve âyâna karşı azametli, fukara ve talebeye karşı mütevazi davranırdı. 1284 yılında Bağdat’ta vefat etti.
S.Ali
El-İhtiyar Metni El-Muhtar Li'l-Fetva'yı inceledi.
671 syf.
Furu fıkıh
Fıkıh sadece ibadetleri uygulamak için vaz edilmiş bir bakış açısı değildir. Fıkıh ince kavrayış, genel çerçeveden cüzi hükümler çıkarabilmektir. Hayatın bütününü etkileyen bir düşünce şeklidir fikıh. Bundan mütevellid furuu kitaplarında sadece ibadetler ile alakalı hükümler yanlız işlenmez. Bunların yanında devletler, borçlar, aile, sosyal, savaş hukukuna dair birçok mesele incelenmektedir. Elimizde okuduğumuz muhtar lil fetava hanefi fıkhı olup abdullah b. Muhammed v. Mevdud el-mevsili(ö. 683/1284) tarafından kaleme alınmış çok mükemmel hanefi metinlerinden ana 4 metinden birisidir. Hayata bakış açısı kazandıran bu eserler okundukça islamın hükümetindeki güzellik, ahlak, adalet görünecektir. Bi hoca nezaretinde okunacak öncelikli kitallardan birisidir. Mantık, hesap, iktisada varacak kadar bilgiler mevcut.
4