Ahmet Bedevi Kuran

Ahmet Bedevi Kuran

Yazar
8.3/10
6 Kişi
·
12
Okunma
·
5
Beğeni
·
509
Gösterim
Adı:
Ahmet Bedevi Kuran
Unvan:
Türk yazar ve siyaset adamı
Doğum:
Trabzon, 1884
Ölüm:
İstanbul, 4 Ocak 1966
Ahmet Bedevi Kuran (1884-1966) Trabzon'da doğdu. Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Öğrenciliği sırasında padişah yönetimine karşı gizli çalışmalardan dolayı tutuklandı ve II. Meşrutiyet'in ilanından sonra serbest bırakıldı. İttihat ve Terakki'ye karşı olduğundan tekrar tutuklandı ve Mısır'a kaçtı. Mısır Hidivi'nin isteği üzerine bazı subay arkadaşlarıyla birlikte Fas ordusunun düzenlenmesinde görev aldı. Buradan Paris'e gitti. Sadrazam Said Paşa'nın istifası üzerine İstanbul'a geri döndü. Ancak Balkan Savaşı sonrasında İttihat ve Terakki'ye karşı mücadeleye devam ettiği için tutuklanıp müebbet kürek cezasına mahkum edildi. Sivastopol'a kaçtı, ardından Paris'e oradan da Cenevre'ye geçti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Milli Mücadele'ye siyasi destek verdi. Yakın dönem tarihi üzerine kitaplar yazdı. İstanbul'da öldü.
Hemen tutuklandığımız gün oluşturulan bir seçkin heyet(!) tarafından sorgulanmamıza başlanmıştır. Heyet şu suretle oluşmuştu:
Tophane Müşiri ve Askeri Mektepler Nazırı[Müdürü]
Müşir Zeki Paşa
Askeri Mektepler Müfettişi Ferik İsmail Paşa
Askeri Mektepler Nazırı Kayserili Rıza Paşa
Harbiye Mektebi Ahlak Muallimi Mazhar Bey.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 73 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Talebe, Harbiye Mektebi'nin bir bütün halinde ve fırka mücadeleleri haricinde, Meşrutiyet bekçisi kalmasını istiyordu. Fırkalara bağlanmamızdan ne fayda umulurdu? Hiç! Zarar ise muhakkaktı: Mektepteki birlik parçalanacak, orduda da fikir mücadeleleri için zemin hazırlanmış olacaktı.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 122 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Öteden beri alışıldığı üzere, her türlü yoksuzluğa katlanmak ve bu vaziyete rağmen padişaha dua etmekle meşgul olmak, onlara göre, talebenin üzerine düşen bir vazife idi. Bunun haricinde ne bir görüş ve ne de bir düşünüş tarzı olmalıydı. Şimdiki halde, idrak kabiliyetinden mahrumiyet, en büyük yetenek ve körü körüne itaat en özlü meziyet kabul ediliyordu.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 125 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
İşte yukarıdaki satırlardan anlaşılacağı üzere, Şeref kurbanlarından sonra, Tıbbiye'deki hürriyet hareketlerini, Mazlum (Selanik) ve arkadaşları tesis etmişlerdi.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 62 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Tutukluluk müddetimiz sekiz aya yaklaşmıştı. Bir gün Ahmet Onbaşı, matbu bir kağıt getirdi. Ben, Ahmet Onbaşı'yı odamın değişmesinden sonra hiç görmemiştim. Bu kağıt, Kanun-ı Esasi'nin kabulünü müjdeleyen bir beyanname idi. Gözlerime inanamadım. Bütün gaye ve emellerimiz bu kadar çabuk gerçekleşsin, nihayet Kanun-ı Esasi ve Hürriyet ilan edilsin, bu nasıl olurdu.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 99 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Hatta sütçülük Bulgarlara, muhallebicilik Arnavutlara, tütüncülük Acemlere, sırık hamallığı Kürtlere mal edilmiş, saray hususiyetleri ise Arap ve Çerkeslerin tekelindeymiş gibiydi. Türklere askerlik ve bir de memurluk kalıyor, ufak tefek dükkancılık ile uğraşanlar da bulunuyordu.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 55 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
...Talim ve terbiyeden mahrum bırakılan bahriye askerleri ise, zabitlerine "beybaba" hitabında bulunur ve bu gibi laubali hareketlerden katiyen çekinmezlerdi. Yegane meşgaleleri kabadayılık taslamak ve İstanbul halkını, fırsat buldukça rahatsız etmekti. Dillerinde daima tekrar eden şu koşma, onlarca çok makbuldü:
"Denizde aslan, karada kaplan
Dostuna dost, düşmanına kan kusturan
Zalim bahriyeli, hey canım bahriyeli"
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 15 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Gayemiz, mektep idaresinin Meşrutiyet hükümetine layık bir şekle dönüşmesi ve her türlü öğretim gereklerini, rahatlıkları barından bir Harbiye Mektebi var edilmesiydi.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 125 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Çünkü hükümet mekanizmasının bozukluğu yüzünden Ermeniler, Babıali'ye baskın yapmış, Rumlar Sisam Adası'nda isyan çıkarmış ve Fransızlar, Midilli Adası'nı işgal etmişlerdi. Bu durum memlekette üzüntü yarattığı için, gençlik, hürriyet yolundaki mesaisini yoğunlaştırmıştı.
Ahmet Bedevi Kuran
Sayfa 58 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
170 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10 puan
Öncelikle Ahmet Bedevi eserine çocukluğuyla başlıyor ardından Harbiye yıllarına geçiyor. Harbiye yıllarında II.Abdülhamit istibdatını yıkmak meşrutiyet idaresini kurmak için çalışmalara başlıyor hatta bir Cemiyet bile kuruyor. Bu çalışmaları neticesince uzun bir süre cezaevinde kalıyor ve II.Meşrutiyet'in ilanıyla serbest kalıyor. Ahmet Bedevi gerek dönemi tahlil gerekse tenkit etme açısından bizlere harika bir eser bırakmış. Kitabın sonlarında ise İttihat ve Terakki Cemiyetini orduya siyasete karıştırması sebebiyle demediğini bırakmıyor :)
464 syf.
·99 günde·Beğendi·7/10 puan
Ahmet Bedevi Kuran'ın İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler kitabı bidayette umumî olarak Birinci Meşrutiyet'e takaddüm eden vak'alara, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin teşekkül etmesine, Kuleli'de cereyan eden olaylara, buna müteakip süreçte Sultan Abdülaziz'in hâl' edilmesine değinerek giriş kısmını nihâyete erdirmektedir.

Kitapta Birinci Meşrutiyet ilânına müteallik süreç tafsilatlı incelenmiş ve İttihat ve Terakki'nin teşekkülüne yer verilmiştir. Damad Mahmud Paşa'nın Jön Türklerle olan ilişkileri teferruatlı işlenmiş olup, Sultan II. Abdülhamid'le olan ilişkilerine geniş yer ayrılmıştır. Bu bölümde telgraf yazıları dahî istimal edilmiş olup, müteaddit tahriratı da ihtiva etmiştir.

İttihat ve Terakki kısmının müterakki sahifelerinde mutat bilgilerin dışında bilgiler aktarılmakta, parti dahilindeki rekabete değinilmekte ve Prens Sabahattin Bey'e müteallik muhtevata yer verilmiştir.

Muharririn eserinde Jön Türk Kongreleri, 31 Mart Vak'ası ve bilhassa II. Meşrutiyet dönemi mufassal aktarılmıştır.

Buna mukabil, Trablusgarp ve Balkan Harbi'nde takip edilen politikalar hususunda münakaşalı muhtevat aktarmaktadır. Umumî Harp ve Mütareke yılları birinci ağızdan aktarılmakta ve Cumhuriyet'in ilânı ile birlikte kitap nihâyete ermektedir.

Muharririn bahsedilen eseri müfrit bir müzahir istikâmette olmakla birlikte, İttihat ve Terakki erkânı tabir-i caizse yerden yere vurulmakta ve mutat dışı ithamlara uğratılmaktadır. Muharririn dönemi bizzati yaşamış olması, kitabı muntazam belgelerle zenginleştirmesi; alanında elân önemli başvuru kaynakları arasında olmasını sağlamıştır. Muharririn üslûbu ağır olmakla birlikte mütekasif fikirleri müspet düşünceler istihsal etmemize manî olmaktadır. Eser fazlaca Osmanlıca kelimeyi ihtiva ettiğinden bir sözlük vasıtasıyla okunmasını tavsiye ederim. Akademik çalışmalarda kullanılacak bir eser olup, sıradan okuyucuya pek fazla bir faide sağlamayacaktır.
hayattan ölüme yolcu
hayattan ölüme yolcu Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele'yi inceledi.
927 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
İş Bankası Kültür Yayınları, “Yakın Tarihten Kaynaklar ve Belgeler” dizisinde bu kez Ahmed Bedevî Kuran’ın Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele adlı eserini yayımlıyor. Çeltüt Matbaası’nda yapılan 1959 baskısının tıpkıbasımı olan ve Tanzimat’a hazırlıktan Meşrutiyet’e, Hürriyet’in İlanı’ndan Mütareke ve Milli Mücadele’ye uzanan can alıcı dönemi geniş bir belge külliyatına ve tanıklıklara dayanarak ele alan bu kitap, konusunda yapılan araştırmalarda vazgeçilmez bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Yazarın, “Demokratik temayüllerin yalnız Cumhuriyet rejimine münhasır olmadığı ve daha önceleri Garb kültürünü memlekete sokmak ve saltanat istibdadını yıkmak gayesiyle pek önemli gayretler sarf edildiğini ve bu uğurda bir hayli vatanperverlerin fazilet ibraziyle nefislerini ve hatta ailelerini fedadan çekinmediklerini” vurguladığı eser, yakın tarihimize ışık tutuyo

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Bedevi Kuran
Unvan:
Türk yazar ve siyaset adamı
Doğum:
Trabzon, 1884
Ölüm:
İstanbul, 4 Ocak 1966
Ahmet Bedevi Kuran (1884-1966) Trabzon'da doğdu. Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Öğrenciliği sırasında padişah yönetimine karşı gizli çalışmalardan dolayı tutuklandı ve II. Meşrutiyet'in ilanından sonra serbest bırakıldı. İttihat ve Terakki'ye karşı olduğundan tekrar tutuklandı ve Mısır'a kaçtı. Mısır Hidivi'nin isteği üzerine bazı subay arkadaşlarıyla birlikte Fas ordusunun düzenlenmesinde görev aldı. Buradan Paris'e gitti. Sadrazam Said Paşa'nın istifası üzerine İstanbul'a geri döndü. Ancak Balkan Savaşı sonrasında İttihat ve Terakki'ye karşı mücadeleye devam ettiği için tutuklanıp müebbet kürek cezasına mahkum edildi. Sivastopol'a kaçtı, ardından Paris'e oradan da Cenevre'ye geçti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Milli Mücadele'ye siyasi destek verdi. Yakın dönem tarihi üzerine kitaplar yazdı. İstanbul'da öldü.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 12 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 21 okur okuyacak.