Alexander Anastasius Pallis

Alexander Anastasius Pallis

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
17
Gösterim
Adı:
Alexander Anastasius Pallis
Unvan:
Yazar
Mustafa Kemal ve Venizelos Balkanlar’da kendi kuşaklarının yetiştirdiği yegâne devlet adamlarıdır.
Hemen herkes, Mustafa Kemal’in dünyanın en büyük devlet adamlarından biri sayılmasının sebeplerini bilir. En yüksek derecede bir askeri ve siyasi dehanın bir araya gelmesiyle, önce memleketini yok olmaktan kurtarmış sonra da yeniden kurmayı başarmıştır.
Mustafa Kemal'in dünyanın en büyük devlet
adamlarından biri sayılmasının sebeplerini bilir. En yüksek derecede bir as-
keri ve siyasi dehanın bir araya gelmesiyle, önce memleketini yok olmaktan
kurtarmış, sonra da yeniden kurmayı başarmıştır.
Dünyanın en muhafaza-
kar topluluklarının birinden çıkıp, gelenekleri insafsızca yıkan M. KemaL,
Saltanat ve Hilafet gibi halk arasında hala büyük nüfuzu olan asırlık kuruluşları da yıkmak cesaretini gösterebilmiştir
Türk sorununwı hallinde Başkan Wilson'ın doğrudan doğruya ilgilendi-
ği bir başka taraf, Ermeniler problemi olmuştur. Ermeniler'in Türkiye'de çek-
tikleri onun insancıl tarafını etkilemişti. Bu Ermeniler'in çoğu Türkiye'deki
Amerikan okullarında okumuşlardı. Bu bakımdan Başkan, Barı� Konferansı-
na, geri kalan Ermeni nesIinin bir arada toplanabileceği Kuzeydoğu Anado-
lu bölgesinde bağımsız bir Ermenistan kurulması gerektiği peşin hükmüyle
gelmişti
Türkler'i ve daha dün Doğulu uluslar arasında en geriye gitmekte
olan ulusunu, Batılı gelişme yoluna oturtan bir sürü devrimi uygulamayı ko-
laylıkla başararak sosyal yapısını yeniden kurmuştur.
Anadolu felaketi, Yunan milletinin nesillerdir içinde bes�eyip büyüttüğü
"Megali idea" adı verilen ve Konstantinopolis (İstanbul) baııkent olmak üze-
re, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurma rüyasına kesinlikle son vermiıı
ve bunun yarattığı çöküntü, Avrupa, Türkiye ve Rusya'dan milyonlarca me-
teliksiz insan göçüyle birlikte, müthiıı bir moral ve materyal iflasa yol açmış,
memleketin dengesini yok etmiııti.
10 Ağustos 1920'de Sevr Barış Antlaşması imzalandı. Yalnız Amerika
Birleşik Devletleri çekimser kalmıştı. Yunanistan İzmir ve Trakya'yı alıyor,
bağımsız bir Ermenistan ve otonom bir Kürt Devleti kuruluyor, İstanbul
ve Boğazlar askerden arınıyor, bütün Türkiye İtilaf Devletleri arasında
ekonomik nüfuz bölgelerine ayrılıyordu. Bütün bunlar kağıt üzerindeydi,
tabii.
Bu bakımdan 1922 Anadolu hezimeti; Yunan milleti için, 1453'te İstan-
bul'un zaptı ve Bizans İmparatorluğu'nun çökü�ünden daha büyük felaket-
ler getiren bir olay olmufitur. 1453 Türk zaferi, RumIarı tarihin bafilangıcın-
dan beri oturup yerle�tikleri Avrupa ve Asya kesimlerinden söküp atmamıfi-
tı. Müslüman fatihlerı Rumlar'ın 19. yüzyılda Avrupa'da milliyetçilik �uuru-
nun yeniden uyanı�ından sonra kısmen bu boyunduruktan kurtulup bağımsızlıklarına kavuışana kadar, bu bölgelerde bir "teba" olarak yaışamalarına
izin vermiışlerdi.
İzmir teklifinin Yunanistan'a ilk kez yapıldığı zaman, yani Ocak 1915'te
İngiliz ve Fransız askeri çevrelerinden hiçbir itiraz veya ikaz yapıldığına dair
herhangi bir delil yoktur, Aksine Lord Kitchener'ın sözcülüğünü ettiği İngi-
liz Sava� Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın Sir Edward Grey'in önerisini bir an ön-
ce kabul ettiğini görmekte özellikle acele ettiğini biliyoruz,(19) Bu, Anado-
lu'nun İtilaf Devletleri arasında bölünmesi tartı�ma konusu olmakla beraber,
o tarihte henüz üzerinde karara varılmamı� olduğu göz önüne alınırsa,
önemlidi
İtalya'nın gözü daha çok Konya ve Aydın vilayetlerindeydi. Buraları
Oniki Ada'nın hemen kar!?ısına dü!?en ve bu sebeple hak sahasına giren yer-
ler olarak görünüyordu.
1915'in Ocak ayında, İngiltere, Rusya ve Fransa adına, İngiliz Dı!?işleri
Bakanı Sir Edward Grey'in Yunanlılar'a resmen "Anadolu'nun Batı kıyıların-
da büyük bir kesimi" vaat etmesi, (ki, bu İzmir dahil Aydın Vilayetinin bü-
yük bir kısmını içine alıyordu) İtalyan emellerini yok edivermi!?ti. Ancak o
tarihte henüz kendisi de "tarafsız" olduğundan İtalyan Hükümeti bu teklife
kar!?ı herhangi bir şekilde itiraz edecek durumda değildi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Alexander Anastasius Pallis
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.