Esin Eden

Esin Eden

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Esin Eden
Unvan:
Tiyatro Oyuncusu, Yazar
Doğum:
Brüksel, 1935
1935’te Brük­sel’de doğ­du. Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’nden son­ra Fullb­right Bur­su ile git­ti­ği Kan­sas Üni­ver­si­te­si’nde Ko­nuş­ma Sa­na­tı ve Ti­yat­ro li­san­süs­tü prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dı. Ora­loğ­lu, Dor­men ve Poy­ra­zoğ­lu ti­yat­ro­la­rı ile Ba­kır­köy Be­le­di­ye Ti­yat­ro­su, İs­tan­bul Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı’nda oyun­cu, ge­nel ko­or­di­na­tör ve dra­ma­turg gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Si­ne­ma ve te­le­viz­yon di­zi­le­rin­de oyun­cu­luk da yap­tı. Hi­te Ra­po­ru, Bey­ni­miz­de­ki Cin­sel­lik, Ta­dı Da­ma­ğım­da Ka­lan Ül­ke-Mı­sır ve Ali­ce B. Tok­las ki­tap­la­rı­nı çe­vir­di. Anı­la­rı­nı An­ne­min Ye­mek Def­te­ri ve Ne­ler Ye­dim Ne­ler, May­da­noz­lu Köf­te­ler ad­lı ki­tap­lar­da top­la­dı. An­ne­min Ye­mek Def­te­ri Yu­na­nis­tan’da İn­gi­liz­ce ola­rak (Nic­ho­las Stav­ro­ula­kis’le bir­lik­te) Sa­lo­ni­ca- A Fa­mily Co­ok­bo­ok adı al­tın­da ya­yım­lan­dı.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Esin Eden
Unvan:
Tiyatro Oyuncusu, Yazar
Doğum:
Brüksel, 1935
1935’te Brük­sel’de doğ­du. Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’nden son­ra Fullb­right Bur­su ile git­ti­ği Kan­sas Üni­ver­si­te­si’nde Ko­nuş­ma Sa­na­tı ve Ti­yat­ro li­san­süs­tü prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dı. Ora­loğ­lu, Dor­men ve Poy­ra­zoğ­lu ti­yat­ro­la­rı ile Ba­kır­köy Be­le­di­ye Ti­yat­ro­su, İs­tan­bul Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı’nda oyun­cu, ge­nel ko­or­di­na­tör ve dra­ma­turg gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Si­ne­ma ve te­le­viz­yon di­zi­le­rin­de oyun­cu­luk da yap­tı. Hi­te Ra­po­ru, Bey­ni­miz­de­ki Cin­sel­lik, Ta­dı Da­ma­ğım­da Ka­lan Ül­ke-Mı­sır ve Ali­ce B. Tok­las ki­tap­la­rı­nı çe­vir­di. Anı­la­rı­nı An­ne­min Ye­mek Def­te­ri ve Ne­ler Ye­dim Ne­ler, May­da­noz­lu Köf­te­ler ad­lı ki­tap­lar­da top­la­dı. An­ne­min Ye­mek Def­te­ri Yu­na­nis­tan’da İn­gi­liz­ce ola­rak (Nic­ho­las Stav­ro­ula­kis’le bir­lik­te) Sa­lo­ni­ca- A Fa­mily Co­ok­bo­ok adı al­tın­da ya­yım­lan­dı.