Faruk Yılmaz

Faruk Yılmaz

YazarÇevirmen
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
503
Gösterim
Adı:
Faruk Yılmaz
Tam adı:
Yrd. Doç. Faruk Yılmaz
Unvan:
Türk Hukukçu, Tarihçi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Niğde, Türkiye, 1958
1958 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1985). 10 yıla yakın çeşitli il ve ilçelerde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, TC Tarihi Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1995). 11 yıl üniversite öğretim üyesi olarak çalıştı. 5 yıl MEB hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Hayatın Sırları ve Allah, 1981; Kainatın Yaratılışı, 1992; Atomun Derinliklerinde, 1984; Hücre’den Allah’a, 1983; Kur’an Mucizesi, 1983; İlkçağ Düşünce Tarihi, 1996; Yunus Emre, 1992; İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, (Müşterek), 1992; Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi, 1995; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, 1998; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, 1999; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar, 1996, 2003 (İz Yayıncılık tarafından Osmanlı’nın Borç Batağı adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Müşterek), 1997, 2002, 2004; Türk Anayasa Tarihi, 1998, 2005, 2007, (ilavelerle, gözden geçirilmiş 4.bs.) 2012; İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi, 2002; Memurun Hak Arama Usulleri, 2002; Peygamberler Tarihi, (3 cilt), 2004; Büyük İslâm Tarihi, (6 cilt), 2005. Tercüme ve sadeleştirme yoluyla yayına hazırladığı eserler ise şunlardır: Kur’an’ı Anlamaya Giriş, (Mevdudi’den) 1982; Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, (Ebu’lHasen Nedvî’den) 2005; Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı, (Nedvî’den) 2005; İslâmî Yaşama Biçimi, (Mevdudi’den), 1997; İslam ve Oryantalizm, (Meryem Cemile’den müşterek çeviri) 1989; Sevgili Peygamberimiz (a.s.)’ın Hayatından Sahneler, (M. Aldrich Tarantino’dan) 1987; Kapadokya, (Charles Texier’den) 1998; Anadolu’da Türk Anıtları1 (Albert Gabriel’den), 1999; XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye (BerlinBağdat), (Winterstetten’den) 2002 (İz Yayıncılık tarafından BerlinBağdat adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); General Falkenhein’in Hatırâtı, (sadeleştirme) 2002 (İz Yayıncılık tarafından Birinci Dünya Savaşında Almanya adıyla 2012 senesinde neşredilmiştir); General Allenby’nin Hatıratı, (sadeleştirme) 2003; İmparatorluk Döneminde TürkAlman İlişkileri (Goltz Paşa’nın Hatıratı), 2004; Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı), (Rüşdü Paşa’nın Hatıratı), 2004; Tarihi Umumi, (6 cilt), (Mizancı Murad Bey’den sadeleştirme) 2007; Emperyalizmin Hükümet Darbesi (Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi), (sadeleştirme) 2008; Büyük Dünya Tarihi, (6 cilt), (Ahmet Refik Altınay’dan sadeleştirme) 2008.
Babil tarihi ikiye ayrılır:
1.Babil devletini samilerin bir kolu olan Amurlular kurmuşlardır. 1.Babil Devlet'inin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Bu kral ülkesini dini, iktisadi ve hukuki alanlarını düzenlemiş, kanunlar koymuştur.
"İlkel" sözcüğü, genellikle uygar sözcüğünü ifade eden Avrupa dışındaki toplumlar için kullanılmaya başlanmış, giderek sömürgeci zihniyetin yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılagelmiştir.
Mısır'ın tarih çağlarında 30 sülale hüküm sürmüştür. Sülaleler devri 5 bölümde incelenir:
1-Eski Krallık
2-Orta Krallık
3-Yeni Krallık
4-Karışıklık Devri
5-Sais Krallığı ve Persler

Eski Krallık:(M.Ö 3000-2100) Devirlerini içeren Eski krallık dönemi, 1. Sülalenin kurucusu olan Menes'le başlar.

Orta Krallık:(M.Ö 2100-1700) yıllarını kapsayan devredir.

Yeni Krallık:(M.Ö 1600-1200) yılları arasındaki devrede kurulan krallıktır.Bu devirde yayılma siyaseti takip edildi. Sudan ele geçirildi. Suriye üzerinde egemenlik kuruldu. Fakat Hitit'lere yenildiler.Filistin ayaklandı. 1.Sethi ve 2.Ramses devrinde Libya'lı kabililerle savaşıldı. 2. Ramses Hititlerle barış antlaşması imzaladı;(Kadeş Antlaşması)

*Kadeş Antlaşması: Tarihteki yazılı ilk antlaşma*

Karışıklık Devri:(M.Ö 1100-645) devirleridir. Amon rahiplerinin etkin olduğu bu dönemde yirmiden fazla kral hüküm sürdü.
Asurlu'lar Mısır'ı işgal ettiler (M.Ö.671) Mısır'da çok kanlı davranan Asur'lular, Babil'de çıkan isyanı bastırmakla uğraşırken, Sais kralı Psammetik tarafından ülkeden çıkarıldılar.

Sais Kralllığı ve Persler:(M.Ö. 645-392):Yılları arasındaki devrede paralı askerlere ve Yunanlılara dayanan krallar kalkınmaya önem verdiler. Krallık genişledi fakat Babilliler karşısında Kargamış'ta yenilen Mısır sınırları yeniden daraldı.
Bu arada Pers baskısı şiddetleniyordu. 3.Psammetik,Pers Hükümdarı Kambiz'e yenildi. Persler Mısır'ı eyalet haline getirdi.
28. Sülale devrinde işgalciler kovuldu. 30. sülaler de Pers baskısına karşı direndiler. Fakat Persler (M.Ö 341) de Mısır'ı yendiler.Dokuz yıl sonra da İskender Persleri yenerek Mısır'ı ele geçirdi.
Bundan sonra yüzlerce yıl Mısır Bağımsızlığa kavuşamadı. M.Ö 332-330 yılları arasında Makedonyalıların, M.Ö. 30-M.S 395 yılları arasında Roma'nın, 395-642 arası Bizans'ın,sonraki devirlerde de İslamların hakimiyetine girdi.
Çağdaş geri kalmış toplumlar, sanıldığı gibi sosyal evrimin belirli bir aşamasında durmuş, donmuş olan toplumlar olmayıp, çeşitli faktörlerle gelişmeleri engellenmiş ya da yozlaşmış toplumlardır.
Mezopotamya'da uygarlığa ilişkin ilk meşaleyi yaktığını bildiğimiz Sümerler, yalnızca yazılı bir uygarlık bırakmakla kalmamışlar, okuyup yazmayı geliştirmişler, yaymışlar ve bir iletişim aracı olarak kullanmışlardır.
Sümerlilerin atalarının Ortaasya'dan göç etmiş olan Türkler olabileceği, dillerinin de Türkçe olduğu, sami ırk ve dillerinin de bu yörede sonradan ortaya çıktığı belirtilir.
Mezopotamya, Yunanca iki nehir arası demektir.
Eski Mısırlılar buraya "Naharina" diyorlardı.
İslami devirlerde ise bu iki nehir arası bölgeye "ada" anlamına gelen Arapça "el- Cezire" denilmiştir.
Yemen'i o dönem olayların bi zatihi içinde yaşamış birinin kaleminden okumak çok daha acıklı oluyor. Hani Yemen hep bir ah yemendir ya sebebini bu kitapla daha iyi anlıyorsunuz. Savaş yılları, cephede ufku açık bir asker. Sıkıntılara karşı mücadele etmeye çalışıyor. Kitap tez niteliğinde sanki. O dönemde yazıyor ve o dönem sıkıntılarına çare önerileri barındırıyor. Ama ciddiye alınmamış ki hala biz "Ah o yemendir" diyoruz. Malesef. Yemen hususunda okunması gereken bir kitap. Tavsiye ederim.
Daha iyi anlaşılması için kitap tanıtımından bir kesit bırakayım ;
"Bu kitap, Rüştü Paşa'nın 1911 yılında basılmış olan Yemen Hatırası adlı kitabının Osmanlıcadan sadeleştirilerek günümüz Türkçesine çevrilmiş hâlidir. Rüştü Paşa, Ahmet İzzet Paşa gibi devlet adamlarımızın da bulunduğu, 1905'te isyan eden ve San'a da binlerce askerimizin kuşatılarak açlıktan ölümüne neden olan İmam Yahya isyanından sonra burada bulunmuş, 1908-1909 tedip hareketlerini yürütmüş olan orduda görev almış bir subayımızdır."

Yazarın biyografisi

Adı:
Faruk Yılmaz
Tam adı:
Yrd. Doç. Faruk Yılmaz
Unvan:
Türk Hukukçu, Tarihçi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Niğde, Türkiye, 1958
1958 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1985). 10 yıla yakın çeşitli il ve ilçelerde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, TC Tarihi Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1995). 11 yıl üniversite öğretim üyesi olarak çalıştı. 5 yıl MEB hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Hayatın Sırları ve Allah, 1981; Kainatın Yaratılışı, 1992; Atomun Derinliklerinde, 1984; Hücre’den Allah’a, 1983; Kur’an Mucizesi, 1983; İlkçağ Düşünce Tarihi, 1996; Yunus Emre, 1992; İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, (Müşterek), 1992; Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi, 1995; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, 1998; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, 1999; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar, 1996, 2003 (İz Yayıncılık tarafından Osmanlı’nın Borç Batağı adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Müşterek), 1997, 2002, 2004; Türk Anayasa Tarihi, 1998, 2005, 2007, (ilavelerle, gözden geçirilmiş 4.bs.) 2012; İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi, 2002; Memurun Hak Arama Usulleri, 2002; Peygamberler Tarihi, (3 cilt), 2004; Büyük İslâm Tarihi, (6 cilt), 2005. Tercüme ve sadeleştirme yoluyla yayına hazırladığı eserler ise şunlardır: Kur’an’ı Anlamaya Giriş, (Mevdudi’den) 1982; Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, (Ebu’lHasen Nedvî’den) 2005; Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı, (Nedvî’den) 2005; İslâmî Yaşama Biçimi, (Mevdudi’den), 1997; İslam ve Oryantalizm, (Meryem Cemile’den müşterek çeviri) 1989; Sevgili Peygamberimiz (a.s.)’ın Hayatından Sahneler, (M. Aldrich Tarantino’dan) 1987; Kapadokya, (Charles Texier’den) 1998; Anadolu’da Türk Anıtları1 (Albert Gabriel’den), 1999; XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye (BerlinBağdat), (Winterstetten’den) 2002 (İz Yayıncılık tarafından BerlinBağdat adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); General Falkenhein’in Hatırâtı, (sadeleştirme) 2002 (İz Yayıncılık tarafından Birinci Dünya Savaşında Almanya adıyla 2012 senesinde neşredilmiştir); General Allenby’nin Hatıratı, (sadeleştirme) 2003; İmparatorluk Döneminde TürkAlman İlişkileri (Goltz Paşa’nın Hatıratı), 2004; Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı), (Rüşdü Paşa’nın Hatıratı), 2004; Tarihi Umumi, (6 cilt), (Mizancı Murad Bey’den sadeleştirme) 2007; Emperyalizmin Hükümet Darbesi (Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi), (sadeleştirme) 2008; Büyük Dünya Tarihi, (6 cilt), (Ahmet Refik Altınay’dan sadeleştirme) 2008.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.