Faruk Yılmaz

Faruk Yılmaz

YazarDerleyenÇevirmen
8.5/10
48 Kişi
·
155
Okunma
·
2
Beğeni
·
932
Gösterim
Adı:
Faruk Yılmaz
Tam adı:
Yrd. Doç. Faruk Yılmaz
Unvan:
Türk Hukukçu, Tarihçi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Niğde, Türkiye, 1958
1958 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1985). 10 yıla yakın çeşitli il ve ilçelerde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, TC Tarihi Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1995). 11 yıl üniversite öğretim üyesi olarak çalıştı. 5 yıl MEB hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Hayatın Sırları ve Allah, 1981; Kainatın Yaratılışı, 1992; Atomun Derinliklerinde, 1984; Hücre’den Allah’a, 1983; Kur’an Mucizesi, 1983; İlkçağ Düşünce Tarihi, 1996; Yunus Emre, 1992; İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, (Müşterek), 1992; Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi, 1995; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, 1998; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, 1999; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar, 1996, 2003 (İz Yayıncılık tarafından Osmanlı’nın Borç Batağı adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Müşterek), 1997, 2002, 2004; Türk Anayasa Tarihi, 1998, 2005, 2007, (ilavelerle, gözden geçirilmiş 4.bs.) 2012; İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi, 2002; Memurun Hak Arama Usulleri, 2002; Peygamberler Tarihi, (3 cilt), 2004; Büyük İslâm Tarihi, (6 cilt), 2005. Tercüme ve sadeleştirme yoluyla yayına hazırladığı eserler ise şunlardır: Kur’an’ı Anlamaya Giriş, (Mevdudi’den) 1982; Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, (Ebu’lHasen Nedvî’den) 2005; Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı, (Nedvî’den) 2005; İslâmî Yaşama Biçimi, (Mevdudi’den), 1997; İslam ve Oryantalizm, (Meryem Cemile’den müşterek çeviri) 1989; Sevgili Peygamberimiz (a.s.)’ın Hayatından Sahneler, (M. Aldrich Tarantino’dan) 1987; Kapadokya, (Charles Texier’den) 1998; Anadolu’da Türk Anıtları1 (Albert Gabriel’den), 1999; XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye (BerlinBağdat), (Winterstetten’den) 2002 (İz Yayıncılık tarafından BerlinBağdat adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); General Falkenhein’in Hatırâtı, (sadeleştirme) 2002 (İz Yayıncılık tarafından Birinci Dünya Savaşında Almanya adıyla 2012 senesinde neşredilmiştir); General Allenby’nin Hatıratı, (sadeleştirme) 2003; İmparatorluk Döneminde TürkAlman İlişkileri (Goltz Paşa’nın Hatıratı), 2004; Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı), (Rüşdü Paşa’nın Hatıratı), 2004; Tarihi Umumi, (6 cilt), (Mizancı Murad Bey’den sadeleştirme) 2007; Emperyalizmin Hükümet Darbesi (Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi), (sadeleştirme) 2008; Büyük Dünya Tarihi, (6 cilt), (Ahmet Refik Altınay’dan sadeleştirme) 2008.
Anayasacılık hareketimizde, Islahat Fermanı da Tanzimat Fermanı kadar önemli olmasa bile göz ardı edilemeyecek bir belgedir.
Faruk Yılmaz
Sayfa 38 - İz yayıncılık
Babil tarihi ikiye ayrılır:
1.Babil devletini samilerin bir kolu olan Amurlular kurmuşlardır. 1.Babil Devlet'inin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Bu kral ülkesini dini, iktisadi ve hukuki alanlarını düzenlemiş, kanunlar koymuştur.
"İlkel" sözcüğü, genellikle uygar sözcüğünü ifade eden Avrupa dışındaki toplumlar için kullanılmaya başlanmış, giderek sömürgeci zihniyetin yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılagelmiştir.
Mısır'ın tarih çağlarında 30 sülale hüküm sürmüştür. Sülaleler devri 5 bölümde incelenir:
1-Eski Krallık
2-Orta Krallık
3-Yeni Krallık
4-Karışıklık Devri
5-Sais Krallığı ve Persler

Eski Krallık:(M.Ö 3000-2100) Devirlerini içeren Eski krallık dönemi, 1. Sülalenin kurucusu olan Menes'le başlar.

Orta Krallık:(M.Ö 2100-1700) yıllarını kapsayan devredir.

Yeni Krallık:(M.Ö 1600-1200) yılları arasındaki devrede kurulan krallıktır.Bu devirde yayılma siyaseti takip edildi. Sudan ele geçirildi. Suriye üzerinde egemenlik kuruldu. Fakat Hitit'lere yenildiler.Filistin ayaklandı. 1.Sethi ve 2.Ramses devrinde Libya'lı kabililerle savaşıldı. 2. Ramses Hititlerle barış antlaşması imzaladı;(Kadeş Antlaşması)

*Kadeş Antlaşması: Tarihteki yazılı ilk antlaşma*

Karışıklık Devri:(M.Ö 1100-645) devirleridir. Amon rahiplerinin etkin olduğu bu dönemde yirmiden fazla kral hüküm sürdü.
Asurlu'lar Mısır'ı işgal ettiler (M.Ö.671) Mısır'da çok kanlı davranan Asur'lular, Babil'de çıkan isyanı bastırmakla uğraşırken, Sais kralı Psammetik tarafından ülkeden çıkarıldılar.

Sais Kralllığı ve Persler:(M.Ö. 645-392):Yılları arasındaki devrede paralı askerlere ve Yunanlılara dayanan krallar kalkınmaya önem verdiler. Krallık genişledi fakat Babilliler karşısında Kargamış'ta yenilen Mısır sınırları yeniden daraldı.
Bu arada Pers baskısı şiddetleniyordu. 3.Psammetik,Pers Hükümdarı Kambiz'e yenildi. Persler Mısır'ı eyalet haline getirdi.
28. Sülale devrinde işgalciler kovuldu. 30. sülaler de Pers baskısına karşı direndiler. Fakat Persler (M.Ö 341) de Mısır'ı yendiler.Dokuz yıl sonra da İskender Persleri yenerek Mısır'ı ele geçirdi.
Bundan sonra yüzlerce yıl Mısır Bağımsızlığa kavuşamadı. M.Ö 332-330 yılları arasında Makedonyalıların, M.Ö. 30-M.S 395 yılları arasında Roma'nın, 395-642 arası Bizans'ın,sonraki devirlerde de İslamların hakimiyetine girdi.
Çağdaş geri kalmış toplumlar, sanıldığı gibi sosyal evrimin belirli bir aşamasında durmuş, donmuş olan toplumlar olmayıp, çeşitli faktörlerle gelişmeleri engellenmiş ya da yozlaşmış toplumlardır.
Mezopotamya'da uygarlığa ilişkin ilk meşaleyi yaktığını bildiğimiz Sümerler, yalnızca yazılı bir uygarlık bırakmakla kalmamışlar, okuyup yazmayı geliştirmişler, yaymışlar ve bir iletişim aracı olarak kullanmışlardır.
254 syf.
·28 günde·Beğendi·10/10 puan
İslam dininin temeli Allah'ı bilmektir peki yaratıcımız olan Allah(c.c) yeterince biliyor ve inanıyor muyuz?
Yoksa dindar görünümlü lakin her türlü ahlak dışı davranışı kendine meşru gören şahıslar yüzünden inancımız azalıyor mu?
Ya da dünyada vuku bulan savaş,cinayet, vs.inancımızı sarsılıyor mu pek çok genç bu ve buna benzer olaylardan ötürü ateizme kayıyor.Her geçen yıl bu ateizm inancı artıyor, bu kitap özellikle bu durumda olup kafasında anlamdıramadığı ve bir çok soru işareti bulunan bireyler için kaynak kitap olma niteliğinde esere gelirsek;
Yazar bilimsel birçok görüşe karşılık kendi düşüncelerini dile getirip Allah'ın muazzam irade,kuvvet ve ilmini ayetler ışığında okuyucuya aktarıyor. Okurken fark edemediğim göremediğim muazzam nitelikte yaratılan, hayranlık duyulan öyle çok detayı fark ettim ki hayatta şükrüm,bağlılığım,merakım arttı diyebilirim. Konuya ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.
Son olarak neye niçin inandığımızı bilirsek yaptığımız yapacağımız her şey daha anlamlaşır daha güzelleşir. Keyifle okumanız ve hayata bakış açınızı değiştirmesi dileğiyle sağlıcakla kalın.
254 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Allah subhanehu ve teala'nın varlığını, ezelîliğini vesaire müthiş yöntemlerle, (gerek bilimsel gerek Kur'an ve sunnet) delilleriyle kanıtlamış sayın yazarımız. Aynı zamanda birçok batıl inanca da (yine aynı şekilde bilimsel ve Kur'an ve sunnet) müthiş delilleriyle reddiyeler yazmış. Diğer yandan da gözümüzün göremediği, veya gördüğümüz ve gözlerimiz görmeye alıştığı için bizlere basit, normal gibi görünen birçok varlığın mükemmel yaratılışını inceleyip her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbimize karşı hayranlığımızı artırıyor. O Rabb ki her şeye kâdir olandır. Benim için öyle özel bir kitap oldu ki hakkında çok daha fazla yazmak isterdim lakin buna güç yetiremem, kelimelerim yetersiz kalıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum; dininiz ne olursa olsun kesinlikle ömrünüzde en az bir kere de olsa lütfen okuyun bu kitabı!
Sergenn
Sergenn Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri Golç Paşa'nın Hatıratı'ı inceledi.
175 syf.
·3 günde·7/10 puan
Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz

İmparatorluğu besleyen tımar sisteminin eski haşmetini kaybetmesi ve buna paralel olarak ordunun temel direği olan tımarlı sipahilerin dağılması, devletin askeri alanda ıslahat yapmasını mecburi kılıyordu. Uzun bir gerileme dönemini yaşamış olan Devlet-i Aliyye, önceliği askeriye olmak üzere çeşitli ilerleme atılımlarına başvurmuş, dış ülkelerden eğitimci talep etmişti. Golç Paşa, işte bu ilerleme hedefi için, askeri eğitim ve öğretim için 1883 yılında Osmanlı Devleti'ne gelmişti. Askeri okullarda okutulan dersler değişti ve yeni dersler eklendi. 1885 yılında, Osmanlı Devleti'nde bulunan Alman askeri heyetinin başkanı olan Kaehler'in vefatı sonrası, Golç Paşa, o heyetin başkanlığına getirildi. Türkiye macerası böyle devam etti ve kontrat süresi üç kez uzatıldı. Kûtül-amâre kuşatması sırasında tifüse yakalanıp, ölene dek Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiştir. Bana göre, Türkiye'ye gelen Alman eğitimciler ve askerler arasında en sevilen ve en başarılı olan isimdir. Hatıraları da hem notlarından hem de eşine yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Böyle değerli bir generalin hatıralarından dönemi okumak önemli bir açlığımı giderdi diyebilirim. Hacimli bir kitap olmamasına karşın, Golç Paşa'nın, imparatorluğun hemen hemen her yerine yönelik yazdıklarını, düşündüklerini ve izlenimlerini okumanın lezzetini almanız için öneririm.
160 syf.
Peksimetin ne olduğunu bu kitapla öğrendim. Biz ki onu kuru ekmek olarak bilirdik. Hudeyde limanından istanbula kadar küflü peksimetlerle gelen o askerlerin boğazındaki acıyı kitap bitene kadar hissettim. Köylerinden annelerinden eşlerinden çocuklarından ayrılıp vatan için gözünü kirpmadan Yemen'e giden askerleri açlıkla öldürdüğümüz için tarihten utanıyoruz. Bu utancı ve bu çaresizliği bir daha yaşamamak için birlik olalım beraber olalım..
192 syf.
Kitabın İlk 100 sayfası
İngiliz Casusu Lawrens'in,
Falih Rıfkı Atay 'ın Zeytin Dağı Eserinden,
General Ali İhsan,
Ve
İngiliz General Allenby' in Hatırlatlarından oluşmakta.
Kalan sayfalarda ise Mehmetçiğimizden yani arkada bıraktığımız şehitlerimizde onca acı dolu foto var...

Gariban Anadolu İnsanın;
İşgüzar, ciğeri beş para etmez, hayalperest koltuk sevdalarının hatalı kararları sonucu birer birer değil, binler binler arka arkaya nasıl şehit düştüğüne ya da esaret aldığına üzülerek şahit olacaksınız.

Belki de onca şey yazarak anlatamıyacağım şeyi aşağıda ki ilk foto karesi fazlasıyla anlatmaya yetecektir...

https://i.hizliresim.com/P1NpLQ.jpg
https://i.hizliresim.com/Wqa4ML.jpg
https://i.hizliresim.com/pbkjZL.jpg

İyi Okumalar
504 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10 puan
1838 Ticaret Anlaşması ile başlayan ekonomik sıkıntılar, 1854 yılında ilk borca dönüşür. 20 yıl boyunca 15 defa borçlanma yapılır. 1874’ten 1881’e kadar çöküntü devam eder ve nihayet Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye kurulur. 1914’e kadar da Düyun-u Umumiye üzerinden borçlanma devam eder. Ancak 1. Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile borçlar el değiştirir. 1954’te, 100 yıl sonra da bu borçlar bitirilir.

Aradığım şeyleri hemen hemen buldum, ancak Düyun-u Umumiye’nin topluma yansıyan yönünü henüz bulamadım.

Kitap, üniversite tezi. Sıkılmazsanız okuyun derim çünkü tarih, hepimizin tarihi...Tarihçilerin değil!
254 syf.
·10/10 puan
Günümüzde Allahın varlığına deliller arayan insanlar için tek tek bilimsel delillerle Allahın varlığını kanıtlayan içimde said havva külliyatını okuma hevesi uyandıran muazzam bir eser her insan okumalı ve etrafında aslında basit olarak gördüğü olayların arkasındaki emsalsiz işleyen düzeni görebilmeli ve tefekkürünü arttırmalı
432 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
30 dakikada okumadım elbette. Dün başlamıştım ama kitap, uygulamanın içeriğinde yoktu. Bugün eklendi.

Ayrıca yine aynı yazarın Osmanlı Borçlar Tarihi kitabının ikinci kısmında anlatılanların aynısı, tıpkısı tıpkısına... Hal böyle olunca dünden beri göz gezdirdim ve yetti.

Meraklısına Osmanlı Borçlar Tarihi’ni tavsiye ederim. Bunu okumalarına gerek kalmaz..
160 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Anadolu evladının bakımsızlıktan, düzensizlikten, sıcaktan, kabiliyetsiz idareciler yüzünden ne çileler çektiğini, binlerce vatan evladının bu uzak diyarlarda nasıl şehit olduğunu, yahut sağlıklarını bu topraklarda bırakıp sakat ve hasta olarak döndüğünü anlatan adeta bir trajedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Faruk Yılmaz
Tam adı:
Yrd. Doç. Faruk Yılmaz
Unvan:
Türk Hukukçu, Tarihçi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Niğde, Türkiye, 1958
1958 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1985). 10 yıla yakın çeşitli il ve ilçelerde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, TC Tarihi Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1995). 11 yıl üniversite öğretim üyesi olarak çalıştı. 5 yıl MEB hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Hayatın Sırları ve Allah, 1981; Kainatın Yaratılışı, 1992; Atomun Derinliklerinde, 1984; Hücre’den Allah’a, 1983; Kur’an Mucizesi, 1983; İlkçağ Düşünce Tarihi, 1996; Yunus Emre, 1992; İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, (Müşterek), 1992; Türkiye’de Anayasa Gelişmeleri Tarihi, 1995; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, 1998; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, 1999; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Borçlar, 1996, 2003 (İz Yayıncılık tarafından Osmanlı’nın Borç Batağı adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Müşterek), 1997, 2002, 2004; Türk Anayasa Tarihi, 1998, 2005, 2007, (ilavelerle, gözden geçirilmiş 4.bs.) 2012; İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi, 2002; Memurun Hak Arama Usulleri, 2002; Peygamberler Tarihi, (3 cilt), 2004; Büyük İslâm Tarihi, (6 cilt), 2005. Tercüme ve sadeleştirme yoluyla yayına hazırladığı eserler ise şunlardır: Kur’an’ı Anlamaya Giriş, (Mevdudi’den) 1982; Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, (Ebu’lHasen Nedvî’den) 2005; Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı, (Nedvî’den) 2005; İslâmî Yaşama Biçimi, (Mevdudi’den), 1997; İslam ve Oryantalizm, (Meryem Cemile’den müşterek çeviri) 1989; Sevgili Peygamberimiz (a.s.)’ın Hayatından Sahneler, (M. Aldrich Tarantino’dan) 1987; Kapadokya, (Charles Texier’den) 1998; Anadolu’da Türk Anıtları1 (Albert Gabriel’den), 1999; XX. Yüzyıl Başında Alman Emperyalizmi ve Türkiye (BerlinBağdat), (Winterstetten’den) 2002 (İz Yayıncılık tarafından BerlinBağdat adıyla 2011 senesinde neşredilmiştir); General Falkenhein’in Hatırâtı, (sadeleştirme) 2002 (İz Yayıncılık tarafından Birinci Dünya Savaşında Almanya adıyla 2012 senesinde neşredilmiştir); General Allenby’nin Hatıratı, (sadeleştirme) 2003; İmparatorluk Döneminde TürkAlman İlişkileri (Goltz Paşa’nın Hatıratı), 2004; Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı), (Rüşdü Paşa’nın Hatıratı), 2004; Tarihi Umumi, (6 cilt), (Mizancı Murad Bey’den sadeleştirme) 2007; Emperyalizmin Hükümet Darbesi (Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi), (sadeleştirme) 2008; Büyük Dünya Tarihi, (6 cilt), (Ahmet Refik Altınay’dan sadeleştirme) 2008.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 155 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 162 okur okuyacak.
  • 5 okur yarım bıraktı.