George Vernadsky

George Vernadsky

Yazar
8.8/10
5 Kişi
·
13
Okunma
·
0
Beğeni
·
363
Gösterim
Adı:
George Vernadsky
Unvan:
Rus Tarihçi
Doğum:
20 Ağustos 1887, St. Petersburg, Rusya
Ölüm:
20 Haziran 1973
Rusya doğumlu ABD'li tarihçi.
“Rus­ya’­da Al­tın Or­du’­nun yı­kıl­ma­sın­dan son­ra da­ha uzun sü­re silinmeyen ya­ra iz­le­ri bı­rak­ma­sı­na rağ­men, Mo­ğol ida­re­si böy­le­ce son bul­du. Ta­biî olarak Mo­ğol­la­ra kar­şı mü­ca­de­le­le­rin­de Rus­la­rın Mo­ğol si­ya­se­ti­nin ve Mo­ğol­la­rın hü­kü­met ve ida­re sis­te­mi­nin bir­çok özel­lik­le­ri­ni be­nim­se­me­le­ri ka­çı­nıl­maz­dı. Ay­nı za­man­da Rus­ya’­nın acı tec­rü­be­le­ri, hal­kı­nı güç­lendir­miş ve ge­le­cek­te baş­la­rı­na ge­le­cek da­ha baş­ka be­la­lar kar­şı­sın­da ha­yat­ta ka­la­bil­me­le­ri için da­ha sağ­lam bir ko­ru­ma ge­tir­miş­ti.”
“Os­man­lı Türk­le­ri­nin XIV. Yüz­yı­lın son­la­rın­da ve XV. Yüz­yıl­da Ba­tı’­ya doğ­ru atı­lış­la­rı, ta­ri­hi açı­dan söy­le­mek ge­re­kir­se, Mo­ğol is­ti­lâ­sı­nın bir yan ürünüy­dü. Os­man­lı­la­rın Kons­tan­ti­no­po­lis’i fet­hi (1453), Ba­tı­lı mil­let­le­ri Mo­ğol­la­rın iki yüz­yıl ön­ce Ki­ev’i yağ­ma­la­ma­la­rın­dan da­ha çok et­ki­le­miş­ti.

Mo­ğol at­lı­la­rı Vi­ya­na ka­pı­la­rı­nın ya­kı­nı­na ka­dar gel­miş ol­ma­la­rı­na rağ­men ora­da uzun sü­re kal­ma­mış­lar­dı; fa­kat Os­man­lı Türk­le­ri­nin Vi­ya­na’­yı teh­di­di XVII. Yüz­yı­lın so­nu­na ka­dar sür­müş­tü. Yâ­ni Mo­ğol sal­dı­rı­sı­nın art­çı te­sir­le­ri, do­lay­lı şe­kil­de Ba­tı Av­ru­pa’­yı Rus­ya’­yı tâ­ciz et­tik­le­ri ka­dar uzun sü­re teh­dit et­miş­ti.

Şim­di İs­tan­bul ola­rak bi­li­nen Kons­tan­ti­no­po­lis’in hâ­lâ Türk­le­rin elin­de ol­du­ğu­nu ha­tır­la­mak ge­re­kir. As­lı­na ba­kı­lır­sa, ka­de­rin ga­rip bir cil­ve­si ola­rak, İs­tan­bul bu­gün Ba­tı dün­ya­sı­nın ka­le­si gibi dü­şü­nü­lür­ken “Kut­sal Mos­ko­va” bir­çok Ba­tı­lı için kâ­fir­le­rin baş­ken­ti ve iğ­renç Do­ğu’­nun ka­le­si ol­muş­tur.”
“Mo­ğol dö­ne­mi, Rus­ya ta­ri­hi­nin bü­tün sey­ri boyun­ca en önem­li de­vir­le­rin­den bi­ri­dir. Mo­ğol­lar, Rus­ya’­nın ta­ma­mı­na bir yüz­yıl ka­dar hâ­kim oldular ve XIV. Yüz­yı­lın or­ta­la­rın­da Ba­tı Rusya’daki gü­cü da­ğıl­dık­tan son­ra bi­le, Do­ğu Rus­ya üzerin­de –da­ha ha­fif bir şe­kil­de ol­mak­la beraber– kont­rol­le­ri­ni bir yüz­yıl da­ha sürdürdüler. Bu, bü­tün ül­ke­nin, özel­lik­le de Do­ğu Rus­ya’­nın tüm si­ya­sî ve sos­yal ya­pı­sın­da kök­lü de­ği­şik­lik­le­rin ol­du­ğu bir dö­nem­dir. Mo­ğol istilası, do­lay­sız ve do­lay­lı ola­rak Ki­yef ça­ğı­nın hür si­ya­sî mü­es­se­se­le­ri­nin çö­kü­şü­ne ve is­tib­dat ile top­rak kö­le­li­ği­nin doğ­ma­sı­na kat­kı­da bulunmuş­tu.”
“Fa­kat ta­rih­te gö­rün­tü­ler hep si­yah-be­yaz değildir. Mil­let­le­rin her ça­tış­ma­sın­da bü­tün alçak­lar bir ta­raf­ta, bü­tün kah­ra­man­lar di­ğer taraf­ta de­ğil­dir.”
“Drang nach Os­ten: Do­ğu’­ya Doğ­ru Ham­le; Alman­la­r’ın Do­ğu’­ya doğ­ru ya­yıl­ma si­ya­set­le­ri­nin ifa­de­si.”
536 syf.
·Beğendi·8/10
Batının bir sözü vardır bir Rus'u biraz kazırsan altından bir Tatar çıkar rus ve Tatar Türk Moğol mücadele ve olaylari anlatan biraz rus yanlısı bir kitap okumaya değer

Yazarın biyografisi

Adı:
George Vernadsky
Unvan:
Rus Tarihçi
Doğum:
20 Ağustos 1887, St. Petersburg, Rusya
Ölüm:
20 Haziran 1973
Rusya doğumlu ABD'li tarihçi.

Yazar istatistikleri

  • 13 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 4 okur okuyacak.