İbn Hacer El-Heytemî

İbn Hacer El-HeytemîFıkhın Sultanı İmam-ı Azam Ebu Hanife yazarı
Yazar
8.8/10
30 Kişi
134
Okunma
20
Beğeni
3.275
Görüntülenme

Hakkında

İbn Hacer el-Heytemî, 909/1503 yılında Mısır'da doğmuş Şafiî ulemâ­sından bir zâttır. Dedelerinden biri çokça sustuğundan dolayı taşa benzetilmiş, "hacer" nispesi oradan gelmiştir. Çeşitli İlimlerde eseri bulunan Heytemî 974/1566'da vefat etmiştir. Heytemî, el-Fetâvâ'l-hadîsİyye adlı eserinde her zaman Resûlullah (s.a.) ile yakaza halinde görüşmenin, ondan ilim almanın mümkün olduğunu be­lirtmiş, daha önce İsimlen geçen Bârizî, (ö.438/1046), Gazâlî (0.505/ 1111), İbn Ebî Cemre (Ö.699/1300), Tâc es-Sübkî (Ö.711/1311), Afif el-Yâfiî (0.768/ 1363) gibi âlimlerin bu fikirde olduklarını söylemiştir. Hatta bir velinin hazır bulunduğu bir mecliste, fakihin biri bir hadis ri­vayet etmiş, o veli de "Bu hadisin aslı yoktur" demiştir. Orada bulunanlar, bunu nereden bildin? diye sormuşlar, bunun üzerine o veli: İşte Nebiyy-i Ekrem (s.a.) burada duruyor ve ben böyle birşey deme­dim buyuruyor" diye cevap vermiştir. O sırada perde kalkmış, fakih de bu gerçeği görmüştür. Heytemî, bu olayı anlatmakla yetinmiş, keşifle tashih e-diimeyen bu hadisin hangi hadis olduğuna dair bir açıklamada bulun­mamıştır. Gerçekten Resûlullah (s.a.)'i yakaza halinde yani uyanık halde görmek mümkün müdür? Bir kısım âlimler bunu imkan dahilinde görmezken bir kıs­mı da bunun mümkün olabileceğini iddia etmişlerdir. Heytemî, bunun ger­çekleşebileceğini doğrusunun da bu olduğunu savunmuş, Buhârî'nin Sa-hîh'inde zikredilen "Beni uykuda gören uyanıkken de görecektir hadisini delil göstermiştir. Nitekim Gazâlî, el-Munkız mine'd-dalâl adlı eserinde sûfilerin yakaza halinde melekleri, peygamberleri görebileceklerini seslerini İşitebileceklerini ve onlardan bir takım şeyler öğrenebileceklerini söylemiş, [998] öğrencisi İbnü'l-Arabî (ö.546/1151) ve diğer âlimlerden İbnü'1-Hâc (0.737/ 1336) da Peygamber (a.s.)'ı yakaza halinde görmenin zorluğunu kabul et­mişler, fakat bunun mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber ile yakaza halinde görüşebilmek zor bir durum olmakla birlikte bu hal her mümin için geçerlidir. Onu görebilmek için belli bir ilim seviyesinden daha ziyade onun şeriatına ve sünnetine bağlı muttaki bir kul olma şartı yeterlidir. İşte Abdülaziz ed-Debbağ bunlardan biridir.
Unvan:
İslam alimi
Ölüm:
1566

Okurlar

20 okur beğendi.
134 okur okudu.
11 okur okuyor.
84 okur okuyacak.
4 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
“Ey Allah’ın Resulü, kurtuluş çaresi nedir?”, diye sorduklarında, Resûl-i Ekrem: “Diline sahip ol, evinde otur ve günahlarına ağla," buyurmuştur.
Reklam
Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivâyete göre şöyle demiştir: “Resûl-i Ekrem’e: “İnsanları en çok cennete koyan nedir?” diye sordular. Resûl-i Ekrem: "Allah’tan korkmak ve güzel huy,” buyurdu. “İnsanları en çok cehenneme koyan nedir?” diye sordular. Resûl-i Ek­rem: "Ağız ile feredir, yâni haram lokma ile zinadır, ” buyurdu.
Peygamberlerden birisi İblise: “Âdemoğluna ne ile galebe çalar ve onu aldatırsın?” diye sordu, İblis: “ Hiddet ânında ve hevâ-i nefsine uyduğu sırada onu kolaylıkla aldatı­rım,” dedi. Yine İblis’e: “Ademoğlunun hangi huyundan memnun kalırsın diye?” soruldu, İb­lis: “Yerilen hiddet; insanoğlu bir defa kızdı mı elimde, çocuğun elindeki oyuncak durumuna düşer,” dedi.
Resûl-i Ekrem: Münafıkın belirtisi üçtür: Söylediği vakit yalan söyler, söz verdiği vakit sözünde durmaz,kendisine güvenildiği vakit emanete hiyanet eder.Bu adam namaz kılıp, oruç tutsa ve kendini Müslüman sansa da yine münafıktır."
Bedevi bir kulun müthiş tevbesi...
“Yâ Rabbi! Bu senin Habibin, ben de kulunum. Şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür. Beni bağışlamazsan habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun helak olur. Yâ Rabbi! Sen habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin. Yâ Rabbi! Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte Alemlerin Efendisi vefat etti. Kabri başında beni cehennemden âzât et”.
İbn Hacer El-Heytemî
İbn Hacer El-Heytemî
İslam’da Helaller ve Haramlar
İslam’da Helaller ve Haramlar
Hayatımda yalnızca birkaç kitap için bu hissiyatı duydum. Kitabın her satırının altını çizeceğim neredeyse! Bir ayet, bir hadis ve kalbi yolculuk.. Psikoterapi gibi..
Reklam
İslam'da Helaller ve Haramlar
İslam’da Helaller ve Haramlar
İslam’da Helaller ve Haramlar
her evde mutlaka olması gereken, harika bir kitap! İnsanın kalbi hastalıklarının sebeplerini ve tedavi yöntemlerini ayetler ve hadisler ışığında anlatıyor. Heytemi; kitabı yazma sebebinin, kebairlerin çoğalması, insanların gizli ve aşikare günahlardan kaçınmamaları olduğunu ifade etmiş. Su gibi akıp giden bir anlatımı, insan ilişkilerini ve insanların ruh sağlıklarını olumlu yönde geliştiren tavsiyeleri var hadislerin ışığında.

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
288 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan b. Sabit
Ebu Hanife asıl ismi Numan olup hicri 80 miladi 699 yılında Kûfe'de doğmuştur aslen İran kökenlidir dedesi Zuta İran'ın ilk fetihlerinde müslüman olup Numan adını almıştır. Ebu Hanife gençliğinde kelam ilmi ile ilgilenmiştir Basra'da eğitim görmüştür kendi döneminde Mutezile mezhebi ve diğer bozuk mezhepler ehli sünnete çattığı
Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam-Ebu Hanife
Fıkhın Sultanı İmam-ı Azam-Ebu Hanifeİbn Hacer El-Heytemî · Semerkand Yayınları · 201990 okunma
96 syf.
8/10 puan verdi
·
3 saatte okudu
İbn Hacer el-Heytemî, bu eseriyle Mehdî'nin hakkında özet denilebilecek bir içerik ve hacimde kitap yazmak istemesinin ürününü ortaya koymuştur. Yani Mehdî hakkında kısa ve öz, aynı zamanda klasik bir eser okumayı arzu edenlere güzel bir fırsat sunmuş oluyor... Kitabın tercüme ve imla hataları had safhadaydı. Böyle değerli bir eseri özensiz ve titizlikten uzak bir tavırla tercüme etmek, maalesef kitabın şanına yakışmıyor ancak bu hatayı kitaba izafe etmek tabii ki doğru olmaz.
Beklenen Mehdi'nin Alametleri
Beklenen Mehdi'nin Alametleriİbn Hacer El-Heytemî · İ'tisam Yayınları · 202019 okunma
10/10 puan verdi
Büyük Âlim ve Fâkih İbni Hacer el-Heytemî rahimehullah'ın, Riddet ve Dalâlet ehli Şia mezhebi hakkında geniş çaplı Reddiye kitabıdır. Rabbim istifade ettirsin.
Yakıcı Yıldırımlar
Yakıcı Yıldırımlarİbn Hacer El-Heytemî · Bedir Yayınları · 199011 okunma