İbn Hazm El-Endelüsi

İbn Hazm El-Endelüsi

7.2/10
70 Kişi
·
217
Okunma
·
39
Beğeni
·
2.698
Gösterim
Adı:
İbn Hazm El-Endelüsi
Tam adı:
Ebu Muhammed Ali, ibn Ahmed, ibn Said, ibn Hazm, ibn Galip, ibn Salih, ibn Halef Maden, ibn Süfyan, ibn Yezid el- Farisi
Unvan:
Endülüslü-Arap Felsefeci, Tarihçi Ve İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Córdoba, Endülüs Emevî Devleti, 7 Kasım 994
Ölüm:
Manta Lisham, Huelva, Seville Taifa Krallığı, 15 Ağustos 1064
Müslüman tezkirecilerin ağırlıklı görüşüne göre Fars asıllı olduğu söylenen İbn Hazm’ın tam adı Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Said ibn Hazm ibn Galip ibn Salih ibn Halef Maden ibn Süfyan ibn Yezid el- Farisi’dir. Künyesi Ebu Muhammed olan İbn Hazm’ın dedelerinden olan Yezid el Farisi Hz. Ömer döneminde Müslüman olmuştur. Ailesinin Endülüs’e girişi ise Endülüs Emevi Devleti’nin ilk hükümdarı I. Abdurrahman döneminde gerçekleşmiştir. Kendi ifadesiyle h.384/m.994’te Rabaz-ı Muğire denilen Kurtuba’ya yakın bir mevkide doğmuştur.
İbn Hazm “Güvercin Gerdanlığı” isimli kitabında yetişkin oluncaya kadar kadınlar tarafından eğitildiğini ve kendisine Kuran, şiir ve hüsn-i hatt eğitimi verildiğini anlatır. Abdurrahman ibn el-Yezid el-Azdi ve Ebu Ali el-Hüseyin el-Fasi eşliğinde Kuran, hadis arapça ve kelam, Ahmen ibn el-Cesur ve Ebubekir Muhammed İbn İshak el-Hamedani’den hadis, Abdullah ibn Dahhun, İbnu’l Fardi ve Ebu’l Hayr Mesud ibn Müflit’ten fıkıh, Muhammed ibnu’l-Hasen el-Mezheci ve İbnu’l-Kettani’den mantık ve felsefe dersleri almıştır.
İbn Hazm’ın yetişkinlik dönemlerinde Endülüs’te siyasi çekişmeler neticesinde taht kavgaları başlamış, bu gergin siyaset ortamının getirmiş olduğu kaos döneminden İbn Hazm da ciddi şekilde etkilenmiştir. Endülüs’ün o dönemde içinde bulunduğu düzensizliği şöyle dile getirir İbn Hazm:
Hişam el Müeyyed tahta geçince üzerimize üşüşen olumsuzluklar başımızdan aşarken vezirlerin düşmanlığına minnet borçluyuz: Tutuklandık ve göz altına alındık, ezici cezalara maruz kaldık ve sonunda dayak yedik. İç savaş uzadı ve yayıldı: Bütün sınıflar özellikle de biz, bu savaşın etkilerinden çok acı çektik. Sonunda vezir olan babam 28 Zilkade’de 402/1012 de cumartesi öğleden sonra vefat etti. Durumumuz aynen anlattığımız gibiydi.
H.404’te sürgüne gönderilen İbn Hazm, h.407 yılında Almera valisi Ali ibn Hammad el-Haseni tarafından önce hapse attırıldı sonra sınır dışı edildi. IV. Abdurrahman’ın halifeliğini ilan ettiğini duyunca Berberilerle savaşmak üzere halifeye katıldı ve O’na vezirlik yaptı. O tarihten sonra birkaç kez tevkif edilip hapse atılan İbn Hazm Berberi ayaklanmasında Kurtuba’dan ayrılarak Şatibe (Javita) bölgesine geldi. Burada Tavku’l Hammame (Güvercin Gerdanlığı) isimli eserini kaleme aldı. Daha sonra Mayorka adasına geçen İbn Hazm burada Maliki alimi Ebu’l Velid al-Baci ile münazarada bulundu. Kimileri bu münazara da yenildiği için Sevilla’ya geçtiğini söyler.
Kitaplarının Abbadi hükümdarı tarafından yakılması sonucu “Naktu’l Arus” adlı bir eser kalem alan İbn Hazm Sevilla’dan ayrılıp Leble’ye geçti ve vefatına kadar burada yaşadı. İbn Hazm h. 456 yılında vefat etti.
Yazdığı Eserler:
İbn Hazm İslam dünyasında çok sayıda eserler veren âlimler arasındadır. Oğlu Ebu Rafi babasının 80000 varaktan müteşekkil 400 cilt kitap kaleme aldığını haber verir. Bu eserlerin gergin bir Endülüs ortamında ve ailesinden uzakta, öldürülme korkusuyla iç içe bir durumda kaleme alındığı bilinmelidir.
a)Fıkıh ve Usule Dair eserleri
El-Muhalla: Zahiri Fıkhına dair yazdığı bu eser, yine kendisine ait olan El-Mücella adlı eserin bir şerhidir.
El-İhkam fi usuli’l-ahkâm: Eser İbn Hazm’ın Fıkıh usulü ve Zahiri düşüncesine dair görüşlerini içerir.
En-Nebzetu’l kafiye fi usuli ahkami’d-din: Muhtasar bir fıkıh kitabı niteliğindedir.
İbn Hazm’ın fıkıh ilmine dair bu temel kitapların yanında Meratibu’-icma, es-Siyase, Mülahhasu ibtali’l-kıyası ve’r- re’y ve’l-istihsan ve’t-taklid ve’t-ta’lil, Manzumetü İbn Hazm fi kavaidi usuli’l-fıkhi’z Zahiri ve Usulü’l-fıkıh adlı eserleri bulunmaktadır.
b)Kelam ve Felsefe’ye Dair Eserleri
Et-Takrib li-haddi’l-mantık ve’l-medhal: Aristo mantığına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bu eserinde İbn Hazm mantığın önemine vurgu yapar.
Müdavatu’n Nüfus: el-Ahlak ve’s Siyer adıyla meşhur olan bu kitabın defalarca neşri yapılmıştır.
El-Usûl ve’l Fürû: İbn Hazm’ın çeşitli kelam konularını tartıştığı eseri.
c)Tarih ve Biyografi’ye Dair Eserleri
Cemheretu’l Ensabi’l-Arab: Kendinden sonraki ensab kitaplarına kaynaklık etmiş olan kapsamlı bir eser.
Cevamiu’s Sire: İbn İshak’tan nakillerin bulunduğu muhtasar bir siyer kitabı.
Yazarın Veda hutbesinin mahiyetini anlatmak üzere kalem aldığı Huccetu’l-Veda ve İslam tarihine ilişkin olan Hulasa fi Usuli’l İslam ve Tarihi adlı eserleri de mevcuttur.
d)Edebiyat
Divan-ı Şi’ri İbn Hazm: İbn Hazm, Endülüs’ün Cahız'ı olarak bilinir ve belagattaki ustalığı İbnu’l Mukaffa ile kıyas edilirdi. Onun şiirleri Divan adlı eserinde toplanmışsa da farklı eserlerinde de parça parça şiirlerini görmek mümkündür.
Tavku’l Hammame: Türkçeye Güvercin Gerdanlığı ile çevrilmiş olan bu eser İbn Hazm’ın en önemli eserlerinden biridir. Eserde “aşk”ın biri kavramsal diğeri yaşanabilir iki yönüne değinir.
e)Risaleler
İbn Hazm’ın müstakil eserleri dışında otuza yakın risaleleri de bulunmaktadır. Yazarın risalelerinden bazıları İhsan Abbas’ın tahkikiyle “Resailû İbn Hazm el Endülüsi” adıyla basılmıştır.
f ) Dinler Tarihi
•Kitabu’l Fasl fi’l Milel ve ‘l Ehva ve’n Nihal
Yazarın diğer dinleri ve doktrinleri incelemek üzere kaleme aldığı en kapsamlı eseridir. Eserde; Yahudilik, Hıristiyanlık, Sabiilik, Mecuslilik, Berahime ve Hint Dinlerine dair değerlendirmeler bulunmaktadır. İbn Hazm’ın kendisinden önce yazılan dinler hakkındaki çalışmaları yetersiz bularak tarafsız dürüst ve daha anlaşılır bir çalışma ortaya koymak adına yazdığı bu eserinde dinleri işlevlerine ve itikatlarına göre tasnif etmiştir.
•İzharu Tebdili’l Yahud ve’n –Nasara li’t-Tevrati ve’l İncil ve Beyan-u Tenakuz-ı mâ bi-Eydihim min zâlike mimma lâ Yehtemilü’t-Te’vil.
Yahudi ve Hıristiyanların, Tevrat’ı ve İncil’i tahrif etmelerini çelişkiye imkan vermeyecek bir yorumla anlatan bu eserin müstakil bir kitap olduğu ve el-Fasl adlı esere daha sonradan dahil edildiği düşünülmektedir.
•Te’lîf fi’r-redd alâ Enâcîli’n-Nesârâ
İzhar adlı eserin bir bölümünü ihtiva ettiği düşünülen bu çalışma sonradan yazılan İncillere reddiye niteliğindedir.
•Muhtaaru’l-Milel ve’n-Nihal
Günümüze ulaşmayan bu çalışma el Fasl’ın bir özeti niteliğinde olduğu söylenmektedir.
•el-Usûl ve’l-Furû‘
Yukarıdaki eserlerden farklı olarak günümüze ulaşan bu eser El Fasl’ın sistematik bir özetidir.
•Risâle fi’r-Redd alâ İbni’n-Nağrîle el-Yehûdî
Bu eser, Gırnata Yahudi Cemaati Lideri olan İbnu’n Nağrile’nin Kuran’a yönelttiği eleştirilere cevap vermek amacıyla yazılmıştır.
"Ey ruhum sakın umutsuzluğa düşme! Umulur ki o güzel günler, tersleyen değil, hoş karşılayan, güler yüzle yeniden gelecektir... Öyleyse ey ruhu soylu! Güzelce sabretmesini bil."
Eğer sen iffetli davranırsan, sevgi de sana iffetli davranır; ve eğer sen bir gün terk edilirsen, bil ki sevgi de terk edilmiştir sence..
Her dinin kendine özgü bir ahlak anlayışı vardır; islam'ın ahlak anlayışı da hayadır.
Gece karanlığında, hilal yüce ufuklardan indi aşağılara; öyleyse erişilmezi yakalayan aşıktan söz et biraz.
Allah aşkıyla canlarını yoran nice insanlar, bu soylu yorgunluklarında bulmaktadırlar gerçek huzuru..
Kalbe Hitap Eden Kitaplar Vol 4

Kaleminin keskinliği ile bilinen İbn Hazm ilim alanında bir çok dal ile ilgilenmiş ve bunların bir çoğunda ihtisas yapmıştır. Bu geniş ilmi sayesinde bir çok konuda eser bırakmıştır. Bunların arasından en ilginci sanırım Tavku'l-Hamame'dir. Yani Güvercin Gerdanlığı. Çünkü İslam tarihi içinde sadece sevginin işlendiği ilk kitaptır.

Tavku'l-Hamame tanıtım cümlesi ile belli eder kendini daha ilk baştan "Sevgiye ve Sevenlere Dair". Kitap otuz üç bölümden oluşmakta ve her bölümde sevgiyle alakalı bir konu derinlemesine incelenmektedir. Sevginin başlangıç belirtileri, kıskançlık, sevginin mertebesi vs konular farklı başlıklar altında incelenmektedir. Bütün bu başlıklardan sonra son konu ise gerçek sevginin ne olduğudur. Buna son başlıkta cevap verir İbn Hazm. Gerçek sevgi nefsin hiçbir menfaatinin karışmadığı; hırsın, kıskançlığın, beklentilerin zerre kadar etki etmediği bir sevgidir. Bu da Allah'a karşı olan sevgidir der ve noktalar İbn Hazm.

Kitabın yazım dili sizi içine çekecek ve kitabı sanki aklınızla değil de kalbinizle okumuş gibi hissedeceksiniz. Sevgiyi anlatırken kurulan cümlelerin edebi niteliği ve içlerindeki anlam derinliği insanı etkisi altına alıyor cidden. Kitabı okurken İbn Hazm kendi yazmış olduğu şiirlerinden sürekli araya sıkıştırıyor, tabi orijinal dilinde olmadığı ve tamamen sadeleştirildiği için tam da kitabın atmosferine kapıldığınız bir anda hafif huzur bozucu olabiliyor bu şiirler. Ama bu kusuru hariç kitap kesinlikle okunması gerekenler arasındadır.
Kalbe Hitap Eden Kitaplar Vol 3

Öncelikle biraz İbn Hazm'dan bahsetmek isterim. Endülüsün nadide çiçeğidir İbn Hazm. Bir çok ilim alanında derinlemesine inceleme yapmış, bu ilimlerin çoğuna vakıf olmuş, bu ilimler hakkında eserler vermiştir. Fıtratı gereği eserlerinde kullandığı dil keskin ve nettir, işi başka taraflardan dolamayı sevmez. Bu yüzden kendisine İbn Hazm (Şiddetin oğlu) denilmiştir. Kaleminin sertliğine dair şöyle denir "Haccac'ın kılıcı, İbn Hazm'ın kalemi". Ama dediğim gibi bu sertlik doğru bildiği şeyi korkusuzca ifade etmesi noktasındadır.

Gelelim Müdavatun Nüfus kitabına, yani Nefislerin Terbiyesi. İnsan nefsinden kaynaklanan bir çok hareket ve duygunun tahlillerini yapan İbn Hazm, bize bu kötü özelliklerin nereden geldiğini, nereden beslendiğini ve kaynağının neler olduğunun anlatıyor. Bediüzzaman'ın "Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racihtir." sözünden faydalanacak olursak, yani kötülükleri uzaklaştırmak iyilikleri çekmekten daha önceliklidir kaidesi ile kişinin kendinde güzel hasletleri oluşturması için ilk başta kötü hasletkerden kurtulması gerektir. Tıpta bir kuraldır, ilk başta hastayı rahata kavuşturacak müdahalelerden önce hastalık odağı yok edilmeye çalışılır, yoksa diğer türlü hastalık sürekli tekrarlanacak ve hastanın rahatı için verilen tedaviler boşa gidecektir. İbn Hazm'ın uyguladığı yöntemde bu, Nefsi Tedavi etmek. Kötülüklerin kaynağı olan nefse karşı mücadele verildiği zaman iyileşme süreci çok daha hızlı olacaktır. Önceden de belirtildiğim gibi insandaki kötü hasletlerin kaynağını psikolojik tahlillerle ortaya koyduğunu için okunması ve istifade edilmesi gereken bir kitap.
Endülüslü İbn Hazm tarafından yazılan Güvercin Gerdanlığı, aşk üzerine yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Kitap; sevgi, sevginin alametleri, aşkın mahiyeti gibi konularda detaylı incelemeler ve hikayeler içeriyor. İbn Hazm aşkı batini planda, ruhlararası etkileşim aracılığıyla gerçekleşen bir olgu olarak görüyor. Aşkın ve ruh'un hikayesi kalu-bela'dan itibaren gelen bir yaratılış ve "öz" anlayışıyla yorumlanmış. Kitabın neredeyse tamamında bahsedilen görüşler tasavvufi fikirlerle açıklanıyor. Hz. Adem, Hz. Havva, kadın ve erkeğin yaradılışı ve ruhsal yapılarıyla alakalı görüşleri günümüz psiklanaliz ekolünde anima ve animus arketipine uygunluk gösteriyor. Genel olarak yazarın düşünsel manada çağının çok ötesinde bir bilge olduğunu da belirtmek gerekiyor. Konuya ilgi duyanlar için mutlaka okunması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Keyifli okumalar dilerim.
Güvercin Gerdanlığı, Klâsik İslâm edebiyatında, boyna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan ‘aşk zinciri’ anlamına gelen bir semboldür.

Kitap; aşkı, aşkın insan üzerindeki etkilerini, aşkın arazlarını alt bölümlerle birlikte otuz başlık altında anlatmaktadır.

Teknik ve içerik anlamda eserde;

Düzyazı, kısa öyküler, kendisine ve başkalarına ait şiirler var.
Düzyazılarda seci üslubunu(düzyazıda uyak) şiirlerinde beyit ve kıtalar; nazım şekli olarak kaside şekli kullanılmış.

Düzyazılarda; kendi hayatından, çevresindeki insanlardan, olaylardan örnekler vererek eserini gerçeklikle ilişkilendirmiş, savunduğu tezleri bu örnek açıklamalarla kanıtlamış.

Kitabın türü;şiir,kaside,düzyazı,öykü türlerinin
ayet, hadis, dinî bilgilerle harmanı.
Psikolojik tahliller ve mantıkî önermeler içerir. Anlatıcı kişi kendisi ve yer yer yazarında kabul ettiği konu dışına kaymalar mevcut.

Emevi Dönemini,Endülüs edebiyatını öğrenmek,sevgiyi,aşkı islami bir kalemden okumak isterseniz buyrun zarifçe Güvercin Gerdanlığına tutunun...
Klasik İslam edebiyatında boyna geçen ve ömür boyu çıkmayan aşk zincirini sembolize den bir bir betimleme; Güvercin Gerdanlığı, güvercinin boynundaki halka şeklindeki tüyler. İsim ve aşk benzetmesi çok muhteşem.
Arada İbn Hazm'ın kendi şiirlerine de yer verdiği teması aşk ve aşkın insanı düşürdüğü durumlar olan farklı bir kitap.
Güvercin Gerdanlığı – Güvercinlerin boynunda çizgi gibi çizilmiş olup, edebiyat aleminde ise aşıkların boynuna asılan aşk gerdanlığı olarak tanımlanır.

Bu ismi ilk kez kullanan Endelüslü mirasımız İbn Hazm olmuştur. Seven ve sevenlere dair içerisinde hikaye ve şiirleri barındıran eserde aşıklar halleri ve çekdikleri hakkında kısa hikayeler ve şiir mısraları mevcuttur.

Bazı dizeleri size sunmaktan mutluluk duyarım.

Nasıl ki akıl tektir ve bir tek Tanrıdan başka Tanrı tanımaz. O da Rahmandır.

Gönül de tektir ve ister uzak olsun, ister yakın, bir tek kişiye tutulur ancak.

https://humayusubbayli.wordpress.com/...guvercin-gerdanligi/
Kendisine özgün bir düşünce tarzı vardır.Bu onu çok farklı kılmıştır.Bu eseri hazırlaması büyük bir emekle olmuştur.Özellikle isimler ve tarihler üzerinde duran insanlar için kaynak sayılabilecek bir eserdir.Seçkin Sahabelerin adlarını bir bir burada bulabilirsiniz.Ayrıca kısa da olsa Efendimiz a.s.v dan sonra devam eden süreçte kımler nasıl başa gelmiş ta hicri 500.yıllara kadar bilgiler mevcuttur.Güzel bir kaynak eserdir tavsiye ederim.
Şimdi kitabı falan bırakın da gözünüzün önünde şunu canlandırın. Endülüstesiniz İbn Hazm oturmuş nasihat ediyor, ahali de oturmuş onu dinliyor. Siz de onlardan birisiniz... Huzur!
Sosyal medya gazıyla okunan bir hayal kırıklığının daha sonuna geldim arkadaşlar. Ya sen koca ibni hazmsın. Ne demeye böyle bi kitap yazdın ki canım? Vaktin mi boldu? diyesi geliyor insanın. Eminim eserin orjinali böyle değildir. Belki de ben 98 baskısını okuduğum için böyleydi, bilemiyorum belki tekrar duzenlenmiştir ama çeviri gerçekten vasatın altındaydı. Hevesle defterime not almak için güzel bi başlık attıysam da 1 buçuk sayfa falan not aldım. İbni Hazm okuyor gibi değil de şey gibi hissettim.. 17 yaşındayken kendinin ve lise arkadaşlarının aşklarını derlemiş toparlamış iki kapak arasına almış ve 30 yaşında bunları gülümseyerek anlatan bir yazarı okuyor gibi.. Üzgünüm. Sosyal medya gazı pişmanlıktır. Ha bir de İbni Hazm'ın şiirlerini ve kendini bu kadar övmesini de belirtmeden geçemeyeceğim. Garipti.. Bilemedim.. Özet olarak; kitabı bitirmek günleeeeeeeğr sürdü. Süründüm bitirmek için. Kitaptaki en oturaklı cümleyle de bu kasvetli yazıya son vermek istiyorum. "Fuzuli der ki; ilimsiz şiir temelsiz duvara benzer"
“Ey beni görmediğim birini sevmekten dolayı ayıplayan! beni aşkta zayıf birisi olarak tanımakla aşırı davrandın. Peki söylesene bana,cenneti de ancak tasvirle tanımıyor muyuz?”

Yazarın biyografisi

Adı:
İbn Hazm El-Endelüsi
Tam adı:
Ebu Muhammed Ali, ibn Ahmed, ibn Said, ibn Hazm, ibn Galip, ibn Salih, ibn Halef Maden, ibn Süfyan, ibn Yezid el- Farisi
Unvan:
Endülüslü-Arap Felsefeci, Tarihçi Ve İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Córdoba, Endülüs Emevî Devleti, 7 Kasım 994
Ölüm:
Manta Lisham, Huelva, Seville Taifa Krallığı, 15 Ağustos 1064
Müslüman tezkirecilerin ağırlıklı görüşüne göre Fars asıllı olduğu söylenen İbn Hazm’ın tam adı Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Said ibn Hazm ibn Galip ibn Salih ibn Halef Maden ibn Süfyan ibn Yezid el- Farisi’dir. Künyesi Ebu Muhammed olan İbn Hazm’ın dedelerinden olan Yezid el Farisi Hz. Ömer döneminde Müslüman olmuştur. Ailesinin Endülüs’e girişi ise Endülüs Emevi Devleti’nin ilk hükümdarı I. Abdurrahman döneminde gerçekleşmiştir. Kendi ifadesiyle h.384/m.994’te Rabaz-ı Muğire denilen Kurtuba’ya yakın bir mevkide doğmuştur.
İbn Hazm “Güvercin Gerdanlığı” isimli kitabında yetişkin oluncaya kadar kadınlar tarafından eğitildiğini ve kendisine Kuran, şiir ve hüsn-i hatt eğitimi verildiğini anlatır. Abdurrahman ibn el-Yezid el-Azdi ve Ebu Ali el-Hüseyin el-Fasi eşliğinde Kuran, hadis arapça ve kelam, Ahmen ibn el-Cesur ve Ebubekir Muhammed İbn İshak el-Hamedani’den hadis, Abdullah ibn Dahhun, İbnu’l Fardi ve Ebu’l Hayr Mesud ibn Müflit’ten fıkıh, Muhammed ibnu’l-Hasen el-Mezheci ve İbnu’l-Kettani’den mantık ve felsefe dersleri almıştır.
İbn Hazm’ın yetişkinlik dönemlerinde Endülüs’te siyasi çekişmeler neticesinde taht kavgaları başlamış, bu gergin siyaset ortamının getirmiş olduğu kaos döneminden İbn Hazm da ciddi şekilde etkilenmiştir. Endülüs’ün o dönemde içinde bulunduğu düzensizliği şöyle dile getirir İbn Hazm:
Hişam el Müeyyed tahta geçince üzerimize üşüşen olumsuzluklar başımızdan aşarken vezirlerin düşmanlığına minnet borçluyuz: Tutuklandık ve göz altına alındık, ezici cezalara maruz kaldık ve sonunda dayak yedik. İç savaş uzadı ve yayıldı: Bütün sınıflar özellikle de biz, bu savaşın etkilerinden çok acı çektik. Sonunda vezir olan babam 28 Zilkade’de 402/1012 de cumartesi öğleden sonra vefat etti. Durumumuz aynen anlattığımız gibiydi.
H.404’te sürgüne gönderilen İbn Hazm, h.407 yılında Almera valisi Ali ibn Hammad el-Haseni tarafından önce hapse attırıldı sonra sınır dışı edildi. IV. Abdurrahman’ın halifeliğini ilan ettiğini duyunca Berberilerle savaşmak üzere halifeye katıldı ve O’na vezirlik yaptı. O tarihten sonra birkaç kez tevkif edilip hapse atılan İbn Hazm Berberi ayaklanmasında Kurtuba’dan ayrılarak Şatibe (Javita) bölgesine geldi. Burada Tavku’l Hammame (Güvercin Gerdanlığı) isimli eserini kaleme aldı. Daha sonra Mayorka adasına geçen İbn Hazm burada Maliki alimi Ebu’l Velid al-Baci ile münazarada bulundu. Kimileri bu münazara da yenildiği için Sevilla’ya geçtiğini söyler.
Kitaplarının Abbadi hükümdarı tarafından yakılması sonucu “Naktu’l Arus” adlı bir eser kalem alan İbn Hazm Sevilla’dan ayrılıp Leble’ye geçti ve vefatına kadar burada yaşadı. İbn Hazm h. 456 yılında vefat etti.
Yazdığı Eserler:
İbn Hazm İslam dünyasında çok sayıda eserler veren âlimler arasındadır. Oğlu Ebu Rafi babasının 80000 varaktan müteşekkil 400 cilt kitap kaleme aldığını haber verir. Bu eserlerin gergin bir Endülüs ortamında ve ailesinden uzakta, öldürülme korkusuyla iç içe bir durumda kaleme alındığı bilinmelidir.
a)Fıkıh ve Usule Dair eserleri
El-Muhalla: Zahiri Fıkhına dair yazdığı bu eser, yine kendisine ait olan El-Mücella adlı eserin bir şerhidir.
El-İhkam fi usuli’l-ahkâm: Eser İbn Hazm’ın Fıkıh usulü ve Zahiri düşüncesine dair görüşlerini içerir.
En-Nebzetu’l kafiye fi usuli ahkami’d-din: Muhtasar bir fıkıh kitabı niteliğindedir.
İbn Hazm’ın fıkıh ilmine dair bu temel kitapların yanında Meratibu’-icma, es-Siyase, Mülahhasu ibtali’l-kıyası ve’r- re’y ve’l-istihsan ve’t-taklid ve’t-ta’lil, Manzumetü İbn Hazm fi kavaidi usuli’l-fıkhi’z Zahiri ve Usulü’l-fıkıh adlı eserleri bulunmaktadır.
b)Kelam ve Felsefe’ye Dair Eserleri
Et-Takrib li-haddi’l-mantık ve’l-medhal: Aristo mantığına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bu eserinde İbn Hazm mantığın önemine vurgu yapar.
Müdavatu’n Nüfus: el-Ahlak ve’s Siyer adıyla meşhur olan bu kitabın defalarca neşri yapılmıştır.
El-Usûl ve’l Fürû: İbn Hazm’ın çeşitli kelam konularını tartıştığı eseri.
c)Tarih ve Biyografi’ye Dair Eserleri
Cemheretu’l Ensabi’l-Arab: Kendinden sonraki ensab kitaplarına kaynaklık etmiş olan kapsamlı bir eser.
Cevamiu’s Sire: İbn İshak’tan nakillerin bulunduğu muhtasar bir siyer kitabı.
Yazarın Veda hutbesinin mahiyetini anlatmak üzere kalem aldığı Huccetu’l-Veda ve İslam tarihine ilişkin olan Hulasa fi Usuli’l İslam ve Tarihi adlı eserleri de mevcuttur.
d)Edebiyat
Divan-ı Şi’ri İbn Hazm: İbn Hazm, Endülüs’ün Cahız'ı olarak bilinir ve belagattaki ustalığı İbnu’l Mukaffa ile kıyas edilirdi. Onun şiirleri Divan adlı eserinde toplanmışsa da farklı eserlerinde de parça parça şiirlerini görmek mümkündür.
Tavku’l Hammame: Türkçeye Güvercin Gerdanlığı ile çevrilmiş olan bu eser İbn Hazm’ın en önemli eserlerinden biridir. Eserde “aşk”ın biri kavramsal diğeri yaşanabilir iki yönüne değinir.
e)Risaleler
İbn Hazm’ın müstakil eserleri dışında otuza yakın risaleleri de bulunmaktadır. Yazarın risalelerinden bazıları İhsan Abbas’ın tahkikiyle “Resailû İbn Hazm el Endülüsi” adıyla basılmıştır.
f ) Dinler Tarihi
•Kitabu’l Fasl fi’l Milel ve ‘l Ehva ve’n Nihal
Yazarın diğer dinleri ve doktrinleri incelemek üzere kaleme aldığı en kapsamlı eseridir. Eserde; Yahudilik, Hıristiyanlık, Sabiilik, Mecuslilik, Berahime ve Hint Dinlerine dair değerlendirmeler bulunmaktadır. İbn Hazm’ın kendisinden önce yazılan dinler hakkındaki çalışmaları yetersiz bularak tarafsız dürüst ve daha anlaşılır bir çalışma ortaya koymak adına yazdığı bu eserinde dinleri işlevlerine ve itikatlarına göre tasnif etmiştir.
•İzharu Tebdili’l Yahud ve’n –Nasara li’t-Tevrati ve’l İncil ve Beyan-u Tenakuz-ı mâ bi-Eydihim min zâlike mimma lâ Yehtemilü’t-Te’vil.
Yahudi ve Hıristiyanların, Tevrat’ı ve İncil’i tahrif etmelerini çelişkiye imkan vermeyecek bir yorumla anlatan bu eserin müstakil bir kitap olduğu ve el-Fasl adlı esere daha sonradan dahil edildiği düşünülmektedir.
•Te’lîf fi’r-redd alâ Enâcîli’n-Nesârâ
İzhar adlı eserin bir bölümünü ihtiva ettiği düşünülen bu çalışma sonradan yazılan İncillere reddiye niteliğindedir.
•Muhtaaru’l-Milel ve’n-Nihal
Günümüze ulaşmayan bu çalışma el Fasl’ın bir özeti niteliğinde olduğu söylenmektedir.
•el-Usûl ve’l-Furû‘
Yukarıdaki eserlerden farklı olarak günümüze ulaşan bu eser El Fasl’ın sistematik bir özetidir.
•Risâle fi’r-Redd alâ İbni’n-Nağrîle el-Yehûdî
Bu eser, Gırnata Yahudi Cemaati Lideri olan İbnu’n Nağrile’nin Kuran’a yönelttiği eleştirilere cevap vermek amacıyla yazılmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 39 okur beğendi.
  • 217 okur okudu.
  • 14 okur okuyor.
  • 165 okur okuyacak.
  • 12 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları