Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Alışveriş
Popüler
Keşfet
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

İbn Hazm El-Endelüsi

İbn Hazm El-EndelüsiGüvercin Gerdanlığı yazarı
Yazar
7.9/10
720 Kişi
3.864
Okunma
358
Beğeni
89,5bin
Gösterim

İbn Hazm El-Endelüsi Kimdir?

Müslüman tezkirecilerin ağırlıklı görüşüne göre Fars asıllı olduğu söylenen İbn Hazm’ın tam adı Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Said ibn Hazm ibn Galip ibn Salih ibn Halef Maden ibn Süfyan ibn Yezid el- Farisi’dir. Künyesi Ebu Muhammed olan İbn Hazm’ın dedelerinden olan Yezid el Farisi Hz. Ömer döneminde Müslüman olmuştur. Ailesinin Endülüs’e girişi ise Endülüs Emevi Devleti’nin ilk hükümdarı I. Abdurrahman döneminde gerçekleşmiştir. Kendi ifadesiyle h.384/m.994’te Rabaz-ı Muğire denilen Kurtuba’ya yakın bir mevkide doğmuştur. İbn Hazm “Güvercin Gerdanlığı” isimli kitabında yetişkin oluncaya kadar kadınlar tarafından eğitildiğini ve kendisine Kuran, şiir ve hüsn-i hatt eğitimi verildiğini anlatır. Abdurrahman ibn el-Yezid el-Azdi ve Ebu Ali el-Hüseyin el-Fasi eşliğinde Kuran, hadis arapça ve kelam, Ahmen ibn el-Cesur ve Ebubekir Muhammed İbn İshak el-Hamedani’den hadis, Abdullah ibn Dahhun, İbnu’l Fardi ve Ebu’l Hayr Mesud ibn Müflit’ten fıkıh, Muhammed ibnu’l-Hasen el-Mezheci ve İbnu’l-Kettani’den mantık ve felsefe dersleri almıştır. İbn Hazm’ın yetişkinlik dönemlerinde Endülüs’te siyasi çekişmeler neticesinde taht kavgaları başlamış, bu gergin siyaset ortamının getirmiş olduğu kaos döneminden İbn Hazm da ciddi şekilde etkilenmiştir. Endülüs’ün o dönemde içinde bulunduğu düzensizliği şöyle dile getirir İbn Hazm: Hişam el Müeyyed tahta geçince üzerimize üşüşen olumsuzluklar başımızdan aşarken vezirlerin düşmanlığına minnet borçluyuz: Tutuklandık ve göz altına alındık, ezici cezalara maruz kaldık ve sonunda dayak yedik. İç savaş uzadı ve yayıldı: Bütün sınıflar özellikle de biz, bu savaşın etkilerinden çok acı çektik. Sonunda vezir olan babam 28 Zilkade’de 402/1012 de cumartesi öğleden sonra vefat etti. Durumumuz aynen anlattığımız gibiydi. H.404’te sürgüne gönderilen İbn Hazm, h.407 yılında Almera valisi Ali ibn Hammad el-Haseni tarafından önce hapse attırıldı sonra sınır dışı edildi. IV. Abdurrahman’ın halifeliğini ilan ettiğini duyunca Berberilerle savaşmak üzere halifeye katıldı ve O’na vezirlik yaptı. O tarihten sonra birkaç kez tevkif edilip hapse atılan İbn Hazm Berberi ayaklanmasında Kurtuba’dan ayrılarak Şatibe (Javita) bölgesine geldi. Burada Tavku’l Hammame (Güvercin Gerdanlığı) isimli eserini kaleme aldı. Daha sonra Mayorka adasına geçen İbn Hazm burada Maliki alimi Ebu’l Velid al-Baci ile münazarada bulundu. Kimileri bu münazara da yenildiği için Sevilla’ya geçtiğini söyler. Kitaplarının Abbadi hükümdarı tarafından yakılması sonucu “Naktu’l Arus” adlı bir eser kalem alan İbn Hazm Sevilla’dan ayrılıp Leble’ye geçti ve vefatına kadar burada yaşadı. İbn Hazm h. 456 yılında vefat etti. Yazdığı Eserler: İbn Hazm İslam dünyasında çok sayıda eserler veren âlimler arasındadır. Oğlu Ebu Rafi babasının 80000 varaktan müteşekkil 400 cilt kitap kaleme aldığını haber verir. Bu eserlerin gergin bir Endülüs ortamında ve ailesinden uzakta, öldürülme korkusuyla iç içe bir durumda kaleme alındığı bilinmelidir. a)Fıkıh ve Usule Dair eserleri El-Muhalla: Zahiri Fıkhına dair yazdığı bu eser, yine kendisine ait olan El-Mücella adlı eserin bir şerhidir. El-İhkam fi usuli’l-ahkâm: Eser İbn Hazm’ın Fıkıh usulü ve Zahiri düşüncesine dair görüşlerini içerir. En-Nebzetu’l kafiye fi usuli ahkami’d-din: Muhtasar bir fıkıh kitabı niteliğindedir. İbn Hazm’ın fıkıh ilmine dair bu temel kitapların yanında Meratibu’-icma, es-Siyase, Mülahhasu ibtali’l-kıyası ve’r- re’y ve’l-istihsan ve’t-taklid ve’t-ta’lil, Manzumetü İbn Hazm fi kavaidi usuli’l-fıkhi’z Zahiri ve Usulü’l-fıkıh adlı eserleri bulunmaktadır. b)Kelam ve Felsefe’ye Dair Eserleri Et-Takrib li-haddi’l-mantık ve’l-medhal: Aristo mantığına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bu eserinde İbn Hazm mantığın önemine vurgu yapar. Müdavatu’n Nüfus: el-Ahlak ve’s Siyer adıyla meşhur olan bu kitabın defalarca neşri yapılmıştır. El-Usûl ve’l Fürû: İbn Hazm’ın çeşitli kelam konularını tartıştığı eseri. c)Tarih ve Biyografi’ye Dair Eserleri Cemheretu’l Ensabi’l-Arab: Kendinden sonraki ensab kitaplarına kaynaklık etmiş olan kapsamlı bir eser. Cevamiu’s Sire: İbn İshak’tan nakillerin bulunduğu muhtasar bir siyer kitabı. Yazarın Veda hutbesinin mahiyetini anlatmak üzere kalem aldığı Huccetu’l-Veda ve İslam tarihine ilişkin olan Hulasa fi Usuli’l İslam ve Tarihi adlı eserleri de mevcuttur. d)Edebiyat Divan-ı Şi’ri İbn Hazm: İbn Hazm, Endülüs’ün Cahız'ı olarak bilinir ve belagattaki ustalığı İbnu’l Mukaffa ile kıyas edilirdi. Onun şiirleri Divan adlı eserinde toplanmışsa da farklı eserlerinde de parça parça şiirlerini görmek mümkündür. Tavku’l Hammame: Türkçeye Güvercin Gerdanlığı ile çevrilmiş olan bu eser İbn Hazm’ın en önemli eserlerinden biridir. Eserde “aşk”ın biri kavramsal diğeri yaşanabilir iki yönüne değinir. e)Risaleler İbn Hazm’ın müstakil eserleri dışında otuza yakın risaleleri de bulunmaktadır. Yazarın risalelerinden bazıları İhsan Abbas’ın tahkikiyle “Resailû İbn Hazm el Endülüsi” adıyla basılmıştır. f ) Dinler Tarihi •Kitabu’l Fasl fi’l Milel ve ‘l Ehva ve’n Nihal Yazarın diğer dinleri ve doktrinleri incelemek üzere kaleme aldığı en kapsamlı eseridir. Eserde; Yahudilik, Hıristiyanlık, Sabiilik, Mecuslilik, Berahime ve Hint Dinlerine dair değerlendirmeler bulunmaktadır. İbn Hazm’ın kendisinden önce yazılan dinler hakkındaki çalışmaları yetersiz bularak tarafsız dürüst ve daha anlaşılır bir çalışma ortaya koymak adına yazdığı bu eserinde dinleri işlevlerine ve itikatlarına göre tasnif etmiştir. •İzharu Tebdili’l Yahud ve’n –Nasara li’t-Tevrati ve’l İncil ve Beyan-u Tenakuz-ı mâ bi-Eydihim min zâlike mimma lâ Yehtemilü’t-Te’vil. Yahudi ve Hıristiyanların, Tevrat’ı ve İncil’i tahrif etmelerini çelişkiye imkan vermeyecek bir yorumla anlatan bu eserin müstakil bir kitap olduğu ve el-Fasl adlı esere daha sonradan dahil edildiği düşünülmektedir. •Te’lîf fi’r-redd alâ Enâcîli’n-Nesârâ İzhar adlı eserin bir bölümünü ihtiva ettiği düşünülen bu çalışma sonradan yazılan İncillere reddiye niteliğindedir. •Muhtaaru’l-Milel ve’n-Nihal Günümüze ulaşmayan bu çalışma el Fasl’ın bir özeti niteliğinde olduğu söylenmektedir. •el-Usûl ve’l-Furû‘ Yukarıdaki eserlerden farklı olarak günümüze ulaşan bu eser El Fasl’ın sistematik bir özetidir. •Risâle fi’r-Redd alâ İbni’n-Nağrîle el-Yehûdî Bu eser, Gırnata Yahudi Cemaati Lideri olan İbnu’n Nağrile’nin Kuran’a yönelttiği eleştirilere cevap vermek amacıyla yazılmıştır.
Tam adı:
Ebu Muhammed Ali, ibn Ahmed, ibn Said, ibn Hazm, ibn Galip, ibn Salih, ibn Halef Maden, ibn Süfyan, ibn Yezid el- Farisi
Unvan:
Endülüslü-Arap Felsefeci, Tarihçi Ve İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Córdoba, Endülüs Emevî Devleti, 7 Kasım 994
Ölüm:
Manta Lisham, Huelva, Seville Taifa Krallığı, 15 Ağustos 1064

Okurlar

358 okur beğendi.
3.864 okur okudu.
203 okur okuyor.
2.085 okur okuyacak.
189 okur yarım bıraktı.

İbn Hazm El-Endelüsi Sözleri ve Alıntıları

Tümünü gör
Aşktır vasıta-i vuslat-ı yâr Aşktır râbıta-i kurb-ı Nigâr Noktası bir kitabdır aşkın Zerresi âftabdır aşkın Garkolur katresinde kevn ü mekân Gizlenür zerresinde her dü cihan. *****
Sayfa 41 - İnsan YayınlarıKitabı okudu
Hipokrat
***** "Eğer o beni seviyorsa, ben de ona bir­ çok huyumla ve yönümle benzemeliyim." *****
Sayfa 67 - İnsan YayınlarıKitabı okudu
** Aziz ve Celil Allah ruha, Hz. Adem he­nüz balçık iken, Adem'in cesedi içerisine girmesini buyur­du. Ama ruh bundan ürktü, tedirgin oldu, sabırsız oldu, yıkıldı adeta. O zaman Allah ona "Oraya zorla gir ve ora­dan zorlukla çık!" ***
Sayfa 114 - İnsan YayınlarıKitabı okudu
Öyle mi ?
***** Kadınlar, kendilerine aşık olanların aşklarına, ancak aşıkları aşklarını ilan edip, yüzlerine haykırınca ve sevgililerinin güzelliklerini övünce inanıyorlar ve ikna oluyorlar. *****
Sayfa 139 - İnsan YayınlarıKitabı okudu
* Güvercin Gerdanlığı bağlılık, ülfet, sevgi ve muhabbet konusunda yazılmış önemli bir psikolojik tahlil denemesi­dir. *
Sayfa 65 - İnsan YayınlarıKitabı okudu

İbn Hazm El-Endelüsi İletileri

Tümünü gör
🌿Merhabalar🌿 #188501228 E-KİTAPLAR Telegram E-kitaplar t.me/Pdf100000kitapa... Sayfama gelip bu iletiyi okuyorsan, bence kitap önererek yorumunu da ekleyebilirsin, şimdiden teşekkürler 🙏🙏 Her öneri birbirinden değerli benim için🥰 Değerli
"İnsanlardan sakınıyorlar; fakat Allah'tan hiç sakınmıyorlar."
İbn Hazm El-Endelüsi
İbn Hazm El-Endelüsi
🌙
"En mühim şeylerin özünde sadelik vardır.Koskoca ağacın özü, küçük bir çekirdektir."
İbn Hazm El-Endelüsi
İbn Hazm El-Endelüsi

İbn Hazm El-Endelüsi Yorum ve İncelemeleri

Tümünü gör
128 syf.
·
Puan vermedi
·
7 günde okudu
İslam dünyasının büyük fakihlerinden İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı kitabından sonra okuduğum bir diğer harika eseri olan Erdemli İnsanın Yol Haritası kitabını elimden geldiğince incelemeye çalıştım. Özellikle bende çağrışım uyandıran birkaç söz üzerinden ilerledim. Keyifli okumalar. -‘’Gerçek
Erdemli İnsanın Yol Haritası
Erdemli İnsanın Yol Haritasıİbn Hazm El-Endelüsi · Sufi Kitap · 2019930 okunma
104 syf.
9/10 puan verdi
·
5 günde okudu
İbn Hazm Endülüs'te yaşayan bir islam alimi. Zahiri'lik ekolünün büyüklerinden kabul edilen İbn Hazm devlet yönetiminde de bulunmuş, döneminin önemli isimlerinden biridir. Kitap; ibn Hazm'a sorulan sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır. Bu sorular: Allah'a yakınlaşmanın yolu, Kurtuluşa vesile olan amel ve davranışlar, ilim talebi, Nafile olarak en faziletli ibadet, duaya icabetin keyfiyeti, fitne meselesi, yiyecek, giyecek ve kazançta dini bakımdan güvenli yol, tövbenin yönleri (felsefesi), büyük günahların birbirine üstünlüğü ... gibi döneminde insanların merak ettiği meselelere ayet ve hadisler ışığında verdiği cevaplardan oluşmaktadır.
Dinde Samimiyet
Dinde Samimiyetİbn Hazm El-Endelüsi · İlke Yayıncılık · 201818 okunma
304 syf.
·
Puan vermedi
Kitabın kapak tasarımı oldukça güzel. Eski çinileri andıran belki üzerinde bir destanı yada mit'i barındıran bir havası var. Hani hediyelik almak ister de bakınırsınız ve birden işte bu dersiniz ya öyle bir karar ile aldım diyebilirim. Eminim yeni sahibini buluncaya ( beğenip almak isteyen herhangi biri çıkıncaya kadar) kitaplıkta ya da herhangi bir rafta dekor olarak kalacak. Hani bazen birşey yaparız ve ardından pişmanlık yaşarız ve kendi kendimize öyle olsaydı böyle olsaydı diye hayıflanırz ya şuan o durumu iliklerime kadar yaşıyorum. İki kitap alacak paraya bir kitap aldım okurken uyumamak için kendimi çok zor tuttum. Hani geveze bazı insanlar vardır sürekli hayat hikayelerini anlatır dururlar ve siz bunu bir yere bağlayacak diye sabırla beklersiniz ya öyle bir okuma oldu benim için. İbn Hazım ismi yeter illaki bir şey gelir. Renkli karakter dur hele sabret. Tarihçi ,ilim ehli , felsefeci bu kadar sığ kalmaz hele sabır diye diye sonuna vardım. Şimdi diyorum ki keşke o parayı yolda düşürüp kaybetseydim onu herhangi biri bulsaydı kendine harcasaydı. Yada uygun gördüğü birine veya bir yerlere verseydi benim için daha anlamlı olurdu. Kaybolup gitseydi param zamanımı almayacağı için bana daha değerli olurdu. . . Eğer 15-20 yaş aralığındaysanız ve nasihatlere kulak verebilecek olgunluğu taşıyorsanız okuyun yoksa boşuna zaman kaybetmeyin derim...
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığıİbn Hazm El-Endelüsi · Sufi Kitap Yayınevi · 20182.707 okunma