1000Kitap Logosu
M. I. Sladkovski
M. I. Sladkovski