1000Kitap Logosu
Mehmet Arslan

Mehmet Arslan

Yazar
Derleyen
BEĞEN
TAKİP ET
0.0
0 Kişi
2
Okunma
0
Beğeni
72
Gösterim
Unvan
Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar
Doğum
Mecitözü, Çorum, Türkiye, 1953
Ölüm
Amasya, Türkiye, 12 Aralık 2019
Yaşamı
Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı 20 hanelik küçük bir köyde doğdu. Henüz bir yaşında iken Amasya’ya taşındılar. 11 yaşında ilkokulu bitirdikten sonra ailesi maddi imkânsızlıklar yüzünden onu okula göndermedi. Annesi okuma yazma bilmezdi; babası da askerlikte öğrenmişti. Evlerinde takvim yapraklarından başka okunacak bir şey yoktu. Okuma ve bilgi edinme susuzluğunu gidermek için Amasya İl Halk Kütüphanesi’ne üye oldu ve orada önce hemen bütün çocuk kitaplarını, sonra da daha üst seviyede roman, hikâye, tiyatro vb. ne bulduysa okudu. İlkokuldan sonra pazarlarda sebze, maçlarda su sattı, bir bakkalda çıraklık yaptı, gazeteden kesekâğıdı yapıp satarak ailesine katkıda bulundu. Kısaca iki buçuk yıl kadar büyük zorluklarla hayat mektebinde okudu. Bu arada yine boş zamanlarında kütüphaneden geniş ölçüde faydalanıp yüzlerce kitapla tanışma fırsatı buldu. Rahmetli dedesinin dinî bilgisi iyi idi. İlkokul sıralarında ondan Kur’ân-ı Kerîm okumayı ve ilmihali öğrendi. 13 yaşımın ortalarında dedesi onu Kur’ân Kursuna gönderdi. Burada bir buçuk sene kadar din ilimleri tahsil etti ve iyi seviyede Arapça öğrendi. Burada öğrendiği Arapça bilgisi ona ömrü boyunca yetti, hatta doçentlik sınavını da Arapçadan geçti. 15 yaşına geldiğinde yine dedesi tarafından yeni açılan Amasya İmam Hatip Okuluna gönderildi. Diğer öğrencilerin 11-12 yaşlarında başladığı kursa o 15 yaşında başlamıştı. Buradaki öğrenimi sırasında da sürekli kitap okumaya devam etti. Batı ve doğu klasiklerinin hemen çoğunu bitirdi; ayrıca tarih, felsefe, sosyoloji sahasında temin edebildiği birçok kitabı da okudu. Yedi yıllık olan bu okulu 1974 yılında yani 21 yaşında iken başarılı öğrencilere tanınan bir hakla sınava girerek altı yılda bitirdi. Aynı yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Puanı çok yüksek olduğu halde edebiyatı çok sevdiği için burayı tercih etti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çalışmak zorunda olduğundan okula fazla devam edemedi. Amasya’da birkaç yıl bir taksi yazıhanesinde kâtiplik yaptı, kahve çalıştırdı, pazarcılık yaptı ve diğer bazı işlerde de çalıştı. Fakat okumayı hiç bırakmadı, okula ve derslere fazla devam edemediği halde okudukları sayesinde sadece sınavlara girerek dört yılda yani zamanında, 1978 yılında buradan mezun oldu. Adana ve Amasya’daki muhtelif liselerde 8 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Sonra kaderin sevki ve bir vesile ile Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 1986 yılında burada asistan oldu. Kaybettiği zamanı telafi etmek için olağanüstü bir gayretle çalışarak akademik merdivenleri hızla tırmandı ve 1999 yılının sonunda -yani asistan olduktan 13 yıl kadar sonra- profesör oldu. Bir dönem (üç yıl kadar) Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı. 15 yıl aynı bölümde bölüm başkanı olarak görev yaptıktan sonra, emekli oldu ve çalışmalarını 2019 yılında Amasya Üniversitesinde sürdürdü. Osmanlı edebiyat, tarih ve kültürü konularında birçok makalesi, bildirileri ve 36 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Arslan, 12 Aralık 2019 günü Amasya’da geçirdiği kalp kriz sonrası vefat etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde cenaze merasimi düzenlendi. Kitapları tür ve ilk baskı yıllarına göre şöyle sıralanabilir: Araştırma, inceleme, baskıya hazırlama: Mehmed Sirâceddin Mecma’-ı Şu’arâ ve Tezkire-i Üdebâ (1994), Pendnâme-i Zarîfî (1994), Zâtî Süleymân Efendi: Dîvân ve Sevânihu’n-Nevâdir fî Ma’rifeti’l-Anâsır (1994), Haşmet Külliyâtı: Dîvân, Senedü’ş-Şu’arâ, Vilâdetnâme, İntisâbü’l-Mülûk (İ. H. Aksoyak ile, 1994), Letâif-i Hoca Nasreddin (B. Paçacıoğlu ile, 1996), Gelibolulu Âlî: Riyâzü’s-Sâlikîn Mesnevîsi (İ. H. Aksoyak’la, 1994), Osmanlı Edebiyat Tarih Kültür Makaleleri (2000), Şeref Hanım Dîvânı (2002), Mehmed Cemâleddin: Osmanlı Tarih ve Müverrihleri/Âyîne-i Zurefâ (2003), Aynî: Sâkînâme (2003), Leylâ Hanım Dîvânı (2003), Argo Kitabı (2004), Antepli Aynî Dîvânı (2004), Esad Efendi: Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin kaldırılmasına dair, 2005), Bursalı İffet Dîvânı (2005), Sıdkî Paşa: Gazavât-ı Sultan Murâd-ı Râbi (IV. Murad’ın Revan Seferi’ne dair, 2006), Mihrî Hâtun Dîvânı (2007), Türk Edebiyatında Hamseler ve Subhîzâde Feyzî’nin Hamsesi (2008), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri I/Manzum Sûrnâmeler (2009), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri II/İntizâmî Sûrnâmesi (2009), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri III/Vehbî Sûrnâmesi (2009), Sivaslı Gulâmî Dîvânı (2009), Zîver Paşa: Dîvân ve Münşe’ât (2009), Kerbelâ Mersiyeleri (M. Erdoğan’la, 2009), Tayyârzâde Atâ: Osmanlı Saray Tarihi/Târih-i Enderûn (2010), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri IV-V: Lebîb Sûrnâmesi, Hafız Mehmed Efendi (Hazin) Sûrnâmesi, Abdî Sûrnâmesi, Telhîsü’l Beyân’ın Sûrnâme Kısmı (2011), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri VI-VII: Haşmet Sûrnâmesi, Melek İbrâhim Sûrnâmesi, Nafî Sûrnâmesi, Müellifi Bilinmeyen Sûrnâmeler (2011), Sâkînâmeler (2012), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri VIII: Sûriyye Kasîdeleri ve Tarihleri (2011), Osmanlı Sadrazamları/Hadîkatü’l Vüzerâ ve Zeylleri (2013), Mehmed Celâl’in Manzum Tarihleri (2015), Şemseddin Sivâsî: Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam (2015), Şemseddîn Sivâsî: Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn (2017), Enderûnlu Âkif: Mir’ât-ı Şi’r (2018), Tayyârzâde Atâ: Târîh-i Enderûn’un Tezkîre Kısmı (2019), Türk Edebiyatında Mi’râcnâme ve Mi’râciyyeler (2019), Osmanlı Padişahlarının Manzum Tarihçeleri/Fihrist-i Şâhânlar (2019). Ders Kitabı: Eski Türk Edebiyatı/1. Sınıf Ders Notları (2016). Arapça ve Fransızca biliyordu.
Henüz kayıt yok