Muhammed Ali Es-Sabuni

9.6/10
233 Kişi
825
Okunma
158
Beğeni
7,7bin
Gösterim

Muhammed Ali Es-Sabuni Kimdir?

1930 yılında Suriye'nin ilim ve âlimler şehri olan Halep'te ilim ile meşhur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halep şehrinin büyük âlimlerindendir. Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, Arapça ilimlerini, faraiz(miras) ilmini ve diğer dinî ilimleri babası Şeyh Cemil'den okudu. Diğer yandan Suriye'nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı. Hocalarından bazıları şunlardır: Şeyh Muhammed Necip Sirâc, Şeyh Ahmed eş-Şemmâ' Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbâh, Şeyh Muhammed Necip Hiyata. Şeyh Sâbûnî 1952 senesinde Ezher Üniversitesi, eş-Şerî'a fakültesini bitirdi. Daha sonra Şerî kadâ (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun oldu ve el-Âlimiyye diplomasını almaya hak kazandı. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şerîa fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kurâ Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. İmam Ebû Cafer en-Nahhâs (v.338h.)'ın "Me'âni'l-Kur'ân adlı tefsirinin tahkiki bunlardan sadece biridir. ESERLERİ: Safvetü't-Tefâsîr El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye Min Künûzi's-Sünne Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ' Risâletü's-Salâti El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr Dürratü't-Tefâsîr Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr Me'âni'l-Kur'ân El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr Muhtasaru Tefsîri't-Taberî Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân
Unvan:
Din Alimi, Yazar
Doğum:
Halep, Suriye, 1 Ocak 1930

Okurlar

158 okur beğendi.
825 okur okudu.
291 okur okuyor.
544 okur okuyacak.
57 okur yarım bıraktı.

Muhammed Ali Es-Sabuni Sözleri ve Alıntıları

Tümünü gör
Resulullah (s.a.v.) üzücü bir olayla karşılaştığında namaz kılardı.’ Ebu David, Salat, 312 (Bakara süresi 44-48. ayetlerin tefsirinden…)
أشْرَافُ اُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ.(رَوَاهُ التِّرْمِذِي) Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır.(Kur'an ilimleriyle uğraşıp öğrendikleriyle amel edenlerdir)
Sa’d b.Ebi Vakkas: “Ya Rasulullah! Allah’a dua et de beni, duası kabul olanlardan eylesin” dedi. Rasulullah buyurdu ki Ey Sa’d! Güzel şeyler ye ki, duası kabul olanlardan olasın.Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a and olsun ki karnına haram lokma sokan kişinin kırk gün duası kabul olunmaz.
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُو وَهُدًي وَبُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ.(النَّحْل١٠٢) De ki: “Îmân edenlere sebât vermek için ve Müslümanlara bir hidâyet ve bir müjde olmak üzere onu (o Kur’ân’ı), Rûhü’l-Kudüs (Cebrâîl) Rabbin tarafından hak ile indirdi.”

Muhammed Ali Es-Sabuni İletileri

Tümünü gör
Merhaba,
Safvetüt Tefasir
Safvetüt Tefasir
kitabının pdf i var mı acaba
"Allah sizin imanınızı yani namazınızı zayi edecek değildir ayetinde Yüce Allah namaza "iman" ismini verdi. Çünkü iman ancak namazla kamil olur. Aynı zamanda namaz niyet, söz ve amele şamil olduğu için imanı da ihtiva etmektedir.
Safvetüt Tefasir
Safvetüt Tefasir
Tefsir alanı, öyle çekindiğim ve öyle korktuğum bir alandı ki. Benim için koccaman bir duvar mesabesinde idi. Bu duvarı ilk defa 2021 yılında
Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt Takım)
Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt Takım)
ile aştım. Lâkin şimdi
Ruhu'l Beyân Kuran Meali Ve Tefsiri (23 Cilt Takım)
Ruhu'l Beyân Kuran Meali Ve Tefsiri (23 Cilt Takım)
ile çok farklı okuyorum. Özellikle tasavvufî tefsir kısmında ve şahâne misalleri okuduğumda git gide sevmeye başladığım bir alan oldu tefsir alanı… Mesela görüntüde Yahudi kavminden inek kurban etmeleri istenmesi hadisesini o kadar ince açıklamış ki; döndüm döndüm 2 kez okudum. Allah hepimizi okuduklarımızdan istifade ettirsin. Hamd olsun, bu iştiyakı verene…

Muhammed Ali Es-Sabuni Yorum ve İncelemeleri

Tümünü gör
609 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
71 günde okudu
Yavaş yavaş, not alarak okuduğum bir kitap oldu . Önce süreyi sonra iniş sebebi, ne anlattığını, nerde indiğini, hangi konuyu barındırdığını açıklayıp ayetleri ve meallerini veriyor . Devamında teker teker ayet tefsirini yapıp önemli ve dikkat edilecek arapça kelimeleri açıklıyor . Bazı yerlerde uyarı kısmı var . Bazen bir kıssa bazen sahabelerden örnekler veriyor. O kadar kısa ve açıklayıcı ki . Yazan da da ulaştırandan da Allah razı olsun. İlk ciltte : Fatiha , Bakara ,Al-i İmran ve Nisa süreleri yer alıyor . Diğer cildine geçmek için sabırsızlanıyorum. Tefsir okumaya yeni başlayanlar için çokça tavsiye edilir .
Tefsirlerin Özü: Safvetü't Tefasir 1. Cilt
Tefsirlerin Özü: Safvetü't Tefasir 1. CiltMuhammed Ali Es-Sabuni · Ensar Neşriyat · 201354 okunma
1159 syf.
10/10 puan verdi
Allah’ın Şeriatı, Hükümleri, Kanunları
Muazzam bir eser, ahkâm tefsirleri! Ramazan ayında bana refakat eden bir eser oldu, günlerimi ilimle doldurdu, her okuyuşta apayrı şeyler öğrendim. İlim’de merakı olan, ilerlemek isteyen, Allah’ın hüküm ayetlerini öğrenmek isteyen, şeriatı kanunlarını kurallarını sindirerek anlamak isteyen herkese teker teker tavsiye ederim. Mezhep İmamlarımız ve Ehli Sünnet Alimlerimiz ayetlerden nasıl hüküm çıkartıyorlar, hangi delilleri kullanıyorlar, bunları okumak müthişti, gerçekten hayret verici. Evet, kesinlikle saf meal okumanın ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha anladım, ve alimlerin nasıl peygamberlerin varisleri olduğuna da şahit oldum. Mütercimin önsözü ile cümlelerimi bitiriyorum: “Dilimizde Kur’an-ı Kerîm’in birçok zevât tarafından hazırlanmış tefsîrleri mevcûdtur. Ancak özellikle ahkâm ayetlerine ait bir tefsîr bulunmamaktadır. Bu sebeple büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız böyle bir tefsîri dilimize kazandırmaya çalıştık... Bütün klasik tefsîrlerden faydalanarak hazırlanan bu tefsîr ilgilenen herkese tatmin edici bilgiyi sunmaktadır.”
Ahkam Tefsiri (2 Cilt)
Ahkam Tefsiri (2 Cilt)Muhammed Ali Es-Sabuni · Şamil Yayınları · 201181 okunma
1032 syf.
10/10 puan verdi
·
132 günde okudu
Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Ali Es-Sabuni hocamdan ve onun ilim silsilesinden rabbim razı olsun. Ahkam tefsiri kitabını herkesin okumasını tavsiye edemem çünkü öncesinde fıkıh alt yapınız olması gerekir. Ayetlerin incelenmesi şu sırada ilerliyor: Ayet, meal, sözlük anlamı, ayetlerin icmali manaları, ayetlerin tefsirindeki incelikler, ayetlerdeki şer'i hükümler, ayetlerden alınacak dersler ve ayetlerdeki teşrî'î hikmetler şeklinde sıralanıyor genel olarak. Elinizde bir ilmihal kitabı ile birlikte okumalısınız ihtilaflı meselelerde kesinlikle fetva araştırması yapmanız gerekiyor. Kendiniz ile ilgili aklınıza bir soru takıldığında ise fetva kişiseldir unutmayın sorunuzu, her yönüyle ilgilenecek bir hocaya sormanız gerekir kitaptan kendinize fetva çıkartmamaya dikkat edin. Kitap toplamda 70 dersten oluşuyor her dersteki ayetlerin uzunluğu aynı değil. Kitabı sindire sindire okumak önemli, daha sonra belli ayetlerin tefsirine tekrar dönüp bakabilirsiniz. Selefi salihinin yaşantısından edebe dair ders niteliğinde güzel örneklerde bulunuyor.
Ahkam Tefsiri (2 Cilt)
Ahkam Tefsiri (2 Cilt)Muhammed Ali Es-Sabuni · Şamil Yayınları · 201181 okunma