Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i MısrîÇıktım Erik Dalına yazarı
Yazar
9.1/10
83 Kişi
430
Okunma
212
Beğeni
8,5bin
Görüntülenme

Hakkında

Asıl adı Mehmet olup, 12 Rebiülevvel 1027 / 8 Şubat 1618'de Malatya'nın şimdiki adı Soğanlı köyü olan İşpozi kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası, yöresinin önde gelenlerinden Nakşbendiyye tarikatı mensubu Soğancızâde Ali Çelebi'dir. Niyâzî ve Mısrî ise mahlaslarıdır. Mısrî mahlası tahsilini Mısır'da yaptığından dolayıdır. Çeşitli medreselerde eğitim görmüş ve farklı yerlerde tasavvuf bilgisini geliştirmiştir. 1655 yılında Halveti şeyhi Sinan-ı Ümmi'den hilafet alarak irşada mezun kılınmış, memleketin pek çok yerinde vaazlar vererek halkı irşad etmeye çalışmıştır. Şöhreti her yana yayılan Niyazî Mısrî, ordunun maneviyâtını yükseltmek için Sultan IV. Mehmet tarafından Lehistan seferine götürülür. Hakkında ileri sürülen iftiralardan sonra Limni adasına sürülür ve burada onbeş yıl çileli bir hayat yaşar. Ölümünden bir yıl kadar önce affedilir ve Bursa’ya döner. Fakat Bursa Kadısı'nın şikayeti üzerine tekrar Limni’ye gönderilir ve burada vefat eder. Osmanlı sultanı tarafından sürgüne gönderildiği Limni adasında 1693 (H.1105) senesinde bir Çarşamba günü kuşluk vakti vefat etmiş olup türbesi de aynı adada ziyaretgahtır. Türkçe ve Arapça manzum ve mensur on ciltten fazla eseri bulunmaktadır. Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde genellikle Nesimî ve Fuzulî’nin, heceyle yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin etkisinde kaldığı görülür. Divanı’nın yanı sıra, “Risaletü’t-Tevhid, Şerh-i Esma-i Hüsnâ, Sûre-i Yusuf Tefsiri, Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre, Risale-i Eşrât-ı Saat, Tahir-nâme, Fatihâ Tefsiri, Sûre-i Nûr Tefsiri” eserlerinden bazılarıdır.
Tam adı:
Hazret-i Pir Muhammed Niyazi-i Mısri, Niyazi Mısri
Unvan:
Büyük bir Sûfî ve Tasavvuf Edebiyatı Ustası, Şair
Doğum:
Malatya, Türkiye, 9 Mart 1618
Ölüm:
Limni, Yunanistan, 16 Mart 1694

Okurlar

212 okur beğendi.
430 okur okudu.
25 okur okuyor.
442 okur okuyacak.
8 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz, Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi.
Ya Mevla! rızânı kazanmam için bana yol göster. çünki sen rıza yollarını gösterenlerin en hayırlısısın..
Sayfa 367 - TDV Yayınları
Reklam
Ya Mevla! Rızânı kazanmam için bana yol göster. Çünki sen rıza yollarını gösterenlerin en hayırlısısın.
Konuşmam, görmem ve duymam, O’nun için, O’ndan, O’nadır.
Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı Ben beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı.
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî
Kimseye bâkî değildir, mülk-i dünyâ sîm-ü zer, bir harâb olmuş kalbi, tamîr etmektir hüner. Buna fânî dünyâ derler, durmayıp, dâim döner. Âdem oğlu bir fenerdir, âkıbet birgün söner!
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî
Reklam
"Her gün bir tuğlası düşüyor ömrümüzün.."
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
131 syf.
7/10 puan verdi
·
Beğendi
·
53 günde okudu
Çıktım Erik Dalina Positivist mantık genelde bütün dünyada artık Yunus Emre'nin: "Çiktım erik dalina/Anda yedim üzümü " mısralarında kullanılan mantık örgüsünü unut turmuşa benzer. Bu mısralara pozitivizmin öngördügü mantıkla yaklaşan birinin söyleyeceği ilk şey, saninm "Demek ki. Yunus'un çıktığı erik dalının yanında bir
Çıktım Erik Dalına
Çıktım Erik Dalınaİsmail Hakkı Bursevi · Büyüyenay Yayınları · 2019129 okunma
108 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
11 günde okudu
Böyle kitaplara inceleme yazmak da zor... Haddimizi aşarız endişesi ile kitabın takdim bölümünden bir buklenin eseri tanıtacağını düşündüm; Vahdetname veya Risale-i Vahdet-i Vücud ismiye bilinen bu küçük risale, müellifinin de ifade ettiği üzere Vahdet-i Vücud meselesine bir önsöz mahiyetindedir. Risalede, meselenin ana başlıkları Ayet ve
Vahdetname
VahdetnameNiyâzî-i Mısrî · Revak Kitabevi · 201322 okunma
736 syf.
10/10 puan verdi
Niyazi Mısri ve Divan eseri hakkında yazmayı çok istememe rağmen bugüne nasip oldu. Belki de yoğun ve güçlü bir şeyler yazma fikrim, titizlenmeme, o da çıtayı yükseltmemle birlikte yazmaktan vazgeçmeme neden oldu. Ya da bir eseri de vardı onu okuyup yazmak istemem etkili oldu. Neyse ne. Önce Niyazi Mısri kimdir, onunla başlayalım. Niyazi Mısri
Niyazi Mısri Halveti Divanı
Niyazi Mısri Halveti DivanıNiyâzî-i Mısrî · Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları · 201463 okunma