1000Kitap Logosu
V. Mshvenieradze
V. Mshvenieradze