Yılmaz Öztuna

Yılmaz ÖztunaBir Darbenin Anatomisi yazarı
Yazar
8.5/10
565 Kişi
1.909
Okunma
230
Beğeni
9,7bin
Gösterim

Yılmaz Öztuna Kimdir?

20 Eylül 1930 İstanbul doğumludur. İstanbul'da lise tahsilinin yanında İstanbul Konservatuarına devam etti. 1950 - 1957 yıllarında Paris'te kaldı. Paris'in büyük kütüphanelerinde çalıştı. Paris Üniversitesi Siyasi İlimler Enstitüsü'nde Sorbonne'da Fransız Medeniyeti kısmında, Alliance Française'nin yüksek kısmında okudu ve Paris Konservatuarı'na devam etti. 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk kitabı basıldı. 1969'da Adalet Partisinden Konya Milletvekili seçilerek Ankara'ya yerleşti. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda denetleme kurulu üyesi, repertuvar kurulu üyesi, eğitim kurulu üyesi (Ocak 1966- Kasım 1981), Kültür Bakanlığı'nda bakan başmüşaviri (1974-77), İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda kurucu yönetim kurulu üyesi ve Türk Musıkisi Korosunda kurucu yönetim kurulu üyesi (1975'den beri) , Yay-kur (Yaygın Yüksek Öğretim) üniversitesinde Osmanlı siyasi ve medeniyet tarihi öğretim üyesi (1975-78), Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarında 1969'dan beri pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan oldu. 1974-1980 arasında Türkiye Cumhuriyetinin resmi ansiklopedisi olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Türk Ansiklopedisi'nin genel yayın müdürü olarak K harfinden T harfine kadar olan ciltleri yayınladı. 1983'te Milliyetçi Demokrasi Partisinin kurucuları arasında bulunarak merkez genel yönetim kuruluna seçildi, sonra istifa etti. 1985'de Faisal Finans Kurumu müşaviri oldu. Pek çok radyo ve televizyon programı yaptı, bunlarda konuştu. Bazı konuşmaları A.B.D., Fransa, Avusturya gibi ülkelerin televizyonlarında yayınlandı. Bazı kitap ve yazıları çeşitli dillere tercüme edildi. Dünyada ilk defa olarak Türk Musikisi Tarihi kürsüsünü kurdu. "Büyük Türkiye", "Osmanlı Cihan Devleti", "Büyük Türk Hakanlığı" gibi son yıllarda çok kullanılan tarihi ve siyasi tabirler, Yılmaz Öztuna'nındır. Ayasofya Hunkar Mahfilinin ibadete açılması ve Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet Dairesinde Kuran okunması, 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonu ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin Türk Musikisine açılması gibi fikirler ve realizasyonlar Yılmaz Öztuna'nındır ve siyasi iktidara onun tarafından telkin ve kabul ettirilmiştir. Türk Kara Kuvvetlerinin ve Deniz Kuvvetlerinin evvelce yanlış olarak kutlanan yıldönümlerini bugünkü doğru başlangıç tarihleri ile kutlanmasını sağlayan da Yılmaz Öztuna'dır. Birçok konferans verdi. 6 kıtada pek çok ülkeyi gezdi, devlet adamları ve halkla görüşerek incelemeler yaptı. Milletlerarası birçok kuruluşa üye seçildi. Türkiyede Osmanlı tarihinin çatışmasız bir anlayışla algılanmasında katkısı vardır. Türk Parlamenterler Birliği, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Aydınlar Ocağı, Anadolu Kulübü, Yahya Kemali Sevenler Cemiyeti, İstanbul Şehrini Güzelleştirme Derneği, Müsteşrikler Cemiyeti, WACL, APACL, NATO Parlamenterler Birliği, Parlamentolararası Türk - Japon ve Türk - Kore, Türk - Suudi Dostluk cemiyetleri, Avrupa Konseyi cemiyeti, Yılmaz Öztuna'nın üye, kurucu olduğu veya bulunduğu milli veya milletlerarası kuruluşlar arasındadır. 1 Eylül 1998 tarihinden itibaren Türkiye Gazetesinin başyazarlığını yaptı. 9 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da vefat etti. ESERLERi: - BiR DARBENiN ANATOMiSi Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askerî darbesini, Sultan Abdülazizin tahttan indirilmesi ve ölümü olayını, bütün detayları ile anlatıyor. Bütün o dönemin şahitlerinin ifadelerini naklediyor. -TÜRK TARİHİNDEN YAPRAKLAR Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna'nın 1968'te İstanbul Radyosunda yaptığı konuşmalardan oluştu. Her konu, bir konuşmadır. 1969'da Millî Eğitim Bakanlığının 1000 Temel Eser serisinin 11. kitabı olarak basılıp 20.000 tiraj bir haftada satıldı. 1992'de Millî Eğitim Bakanlığınca Türk Klasikleri serisine alındı ve bu serinin 17. kitabı olarak basıldı. Şimdiye kadar 5 baskıda 58.000 tiraj yapan Türk Tarihinden Yapraklar artık klasiklerimiz arasına girmiş bulunuyor. Osmanlı ağırlıklı olmak üzere 2.200 yıllık tarihimiz içinde tam bir gezintidir. - OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri, Yılmaz Öztuna'nın klasikleşmiş kitaplarından biridir. Nesiller tarafından ilgiyle okundu. Bu kitaba dayanılarak senaryolar, piyesler yazıldı, filmler çekildi. 12 Osmanlı hâkan-halîfesinin kronolojik olarak hayatlarından kesitler veren bu eser, Osmanlı tarihinin en çarpıcı taraflarını vurguladı. Konuşmalar, o çağların Türkçesi ile yazıldı. Olaylar, çok duru ve klasik bir dille tasvir edildi. -TÜRK TARİHİNDEN PORTRELER Biyografi, tarihçinin edebiyata yaklaşabilme yeteneği ile orantılı bir türdür. Onun için, edebiyatın bir türü şeklinde de ele alınmıştır. Kitaptaki biyografiler, hayatları ve kişilikleri anlatılan şahsiyetlerin doğum sırasına göre kronolojik şekillerde sunuldu. En yaşlıları Bumin Kağan, en gençleri Turgut Özal olmak üzere... Hayatta bulunan bir kişiyi almaktan kaçındım. Tanıttığım şahsiyetlerin hepsinin Türk büyükleri, Türk dâhileri olmadıklarını sevgili okuyucularım hemen fark edeceklerdir. Daha mütevazi çapta büyükler de, Türke çok zarar vermiş birkaç kişi de alındı. Ancak çoğunluk, tarihimizin çeşitli alanlardaki dehalarından seçildi. Hiç unutulmasın, tarihin küçükleri de, tarihin büyükleri derecesinde milletlerin hayatını ve geleceğini şiddetle etkilemişlerdir. - TARİH SOHBETLERİ I, II, III Biz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer, programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasî ve medenî tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabiî hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemekte en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızın ve gençlerimizin kendi tarihleri hakkında muhtelif cihetlerden bilgi edinebilecekleri eserlere ihtiyaç duydukları muhakkaktır. Ötüken, işte bu mülahazalarla, Türk tarih ve mûsıkîsine yaptığı değerli hizmetler ve verdiği kıymetli eserlerle haklı bir şöhret kazanan değerli yazar Yılmaz Öztunanın "Tarih Sohbetleri"ni üç cilt halinde sunmaktan şeref duyar.
Tam adı:
Dr. Yılmaz Öztuna
Unvan:
Türk Tarihçi, Siyaset Adamı, Gazeteci ve Yazar
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 20 Eylül 1930
Ölüm:
Ankara, Türkiye, 9 Şubat 2012

Okurlar

230 okur beğendi.
1.909 okur okudu.
80 okur okuyor.
1.176 okur okuyacak.
54 okur yarım bıraktı.

Yılmaz Öztuna Sözleri ve Alıntıları

Tümünü gör
Bu yıllarda İstanbul’daki diplomatik faaliyeti Fransız Akademisinden büyük tarihçi Albert Vandal, şöyle tasvir etmektedir: “En medenî milletler­den en barbarlarına kadar dünyada her devlet, as­keri gücünden korktukları Türkiye’nin karşısında eğiliyor ve Türklerle hoş geçinmeye çalışıyordu.İstanbul her milletin diplomatlanyle dolup boşalan bir merkezdi Osmanoğullarının tahtı önünde sec­deye kapanmak için büyükelçiler, birbirleriyle yarışıyorlardı.
Süleyman Ağa’nın Paris’e yaydığı modaların çoğu, az zamanda unutuldu. Fakat onun Fransızlar’a tanıttığı bir şey vardır ki, bugün hâlâ Fran­sa’da yaşamaktadır. Bu, kahvedir. Fransızlar, kah­ve içmeyi ilk defa olarak Süleyman Ağa’dan gör­düler ve bu yeni içkiyi çok sevdiler. Kahve, Fransızlar’ın hayatının ayrılamaz bir parçası olarak, İngiltere'de çay neyse, aynı rağbeti gördü. İstan­bul’a girdikten 80 yıl sonra Paris’e giren ve ora­dan Fransa’ya yayılan kahve, Fransızlar’ın günde­lik hayatına Türkler’in hediye ettiği nesne oldu. Birkaç yıl sonra başka bir Türk elçisi de aynı şeyi Viyana’da yaptı. Almanlar, kahveyi, Süleyman Ağa’­ dan birkaç yıl sonra Viyana’ya giden Türk elçisi Mehmed Ağa’dan öğrendiler.
Memlükler, Halîfe'yi ve Mukaddes Şehirler'i (Mekke, Medine ve Kudüs) ellerinde tutmakla, İslam dünyasına karşı üstünlük iddia edegelmişlerdi. Kudüs, aynı zamanda Hıristiyan dininin de en mukaddes şehri olduğundan, Memlükler, Hıristiyan hacılarından da faydalanıyorlardı. Dünyadaki 4 Ortodoks Patrikliği'nden 3'ü de, Memlük toprakla- rında, İskenderiye, Kudüs ve Antakya'da idiler ve bunlar, Istanbul'daki Cihan Patriki'nin üstünlüğünü tanıyorlardı (henüz Moskova'daki 5. patriklik kurulmamıştı). Şimdi bütün bu mânevî üstünlükler, Türkiye'ye, Osmanoğulları'na geçiyordu.
Türkiye’nin hiçbir devletle eşit olmadığı, hepsinden üstün hukukî durumda bulunduğu, bütün Avrupa’ya resmen kabul ettirilmiştir.
Yavuz, yalnız Akkoyunlular'ı değil, Sünnî/Şâfiî olan ve Şîîler'den nefret eden Doğu Anadolu Kürd beylerini de okşamıştı. Bunlardan bazıları da Osmanlı idâresine karşı gelmişlerdir. Büyük bilgin ve tarihçi İdrîs-i Bidlîsî, Doğu Anadolu'nun Osmanlı idâresine girmesi için çok çalışmış ve bu yüzden Yavuz tarafından kaydıhayat şartıyla yılda 1.200.000 dolar tahsîsatla mükâfatlandırılmıştır.
Hammer, IV, 258Kitabı okuyor

Yılmaz Öztuna İletileri

Tümünü gör
13. sefer-i hümayun, Romanya (Tr.Eflak) üzerine yapıldı. Türkler'in "Kazıklı Voyvoda» dedikleri manyak III. Wlad Tepes (1456-62). Osmanlı metbuluğuna karşı baş kaldırmıştı. Fâtih'in önünden kaçıp Macaristan'a sığındı. Fakat zulmü meşhûr-i cihan olduğu için Macarlar kendisini tevkayf edip 15 yıl habsettiler.
Osmanlı Devleti Tarihi 1
Osmanlı Devleti Tarihi 1
Üç kıtada sınırları ve nüfuzu Endonezya'ya, Orta Afrika'ya, Baltık Denizi'ne ulaşan, birbirine hiç benzemez ülkelere İstanbul'dan yönetici gönderen bir cihan imparatorluğunu ayakta tutabilmek için üstün şahsiyetlere ve iyi ekiplere gereklilik aşikârdır.
Yılmaz Öztuna
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna Yorum ve İncelemeleri

Tümünü gör
410 syf.
7/10 puan verdi
·
11 günde okudu
7/10
Yılmaz Öztuna'nın kaleme aldığı 410 sayfalık bir eser. Farklı farklı birçok konuyu kısa bir şekilde ele alıyor. Osmanlı zamanında sosyal hayat, o zamanın para birimleri, bazı padişahların yaşantıları, Osmanlı'da kadının rolü vb konular ele alınıyor. Tarihte derinlemesine araştırma yapmak ya da okumak isterseniz size uygun bir kitap olmayabilir ama güzel bir destek kitap olabilir. İsminden de anlaşılacağı gibi sohbet tarzında yazılmış bu nedenle de okuyucuyu sıkmıyor. Ancak tekrar ediyorum, bir konu üzerinde yoğunlaşmak istiyorsanız bu kitap size göre değil. İçinde çok fazla konu başlığı var ve çoğunlukla bunlara 2-3 sayfa ayrılmış. İlk tarihi nitelikli kitabımdı. Tavsiye edilebilir.
Tarih Sohbetleri 1
Tarih Sohbetleri 1Yılmaz Öztuna · Ötüken Neşriyat · 201732 okunma
328 syf.
·
Puan vermedi
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Yılmaz Öztuna ağırlıklı olarak Osmanlı Devleti olmakla beraber Türk tarihinin çeşitli zamanlarına iki üç sayfalık kısa makaleler ile pencereler açmıştır. Bilgi bakımından bakacak olursak bazı su götürmez yanlışlıklar yok değil ancak kitabın basım tarihini de göz önüne alacak olursak bu hatalar kitabın yazıldığı yıllar için belki de hakikat sayılıyordu diyor ve üzerinde durmayı gerekli görmüyorum. Türk Gençliğine tarih şuuru aşılamak bakımından bakacak olursak da ilgi uyandırmak bakımından eşsiz bir eser. Tarihe ilginiz varsa kesinlikle okumanızı öneririm ancak verilen bilgiler için biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum şimdiden keyifli okumalar.
Türk Tarihinden Yapraklar
Türk Tarihinden YapraklarYılmaz Öztuna · Ötüken Neşriyat · 2020226 okunma
·
Puan vermedi
Kitabın içeriğinde bütün padişahlar yok. Dönemine damgasını vurmuş padişahlar yer almış kitapta. Kitabın sade , akıcı bir dili var. . Padişahların ilginç yönlerine de değinilmiş kitapta.Tarih okumak isteyip, tarih kitaplarını sıkıcı bulanlara tavsiyemdir , bu kitabı okurken kesinlikle sıkılmazsınız. Zaten Yılmaz Öztuna akıcı bir dille yazarken akademik olmaktan da uzaklaşmayan bir yazardır.
Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri
Osmanlı Padişahlarının Hayat HikayeleriYılmaz Öztuna · Ötüken Neşriyat · 201990 okunma