• Babam hasta değil ama olacağını hissetmiş önlem alıyor . Ben salya sümüğüm fena nezle olmuşum ama babam iki gündür kendine vikis sürmemi vs vs istiyor. Ve evde ben hariç 3 kişi daha var . Az önce yine:” bana bi süt ısıt da içeyim” dedi. Baba diyorum halimi görüyorsun ben de hastayım niye benden isteyip duruyorsun. Bana dediği şey “ Kendine de ısıt “
  Bahqjhqjjaja Hımmm mantıklı
 • Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesîf (kalabalık) orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki (yığınak ki) ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  (hapishanesi ya da kafesi!)

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  (insanoğlunun bütün kavimleri)
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
  (yeryüzünün yedi ikliminden gelenler duruyor karşında)
  Avusturalya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  (veba mikrobunu bile utandırır)
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl (soylu yaratık),
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı (gizlediklerini) hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti (çok güzeldi) o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  (Sonra lanet olasının yakıp yıkmak için kullandığı araçlar)
  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
  (öylr korkunç ki: her biri bir ülkeyi yıkık eder)

  Öteden sâikalar (yıldırımlar) parçalıyor âfâkı (ufukları) ;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı (derinlikleri);
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam (ateş),
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  (insan parçaları)
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar (siperler) ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı (kale mi) göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  (hangi kuvvet ona boyun eğdirebilir ki)
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.
  (çünkü o sağlam kuvvetli siper Allah'ın eseri)

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  (sağlamlaştırılmış yerler bile sarılır, indirilir)
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  (insanlığın azminden alıkoyamaz insan yapısı eserler)
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi (sonsuz sınırı);
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  ("o benim en güzel eserim, onu çiğnetme" dedi)
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  (Şşehidlerin gövdesinden oluşmuş bir baksana dağlar taşlar)
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... (birliği)
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi (mezarı) kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  (o tarih kitabı, altüst ettiğin çağlara da yetmez)
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  (sen ancak sonsuzluklara sığabilirsin)
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini (ilhamını) duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle (örtü diye),
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle (yıldızlarıyla);
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı (ülker yıldızını) uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  (Türbenin bekçisi gibi gibi ta güneşin doğuşuna dek bekletsem)
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  (gündüzün taze ışıklarıyla avizeni silme, taşkın doldursam)
  Tüllenen mağribi (günbatımını), akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  (Sen ki, son Haçlı Ordusu'nun saldırısını kırarak )
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline (büyüklüğüne) ettin hayran...
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran (azgınlık),
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  (Sen ki, cisimlerde dolaşır ruhun ve adın)
  Sen ki, a'sâra (yüzyıllara) gömülsen taşacaksın...
  Heyhât, (yazık)
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
  (yerler, yönler)

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber (mezar),
  Sana âgûşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy
 • KARACAOĞLAN’IN DÜNYAYA GELİP DE BAŞINA HAL GELDİĞİ YER
  Bir memlekette iki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hiç evladı yoktu. Halleri müsait idi. Bir gün o iki kardeş birbirine dediler ki:
  — Bizim evladımız yok. Cenabı Allah’a yalvarsak da bize evlat verme’ m’ola? dediler. “Yarabbi, bize birer evlat ver,” dediler. “Zenginlik verme evlat ver. Sonra ocağımız kör, yurdumuz ıssız kalacağına bize bir evlat ver,” dediler.
  Cenabı Allahın hoşuna geldi, ikisine de evlat verdi. Birisinin dokuz ay dokuz saattan sonra bir kızı oldu. O dünyaya geldiğinde, köyde birisinin de bir oğlu oldu. Kahvede otururken söz açıldı da:
  — Bugün köyümüzde bir kızla bir oğlan dünyaya gelmiş, her ikisi de bir saatte, bir saniyede.
  Mecliste dediler ki:
  — İkisi de bir günde bir saatte meydana gelen kızla oğlanı birbirine vermeli, nişanlamalı.
  O onu alır, dediler.
  Bunun babası vekâlet hesabıyla kızına vekil olaraktan, “Allahın emriyle ben kızımı bu komşumun oğluna veriyorum,” dedi. Ve oğlanın babası da, “Vekâlet hesabıyla ben oğluma alıyorum,” dedi.
  Nişan merasimini yaptılar. Bir ay sonra Karacaoğlan dünyaya geldi. Karacaoğlan’ın babası kardeşine dedi ki:
  — Biliyorsun ki, benim karım da hamiledir. Sen bu kızı vermesen de ben başkasının kızına düğür gitmesem olmaz mıydı?
  Kardeşi dedi ki:
  — Köyde adetmiş. Beni halime koymadılar. Fakat şöyle bir mesele var ki, büyür de yetişirlerse, ben emmimin oğlunu isterim, beşik kertme nişanlımı istemem derse, şer’an nikâhsız olur.
  Kızın ismi Senem’dir. Ve o Senem’in dünyaya geldiği gün verdikleri nişanlısının ad da Mahmut’tur. O Mahmut’a da dediler ki:
  — Senem senin dünyaya geldiğin gün geldi. Babası sana verdi. Bu Senem’i nasıl olsa kandırırlar; yan et, yön et, gözüne gir. Sen kendine yak, dediler.
  Karacaoğlan’a da:
  — Mahmut’a emminin kızının olduğu gün söz vermişler. Sen emminin kızının, nasıl et et, gözüne gir; onu istemesin, seni istesin, dediler.
  Senem’e de dediler ki:
  — Emminin oğlu daha güzel, daha iyi adam olacak, dediler.
  Velhasıl, Senem emmisinin oğlunu istedi.
  — Öteki oğlana babam vermişse de ben istemiyorum. Varmam, dedi çıktı.
  Velhasılı, Karacaoğlan’a verdiler. Karacaoğlan aldı emmisinin kızını. İkisi de biribirine çok muhabbetlilerdi.
  Karacaoğlan’a türkü söyletmek için bir köyden istettiler. Karacaoğlan düğüne gideceği bir zaman emmisinin kızına dedi ki:
  — Senem ben düğüne gidiyorum, dedi. Sen burda kalıyorsun. Bir haramla konuşma. Ve kim kimseye hayır şer söyleme, dedi.
  Senem dedi ki:
  — Ben haram olarak bir kimseyle konuşmam. Senden başka erkek var m’ola bilmiyorum.
  Velhasılı Karacaoğlan düğüne gitti.
  Şimdi o, şiftahki istemediği nişanlısı, Senem’i boşadıktan sonra… Evvelce nişanlım diye çok âşık olmuştu, çok sevda düşürmüştü. Senem’i alamayınca ah çekerdi her daim. Bir insan birine âşık olursa, elinden bir şey gelmezse daima ah çekerdi. Ve bir insan hasta olursa, inilenirse ve bir insana da âşık olur da alamazsa ah etmeyince rahat olamazdı. Bunu da tecrübeli adamlar bilirlerdi. Mahallede bir karı vardı. O karı, bu adam ah çekince:
  — Oğlum senin bu ah çekişinde bir şey var behemahal. Her ne ise bunu bana anlat.
  Oğlan dedi ki:
  — Sen bilmiyon mu ana benim ah çektiğim işi? dedi. Senem benim nişanlımdı. Köylüler kandırış yaparaktan benden aldılar da emmisinin oğluna verdiler. Onun için ah çekiyorum. Ah çekmezsem rahat edemiyorum.
  Karı dedi ki:
  — Oğlum, insan insana para vermez amma öğüt verir. Senin halihazırda kaç liran var? dedi.
  Oğlan:
  — Altmış madeni liram var, dedi.
  — Satılık şimdi halihazırda neyin varsa onları da sat, yanıma gel de sana bir öğüt vereyim, dedi.
  Altmış liralık da tosununu, değerine değmezine bakmadı, sattı. Karının yanına geldi.
  Dedi ki:
  — Oğlum, biz kızımla suya giderik. Suyu alışın eve kadar gelemek. Orta yerde bir konak yerimiz var, oraya bir dükkân aç, dedi. Çeşitlerini dükkâna düzeceğin bir sırada ben onu suya ileririm, dedi. Biz dükkânın önüne helkeleri indirip de durunca da sen orda bir ah çek, dedi. O ahı çektikten geri, ben sana “Oğlum halin vaktin yerinde, dükkânını kurmuşsun, niçin ah çekiyon?” derim, dedi. Sen o vakit, “buraya geldiniz, su helkelerinizi bırakın da, dükkân açmışsın, hayırlı olsun dükkânın oğlum, demiyorsun bana,” de, dedi. Ona, müteessir kaldım ki, bu karıyla Senem geldiler de hayırlı olsun dükkânın demediler, de. Müteessir kaldım, onun için ah çektim, de. Ben o vakit Senem’e derim ki, “Kızım, böyle bir acar olan bir işlere ‘hayırlı olsun’ demek şarttır. Bu vazifemizi gel, ifa edek. Hayırlı olsun dükkânın diyek şu adama…”
  Senem’e de:
  — Gel kızım, şu adama dükkânın hayırlı olsun, diyek, deyişin…
  Senem dedi ki:
  — Benim kocam âşıklık etmeye giderken, haram ile konuşma, dedi. O adam bana haram. Benim kocam âşıklık etmeye giderken, haramla konuşma, ya sazımın teli kırılır, ya dilim söylemez olur. Keramet ehliyim ben, dedi.
  — Vay kızım, aklıyın hepsi bu mu? O keramete ermiş bir adam olsa, aralıkta âşıklık etmez abtal gibi. Tatlı söz yerden yılanı çıkarır. Bu bir tatlı sözü söyleyelim de, bunun samsasını sucuğunu yiyelim.
  Bu sözü karı deyince, hemen Mahmut’un dükkânına girdiler.
  — Hayırlı olsun dükkânın oğlum, dedi karı. Pazarlığın olsun oğlum, âlem senden alavere etsin. Kâr edesin, hiç zararın olmaya, diyerek biraz taltifledi.
  Şimdi bunlara Mahmut, bir top kutnu karının altına koydu. Bir top kumaş da Senem’in altına koydu. Biraz samsa sucuk getirdi.
  — Şunu kusura bakman, yeyin, dedi.
  Karı dedi ki:
  — Kızım Senem, dedi, bir yiğit kırk yılda meydana geliyor. Bu adam sana evvelden âşık olmuştur. Bu adamı bir gece misafir eyle. Benden bir kimseye sır çıkmaz. Sen de kocandan hiç korkma, bu adamın da gönlünü şaz eyle, dedi.
  Senem:
  — Peki, diye söz verdi.
  Hemen satırlarını eve götürüp geldiler.
  Bakkal Mahmut akşamdan sonra gelerek Senem’le birleştiler. O gece Senem’le şapur şupur ettiler, Allaha çok şükür ettiler. İncir çekirdeği göz çıkarıp deve boku kıç kırdıktan sonra, er avrat gibi sarmaş dolaş oldular, uyuyakaldılar.
  Karacaoğlan’dan alalım haberi. Düğünde, mecliste türkü çağırırken sazının teli kırıldı.
  Hemen ordan yekindi, “Eyvah, benim aklıma gelen gibi mi oldu iş,” deyişin ordan hareket etti.
  Karacaoğlan evine geldi ki, bakkal Mahmut Senem’le sarmaş dolaş olmuş, uyuyakalmış. Hemen kaputunu çıkardı, üstlerine örttü. Geri, düğüne geldi. Sabahleyin sazı omuzuna taktı, eve hareket eyledi.
  Sabahleyin Senem yekindi ki, üstlerinde Karacaoğlan’ın kaputu. Atmış öyle duruyor. Senem sabaleyin kaputu görünce:
  — Gözün kör ola Mahmut, bu muydu bana edeceğin. Karacaoğlan’ın kaputu… Bizi görmüş olmalı, dedi.
  Mahmut dedi ki:
  — Ben Karacaoğlan’dan hayfımı aldım. Kendisi de bildiğini tutsun, dedi.
  Mahmut evine geldi. Senem suç sahibi olduğunu bilince kalbi melil oldu.
  — Ben ne kadar yanıldım, şeytana uydum da, bu emmimin oğlunun namusunu lekeledim, diye pişman, nadim oldu.
  Bir kara donu vardı. Yaslı olduğu vakit giyerdi, giydi. Melil mahzun durdu.
  Karacaoğlan da düğünden hareket etti. Öyle şen bir vaziyetle gülüp oynayarak geliyordu. Senem görünce:
  — Nasıl oluyor mu, nerde kaldın? deyi taltif eder konuşurdu. Gene öyle karşıladı. Karacaoğlan da hiç argın yüz göstermeden konuşarak, “Ben iyiyim, sen nasılsın?” diyerek, eve geldiler. Birkaç dakika evde istirahat ettikten sonra Karacaoğlan:
  — Senem, beni epey zaman[dan] beri türkümü dinlemiyorsun, şu sazımı ver de bir türkü söyleyim de dinle, dedi. Aldı, bakalım Karacaoğlan ne söyledi:

  Boynu uzun güvel ördek
  Dal boynunu sürdün bugün
  Her bakışın bir can eder
  Dertli cana kıydın bugün

  Yücelerden akınırdın
  Lale sümbül sokunurdun
  Ben engelden sakınırdım
  Sen engele uydun bugün

  Boğazında sarı akik
  Zülfler gerdana dökük
  Kalbim melül göğsüm yıkık
  Dostum neler gördüm bugün

  Fani Karac’oğlan fani
  Veren alır tatlı canı
  Sevmediğin kara donu
  Dost karşımda giydin bugün

  dedikten sonra Karacaoğlan dedi ki:
  — Senem, dedi, seninle biz emm’oğluyduk, emmi kızıydık, dedi. Sen benim namusumla oynadın. Ben seni üçten dokuza boşuyorum, dedi.
  Bu merakla Senem bir ulu ağaca bir örme bağladı, asıldı, öldü.
  Sonra bir kişi vardı, Karacaoğlan’ın emmisine dedi ki:
  — Kızın bakkal Mahmut’la görülmüş. Karacaoğlan kızını boşamış. Kızın da varmış, bir ağaca takılmış ölmüş.
  Emmisi:
  — Madem o kız namussuzluk etmiş, şeytana uymuş, kendi eliyle kendini katil etmiş. Çok iyi etmiş, memnun kaldım. Söyle Karacaoğlan’a küçük kızımı vereyim, geçmesin benden, dedi.
  Karacaoğlan’a deyince:
  — Emmin, küçük kızımı vereyim, Karacaoğlan benden geçmesin, diyor.
  Karacaoğlan:
  — Büyük kızını aldım da, küçük kızından ne hayır görürüm, dedi. Bundan sonra evlenmek geçti. Memleketi terkedip, bir dertsiz kul bulursam onunla yaşayacağım, dedi.
  Köyünden çıktı.
  Beş on gün gezdikten sonra, sabahleyin bir yere geldi. Orda bir gelin gördü, gelin çok güzeldi. Sordu geline, dedi ki:
  — Senin kocan var mı, yoksa başın boş mu? dedi.
  Gelin dedi ki:
  — Benim kocam yok. Babam beni her kim on bin lira verirse ona veririm, diyor.
  Şimdi aldı bakalım Karacaoğlan ne söylüyor orada:

  Sabahınan ıras geldim ben bir geline
  Ala gözler seyfi gibi bakıyor
  Görmeden de göğ memesi yoğ imiş
  Felek bizi ışk oduna yakıyor

  Kaşların benzettim illa elife
  Bir örd düştü içerime yakıyor
  Gallemis mi döktün kara zülüfe
  Daim yüzün burcu burcu kokuyor

  Telli mahramayı atmış boynuna
  Kendi güzelliği düşmüş aynına
  Ağ memeler iz eylemiş koynuna
  Gün değerse şimşek gibi balkıyor

  Karacaoğlan da gördüğün öğer
  Altın saç bağları çiğnini döğer
  Kesilmiş kaymak[da] on bini değer
  Gidi yokluk dizginime çöküyor.

  Karacaoğlan oradan hareket etti. Günlerden bir gün, bir köyün içinden geçip gidiyordu. Kahvede köyün ağaları beyleri otururken baktılar ki caddeden bir âşık geçiyor. Gençlerden birisine dediler ki:
  — Şu âşığı çağır, bir türkü söyletek. Türküsünden hisseli kıssalı bir şey anlarsak, hiçbir yere göndermeyek, dediler.
  Hemen âşığı getirttirdiler. Dediler ki:
  — Âşık bize bir türkü söyle, öğüt nasihat gibicesinden. Eğer türkü işimize gelirse, bu köyün içinden ne arzu edersen onu sana vereceğiz, seni bu köylü yapacağız, dediler.
  Karacaoğlan:
  — Bu köyde kalırım amma, dertsiz hiçbir kul var mı? dedi.
  Köylü dedi ki:
  — Bizim köyümüzde hiç dertsiz bir kul yok.
  — Lakin ben burda kalamam ya, size de bir türkü söyleyim, dedi.
  Aldı, bakalım Karacaoğlan ne söyledi:
  Yoldaş olma yol bilmeyen yolsuza
  Selâm verme olur olmaz dinsize
  Komşu olma namussuza arsıza
  Sonunda ırzına hile getirir

  Bir körün gözüne girsen görmezse
  Bir deliye öğüt versen almazsa
  Bir yiğit de kendi kadrin bilmezse
  Akibet başına belâ getirir

  Hey ağalar beğler müşkülüm halda
  Bülbül eğlenir mi yapraksız dalda
  Çok keramet var da bu tatlı dilde
  Yüksekten uçanı ele getirir

  Yaz gelip de beş ayları doğuşun
  Bülbül eğlencesin güle getirir
  Yiğit olan yiğit vemez sırrını
  Kötüler sevdiğin’ dile getirir

  Karacaoğlan der ki bu sözler haktır
  Meclisi meydanda sofrası paktır
  Cehennem diyorlar ateşi yoktur
  Herkes ataşını bile götürür
  Karacaoğlan gelmekte olsun…

  Bir memlekette bir Beyoğlu vardı. Çok zengindi. Parasının sayısını kendi de bilmezdi. Hacılara hocalara çok zekât verirdi. Parasının zekâtını verirdi, fakirlere fukaralara sadaka verirdi. Ekmek sahibiydi, misafir sahibiydi. Serçeleri aç bırakmazdı. Herkesin karnını doyururdu. Günlerden bir gün avradına dedi ki:
  — Biz bu şehirden bir çeyrek saat kadar denizin yakınına bir yüksek konak tutturak. Orada daha iyi misafir sahibi oluruk, orda yaşayak, dedi.
  Denize yakın bir ev yaptırdılar. Şimdi Beyoğlu dedi ki:
  — Bize bir köle lâzım, her ne emredersek onu getirttirek, dedi.
  Bir Arap çocuğu yakaladılar, köle olarak yanlarına aldılar.
  Beyoğlu, avradıyla öyle muhabbetliydi ki, daha dünyaya öyle muhabbetli hiç kimse gelmemişti. Arap çocuğu on on iki yaşına, on beş yaşına değdi. Bir gün Beyoğlu’nun avradı Arap çocuğuna bakınca, gözüne çok hoş, çok şirin göründü. Fikrini bozarak, Arap çocuğunu kandırarak beraber oynaştılar.
  — Ben bu Arapla yarmayı kaynattım. Ben herife ne düzen kullanayım, diye düşünmeye başladı. Hele hasta olayım, deyip bir yatak yazdırdı. Yatağa yattı, “Ölüyom kalıyom, rahatsızım” diye çabalamaya başladı. Beyoğlu geldi:
  — Yahu hatun kişi, ne oldu sana yahu hatun kişi, hasta mı oldun sayrı mı oldun, sana n’oldu, diye sormaya başladı.
  — Ben ölüyom, dedi karısı.
  Beyoğlu dedi ki:
  — Senin hastalığın çok kötü. İnsan hasta oluşun ölmekliği mi icap eder. İyi olun inşallah, dedi.
  Dedi ki:
  — Ben ölücü bir hastayım. Bundan sonra ben başıma geleceği biliyorum. Fakat öldüğüme kaygı etmiyorum. Ölüm Allahın emri amma, bir kaygım var, dedi. Kaygım şu ki, ben öldükten sonra benden kötü bir karı alın da beni hiç hatırına getirmen, dedi.
  Beyoğlu dedi ki:
  — Sen ölme, yoksa sen öldükten sonra ben avrat almam. Ölünceye kadar bekâr kalırım, avrat almam, dedi.
  Karısı dedi ki:
  — Beni öyle kandıramazsın. Senin evlenmeyeceğini, benden sonra karı almayacağını bileyim ki, s..ini kes at.
  Beyoğlu dedi ki:
  — Bu benim karım ağır hasta, nasıl olsa ölecek. Başka da karı almam, bunun bana ne gerekliği var, dedi.
  Yarısından çokçasını kesti attı.
  Karısı bir gün yatıp beş gün yatarken, tatlı düzen yapıyordu. Bir gün yekindi, ölmedi. Birkaç gün bu vaziyette yaşadılar. Karı günlerden bir gün kocasına dedi ki:
  — Herif, sen avrat ben avrat, dünyanın tadını kaçırdık, nasıl olacak? dedi.
  Beyoğlu dedi ki:
  — Gözü kör olası, sen ölsen de ben kocaya varmazdım, dedin. Sen karı alırsın, dedin. İtimat etmedin. Hazır aletimi kestirdin. Şimdi bu pazar yerinde satılmaz ki, para zoruyla satın alam.
  Karısı dedi ki:
  — Ne yapayım, yanılmışsın. Kıymetini bilememişsin, deyince. Beyoğlu dedi ki:
  — Bunun çaresi yok, sen düşün, bunun bir düşüneceği yok benim için, dedi.
  Avrat dedi ki:
  — Şöyle bir kolaylık düşündüm. Beni boşa, Arabın oğluna nikâh eyle elinle. Ben onunla bazan yıkılayım kalkayım. Sana da eskiki gibi hürmet ikram edeyim. Kimse bilmesin bu vaziyetlerimizi, gene dışardan bakanlar beni Beyoğlu’nun avradı bilsinler.
  Beyoğlu boşadı. Arabın oğluna nikâh etti. Böylelikle yaşıyorlardı.
  Karacaoğlan bir baktı ki (geldi Karacaoğlan gayri), denizin kenarında bir yüksek konak var. “Acaba bu adam dertsiz bir kula benziyor, ben şunun yanına varayım da, şunun kahvecisi olayım,” dedi. Yanına vardı. Beyoğlu’yla odaya oturdular. Kahvesini içti. Yemeğini yedikten sonra, zaman geldi, yattılar. Araboğlu da içeri gitti, hanımla yattı. Karacaoğlan dedi ki:
  — Bu bey harem odasına gitmedi, misafir odasında kaldı. Acaba karısına küskün müydü?
  Karacaoğlan yatağın içerisinde bir malihülyaya daldı. “Acep benim gibi de dertli kul var m’ola? Emmimin kızını terkedince namusuna leke geldi, memleketimi terkettim,” dedi, bir “ah” çekti.
  Beyoğlu da bir mali hülyaya daldı. “Acaba benim gibi de bir dertli kul var m’ola? Benim karım bu vaziyete getirdi beni, ne kadar dertli kul oldum,” deyi o da bir “ah” çekti.
  Karacaoğlan dedi ki:
  — Baba, benim derdim var. Ben ah çekiyom, sana n’oluyor?
  Bey oğlu dedi ki:
  — Benim derdimi bir dağa yükletseler dağ götüremez. Anca ben götürüyorum, dedi.
  — Söyle derdini, dedi Beyoğlu’na Karacaoğlan.
  Aldı bakalım Beyoğlu ne söyledi:

  Sevdiğim giydi de yeşil alları
  Yakın etti ırakdaki yolları
  Taze taze bitirdiğim gülleri
  Ah nideyim bir köleye yoldurdu

  Yekin sevdiğim de kuşağı kuşan
  Del(i)-olur da senin derdine düşen
  Hoş geldin deyip de sarıp sarmaşan
  Muhabbeti ara yerden kaldırdı

  İndirdi de kömür gözlerin indirdi
  İndirdi de bir kötüyü bindirdi
  Dost başa bakar düşman ayağa
  Düşmanımı şad eyledi güldürdü

  Bakın hele Beyoğlu’nun haline
  Döner değirmen bu çeşmim seline
  İnanman ağalar (da) dostun diline
  Bakın beni serseriye yeldirdi

  deyip kestikten sonra Karacaoğlan dedi ki:
  Kulak verdim çar köşeyi dinledim
  Bizim için gıybet eden çoğ imiş
  Bilemedim emmi dayı kıymetin
  Arkamızda bir karlıca dağ imiş

  Annacımda yeşil yapraklı dağlar
  Hastanın halinden ne bilir sağlar
  Her nereye varsan dertliler ağlar
  Gezdim şu dünyayı dertsiz yoğ imiş

  Karac’oğlan der ki gidip gelmeden
  Ben usandım el içinde yelmeden
  Çok yaşayıp mihnetinen ölmeden
  Az yaşayıp bir dem sürmek yeğ imiş

  dedi kesti. Karacaoğlan orda durmadı, çıktı hareket etti. Beyoğlu da böylelikle öldü. O zamanın adamı:
  — Aman, her gün gelir geçer. Geçmeseydi Beyoğlu’nun günü geçmez, dönmezdi, derlerdi…
  Karacaoğlan ordan ileri varışın bir gelinle bir kız görür.
  Gelin dedi ki:
  — Şu gelen oğlan beni beğenir.
  Kız dedi ki:
  — Beni beğenir, seni beğenmez, dedi.
  Bunlar bu iddiayı ettiler. Gelin aldı, ne söyleyecek bakalım:
  — Bir kızınan bir gelinin kasdi var
  Gelin der ki: İrengimiz al olur
  Ala göze siyah sürme çekersem
  Gözü kanlı yiğitlerden gel olur


  — Kız derkine:
  Şu canımın kastine
  Dostu olan gül gönderir dostuna
  Bir yiğit de otursa ağ göğsünün üstüne
  Ala karlı mor sümbüllü yayl’olur


  — Haydi kız seniynen mahkem(e)’olalım
  Kadıdan müftüden fetva alalım
  İkimiz de birer alma sunalım
  Yetgini dururken hamı kim alır


  — Almanın sağlamın’ yüke tutarlar
  Uluğun’ çürüğün’ suya atarlar
  Tere yağı oğul bala katarlar
  Var git gelin var git ergen ben(i)’alır


  — Gelin der ki: Çeşit çeşit başım var
  Baş altında hilal gibi kaşım var
  Kız senin de bir gecelik işin var
  İkincisi kervan gider yol olur

  — Yaz gelip de beş ayları doğma mı
  Hakk’ın irahmeti yere yağma mı
  O bir gecem bin geceni değme mi
  Gözü kanlı koçyiğide bal olur

  — Karac’oğlan der ki dağlar meşesi
  İki güzel birbirine düşesi
  Biri gül biri top mor menevşesi
  Karac’oğlan ikinize kul olur
  deyip kesiyor.

  Karacaoğlan ordan gitti, birkaç gün sonra karşısına bir kız rastgeldi. Aldı bakayım ona karşı Karacaoğlan ne söyler:
  Aşağıdan gelen yelkenli gemi
  Yiyelim içelim sürelim demi
  Teknede bulursam yutarım seni
  Havadaki uçan turnayısan da
  Aldı kız:
  Oğlan ben de bir kaşıcak karayım
  Gören âşıklara cevrü belâyım
  Küffardan yapılmış demir kaleyim
  Alaman Hazreti Ali’yisen de
  Aldı Karacaoğlan:
  Kız benim sana da çokça ahdim var
  Yalan dünyada daha medhim var
  Demirden kalene tunçtan topum var
  Sökerim dünyanın suruyusan da
  Kız aldı:
  Oğlan, meylimi de meyline katmam
  Dinin hak ise de dinine tapmam
  Senin dediğin de şu yola gitmem
  Varmam Mevlâ’nın sevgili kuluyusan da
  Karacaoğlan aldı:
  Kız meylini meylime de katarım
  Hak dinin var ise ona taparım
  Hamddan (?) üstüne köprü çatarım
  Geçerim Tuna’nın seli isen de
  Kız:
  Oğlan ne çok çalınıyon bizim kaleme
  Yaşım küçük dayanaman belâma
  Sırrını verme de cümle âleme
  Gel sarılak oğlan deli isen de
  Karacaoğlan:
  Karac’oğlan der ki yüce dağ imiş
  Etirafı bahçe ile bağ imiş
  Kız seni sınadım sabrın yoğ imiş
  Almam şimden sonra hürü isen de
  deyip kesiyor. Burdan Karacaoğlan gider. Gördüğü güzele, önüne gelene türkü yakar…
  (Yarım kalmış olan bu hikâye, Andırın’ın Çiçekli köyünden 1315/ 1899 doğumlu İbrahim İnekçi’den derlendi. O da, Andırın’ın Tokmaklı köyünde oturan, doksan dokuz yaşındaki Âşık Mehmet’ten öğrendiğini söyledi.)
 • Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesîf (kalabalık) orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki (yığınak ki) ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  (hapishanesi ya da kafesi!)

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  (insanoğlunun bütün kavimleri)
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
  (yeryüzünün yedi ikliminden gelenler duruyor karşında)
  Avusturalya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  (veba mikrobunu bile utandırır)
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl (soylu yaratık),
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı (gizlediklerini) hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti (çok güzeldi) o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  (Sonra lanet olasının yakıp yıkmak için kullandığı araçlar)
  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
  (öylr korkunç ki: her biri bir ülkeyi yıkık eder)

  Öteden sâikalar (yıldırımlar) parçalıyor âfâkı (ufukları) ;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı (derinlikleri);
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam (ateş),
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  (insan parçaları)
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar (siperler) ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı (kale mi) göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  (hangi kuvvet ona boyun eğdirebilir ki)
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.
  (çünkü o sağlam kuvvetli siper Allah'ın eseri)

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  (sağlamlaştırılmış yerler bile sarılır, indirilir)
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  (insanlığın azminden alıkoyamaz insan yapısı eserler)
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi (sonsuz sınırı);
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  ("o benim en güzel eserim, onu çiğnetme" dedi)
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  (Şşehidlerin gövdesinden oluşmuş bir baksana dağlar taşlar)
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... (birliği)
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi (mezarı) kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  (o tarih kitabı, altüst ettiğin çağlara da yetmez)
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  (sen ancak sonsuzluklara sığabilirsin)
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini (ilhamını) duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle (örtü diye),
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle (yıldızlarıyla);
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı (ülker yıldızını) uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  (Türbenin bekçisi gibi gibi ta güneşin doğuşuna dek bekletsem)
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  (gündüzün taze ışıklarıyla avizeni silme, taşkın doldursam)
  Tüllenen mağribi (günbatımını), akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  (Sen ki, son Haçlı Ordusu'nun saldırısını kırarak )
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline (büyüklüğüne) ettin hayran...
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran (azgınlık),
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  (Sen ki, cisimlerde dolaşır ruhun ve adın)
  Sen ki, a'sâra (yüzyıllara) gömülsen taşacaksın...
  Heyhât, (yazık)
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
  (yerler, yönler)

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber (mezar),
  Sana âgûşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy
 • I
  O zamanlar gökyüzü biçilmiş buğday kokardı
  Çiğnenmiş üzüm, mısır püskülü, bostan yaprağı
  Toprak kokardı insan emeğiyle yoğrulmuş.
  Rüzgâr serin sesli konuğuydu evlerin
  Bulutlardan ağaçlardan saçlardan süzülen
  Bir dirim duygusuyla doldururdu odaları
  Yağmur ikinci adıydı akşamların
  Günün yorgunluğu üzerine dökülen
  Bir düş inceliğinde akardı sular arklarda
  Dilde uzaklık türküleri tutuşturarak.
  İnsanlar bir soru imi gibi girip çıkarlardı
  Geçimin dar kapılarından
  Alın teri umut ve kaygıdan örülü
  Mutluluk toprağın ve güneşin eline bakardı.

  O zamanlar dünya küçüktü ve insanlar
  Kardeşlik kokardı yardım duygularıyla
  Paylaşmak, bir sevinci ya da güçlüğü
  Bir karşı koyuş biçimiydi hayata.
  Birbirine benzerdi evler, toprak dam
  Beslenen hayvan, çocuk sayısı, daracık camlar…
  Bir sır gibi gizlenirdi güzellik büyüdükçe kızlar
  Erkekler şapkalarının siperinde geçerdi sokaklardan.
  Aynı yalın dili konuşurdu yaşlılarla çocuklar
  Dingin bir gölle bir akarsuyun dostluğunda.
  Sevgi bir düş gülüydü bitişik avlularda
  Sessizce serpilen, bunalmış ve utangaç
  Evlilikle koklanırdı ancak ve solardı daha ilk yaz.

  Birbirine benzerdi
  Mevsimlerin bahçelere getirdiği renk
  Evlere getirdiği telaş, sevinç, keder…
  Yaşamak ağır bir suydu, zamanın
  Ve toprağın derin ırmağında
  Sürükleyerek bir nice hayatı ince kıvrımlarında
  Akar, akardı
  II
  Bulutlara çobanlık ederdim ben o zamanlar
  Önümde türkü meleyen bir kuzu sürüsü
  Yüreğim duygu öğüten bir düş değirmeniydi
  Dilimde sulardan ve serçelerden bir ince ıslık
  Yükleyip götürürdüm gökyüzünü kirpiklerime
  Ay’la sürerdi geceleri güneşle başlayan yolculuğum
  Bir giz gibi alırdı aklımı ufukların ardı
  Konup kalktıkça her mevsim hareketsiz ülkeme
  İçimdeki boşluğu biçimlerdi kanatları göçmen kuşların.
  Uzak kentler, büyük sular, adını bilmediğim
  Irmakların ve yolların haritasını çizerdim toprağa.
  Bir de masallar… bir de türküler
  İnsan yüreğinin dünyaları yıkayan
  O sevgi sağanakları, duygu güzellikleri
  Eli hiç eksilmezdi alnımdan söz rüzgârlarının…

  Sonra kerpiç duvarların ardı
  Lambalardan büyük karanlık
  Gün boyu kavrulan toprak güneşte
  Uykuların bile alamadığı yorgunluk…
  Sonra babamın sesi
  Ki korkunun simgesi oldu ömrümce
  Akşamlara kadar çırpınan annem
  Odalara dolan gönül üzüncü…
  Sonra ürperen ağaçlar dışarda
  Gecenin ve yalnızlığın
  Yataklara sızan hışırtısı
  Sessizce gerçeğe dönüşü düşlerin…

  Bunalır… bunalırdım.
  III
  Yozgat bir kar kentidir
  Sürmeli bir türküdür
  Serttir soğuktur küçüktür.
  İki dağın dudağına kısılmış
  İncecik bir sudur
  İçinde zamandan başka her şeyin aktığı…
  Güneşi bir nazlı konuktur yazlar içinde
  Ömrü çiçeklerin rengi kadardır.
  Ağaçları çatılardan yüksek
  Avluları evlerinden geniş
  Bir rüzgâr kentidir Yozgat
  Çam kokuları ve bıçkın delikanlıları ile
  Yıllardır kesilmeden esen
  Yoksullukla düşlerin iç içe büyüdüğü
  Dar sokaklar eğri evler boyunca…

  Kadını bir eski zaman resmidir
  İşin ve konuşmanın tutkun aynasında
  Erkeği odalar dolusu ağırlık…
  Duruldukça rengini bulan sular gibi
  Çocukların büyüdükçe büyüklere benzediği
  Bir taşra kentidir Yozgat
  Zor inanıp güç değişen…
  Durur zamanın alnında donuk
  Bir basma entarinin eteğinde
  Soluk, eski desenler gibi…

  Günler içinde bir gün
  Dokundu parmakları hayatın
  Ufkumun bunalan perdesine…
  Fırınları sinemaları minareleriyle
  Hareket ülkesi bir kent simgesi olarak
  Yozgat, girdi ömrüme…
  IV
  Bana sorular öğreten dost
  Bir de sen bulmadıkça doğrular yarımdır diyen…
  Kimi gün bir türkü, kimi gün şiirlerle
  Kitaplarla daha çok, giderek kitaplarla
  Sabırlı, içten, yalın
  Örnekler çıkarıp adım adım
  Küçücük bir kentin kapalı hayatından
  Bana dünyaları gösteren dost…
  Telaşını taşıyorum yıllardır
  Konuşurken birbirine vurduğun parmaklarının
  Ve içine yüreğini koyup koyup
  Ak güvercinler gibi ağzından uçurduğun
  O büyülü, sıcak, doğru sözlerinin…

  Sesini çoğaltıyorum sesler içinde
  Bir tutku gibi geciktikçe büyüyen
  İnancının onurunu taşıyorum yıllardır.
  V
  Akşam sızıyor karanlık kapıdan
  Aralık kapıdan ayrılık sızıyor
  Bir hançer gibi gölgelerin ucunda
  Bırakıp aynı saatlerde aynı kederleri
  Üşüyen odalarına yalnızlığın
  Her gün biraz daha ağır
  Anılar sızıyor aralık kapıdan

  Yıllar… ki içinde binlerce düş ölüsü
  Koparıp götürdü kimlerden neleri…
  Sesler, yüzler… yerleri
  Bir yara sızlayan dokunuşlar
  Her biri bir ömre değen
  Yıllar sızıyor aralık kapıdan…

  Dayamış duygularını aklının doğrularına
  Bir çocuk Drama Köprüsünü söylüyor
  Saat Kulesinden dünyaya açılan yolda.
  Ne kadar uzak sesi şimdi, ne kadar yakın…
  Işığı gölgeler içinde mahzun
  Bir güneş sızıyor aralık kapıdan.
  VI
  O zamanlar büyük kentlerin varoşlarında
  Hayatın dengesini tartan öğrenciler vardı
  Taşralı yüreklerinin tedirgin terazileriyle.
  Öfkeye benzerlerdi biraz, aceleci sert tatlı
  Sevgi kadar yumuşak, yoksulluk kadar katı
  Yürüyüşleri önemli, susuşları anlamlı
  Birer düş damlasıydı duruşları rengini evlerden alan
  Sözleri alışılmış görüntülerin örtülerini aralardı.
  Bir köprü kurup sorulardan hemen kendilerince
  Bilinen iki şey arasında
  Sular gibi akıp altından, üstünden rüzgâr gibi geçerek
  O masal ülkesinin kapılarını zorlarlardı
  İnançları kadar yalın kılıcıyla yanıtlarının
  Boyları ırmak kıyılarında serin söğüt dallarıydı.

  O zamanlar uzak taşra kasabalarında
  Akşamlar birer kara buluttu
  Ölümü yedeğine almış ajans haberleriyle.
  Korkunun ve bekleyişin bunalttığı evlerde
  Yüreklerinde merakın ağır yüküyle insanlar
  Günde bin kez gidip gelirlerdi
  Yaşamla ölümün bıçak sırtı sıratında.
  Ölenler, arananlar, yakalananlar…
  Gerçek oğlu, Düş ten olma, 1950 Dünya doğumlu…
  Bir metal ses, yitirmiş insan sıcaklığını
  Okur, okurdu…
  Rahatlatırken nice insanı acı bir sevinçle
  Söylenen her isim
  Bitişik evlere düşen yargısız bir kıyametti…
  VII
  Ey gece sokaklarına sabahın resmini çizen
  Ey gülüşün ve ay ışığının gümüş çocuğu
  Yaşlanan yolcusu artık uzun yürüyüşün
  Ey sözleri halkının kalbini içeren…
  Yağmur çürüttü o afişleri çoktandır
  Bir suçlu gibi susturup renklerini
  Sürükleyip götürdü o türküleri rüzgâr…
  Hani o, güneşini eğninde taşıyan
  Bir ulu geleceğin altın kalemini
  Batırıp batırıp ömrüne ve geceye
  Kenti süslediğin…
  Birinde bir ölümsüz yüz ölüme inat
  Birinde düğün eden sözcükler
  Yaşamak ve direnmek kıvamında…
  Yok artık, gömüldü anıların göğsüne

  Közünü küllerinde saklayan bir ateş gibi
  Şimdi her şey duruk örtüsünde zamanın…
  Duvarlarında boydan boya
  Büyük şirketlerin reklam afişleri
  İnsanı silahsız vuran bir yasal suç
  Şimdi kent, sana yasakladıklarıyla
  Ölü, çirkin ve kirli…
  VIII
  Ve günü geldi hayatın yüreğinden
  Dünyaları birleştiren bir ince sızıyla
  Fışkırdı duyguların ivecen tomurcuğu…

  Takıp ayaklarına ilk gençliğin güvercin kanatlarını
  Akışını alarak çakıl taşlarında çırpınan suların
  Rengine ve gülüşüne
  O her şeye dokunmak isteği veren
  İlkyazların coşkusuyla
  Rüzgâr ürpertisinde gökyüzü genişliğinde
  Sığarak, akıl almaz bir biçimde
  Gözbebeklerine gamzelere kulak memelerine
  Bir ten sıcaklığı olup soluk soluk
  Sevgi, doldu ömrümüze…

  Ey bu dünyanın görmüş geçirmiş insanları
  Bilirseniz siz bilirsiniz, duyarak yaşadıysanız
  Ne vardı dilinin ucunda o kızın
  Nerelerden alırdı ki suyunu dudaklarındaki ırmak
  Aynı ustalıkla akıtarak bir sözle bir öpüşü
  Sarmal köprülerinden düşle gerçeğin
  En büyük acılara bile katlanma gücü veren.
  IX
  Seni öpsem, gülse bir halk
  Seni öpsem, yoksulluk
  Utansa verdiği acılardan
  Kırılsa her türlü korkunun kanadı.
  Seni öpsem, silinse
  Alın çizgilerinden gam
  Yürek kuytularından akşam.
  Bir sonsuz yağmur yağsa
  Aşkın kardeş bulutlarından
  Aynı mutlulukla ıslansa dünya.
  Ayrılığa kapansa kapılar
  Odalar üzgün durmasa.
  Seni öpsem, buğulanmasa gözlerin
  Gülse yaz günleri gibi
  İnsanların gölgeli yüzleri.
  Kar yağmasa dar yoluna
  Kardeşimi koynunda saklamış dağların
  Çıkıp gelse alanlardan
  Anılardan, duvarlardan
  O gencecik ermişler.

  Işısa yeniden annelerin yüreği
  Çocuklar çoğalsa sevinçten
  Çözülse babaların kaşlarındaki bulut.
  Seni öpsem boğulsa
  Açtığı acının çukurunda
  Yüzü kışlar kadar soğuk
  O bilinçli kötülük
  Arınsa ömrümüzün kiri, kederi…
  Donup kalmasa dudaklarımda
  Bir suç gibi, öpüşün
  Bencilliği andıran o buruk tadı
  Mutluluk dokunmasa çoğul yanıma.
  Seni öpsem ve dünya
  Kurulsa yeniden
  Sevgi kadar yumuşak, zengin ve ak…
  X
  Ölümün ömrü yok, ölümün yüreği yok
  Ölüm çocuk büyütmeyi bilmez
  Ölümün evi yok, ekmeği yok, sevgisi yok…

  Söndürüyor etinde hasretin acısını
  Gömülmüş anıların iç denizlerine
  Oğlunu seyrediyor bir ihtiyar
  Kendi suretinde.

  Buğulanıyor yudum yudum
  Akmış ayrılığın yankısız yollarına
  Ömrünü çiziyor bir ihtiyar
  Alın kırışığında.

  Zaman bir ince yalnızlık nicedir
  Hayatın gözeneklerinden süzülen
  Bilenip gümüş hançerinde gecelerin
  Vuruyor hilal hilal bir mezar taşına.
  XI
  Biz o çocukları hiç anlamadık
  Biz o çocukları tanımadık hiç…

  Mavi bir damar gibi kentin gerilen bedeninden
  Bir çığlık çağlayanı gibi, geniş uzun pembe
  Savrulup gittiler de kaç kez rüzgâr rüzgâr
  Duyurabilmek için bizim türkülerimizi bize
  Bir gün olsun inip aralarına katılmadık
  Sesimizi katmadık seslerine…
  Korktuk, neden korktuğumuzu bilmeden
  Büyük heyecanlardan korktuk, küçük rahatlardan
  Uzun yolculuklardan, yakın acılardan
  Kurumlaşmış ne varsa güzeli ve geleceği kuşatan
  Korktuk hepsinden…
  Çekilip böcekler gibi evlerin kabuğuna
  Sıkı sıkı sürgüledik kapılarımızı,
  Balkonlara çıktık en fazla, camlardan sarktık
  Garip bir merakla bakıp arkalarından
  Saygılı, şaşkın, küçümser
  Karmakarışık duygular içinde bocalayıp kaldık.

  Sözleri ulaştı uzaklığımıza perde perde
  Tanyerinde yükselen buğusu gibi toprağın
  Ama elleri, yürekleri, yüzleri
  Sert miydi sıcak mı, dost muydu düşman mı?
  Bir gün olsun dokunup kendi ellerimizle
  Aklımızla yüreğimizle duygularımızla
  Anlamadık…
  Uyup yükseklerden gelen bir sesin buyurgan tonuna
  Bizim olmayan bir ağızla konuştuk haklarında…

  Şimdi düşünüyorum da
  Korkmayan yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz korktuk.
  Konuşan yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz sustuk.
  Düşleyen yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz düşünmedik.
  Direnen yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz teslim olduk.

  Biliyor musun, güz
  Daha bir dokunaklı geçiyor beş yıldır.
  Yağmur yağdı bugün, savrulan yapraklar
  Sürüklendi bir süre dilsiz sokaklarda.
  Bilmem ki, bilmem ki nerelerden
  Çıkıp geldiler birden o çocuklar ufkuma
  Yedi renkli türküler, bayraklar, pankartlar…
  Bir yalnızlık duydum ta içimin derininde
  Bir ses sağanağı, bir özlem…
  Düşünüyorum da, farkına varmadan
  Sessizce, kendiliğinden
  Sevmişim meğer onları ben, inanmışım
  Katılmışım hatta türkülerine kendimce
  Uzaktan uzağa…
  Yoksa niye kanasın değil mi
  Bunca yıldan sonra sesim
  Böyle durup dururken…  XII

  Kardeşler diyordu, kardeşler
  Silerek kirpiklerine süzülen heyecanını
  Güneşten bile eşit alamıyoruz payımızı
  Yağmurdan, rüzgârdan, kardan…
  Bir şehrayin gibi başımızın üzerinden
  Döne döne geçip gidiyor da mevsimler
  Kederinden başka bir şey düşmüyor payımıza.
  Öyle bir garip makine ki bu
  Ne bizsiz işliyor, ne bizden yana
  Bir karşı güce dönüşüyor ürettiğimiz ne varsa
  Elimizden çıktıktan sonra
  Bir sonsuz uzaklığa / akan bir yıldıza.
  Mutluluk bir kız gibi sakınıyor kendini
  Paranın güvenli korunaklarında
  Mutsuzluk üstümüzde inatçı bir alıcı kuş
  Hiçbir yere gitmiyor.

  Kardeşler -diyordu- kardeşler
  Bir çocuk aklı bile yeter
  Görmek için bunları
  Bir çocuk cesareti, bir çocuk saflığı…
  Kaldırın başınızı…
  Kardeşler…
  bir çocuk…
  yarın…
  Unutmayın…
  susmayın…
  korkmayın…
  XIII
  İnsan ki anılardan bir buluttur
  Hayatın sonsuzluğa akıp giden göğünde
  Savruldukça çoğalır çözüldükçe birikir…
  Düşmeden son damlası toprağın rahmine
  Kim bilir kaç mevsim görür
  Kaç rüzgâr geçirir…
  XIV
  Ölümün de yetmedi kurtarmaya onları
  Adınla tutuldukları korkularından
  Yıllarca cesedinin üzerinde tepinip durdular.
  Konuştular konuştular konuştular…
  İnsan doğasının o en güzel
  O en yüce yetisini çirkinleştirdiler.
  Bir yanlışını alıp senin
  Yetersiz akıllarının ucuz kurnazlığı ile
  Binlerce doğrunun üzerini örttüler.
  Meydan meydan küfrettiler ardından
  İnandırmak için herkesi kendi yanlışlarına
  Yanıtı yasaklanmış sorular sordular.
  Ses geldikçe öfkelendiler
  Gelmedikçe kuşkulandılar
  Güçleriyle birlikte büyüdü korkuları
  En küçük sessizlikten bile ürker oldular.
  Kurtuluşu sana saldırmakta buldular
  Sana saldırdıkça rahatladı ruhları.
  Öyle ucuz ettiler ki her şeyi
  -Sözü, saygıyı, erdemi-
  Ölümü bile kirlettiler
  Ölümü bile kirlettiler…
  XV
  Ne mi yapıyoruz
  Bunca kuşatma ortasında
  -İçki sığınakları kadın bacakları hayal oyunları-
  İliştirip yavan bir günü iğdiş bir geceye
  Çırpınan istekler çözülen dirençler içinde
  Duygular düşünceler
  Dünyalar köreltiyoruz.

  Ne mi yapıyoruz
  Yitirmiş mihrabını zamanın mabedinde
  Bütün bir ülke
  Yanlış secdelerde eğil eğil
  Bunalıyoruz.
  XVI
  Resmini çizdiğin gibi duruyor kent
  Olanca akışına karşı hayatın
  Evler mevsimler ömürler boyunca
  Kimseler düşlerinin dışına çıkamadı.

  Güzelleştirmek için yürüyüşlerini insanların
  Ayakkabı boyuyor, o çocuklar yine
  Omuzlarında evlerin yollara sarkmış zayıflığı
  İnce bir eziklik sızıyor durdukları yerlere
  Elleriyle seslerinin tedirgin çatlaklarından
  Matlaşıyor mavisi tam burada resmin

  Dillerinde bir eski bildik rüzgârla
  Konuşuyor kendi merkezinde iki genç
  Saçları sözlerine karışmış
  Gülüşleri gamzelerinde düğümlü
  Balkıyıp duruyor yüzlerinde
  Yürek çarpıntılarından bir titrek hale.
  Hayatı kurtarıyor tam bu noktada
  Resmin arılaşmış mavisi

  Kadınlar porselen yün ve ruj satın alıyorlar
  Kadınlar durmadan bir şeyler satın alıyorlar
  Solgun dudaklarını bırakıp sırnaşık tezgâhlara
  Kirpik saç boya yedi renkli kokular
  Gün boyu mağazalarda devinen bir telaş
  Yıpranan yerlerini yeniliyor kadınlar
  Üstlerinde aldanışın uçuk sarısı
  Bir eksiği taşıyorlar çarşılardan evlere
  Senin renkler arasına sözcüklerle çektiğin
  O görünmez ince derin çizgide.

  Göğüsleri caddeye sarkmış bir sinema afişi
  Tutup bir adamı en zayıf yerinden içeri alıyor
  İçeri alıyor birahaneler sıkıntı yolcularını
  Camiler dünya kaçkını cennet düşçülerini…
  Yüzünde yalnızlık arması yayvan hüzünler
  Terli düş kokuları dinen telaşlar kapanan kapılarıyla
  Akşamı karşılıyor kent arabesk şarkılarda…
  Polis raporlarında asayiş berkemal
  Bir adam geçiyor günün ufkundan
  Günün ve umudun o kırılgan çizgisinden
  Bilge bir gülümsemeyle örterek bulanık görüntüleri
  Bir güven duygusu gibi rahat ve güzel
  Alnında mavi bir serinlik, beyaz bir ıslıkla dilinde…
  XVII
  Üstümde özlemin hareli giysileri
  Dönüşüm yitik bir cennete oldu
  Bunca olaydan, aradan sonra.

  Sokaklarında kimliksiz insanların
  Can incitip onur kırdığı
  Adı kirletilmiş bir kent karşıladı beni.
  Çarşısı yoksul, günleri tenha, insanı
  Bir korku bulutu yolların ucunda.
  Çamlığı gömmüş kirpiklerini göğsüne
  Ağaçları rüzgârından utanan bir mahzun koru.
  Suyu sisli, karı dalgın, duruşu
  Zamanın seyrine ayak bağı
  Bir kent karşıladı beni kuşkunun kuyularında
  Evleri içine çekilmekten küçük
  Evleri içine çekildikçe yenik…

  Ey adım adım ömrümü dokuyan toprak
  Ey onca uzaklardan incele incele
  Kalbime akan yollar
  Kim bu yabancılar sürmeli teninde senin
  Yürüdükçe hoyrat ayaklarıyla şiddetin
  Böyle külhan ve düşman
  Koynunda yadigâr koyduğum gençliğimi kanatan…
  Ben kimim
  Cesareti öğrendiğim kapılarda bugün
  Çocuğu önünde dövülmüş bir baba utancıyla
  Korkuya rehin, ordusu bozgun
  Yaralı, yalnız ve suskunum…

  Ey rüzgârın kenti, kentlerin talihsizi
  Silerse senin çocukların siler yine
  Alın çizgilerinden bu siyah derin eğriyi.
  XVIII
  Çok uzun gözlerinde gölgelendi özgürlüğüm
  Uzun bir suskunluğu konuştuk sessizce

  Yitik sularında gezdik bendi yıkık bir geçmişin
  Yandı dilimiz düne aklımız güne değdikçe

  Dudak uçlarında boğuk gecelerin çığlık izi
  Sarmaya çalıştık onur yaralarımızı kendimizce

  Ağladı mı ne, gözlerinde bir ara
  Gözleri kadar iri göller birikti gizlice

  Süzülüp sonra dalgınlığından usulca
  İndi bir kent meydanına o göller ince ince

  Utandım varlığımdan, sanki gizlisine
  İzinsiz girmişim gibi gizlice

  Döndük duygu bulutlarını bırakıp bir masada
  Düşsüz devinimsiz bir uyumsuz gerçeğe

  Çok uzun bir suskunluğu, buruksu
  Anlayıp konuştuk sessizce…
  XIX
  İnsan belleğinin ihanete varan unutuşu
  Ey yanlışı emziren kör meme
  Hayatın kaçınılmaz kusuru…
  Kapındayız işte koskoca bir geçmişle
  Ölüler diriler düşenler dövüşenler…
  Nicedir boşluğunda kimsesiz rüzgârların
  Acı çığlıklar attığı cansız alanlar
  Doğrular, yanlışlar…
  Bir gizli dil gibi öfkenin için için
  Derininde büyüdüğü dilsiz suskunluklar…
  Kalanlar, kaybedilenler
  Ne varsa, kapındayız işte
  Tutuşturmak üzere yeniden
  Zamanın küllenen yüreğini…
  Sun bize inancın duru pınarlarından
  Süzülen o eski tadını düşlerin;
  Ömrümüzün acemi dallarında
  O bir heyecanla telaş telaş açılan
  Don vurmuş tomurcuğunu geleceğin…

  Yaşamak ölümden üstün, acıdan büyük
  Ver bize çoşkusunu yeniden
  Sesimizi geri ver
  Sahipsiz kalmasın özgürlüğün türküleri
  Kardeşliğin paylaşmanın sevginin
  İnsanı çoğaltan o gönül zenginlikleri…
  Zoru seçiyoruz yeniden, inançla, inatla
  İyi, doğru ve güzel
  Ne varsa “büyük insanlık” adına
  Kapındayız işte bir daha
  Tarihsin sen
  İnsan emeği ve düşüyle yoğrulmuş
  Göster bize geleceğin yollarını…