• Kayseri iline ait 1611-1626 yılllarına ait Şer'iye Sicillerinden tespit edilen isimler de şöyledir: Gökçe veled-i Körpe, Hüdaverdi veled-i , Ohannes veled-i Timur, Vasili Balı, Karlıca, Sefer veled-i Hızır Beşe, Sultan Beşe veled-i Devletkar, Saya veled-i Uğurlu, Hüdaverdi, Burak veled-i Yunus, Arzuman, Körpe, Sava veled-i Nevruz, Devlet veled-i Şehri, Uğurlu veled-i Karaman, Cihan Beşe veled-i Sultan. Gesi nam karyeden Yağmur, İnci veled-i Körpe, Todori, Karaoğlan( ?). Endürlük'ten Aydoğdu, Dede Balı veled-i Şalı, Gündüz veled-i Keşiş. Gesi nam karyeden Karaca kızı Ahtiye, Balzoğlu Kalender ve KutluBeg, Dursun veled-i Türkman(? ). Erkilet nam karyeden Şirin veled-i Karakoç, Timur veled-i Bogos, Tanrıverdi veled-iii Suultan, Anasdas veled-i Kaplan, Kaplan veled-i Uğurlu. Ulubürüngüz nam karyeden Bahadır ve karısı Kayılıan(? ). Balaban Keşiş veled-i Tanrıverdi. Ağyad
  veled-i Gökçe, Temam bint-i Köse Tudu veled-i Gökçe, Gürelik veled-i acar, Sefer ve/ed-i Yani, Karakoç, Uğurlu ve kardeşi Murat, Tama veled-i Murad, Aydoğdu veled-i ayvad, Çakıcı veled-i Mardar(? ), Laçin, Vasil veled-i İnebeg, güleser bint-i Bağdeser ve kocası İbrahim bin Abdullah. Karye-i Hisarcan 'dan Köstendil veled-i Karagazi. Karakoç veled-i Kayser, Nazıl bin t-i Bağdeser. Kara Yavan ve karısı HatunBııla bint-i Eyınir Balı ve
  yetimleri, Kaya. Bektaş mahallesinden Sefer veled-i İhtiyar, Begler veled-i Turak, Sinan veled-i Altım, Kaya veled-i Tatar. Germir nam karyeden Şahin, Karlı, Karagöz, Urum Ali, Uğurl veled-i Sarı Hacı, Petros veled-i Giilemir 56 Pavlu veled-i Kaya, Balı veled-i Bağcı, A ııasdas veled-i Sefer. Darsiyak nam karyeden
  Lazari veled-i Karabeg. Gergeme nam karyeden Arslan
  veled-i Budak. Mallıubun nam karyeden Murad veled-i inebeg.
  Sannısaklı nam karyeden inebeg veled-i Save. Sayacı veled-i
  Kutlu Beşe. Taşraşelıir'den Sefer veled-i Pirli, Sultan Balı,
  Kulakoğlu Yavan, Develilioğlu Sultan, Hatır ve Aslan. Karakeçi
  mahallesinden Uğurlu veled-ii Sultan Balı, Gülabi veled-i
  Balı.arzuman veled-i Balı, Uğurlu veled-i Sultan Balı. Hisar
  önünden Balat veled-i Tatar ve kardeşleri İnebeg ve Murat(?),
  Mercan veled-i Demir dede ve Balı veled-i Hasan. Giilbeg,
  Arzuman veled-i Gregos, Durmuş, Dede Balı veled-i Sultan Balı,
  Budak veled-i Tanrıverdi, Sultan veled-i Murat, Durmuş Balı,
  Tatar veled-i Mercan. Oduncu mahallesinden HatırBalı Beg
  ve yetimesi Ayhatun, karısı Altun bint-i Boğos. Depecik mahallesinden
  Bağdesir veled-ii Yani. Kaya bint-i Yavan, Hatır veledi
  Giilbaba. Uyan(?) mahallesinden Sultaıı Kaya bin t-i Yuvan,
  Yahşi, Tatar, Zincidere karyesinden Gökçe veled-i Köstendil.57
  Kayseri Kiçikapu mahallesinden Giillıatun bint-i Şalıbalı, Yalışi!
  Balışı, Efkere nam karyeden Şahbaz bint-i Dönir( ?) kızı Ayhatun, oğlu Polat ve Polat'ın oğlu Uğurlu (1067 yılı).58 Emir Sultan mahallesinden Anasdas veled-i Balı ve karısı Meryem bint-i Durmuş'un
  kızları Gülcihan ve Gülzade, oğulları Balı ve İmirze, bir diğer kızları
  Sultan'dır.59 Bir ailenin bir üyesi hariç tüm üyelerin Türkçe ve
  Türkler tarafından kullanılan isimler taşıyor olması oldukça ilginçtir.
  Kayseri' ye ait 1617 tarihli bu Şer' iye Sicili kayıtlarında yer
  alan ve dikkat çekici diğer isimler ise şu şekildedir:
  Yavan veled-i Polat. Rumiyan mahalesinden Kurt veled-i Hızır.
  Selmen mahallesinden Sefer veled-i Bünyat ve oğlu Balı, Sefer
  veled-i Aslan. Harpit mahallesinden Ağacan veled-i Mardaros
  ve karısı Gülana bint-i Devlet ve oğlu Abraham. Kiçikapu ma.
  Jıallesinden Sefer veled-i Keşiş. Efkere karyesinden Nazlı bint-i
  Kutlu. Giilhatun binti Şahbalı. Kayseri Tatar mahallesinden
  Murat veled-i Uğurlu ve İsebalı veled-i Devlet. Şarkiyan mahallesinden
  Gülağa bint-i Sefer ve kızı Meryem. Karakeçi mahallesinden
  Devlet veled-i Balı. Emir Sultan mahallesinden Kaya
  veled-i A nderyas ve karısı Şam(?) Hatun ve oğulları
  Anderyas ve Kaya ve kızı Kıymet. Germir karyesinden Bağcı
  veled-i Murat, Tavlasun karyesinden Acar Kurd ve Şah Murat
  ve Yuvanoğlu Baryam ve Acar Şalı(?). Rumiyan mahallesinden
  Karagöz ve Hüdaverdi veled-i Nikol, kardeşi Ayan ve kız kardeşi
  Gülcihan ve Sava veled-i Hergeleci ve Sefer veled-i Murat ve
  YuriBalı veled-i Dede. Yine Rumiyan mahallesinden Tanrıverdi
  ve oğlu Korail ve Anasdas ve kızları Gülistan ve Meryem. Sava
  ve Kara, Al/alıverdi ve Murat. Bektaş mahallesinden Yağmur ve
  Emir. Karakeçi mahallesinden zmımi Kasap Nail ve karısı
  Ayhatun bint-i Karaman ve kızları Meryem ve Nazlı.
  Zincidere'den Yani veled-i Dede Balı. Bahadır, Karakoç,
  Arzuman. İslim Paşa Mahallesinden Tan rıverdi veled-i Uğurlu
  ve karısı Altu n bint-i Anasdas. Sultan ınalıallesinden Devlet ve
  Altun bint-i Kaya Balı. Avşaroğlu Gülabi.60
  Şcr'iyc Sicilleri dışında Tapu Tahrir Defterleri'nde yer alan
  gayri müslim isimleri arasındaki Türkçe isimler de yukarıda yer
  verilen isimlerle büyük benzerliklere sahiptir. Yine Kayseri'ye
  ait 16.yy., Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan ve yine ileride görüleceği
  gibi konumuz açısından örnek bir teşkil eden Çukur karyesinden
  bazı isimlere yer verilebilir:
  Karye-i Çukur'dan: malıalle-i Kor: Karlı veled-i Aydoğdu ve
  Hızır veled-i O (yani Karl ı 'nın oğlu Hızır), Yağmur veled-i
  Aydoğdu, Satılmış veled-i İneverdi ve Yardım birader-i O ( yani
  Satılmış 'ın kardeşi Yardım), Aydoğdu veled-i O ( Yardmı'm
  oğlu Aydoğdu), Kademşalı veled-i Aydoğdu, Ağabalı veled-i O,
  Emir veled-i Tutuk ve Yörük birader-i O (emir'in kardeşi Yörük),
  Ayurdı veled-i Yahşi ve Budak veled-i O ve Sefer veled-i
  O, m irerşalı veled-i Uğurlu, Tekir veled-i O, Karip veled-i
  Ayurdı ve Durmuş birader-i o, sefer veled-i calapverdi ve Gökçe
  birader-i O ve Döğenci birader-i O, Sefer veled-i Küçük ve Milıail
  veled-i O, Hızır veled-i Küçük ve Yardım birader-i O, Kayser
  birader-i O, Yardım veled-i Karaca, Tanrıverdi veled-i Yörük
  ve İnebey birader-i O ve Yasef birader-i O ve Bahadır veledi
  O, Tanrıverdi veled-i Yörük ve İnebey veled-i O, Aydığdıı
  veled-i Seydi,Hızır veled-i Hızır ve Sefer veled-i O, Balıcan
  veled-i Hızır. Malıalle-i Güliceden: Gökçe veled-i İvan, Durmuş
  veled-i Satılmış ve Dursun birader-i O, Nikol veled-i Urumşalı
  ve Bayram birader-i O, Turanşalı veled-i Çullu, Kademşalı
  ve/ed-i Karakoç, Aslıbeg veled-i Yagop ve Budak veled-i O,
  Tııranşah veled-i AslıBEg ve Hızır veled-i O, Küçük veled-i
  Aydoğdu ve Aydoğdu veled-i O, Sefer veled-i Kutluşalılı ve Alı i
  veled-i O, Balı veled-i Bayramlı ve İneverdi veled-i O, Sarı
  veled-i Yahşi ve Tekir veled-i 0.61
  Osmanlı Arşiv belgeleri arasında öz Türkçe isim taşıyan Ortodoks
  nüfusla ilgili daha birçok belge bulunmaktadır. Bab-ı Ali
  Evrak Odası Sadaret Evrakı Divan-ı Hümayun Kalemi belgeleri arasında
  1 843 yılında Kayseri bölgesinden Asakir-i Mansure-i Nizamiye-
  i Şahane Kaymakamı olan Ahmet Bey, aynı yerde yaşamakta
  olan Uğııroğlu isimli zımmide alacağı olduğu konusunda
  bir arzuhal sunmuştur.
  Yine bir alacak davasında Poladoğlu
  Yovan'ın Bayramoğlu Yovan'dan alacağı vardır ve Bayramoğlu
  öldüğünden varislerinden alacağını temin etmek için
  Dersaadet'e müracatta bulunmuştur.
 • Neyin ne olacak elde neyim var
  Karaca oğlan, Dertli Yunus soyum var
  Mansur'a benzeyen bazı huyum var
  Ne sen var, ne ben var bur tane Gaffar
 • "50 TL'ye alınan montta var 1000 TL'ye alınan da. Ben 1000 TL'ye mont alsam o mont üşümesin diye üzerine yorgan örterim."😂😂😂😂
 • En son Yonca Evcimik'ten dinlemiştik: Kendini bil / Sen kendini kendini bil / Haddini bil..."
  Daha önce de Cem Karaca söylüyordu: "Sen seni bil sen seni/Sen seni bilmez isen / Patlatırlar enseni..."
  Bir de Sezen Aksu versiyonu mevcut: Sen seni bil sen seni / Sen sıkı tut çeneni / Eline diline hakim ol / Yoksa öcüler yer seni..."
  Cem Karaca'yla Sezen Aksu, ne de olsa 70'lerden geliyorlar, yarım doz ironi katmışlar gibi. Ama Yonca Evcimik 80'lerde yükselen değerlerin sözcüsü, onun şarkısı herhangi bir soru işareti taşımıyor, yerleşik kalıbı birebir ve fütursuzca yeniliyor.
  Gelgelelim, ister ironiyle karışık olsun, ister bodoslama; pop popluğunu yapıyor, ideolojik bir cihaz olarak yerleşik düşünce kalıplarını yeniden üretiyor, hakim zihniyeti pekiştiriyor. Iktidar, işaret parmağını sallıyor, uyarıyor, tehdit ediyor: "Kendini, yani haddini bil! Yoksa..."
  Dinleyenler için enteresan bir durum yok ortada, kanıksanmış bir gerçek var: O işaret parmağı gündelik hayatın gerçeği zaten, yukandakiler aşağıdakilere, aşağıdakiler birbirlerine günbegün sallıyor ve günbegün ezeli ve ebedi bir gerçek beyan ediliyor: Kendini bil!..
  Bu komutun, Yunus Emre'nin "ilim" dediği "kendini bilmek"le bir alakası yok elbette, basbayağı bir tehdit söz konusu. Ve gündelik hayat tecrübelerimizden de biliyoruz ki, benliğimize sallanan o işaret parmağı, gerektiğin
  de demir bir yumruk olarak tepemize iniyor. Gerektiğinde, eziyet etmek için özel olarak geliştirilmiş teknoloji giriyor devreye. Ama sadece "gerektiğinde". Zira, illa fiziksel şiddet gerekmiyor, "ruhu cendere altına almak yeterli olabiliyor.
 • Neyin ne olacak elde neyim var
  Karaca oğlan, Dertli Yunus soyum var
  Mansur'a benzeyen bazı huyum var
  Ne sen var, ne ben var bur tane Gaffar
 • Dünya bir pencere
  Her gelen baktı geçti.

  Bizim Yunus
  https://youtu.be/-fqF0FVk26M
 • Karnı Büyük Koca Dünya

  Nice Muhlis Akarsu'yu
  Yedin yine doymadın mı?

  Cem Karaca Muhlis Akarsu'nun "Karnı Büyük Koca Dünya" eserinin ilk iki kıtasında 1999 yılında değişiklik yaparak "Obur Dünya" olarak uyarlamış ve Akarsu'ya ithaf etmişti, önce Muhlis Akarsu'dan sonra Cem Karaca'dan dinleyelim mi? Böylece madımak vahşetinde kaybettiğimiz Akarsu'yu da anmış olalım.

  Muhlis Akarsu Karnı Büyük Koca Dünya
  https://youtu.be/azv5HjT10VE


  Cem Karaca Obur Dünya
  https://youtu.be/MBTGXLEisBE

  Karnı büyük koca dünya
  Keder dolu acı dünya
  Ne gül koydun ne de gonca
  Yedin yine doymadın mı

  Dünya dünya yalan dünya
  Beni benden alan dünya
  Haksızlara kalan dünya
  Zalımlara kalan dünya

  Seni okuyup yazanı
  Yunus gibi bir ozanı
  Koskocaman Pir Sultan'ı
  Yedin yine doymadın mı

  Dünya dünya yalan dünya
  Beni benden alan dünya
  Haksızlara kalan dünya
  Zalımlara kalan dünya

  Fani kurmuşsun temeli
  Bilmem sana ne demeli
  Koca Mustafa Kemal'i
  Yedin yine doymadın mı

  Dünya dünya yalan dünya
  Beni benden alan dünya
  Haksızlara kalan dünya
  Zalımlara kalan dünya

  Tatlıdır içilir suyu
  Kimseye benzemez huyu
  Nice Muhlis Akarsu'yu
  Yedin yine doymadın mı

  Dünya dünya yalan dünya
  Beni benden alan dünya
  Haksızlara kalan dünya
  Zalımlara kalan dünya