Geri Bildirim
 • ~Bir bitimsiz yalnızlıktır yolumuz, bir sonsuz özgürlüktür menzili..

  Hem vatan deriz, hem özgürlük,
  hem akıl deriz, hem aşk. Hem halk deriz.

  'Biz, Allah'tan başka sahibi olmayanlarız... ~

  /Ali Şeriati
 • Otuz Dokuzuncu Kural: Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz, her şey yerli yerinde kalır, merkezinde... Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz.
  Ölen her Sufi için bir Sufi daha doğar.
  Bizim dinimiz aşk dini. Yolumuz aşk şeriatı. Ucu bucağı olmayan bir kalp zincirinde sadece birer halkayız. Şayet zincir
  bir yerinden kopacak olursa, bir başka halka eklemlenir anında. Giden her bir Şemsi Tebrizî için başka bir asırda, başka bir mekânda, bilinmedik bir isim altında bir Şems daha gelir.
  Kimisi Şems olarak doğar.
  Kimisi Şems olarak ölür.
 • Mustafa (İslamoğlu) İnkaroğlu'nun İNKAR ettiği - Hadisler! - Hükümler! - İftira ettiği alimler! - Tahrif ettiği ayetler!!
  1 - Kaderi inkar ediyor,
  2 - Recmi inkar ediyor,
  3 - Mürtedin öldürülmesini inkar ediyor,
  4 - Miracı inkar ediyor,
  5 - Ruyetullahı inkar ediyor,
  6 - İsa a.s. Nüzulunu inkar ediyor,
  7 - Kabir azabını inkar ediyor,
  8 - Adem a.s. Cennetten indiğini inkar ediyor,
  9 - Mehdi a.s. geleceğini inkar ediyor.
  10 - Aklına uymayan bütün hadisleri "Kur'ana uymuyor" gerekçesiyle inkar ediyor.
  11 - Deccali inkar ediyor,
  12 - Ye’cûc ve Me’cûcü inkar ediyor,
  13 - Peygamber Mucizelerini kendi aklına göre tevil ediyor,
  14 - Peygamberimizin Kıyamet ile ilgili hadislerinin hepsini inkar ediyor..
  15 - Sahabelere dil uzatıyor.
  16 - Afganistandaki Budist heykeller için üzülüyor.
  17 - Buhari, Müslim ve diğer hadis müelliflerini yalancılıkla suçluyor.
  18 - Adem ve Havva'nın cennetten değil dünyadaki bir bahçeden geldiğini iddia ediyor.
  19 - Maide:33 ayeti; "Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır." İSLAMIN DEĞİL FİRAVUNUN HÜKMÜ DİYİYOR !
  20 - Kur'andaki bütün Mucizeleri inkar edip bunlar temsildir diyor.
  21 - Rafızi-Şiilere "Ehl-i beyt Mektebi" diyerek meşrulaştırıyor. Allahı roma putu JANUS'a benzeten Ali Şeriati ve Humeyniyi savunurken Buhari ve Müslimi, diğer islam alimlerimizi çirkef ağzıyla yalancılıkla suçluyor.
  22 - Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Ğaşiye:17 ayetteki "deve" kelimesini "yağmur yüklü bulutlar" manasına geldiğini yumurtluyor!!
  23 - Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ol dediğinde hemen olmaz, olma süreci başlar diyor !!
  24 - Adem as. cinlerden önce yaratıldığını iddia ediyor.
  25 - Adem as. ilk insan olmadığını ondan öncede bazı ADEM'lerin yaratıldığını iddia ediyor!
  26 - Adem as.mın Allah azze ve cellenin "OL" demesiyle değil "olma süreci" içinde tek hücreli canlıdan oluştuğunu, yani evrime inanıyor.
  27 - İmam Şafii'ye yalan uydurup O'nun Er-Risale isimli kitabında "Sünnetin Kur'anı neshettiğini" söylediğini uyduruyor !
  28 - İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel'in zamanının yöneticilerinden korktukları için kitablarından bazı bölümleri çıkardığını iddia ediyor! Halbuki İmam Ahmed'in Müsnedi kendi yaşarken yazılıp insanların elinde bulunmuyordu .
  29 - Muhaddis alimlerimizin hadis uydurduğunu uydurup onları "Hadis İdeolistleri" olarak vasıflandırıyor!
  30 - Sünnetin Kur'ana arzedilmesi gerektiğini iddia ediyor!
  31 - Resulullah sallalahu aleyhi vessellemin MUSTAKİL HÜKÜM KOYAMAYACAĞINI iddia ederken kendisi Kur'anda hiçbir delil olmadığı halde sigara için HARAM diyor! Peygamberimizin HELAL-HARAM belirleyemeyeceğini iddia eden kimse kendisi haram koyuyor!!
  32 - Kur'anı Kerimin kelimelerini şer-i, ıstılah manalarıyla değil Mekke Müşriklerinin anladığı sözlük manalarıyla tercüme ediyor. SALAT, İPEK, DEVE kelimelerinde yaptığı gibi.
  33 - İslamoğlu İslam alimlerinden esirgediği muhabbeti Ignaz Goldziher, Toshihiko Izutsu, Muhammed Esed gibi Oryantalist-Müsteşriklerden esirgemiyor! Bunlardan büyük bir sevgi ve saygıyla bahsediyor!
  34 - Hazırlamış olduğu GEREKÇELİ MEAL'inde sahife, paragraf yapısına kadar Muhammed Esed'in mealinden İNTİHALDE (ÇALINTI) bulunuyor.
  35 - Tefsir tarihimizdeki şazz görüşleri tercih edip kendi malıymış gibi pazarlamasını yapıyor.
  36 - Kitablarında yeterli olmayan arapça dilbilgisiyle komik-basit hatalar yapıyor
  37 - İslamda hırsızın elinin kesilmesini inkar ederek bunun Mekke müşriklerinin hukuku olduğunu iddia ediyor!
  38 - Kadının mirastaki 1/2 hakkının sabit olmayıp esnek olduğunu, değişebilir olduğunu iddia ediyor.
  39 - Ayın yarılması, küçükken peygamberimizin kalbinin yarılması ve benzeri mucizeleri inkar ediyor!
  40 - İlk kader inkarcıları Ma'bed el- CÜHENİ ve Gaylan ed- DIMAŞKİ gibilerini şehid olarak görüyor!
  41 - Erkeğin ipek ve altın yüzük takmasını helal görüyor!
  42 - İslamda Neshi inkar ediyor!
  43 - Abdülaziz Bayındırı savunduğu videosunda Muhammed 31.ayetin kariler tarafından Mushafa yanlış yazıldığını iddia ediyor!
  44 - "Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. "Müddesir:30 onun üzerinde on dokuz (melek/e) vardır." diyor.
  45 - Bakara Suresinde Yahudi ve Hristiyanların maymuna ve domuza tebdil edilmesini inkar ediyor!
  46 - Tur dağının Yahudiler üzerine kaldırılmasını mucizesini inkar ediyor!
  47 - Yahudilerin katili bulmak için ineğin bir parçasıyla ölüye vurmaları ayetini (Bakara.73) inkar ediyor!
  48 - İbrahim as.mın dört kuşu parçalayıp sonra çağırması mucizesini inkar ediyor! (Bakara.260)
  49 - İsa as.mın bebek iken konuşması mucizesini inkar ediyor! (A'li imran.45-46)
  50 - Musa as.Allah ile konuşmasını inkar ediyor! (Nisa.164)
  51 - Bakara.55.ayette israiloğullarının yıldırım çarpmasını inkar ediyor, dipnotta onların akıllarının çarpılmış olduğu için böyle bir istekte bulunduğunu iddia ediyor.
  52 - Bakara.56.ayette İsrailoğullarının öldürülüp diriltilmelerine mecaz diyor.
  53 - Bakara.61.ayettin dipnotunda İsrailoğullarının lanetlenmediğini, "lanetli zihniyet vardır" diyerek açıklıyor.
  54 - Bakara.102.ayette sihri inkar ediyor.sihrin "komplo, düzen, tuzak" şeklinde anlaşılması gerektiğini söylüyor.
  55 - Bakara.259.ayette 100 yıl ölü kalıp sonra diriltilen kimsenin kıssasını "TEMSİL" olarak anlamak gerekir diyor. İslamoğluna göre kur'andaki bütün mucize ve olağanüstü olaylar "temsil ve mecazdan" ibarettir.
  56 - Al-i imran.1.ayetteki müteşabih hurufu mukattaya "Hz.Peygamberinaldığı vahyi tek bir harfini dahi zayi etmeden ilettiğinin lafzi şahidi" manasını veriyor.
  57 - Nisa.153.ayette Yahudilere bir ceza olarak yıldırım çarpmasını inkar ediyor.
  58 - Maide.6.abdest ayetinde ayaklar hem yıkanabilir hemde "Ehli Beyt okuluna göre" meshedilebeilir diyor. İslamoğlunun bahsettiğ EHL-İ BEYT MEKTEBİ'yle neyi kastettiği ayrı bir araştırma konusu.
  59 - Maide.60.ayette Allahın Yahudi ve Hristiyanları maymun ve domuza tebdil etmesinin olmadığının bunun sadece TEMSİL olduğunu söylüyor.
  60 - Maide.114.ayette İsa. as.gökten sofra inmesini istemesinin aslında gerçekleşmediğini bununda sadece bir TEMSİLDEN ibaret olduğunu söylüyor.
  61 - A'raf.107.ayet ve devamında Musa. as. ile Firavunun sihirbazları arasındaki kıssada aslında sihir olmadığını sadece İLLÜZYON olduğunu söyleyerek sihri inkar ediyor.
  62 - Enfal.46.Bakara.45. ve diğer geçtiği yerlerde SABIR kelimesini DİRENMEK, DİK DURMAK gibi okuyucunun yabancı olduğu manalar veriyor.
  63 - R'ad.11.ayette kiramen katibine 'KORUMA KORTEJİ' diyor.
  64 - İsra.1.ayetteki SÜBHANA "mutlak aşk" diyor.
  65 - İsra.13.ayette "unuk-boyun" kelimesine ÇABA manası veriyor.
  66 - Enbiya.35."Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz." ayetin dipnotunda "şer Allaha nisbet edilmez" diyor. Halbuki ayet Allahın hayır ve şer ile insnaların imtihan edildiğini ifade ediyor. Eğer hayır ve şerri Allah yaratmıyorsa kim yaratıyor?
  67 - Enbiya.82.ayette Süleyman as. emrine verilen cinleri "dik başlı birileri" olarak tercüme ediyor. Aslında İslamoğlunun cinler üzerindeki yorumları biribirini tutmuyor. Bu konuda kafası biraz karışık anlaşılan..
  68 - Enbiya.96.da geçen Ye'cuc ve Me'cuc için her devirde olabilecek "küresel güçler" diyor.
  69 - Hacc.23. ve geçtiği yerlerde cennette Mü'minlere mükafat olarak verilecek "ipekten elbiseleri" küçümseyerek bunlara "ÖZGÜRLÜK ÜNİFORMASI " manası veriyor! Müminler neden ahirette üniforma giyecekler, kime, niçin, nasıl özgür olacaklar ayrı bir muamma!
  70 - Kaf.17.ayettte Kiramen Katibine( her insanın sağında ve solunda bulunup kişinin iyiliklerini yazan şerefli melekler) "zıt kutuplarda konuşlanmış olan o iki unsur" manası veriyor. R'ad.11 'de KORUMA KORTEJİ demişti.
  71 - Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Ğaşiye:17 ayetteki "deve" kelimesini "yağmur yüklü bulutlar" manasına geldiğini söylüyor.
  72 - Tebbet suresinde Ebu Lehebin iki eline :" 1.dipnotta "lafzen:"iki eli" bir sonraki ayette yer alan mal ve kazanca delalet eder." diyerek Batını yorumlarda bulunuyor..
  73 - İslamoğlu, kader konusunda geçen bütün hadislerin Emeviler zamanında uydurulduğunu söylüyor..
  74 - Neml:82.ayette Dabbenin yeryüzünde,Dünya hayatında değil ahirette,mahşer gününde konuşacağını iddia ediyor.
  75 - Tevbe 126.ayetteki "fitne" kelimesine "skandal" diyor.
 • Biz dile söze bakmayız. Gönle hâle bakarız,
  ... Edep bilenler başkadır,
  Canı ruhu yanmış âşıklar başka.
  Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır.
  Aşıkların şeriatı da Allah'tır, mezhebi de.
  Mevlâna Celaleddin Rumi Mesnevi, cilt II, sayfa 133
 • Her din, her ekol, her hareket ve her devrim iki unsurdan meydana gelir; Akıl ve aşk. Biri aydınlatır biri de harekete geçirir.
 • Aşk, tat aramaktır. oysa sevgi, sığınak aramaktır. aşk, aç bir düşkünün yemek yiyişidir. Oysa sevgi, "yabancı bir ülkede dildaş bulmak"tır.

  Ali Şeriati
 • Aşk, çılgınlıktır. Çılgınlık ise "anlayış" ile "düşünüş"ün bozulmuşluk ve yıpranmışlığından başka bir şey değildir. Oysa sevgi tırmanışının doruğunda, beyin ötesini aşar, anlamayı ve düşünmeyi de yerden çekip, doğuşun yüksek doruğuna götürür. 

  Ali Şeriati