• Biz ki Melik-i Turan, Emir-i Türkistan'ız, biz ki Türk oğlu Türk'üz; biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!

  Emir Timur
 • 312 syf.
  ·2 günde·8/10
  Kitap yeterince akıcı tarihe meraklı olanları Timuçin hazretleri konusunda doyurucu kadar iyi yer yer zamanın yazarlarından tutun günümüz yazarlarından alıntı yapılarak daha kuvvetli hale getirilmiş eski isimler sürekli karşınıza çıkacağı için biraz sıkabilir ve sadece timurun yasalarına 50-60 sayfalık yer verilmiş ama kitabın %70 ini okumanız yeterli bilgi seviyesine çıkarır sizi bu konu hakkında yaptığı savaşları bayezid ile olan atışmaları ve savaşı evliya çelebinin timura nefret kusan seyahatname alıntılarını da bulabileceğiniz bir timur gölü gibi düşünün bu kitabı her yönünden ele almış bahsi geçen şahısı beğeniceksiniz
 • iyi adam yurt kurar kötü adam ise yurt bozar
 • Bileği güçlü olan bir kişiyi bilgisi güçlü olan bin kişiyi
 • "...Devrinin şartlarına göre mükemmel diyebileceğimiz bir haber alma teşkilatı kurmuş olan Emir Timur, askeri harekâta geçmeden önce fethedeceği ülke ya da şehirlerde kendisine karşı koyma isteğinde bulunanların bu isteklerini yok etmek için görevlendirdiği propaganda casusları gönderirdi. "
  Umut Berhan Şen
  Sayfa 135 - ATAYURT Yayınevi
 • Kayseri iline ait 1611-1626 yılllarına ait Şer'iye Sicillerinden tespit edilen isimler de şöyledir: Gökçe veled-i Körpe, Hüdaverdi veled-i , Ohannes veled-i Timur, Vasili Balı, Karlıca, Sefer veled-i Hızır Beşe, Sultan Beşe veled-i Devletkar, Saya veled-i Uğurlu, Hüdaverdi, Burak veled-i Yunus, Arzuman, Körpe, Sava veled-i Nevruz, Devlet veled-i Şehri, Uğurlu veled-i Karaman, Cihan Beşe veled-i Sultan. Gesi nam karyeden Yağmur, İnci veled-i Körpe, Todori, Karaoğlan( ?). Endürlük'ten Aydoğdu, Dede Balı veled-i Şalı, Gündüz veled-i Keşiş. Gesi nam karyeden Karaca kızı Ahtiye, Balzoğlu Kalender ve KutluBeg, Dursun veled-i Türkman(? ). Erkilet nam karyeden Şirin veled-i Karakoç, Timur veled-i Bogos, Tanrıverdi veled-iii Suultan, Anasdas veled-i Kaplan, Kaplan veled-i Uğurlu. Ulubürüngüz nam karyeden Bahadır ve karısı Kayılıan(? ). Balaban Keşiş veled-i Tanrıverdi. Ağyad
  veled-i Gökçe, Temam bint-i Köse Tudu veled-i Gökçe, Gürelik veled-i acar, Sefer ve/ed-i Yani, Karakoç, Uğurlu ve kardeşi Murat, Tama veled-i Murad, Aydoğdu veled-i ayvad, Çakıcı veled-i Mardar(? ), Laçin, Vasil veled-i İnebeg, güleser bint-i Bağdeser ve kocası İbrahim bin Abdullah. Karye-i Hisarcan 'dan Köstendil veled-i Karagazi. Karakoç veled-i Kayser, Nazıl bin t-i Bağdeser. Kara Yavan ve karısı HatunBııla bint-i Eyınir Balı ve
  yetimleri, Kaya. Bektaş mahallesinden Sefer veled-i İhtiyar, Begler veled-i Turak, Sinan veled-i Altım, Kaya veled-i Tatar. Germir nam karyeden Şahin, Karlı, Karagöz, Urum Ali, Uğurl veled-i Sarı Hacı, Petros veled-i Giilemir 56 Pavlu veled-i Kaya, Balı veled-i Bağcı, A ııasdas veled-i Sefer. Darsiyak nam karyeden
  Lazari veled-i Karabeg. Gergeme nam karyeden Arslan
  veled-i Budak. Mallıubun nam karyeden Murad veled-i inebeg.
  Sannısaklı nam karyeden inebeg veled-i Save. Sayacı veled-i
  Kutlu Beşe. Taşraşelıir'den Sefer veled-i Pirli, Sultan Balı,
  Kulakoğlu Yavan, Develilioğlu Sultan, Hatır ve Aslan. Karakeçi
  mahallesinden Uğurlu veled-ii Sultan Balı, Gülabi veled-i
  Balı.arzuman veled-i Balı, Uğurlu veled-i Sultan Balı. Hisar
  önünden Balat veled-i Tatar ve kardeşleri İnebeg ve Murat(?),
  Mercan veled-i Demir dede ve Balı veled-i Hasan. Giilbeg,
  Arzuman veled-i Gregos, Durmuş, Dede Balı veled-i Sultan Balı,
  Budak veled-i Tanrıverdi, Sultan veled-i Murat, Durmuş Balı,
  Tatar veled-i Mercan. Oduncu mahallesinden HatırBalı Beg
  ve yetimesi Ayhatun, karısı Altun bint-i Boğos. Depecik mahallesinden
  Bağdesir veled-ii Yani. Kaya bint-i Yavan, Hatır veledi
  Giilbaba. Uyan(?) mahallesinden Sultaıı Kaya bin t-i Yuvan,
  Yahşi, Tatar, Zincidere karyesinden Gökçe veled-i Köstendil.57
  Kayseri Kiçikapu mahallesinden Giillıatun bint-i Şalıbalı, Yalışi!
  Balışı, Efkere nam karyeden Şahbaz bint-i Dönir( ?) kızı Ayhatun, oğlu Polat ve Polat'ın oğlu Uğurlu (1067 yılı).58 Emir Sultan mahallesinden Anasdas veled-i Balı ve karısı Meryem bint-i Durmuş'un
  kızları Gülcihan ve Gülzade, oğulları Balı ve İmirze, bir diğer kızları
  Sultan'dır.59 Bir ailenin bir üyesi hariç tüm üyelerin Türkçe ve
  Türkler tarafından kullanılan isimler taşıyor olması oldukça ilginçtir.
  Kayseri' ye ait 1617 tarihli bu Şer' iye Sicili kayıtlarında yer
  alan ve dikkat çekici diğer isimler ise şu şekildedir:
  Yavan veled-i Polat. Rumiyan mahalesinden Kurt veled-i Hızır.
  Selmen mahallesinden Sefer veled-i Bünyat ve oğlu Balı, Sefer
  veled-i Aslan. Harpit mahallesinden Ağacan veled-i Mardaros
  ve karısı Gülana bint-i Devlet ve oğlu Abraham. Kiçikapu ma.
  Jıallesinden Sefer veled-i Keşiş. Efkere karyesinden Nazlı bint-i
  Kutlu. Giilhatun binti Şahbalı. Kayseri Tatar mahallesinden
  Murat veled-i Uğurlu ve İsebalı veled-i Devlet. Şarkiyan mahallesinden
  Gülağa bint-i Sefer ve kızı Meryem. Karakeçi mahallesinden
  Devlet veled-i Balı. Emir Sultan mahallesinden Kaya
  veled-i A nderyas ve karısı Şam(?) Hatun ve oğulları
  Anderyas ve Kaya ve kızı Kıymet. Germir karyesinden Bağcı
  veled-i Murat, Tavlasun karyesinden Acar Kurd ve Şah Murat
  ve Yuvanoğlu Baryam ve Acar Şalı(?). Rumiyan mahallesinden
  Karagöz ve Hüdaverdi veled-i Nikol, kardeşi Ayan ve kız kardeşi
  Gülcihan ve Sava veled-i Hergeleci ve Sefer veled-i Murat ve
  YuriBalı veled-i Dede. Yine Rumiyan mahallesinden Tanrıverdi
  ve oğlu Korail ve Anasdas ve kızları Gülistan ve Meryem. Sava
  ve Kara, Al/alıverdi ve Murat. Bektaş mahallesinden Yağmur ve
  Emir. Karakeçi mahallesinden zmımi Kasap Nail ve karısı
  Ayhatun bint-i Karaman ve kızları Meryem ve Nazlı.
  Zincidere'den Yani veled-i Dede Balı. Bahadır, Karakoç,
  Arzuman. İslim Paşa Mahallesinden Tan rıverdi veled-i Uğurlu
  ve karısı Altu n bint-i Anasdas. Sultan ınalıallesinden Devlet ve
  Altun bint-i Kaya Balı. Avşaroğlu Gülabi.60
  Şcr'iyc Sicilleri dışında Tapu Tahrir Defterleri'nde yer alan
  gayri müslim isimleri arasındaki Türkçe isimler de yukarıda yer
  verilen isimlerle büyük benzerliklere sahiptir. Yine Kayseri'ye
  ait 16.yy., Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan ve yine ileride görüleceği
  gibi konumuz açısından örnek bir teşkil eden Çukur karyesinden
  bazı isimlere yer verilebilir:
  Karye-i Çukur'dan: malıalle-i Kor: Karlı veled-i Aydoğdu ve
  Hızır veled-i O (yani Karl ı 'nın oğlu Hızır), Yağmur veled-i
  Aydoğdu, Satılmış veled-i İneverdi ve Yardım birader-i O ( yani
  Satılmış 'ın kardeşi Yardım), Aydoğdu veled-i O ( Yardmı'm
  oğlu Aydoğdu), Kademşalı veled-i Aydoğdu, Ağabalı veled-i O,
  Emir veled-i Tutuk ve Yörük birader-i O (emir'in kardeşi Yörük),
  Ayurdı veled-i Yahşi ve Budak veled-i O ve Sefer veled-i
  O, m irerşalı veled-i Uğurlu, Tekir veled-i O, Karip veled-i
  Ayurdı ve Durmuş birader-i o, sefer veled-i calapverdi ve Gökçe
  birader-i O ve Döğenci birader-i O, Sefer veled-i Küçük ve Milıail
  veled-i O, Hızır veled-i Küçük ve Yardım birader-i O, Kayser
  birader-i O, Yardım veled-i Karaca, Tanrıverdi veled-i Yörük
  ve İnebey birader-i O ve Yasef birader-i O ve Bahadır veledi
  O, Tanrıverdi veled-i Yörük ve İnebey veled-i O, Aydığdıı
  veled-i Seydi,Hızır veled-i Hızır ve Sefer veled-i O, Balıcan
  veled-i Hızır. Malıalle-i Güliceden: Gökçe veled-i İvan, Durmuş
  veled-i Satılmış ve Dursun birader-i O, Nikol veled-i Urumşalı
  ve Bayram birader-i O, Turanşalı veled-i Çullu, Kademşalı
  ve/ed-i Karakoç, Aslıbeg veled-i Yagop ve Budak veled-i O,
  Tııranşah veled-i AslıBEg ve Hızır veled-i O, Küçük veled-i
  Aydoğdu ve Aydoğdu veled-i O, Sefer veled-i Kutluşalılı ve Alı i
  veled-i O, Balı veled-i Bayramlı ve İneverdi veled-i O, Sarı
  veled-i Yahşi ve Tekir veled-i 0.61
  Osmanlı Arşiv belgeleri arasında öz Türkçe isim taşıyan Ortodoks
  nüfusla ilgili daha birçok belge bulunmaktadır. Bab-ı Ali
  Evrak Odası Sadaret Evrakı Divan-ı Hümayun Kalemi belgeleri arasında
  1 843 yılında Kayseri bölgesinden Asakir-i Mansure-i Nizamiye-
  i Şahane Kaymakamı olan Ahmet Bey, aynı yerde yaşamakta
  olan Uğııroğlu isimli zımmide alacağı olduğu konusunda
  bir arzuhal sunmuştur.
  Yine bir alacak davasında Poladoğlu
  Yovan'ın Bayramoğlu Yovan'dan alacağı vardır ve Bayramoğlu
  öldüğünden varislerinden alacağını temin etmek için
  Dersaadet'e müracatta bulunmuştur.
 • "Emir Timur, Horasan'ı fethederken kullandığı taktik ve yöntemleri, ömrü boyunca kullandı. Bir bölgeyi ele geçirmeye başlarken, yerel hakimlere boyun eğdiren kısa bir seferle işe başlayıp, ardından yola gelmeyenleri cezalandırdığı bir ya da daha fazla seferle devam ederdi. Bunu kesinlikle bilinçli bir şekilde yapıyordu. Çünkü bu seferler onun itibarını arttırdığı gibi ele geçirdiği ganimetlerle hem askerlerini hem de kendi hazinesini zenginleştiriyordu. Bu nedenle yeni bir bölgeye yaptığı ilk seferde, kesin sonuç elde edememesi onu çok da huzursuz etmiyordu."