Adem ŞEN, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor

Kolağası Niyazi, 3 Temmuz 1908'de, garnizonun büyük çoğunluğu Cuma namazında olduğu sıra Resne'deki askeri üsse gelerek buradaki tüfek ve cephaneliğe el koydu. İki yüz kadar yandaşıyla birlikte dağa çıktı. Onlara sonradan katılanlar da oldu; sonraki yıllarda iktidara gelecek, bir paşa olarak Osmanlı İmparatortuğu'nu Almanya'nın ve İttifak Devletleri'nin yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokacak olan Enver adında genç bir kurmay binbaşı da Kolağası Niyazi'nin safına katılanlar arasındaydı.

Ölümsüz Atatürk, Vamık D. Volkan (Sayfa 90)Ölümsüz Atatürk, Vamık D. Volkan (Sayfa 90)
erdin süpür, bir alıntı ekledi.
Dün 12:06

enver canakkale 3
18 mart CANAKKALE 3

Enver gittikçe her şey oluyordu. Aynı ay içinde rütbesi iki
kat yükseltilerek paşa olmak, hem Harbiye Nazırı, hem Genelkurmay Başkanı olmakla kalmamıştı. Padişahın da damadıydı.
Hanedana karışmıştı. Yaşlı bir şehzadenin kızı olan Naciye Sultanla evlenmiş, hanedan saraylarından birine yerleşmişti. Nafia yol memuru olan babası Saray İnşaat Nazırlığına getirilmişti. Az sonra da senatör tayin edilecekti. Alman gemilerine
Çanakkale Boğazı'nın açılma emrini de kimseye sormadan o
vermişti. Gemiler Boğaza girip her şey olup bittikten sonra bu
olayı arkadaşlarına çocukça bir şaka ile, yahut soğuk bir espri
yaparak anlatmıştı:

- Müjde, bugün bir oğlumuz oldu

Evet, belki bir çocuğumuz olmuştu ama, bu çocuk pek yakında ve hiç acımadan anasını boğacaktı...

Şevket süreyya aydemir TEK ADAM (2 kisim sayfa 208)

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 208 - remzi kitapevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 208 - remzi kitapevi)
erdin süpür, bir alıntı ekledi.
Dün 12:05

enver canakkale 2
18 mart Canakkale 2
Türkiye harp içinde değildi. Batı devletleri
sefirleri henüz Istanbul'dan ayrılmamışlardı. Bir taraftan Osmanlı hükümetinin harbe girmesine lüzum olmadığı, kendilerinin cephelerine katılmasa bile, tarafsız kalması, devletin bü­
tünlüğü ve emniyeti hakkında teminat vermeye hazır oldukları
hakkında durmadan teşebbüslerde bulunuyorlardı. Diğer taraftan Istanbul'a gelen Alman gemilerinin aynı zamanda Türkiye için de bir tehlike teşkil ettiği ve bunların silahsızlandırılarak mürettebatın enterne edilmesi taleplerini tekrarlıyorlardı. Hükümet ise bunları savsaklama, aldatma peşinde idi.
Sözleri ve teşebbüsleri birbirini tutmuyordu. Hatta bir taraftan ve güya el altından kendileriyle anlaşma müzakereleri bile yürütülüyordu. Hele Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile Maliye Nazırı Cavit Beyin batı devletleri karşısındaki durumları
büsbütün garipti. Her gün bir başka türlü davranarak olayları
idareye çalışıyorlar, her gün biraz daha ezilip büzülüyorlardı.
Fakat ne var ki, her şeyi kendi kapalı çevrelerinde kararlaş­
tıran dört kişi, yani Enver Paşa ile Talat Paşa, Halil Bey ve
Sait Halim Paşa, işlerinden onları bile haberli kılmıyorlardı.
Zaten Türk-Alman ittifakından ve imzadan önce, bu yakın
kabine arkadaşlarına dahi haber vermiş değildiler. Her şey
olupbittikten sonra onlara, sanki önemli bir şey değilmiş amma, gene de arada memnun olacakları bir şey olmuş gibi söz
arasında şöylece olayı bildirmişlerdi.
Ondan sonra Talat Beyle Enver Paşa artık, hem kendilerini,
hem başkalarını aldatmakla meşgul oldular. Mesela Çanakkale'
deki gemiler Istanbul'a hareket ederken Talat Bey, sadrazamın
bir sualine, gemilerin Çanakkale'de kömür almış olduklarını,
misafirlik devresinin bittiğini ve şimdi nerede ise Akdeniz'e
açılmak üzere olduklarını söylüyordu.
O sırada bir oyun daha oynandı. Daha Alman gemileri Istanbul'da görünmeden, Halil Beyin bulduğu bir formülle bu
gemileri Osmanlı hükümeti güya satın almış oldu. Gemilere
Türk bayrağı çekildi. Alman mürettebata renkli kırmızı fesler
dağıtılarak bu mürettebat, güya Türkleştirildi. Fakat gemiler
gene Alman kumandanının ve mürettebatının elinde kaldılar.
Bu kumandan gene Alman sefiri ve Berlin'le muhabereye devam etti. Tamamen başına buyruk olarak hareket etti (1) . Ama
gemilerin birine «Yavuz», diğerine «Midilli» ismi verildi
'
sevket sureyya aydemir Tek adam 1

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 207 - remzi kitapevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 207 - remzi kitapevi)
erdin süpür, bir alıntı ekledi.
Dün 12:04

canakkale enver
18 MART CANAKKALE 1
Mahmut Şevket Paşanın sadaretiyle beraber geniş bir ıslah
planı ele alındı. Çünkü Balkan Harbinde ordu, büyük fiyasko
sunu vermişti. Bilhassa yüksek kumanda kadrosu hastaydı.
Mahmut Şevket Paşa öldürülünce teşebbüsü Ahmet İzzet Pa­
şa ele aldı. Yüksek kadrodan 300 kadar subayın tasfiyesine gidiyordu. Enver Paşa Harbiye Nazırı olunca bu liste değişti ve
anlaşıldığına göre 1200-1500 arasında yüksek ve orta rütbeli elemanlarla bir kısım subaylar ordudan çıkarıldılar. Bunu «Tensikat-ı Askeriye» yahut «orduyu düzenle.me veya gençleştirme)
gibi isimler verildi. Fakat ıslahat hareketinin asıl mühim safhası, bir Alman ıslahat heyetinin Türkiye'ye gelişiyle başladı (2) .
Bu heyetin mukavelesi 27 ekim 1913'te, yani daha Enver
Paşa henüz Nazır değilken imzalanmıştı. Fakat heyet EnverPaşanın Nazırlığa tayinini takibeden günlerde geldi. Heyetin
başı General Liman Van Sanders'ti. Rütbesine göre bizim orduda mareşal (müşir) olarak vazife aldı. 200 kadar Alman askeri uzman ve subayının bu heyet safında vazife aldıkları sanılır. Alman İmparatoru II. Vilhelm, Türkiye'ye bir ıslah heyetinin gidişine önem veriyordu. Nitekim bu konuda Genelkurmay Başkanı Baron Von Vangenhayn'a yazdığı mektupta
şu satırlar vardır:
«Türkleri safımda görmek istediğimi bir dakika unutmayınız. Başkası için bir dert olabilecek bu müttefik, benim için
çok kıymetlidir. Almanya'da okumuş genç Türk zabitleri arasında samimi dostlar bulabilirsiniz. Bu husustaki kanaat ve te­
şebbüslerinizin neticesini bizzat bana yazınız. İyi neticeler
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR TEK ADAM

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 206 - remzi kitapevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 206 - remzi kitapevi)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
17 Mar 21:51 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Ömer Fevzi Bey'e binaen
"Geçmişine saygı duyduğum nadir insanlardan biridir, o. Adeta yaşayan bir 'efsane'. Teşkilat-ı Mahsusa'yı o kurmuştu, Enver Paşa'nın emriyle. Müthiş bir strateji, yaman bir istihbaratçıydı. Ortadoğu'yu avucunun içi gibi bilirdi. Savaş sırasında Arap isyanı mahalli ölçekte kalmışsa, onun gayretleri sayesindeydi. Özel bir misyonla İbn-i Suud'a gitmiş ve onun sadakatini temin ederek, o yörenin Osmanlı'ya kılıç çekmesinin önünü almıştı. Daha sonra aynı Ömer Fevzi Bey'in İran'ın tarafsızlığını sağlamada başarılı olabildiğine şahit olduk."

Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 184 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 184 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)
Caner Tuncer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü inceledi.
 16 Mar 20:12 · Kitabı okudu · 34 günde · 9/10 puan

Türk tarihinin en büyük profesörlerinden biri olan, birçoğunuzun tanıdığı İlber ORTAYLI'nın, Türk tarihinin en büyük dehalarından, önderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında bir kitap yazmasının tarihimizi anlamak, Paşa'mızı anlamak adına ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum öncelikle.

Kitap; isminden anlaşıldığı gibi sadece Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında değil. İlber Hoca bu eserinde, ATATÜRK'ün o dönem ki silah arkadaşları İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Enver Paşa gibi isimler ile ilgili bölümler de oluşturmuş. Aynı zamanda dönemin son padişahları ve halifeleri, sadrazamları ile de ilgili gayet objektif bir biçimde anlatımlara yer vermiş. Kitap bana göre, I.Dünya Savaşı öncesi ve sonrası, II. Dünya savaşı sonrası, dönemin Rusya'sı, İngiltere'si, Yunanistan'ı, yani kısaca 20.yüzyılı meşgul eden önemli diğer olaylar, kişiler ve devletler hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir kaynaktır.

Sıkça faydalandığı kaynak eserleri veyahut kişileri not ederek, 20.yüzyıl dünyasını daha detaylı anlamak isteyen okurlarına da büyük bir nimet sunmuştur İlber Hoca. Meraklıları ve takipçileri için ise merak edilen bir diğer konuya ise şöyle değinmek istiyorum. Anlatımı, söylemleri tıpkı açık oturumlarında, katıldığı programlarda ve röportajlarına benziyor. Kimi zaman öznel düşüncelerini söylemekten kaçınmıyor, mantıklı iğnelemeler yapıyor ve arada bir konudan sapıyor. Son söylediğimi eleştiri düzeyinde söylemedim. Zira İlber Ortaylı gibi büyük bir tarih bilgininin bize her detayı aktarmak istemesi benim için gayet tabiidir.

Okuduğum ilk büyük tarih kapsamlı kitap olmasından kaynaklı olarak anlatımı ve dili okuma ve anlama sürecimi biraz uzattı diyebilirim. Buna rağmen İlber ORTAYLI'nın engin tarih bilgilerinden faydalanmak için o dönemin tüm meraklılarına (ki İlber Hoca'ya göre bütün Türk evlatlarına) önerebileceğim bir eser.

Seher Şahin, bir alıntı ekledi.
16 Mar 17:12 · Kitabı okuyor

Enver Paşa iyi bir asker olsa da büyük bir strateji uzmanı,büyük bir kumandan,imparatorluk ordularını yönetecek bir mareşal değildi.Kaldı ki rütbesi de o mertebede değil.Evet Trablusgarb'ta savaşmış,başarılı olmuş,Edirne'yi istirdad etmiş,Makedonya'da komitacı kovalamıştı.Tercüme-i hali başarı ile doluydu,fakat bu,bir imparatorluk ordusunu,Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük en kalabalık orduyu başarıyla yönetebileceği anlamına gelmiyordu.Ordunun iaşesi sağlanamadı,konaklamayı düzenlemek konusunda beceriksiz kalındı.Bir milyon askere uygun organizasyon,kışla,sevk edecek demir yolu yoktu ve bu orduyla harbe girip,kışta da bu askerleri Sarıkamış'a sevk etmek zorunda kalındı.Dona dona gittiler,kışlık kıyafeti bile hazırlanamadı.Bu hususta hepsi dondu diye uyduruk bir tarih yazımı da var ki amatörler abartmayı severler.Elbette orada bütün ordu donmuş değildir.18-19 bin kadar Rus kaybı vardı.Donan ordu bunları yapabilir mi?Ama çok sayıda askerin telef olduğu da doğrudur.Deyim yerindeyse,o orduyu ''General Kış'' götürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 107)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 107)
Umut Can, bir alıntı ekledi.
12 Mar 17:00 · Kitabı okumayı düşünüyor

Siyasi ve askerî açıdan Çanakkale
Artık Perşembe'nin geleceği Çarşamba'dan belli olmuştu. Ama bu gerçeği anlayamayan tek kişi Enver paşa'ydı.

Destanlaşan Çanakkale, Mustafa Turan (Sayfa 18 - Mustafa Turan)Destanlaşan Çanakkale, Mustafa Turan (Sayfa 18 - Mustafa Turan)
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
11 Mar 14:28 · Kitabı okuyor · Beğendi

Enver Paşa'nın kuruçeşme'deki yalısında son görüşme
Senelerdir tanıdığım Enver Paşa’yı, bu üç önemli kararında yanı başında bulunarak görmüştüm. O şaşılacak derecede birbirinin aynı insandı. O, değişmeyen Enver Paşa’ydı, onun en beğendiğim karakteri idealist olmasıydı. Sık sık Tevfik Fikret’in şu mısrasını tekrar ederdi:

“Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.”

O kadar yalnız gitti ki, Türk illerinde, en güç koşullar ve en kötü durumlarda da Türk’ün eskiden beri düşmanı olan Ruslara karşı savaşırken bile, Türkiye’den oralara gitmiş yalnız o vardı ve hak bellediği yolda da şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 183 - Parola)İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 183 - Parola)