• Leylâ Vü Mecnûn 301-400

  Sâkî meded et ki derd-mendem
  Gam silsilesine pây-bendem

  Gam def‘ine câm-ı mey devâdur
  Tedbîr-i gam eylemek revâdur

  Senden ne inâyet olsa vâki‘
  Fikr etme ki menden ola zâyi‘

  Men bir sadefem sen ebr-i nîsân
  Ver katra vü al dürr-i galtân

  Sensen hurşîd ü men siyeh hâk
  Ver âteş ü al cevher-i pâk

  Rahm et et ki garîb ü hâk-sârem
  Bî-mûnis ü yâr u gam-güsârem

  Ol bir niçe hem-dem-i muvâfık
  Ya‘nî şuarâ-yı devr-i sâbık

  Tedrîc ile geldiler cihâna
  Ta‘zîm ile oldılar revâne

  Devrân oları muazzam etdi
  Her devr birin mükerrem etdi

  Her birine hâmî oldı bir şâh
  Zevk-ı sühaninden oldı âgâh

  Türk ü Arab ü Acemde eyyâm
  Her şâire vermiş idi bir kâm

  Şâd etmiş idi Ebî Nuvâsı
  Hârûn Halife’nün atâsı

  Bulmışdı safâ-yı dil Nizâmî
  Şirvan Şâh’a düşüp girâmî

  Olmışdı Nevâyî-i sühan-dân
  Manzûr-ı şehenşeh-i Horâsân

  Söz gevherine nazar salanlar
  Gencîne verüp güher alanlar

  Çün kalmadı kalmadı fesâhat
  Erbâb-ı fesâhat içre râhat

  Ol tâife çekdi hırkaya baş
  Hâletlerin etmez oldılar fâş

  Tâ olmaya resm-i şi‘r mefkûd
  Ebvâb-ı fünûn-ı nazm mesdûd

  Lâzım mana oldı hıfz-ı kânûn
  Zabt-ı nesak-ı kelâm-ı mevzûn

  Nâçâr dutup tarîk-i nâmûs
  Râhatdan olup müdâm me’yûs

  Ahdi söze üstüvâr kıldum
  Eş‘âr demek şiâr kıldum

  Çün halka hilâf-ı müddeâyem
  Anlar zu‘mınca süst-râyem

  Her söz ki gelür zuhûra menden
  Min ta‘ne bulur her encümenden

  Eyler hased ehli bağlayup kîn
  Tahsîn ivâzına nefy ü nefrîn

  Ümmîd ki ref‘ olup küdûret
  Tağyîr-pezîr ola bu sûret

  Ol kavm bu gülşene girende
  Bu gülşen içinde gül derende

  Gül tâze idi vü gonca nev-hîz
  Depretdükçe nesîm-i gül-rîz

  Anlar güli derdiler men-i zâr
  Hâlâ dilerem derem has ü hâr

  Bu bezme olar verende tezyîn
  Mey sâf idi bezm hem nev-âyin

  Mey sâfı olara oldı rûzî
  Kaldı mana dâğ-ı derd sûzı

  Bu dürde men olmışam hevâ-hâh
  Bir neş’e verür mi bilmezem âh

  Bu pâdişâh-ı İslâmun duâ-yı devletidür ve Kahramân-ı enâmun senâ-yı şevketidür

  Sâkî kerem eyle câm gezdür
  Dutma kadehi müdâm gezdür

  Devrâna çok i‘tibâr kılma
  Gezdür kadehi karâr kılma

  Tök alup ele gümüş sürahî
  Zer sâgara rûh-bahş râhı

  Sarf eyle riâyetümde eltâf
  Tenhâlığumı gör eyle insâf

  Şuğlüm bu bisât içinde çohdur
  Senden özge mededci yohdur

  Hem-demliğüm eyle âr kılma
  Menden nefret şiâr kılma

  Ger bilmez isen ki men ne zâtem
  Ne zulmet-i çeşme-i hayâtem

  Feyz-i hünerüm şarâbdan sor
  Sûz-ı cigerüm kebâbdan sor

  Dutsan elini men-i fakîrün
  Hak ola hemîşe dest-gîrün

  Men şâir-i Mûsevî-kelâmem
  Sâhirlere mu‘ciz-i tamâmem

  Men sâhir-i Bâbilî-nijâdem
  Hârûta bu işde üstâdem

  Söz derkine sarf edüp firâset
  Emlâkine bulmışam riyâset

  Geh tarz-ı kasîde eylerem sâz
  Şeh-bâzum olur bülend-pervâz

  Geh de’b-i gazel olur şiârum
  Ol de’be revân verür karârum

  Geh mesnevîye olup heves-nâk
  Ol bahrden isterem dür-i pâk

  Her dilde ki var ehl–i râzem
  Mecmû‘-ı fünûna aşk-bâzem

  Bir kâr-gerem hezâr-pîşe
  Cânlar çeküp isterem hemîşe

  Dükkânum ola revâc-ı bâzâr
  Her istedügin bula hırîdâr

  Bu bir tarîk ile kesr-i nefsdür ve Mukaddime-i medh-i pâdişâh-ı asrdur

  Sâkî ne idi bu câm-ı gül-gûn
  Kim eyledi hâlümi diger-gûn

  Ser-mest olubem sözüm hebâdur
  Her lâf ki eylerem hatâdur

  Te’sîr salup dimâğâ teşvîr
  Teşvîr mizâcum etdi tağyîr

  Men handan ü lâf-ı lutf-ı güftâr
  Kim söz demeğe olam sezâ-vâr

  Olsaydı menüm sözümde bir hâl
  Elbette olurdum ehl-i ikbâl

  Müstevcib-i izz ü câh olurdum
  Şâyeste-i bârgâh olurdum

  Makbûl düşerdüm âstâna
  Manzûr-ı şehenşeh-i zamâna

  Ol pâdişeh-i bülend-bîniş
  Kim hâk-i rehidür âferîniş

  Müstahfız-ı dîn penâh-ı İslâm
  Mahdûm-ı zaman melâz-ı eyyâm

  Ebr-istihsân ü berk-kîne
  Şâhenşeh-i Mekke vü Medîne

  Müstakdim-i hak muhill-i bâtıl
  Sultan-ı murâd-bahş-ı âdil

  Erbâb-ı hüner ümîd-gâhı
  Türk ü Arab ü Acem penâhı

  Deryâ kimi eyleyen demâdem
  Endîşe-i kurb ü bu‘d-ı âlem

  Lutf ile veren yahına lû’lû
  Ebr ile yırağa gönderen su

  Lû’lûsını eyleyen cihân-tâb
  Leb-teşneleri dür ile sîr-âb

  Gerdûn kimi lutf edende zâhir
  Dâmen dâmen töken cevâhir

  Gün kimi olanda cûdâ mazhar
  Hırmen hırmen nisâr eden zer

  Tugrâ-yı misâl-i Âl-i Osmân
  Sultân-ı sipeh-şiken Süleymân

  Yerde düşer olsa feyzi hâke
  Ta‘n eyleye hâk ruh-ı pâke

  Gökde nazar etse bir hümâya
  Hurşîde salur hümây sâye

  Ger şarka urur sinân-ı ser-keş
  Gün kimi çıhar sipihre âteş

  V’er garba çalarsa tîğ-i bürrân
  Gerdûna yeter şafak kimi kan

  Dün çerh yana nigâh kıldum
  Nezzâre-i levh-ı mâh kıldum

  Gördüm bu hatı ki hâme-i hûr
  Ol levhde eylemişdi mastûr

  Bu kasîde Hazret-i Pâdişâh şânındadur

  Zihî kâmil ki akl-ı nükte-dân derkinde hayrândur
  Vücud-ı bî-misâli intihâb-ı nev‘-i insândur

  Felek bir dürc anun zât-ı şerîfi gevher-i yektâ
  Cihân bir cism anun hükm-i revânı fi’l-mesel cândur

  Tarîk-i tâati hem mezhebe hem millete nâfi‘
  Hilâf-ı meşrebi hem devlete hem dîne noksândur

  İki kısm eylemiş küfr ile îman yeddi iklîmi
  Anun hükmindedür ba‘zı vü ba‘zı kâfiristândur

  Esâs-ı hükmidür ma‘nîde bir sedd-i Sikender kim
  Anun Ye’cûcdur bir yanı vü bir yanı insândur

  Binâ-yı kadridür ma‘nîde bir âlî imâret kim
  Mukarnes tâk-i gerdûn ol imâretden bir eyvândur

  Muzaffer dâimâ Sultân Süleymân Hân-ı âdil-dil
  Ki her kim tâbi‘-i fermânı olmaz nâ-müselmândur

  Cihân-gîrî ki gün tek mülk teshîrine azm etse
  Muhakkar cilve-gâhı arsa-i Îrân ü Tûrândur

  Sâhî-tab‘ u mürüvvet-pîşedür kim bahr-ı eltâfı
  Temevvüc kılsa mevci fakr bünyâdına tûfândur

  Kemîne kimseye kemter atâsı hâsıl-ı deryâ
  Muhakkar meclise bezl-i hakîre behre-i kândur

  Vücûd-ı pâki-le Hak rahmetidür âleme nâzil
  İtâat ehline gösterdiği adl ile ihsândur

  Süleymân bârgâhıdur yakîn heybetlü dergâhı
  Kim anda dîvler tâbi‘ perîler bende-fermândur

  Muazzam leşkeridür bir bulut kim düşmene andan
  Firengîler sadâsı ra‘d toplar daşı bârandur

  Semendi seğridende lâmi‘ olmış ahter-i sâkîb
  Sipâhı deprenende mevce gelmiş bahr-ı ummândur

  Seferde çekmek içün haşmet ü ikbâl esbâbın
  Arâbe arş levhi ordusı gerdûn-ı gerdândur

  Zamânında yetüp cem‘iyyet-i esbâba ârifler
  Olup derhem hemîn mahbûblar zülfi perîşândur

  Halâyık subh-tek handân olup mihr-i cemâlinden
  Dil-i sûzân ile devrinde ancak şem‘ giryândur

  Havâdisden mizâc-ı mülk tağyîrine imkân yoh
  Kemâl-i adl ile tâ mülke Osmân oğlu sultândur

  Bi-hamdi’llâh bugün havf ü hatâdan şer‘ nâmûsın
  Bulup tevfîk-ı nusret sahlayan Sultân Süleymândur

  Nişân-ı feyzidür ol nusret ü ikbâl kim hâlâ
  Ne yan kim azm kılsa rehberi te’yîd-i Yezdândur

  Dil ü cândan Fuzûlî izz ü ikbâline ol şâhun
  Rızâ-yı Hakk içün dâim duâ-gûy ü senâ-hândur

  Çü oldur hâmî-i İslâm vâcibdür anun medhi
  Ne kim medhinden özge söz demiş andan peşîmândur

  İlâhî bâkî olsun dâim insan-perver ikbâli
  Cihân-ı fânî içre tâ binâ-yı nev‘-i insândur

  Yâ Rab ki muzaffer ola dâim
  Zâtiyle binâ-yı adl kâim

  Şâyeste ana serîr ü efser
  Âlemlere adli sâye-güster

  Bu sebeb-i nazm-ı kitâbdur ve Bâis-i irtikâb-ı azâbdur

  Sâkî dut elüm ki haste-hâlem
  Gam reh-güzerinde pây-mâlem

  Sensen men-i mübtelâya gam-hâr
  Senden özge dahi kimüm var

  - Fuzuli -
 • Platon'a göre aptallar güzel ve iyi olan için, ilahi mutluluk için çabalamaz çünkü hallerinden memnundurlar. Bilge olanlar da bunlar için çabalamaz çünkü onlara zaten sahiptirler.
 • Ne derler; topraktan geldik toprağa döneceğiz. Yani Sinan Yağmur’un da dediği gibi topraktan ve çamurdan ibaretiz. Bizi değerli kılan ve ruhumuzu nurlaştıran tek şey ise aşktır. Yaradan’a duyulan ilahi aşk, en kötü, en meczup, en ucube varlığı bile güzelleştirir. Allah aşkı herkese yakışan tek şeydir.

  Aşkın Gözyaşları, Tebrizli Şems – Sinan Yağmur🌺🦋
 • "İlahi aşk ayrılık ve hüzünde gizlidir."
  Mahmut Ulu
  Sayfa 47 - Karatay Akademi Yayınları
 • - "İlahi aşk dediğine ben nasıl ulaşabilirim?"
  - "İlahi vuslata ancak terk ile ulaşılır. Terk ile ayrılığın ne olduğunu bilmeyen kavuşmayı bilemez. Çokları fark edemese de ayrılık büyük bir devlet ve büyük bir servettir"
  Mahmut Ulu
  Sayfa 28 - Karatay Akademi Yayınları
 • https://youtu.be/SRomsLB0Ujg
  Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, aklına o aşk geldiğinde duvar diplerinde o aşkın narıyla gözlerinden alevden damlalar akıtan bir zahid.

  Mevlananın " dinle çün neyin nasıl şikayet ettiğini, ayrılıkları nasıl dile getirdiğini" beyitinin ateşiyle henüz 13 yaşındayken tutuşmaya başladı. Hıristiyan bir rum genciydi ve Osmanlının tüm kurumlarıyla birlikte hasta yatağına mahkum edilmeye çalışıldığı, dinin hayattan koparıldığı bir dönemde, gönlünü İslam'a, Hz.Peygamber'e, pîr'e kaptırmıştı. Yıllar yılı gizli bir mümin olarak yaşadı. 1942 yılında ismini Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu olarak değiştirdiğinde hem hanesinde, hem patrikhanede kıyametler koptu. Evini terk eder ve zevcesinden ayrılırken “Aşkımın bedeli bu yaşananlar. Sizler sakın üzülmeyiniz. Aşk, ızdırapsız olmaz. size acı vermeye hakkım yok. bu ev ve içindekiler size kalsın. elveda!” dediğinde sırtında yalnızca ceketi vardı.
  Şiirler yazdı, yazdığı şiirler bestelendi. 1962 yılında vefat edene kadar neredeyse her an cezbe halinde yaşadı ve asude baharına öylece ulaştı.

  naatı şerifinden;

  gönül hûn oldu şevkınden boyandım yâ resûlallâh
  nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ resûlallâh
  ezel bezminde bir dinmez figândım yâ resûlallâh
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen
  muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen
  habîb-i kibriyâsın sen, muhammed mustafâ’sın sen
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  gül açmaz, çağlayan akmaz, ilâhî nûrun olmazsa
  söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa
  firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından
  güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından
  perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam
  yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam
  alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek
  nasîb olmaz mı sultânım haremgâhında cân vermek
  sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh

  boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri
  lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri
  ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle kıtmîr’i
  cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh