Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 14 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

İnsanoğlu hırsını tatmin için başkaları üstünde hegemonya kurmak istemiş bunun en geçerli yolu olarak da madde üstünlüğünü görmüştür. Ne ilginç talihtir ki anılan hegemonyaya karşı çıkanların zafer yolu da madde üstünlüğünü sağlamaya bağlandı. Böylece insanlık bünyesinde, ekonominin tarihe ve ideye (imana) egemenliği hem hırsına yenik düşenlerce hem de onlara antitez olanlarca savaş alanının tek gerçeği haline getirildi.      
Ekonominin tarihe ve ideye üstünlüğünü şöyle veya böyle kabul insanlığın bahtını kararttı. Hırs iblislerinin tek değer ve tanrı haline getirdikleri mal putu onu yıkmak isteyenlerin de putu oluverdi. Tezin ve antitezin putu korkunç bir kader oyunuyla aynileşmişti. Bugünkü dünyaya bakarsanız bu putun tam materyalizm olan komünizmle pratik materyalizm olan kapitalizmde aynı kudret ve saygınlık burcuna oturtulduğunu görürsünüz. Bunun içindir ki komünizm de kapitalizm de insanlığın beyninde habis birer urdur. Kapitalist emperyalizmin kurnaz çocuklarından İngiliz devlet adamı Churchill bu gerçeği açıkça itiraf etmiştir Şöyle diyor:
  "Komünizm sefaletlerin eşit paylaşımı, kapitalizm ise nimetlerin adaletsiz paylaşımıdır."

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 222 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 222 - Yeni Boyut Yayınları)
Brunello, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Marx’a göre kapitalizm, kapital sahibi burjuvanın servetinin proleterlerden oluşan mülksüz işçi sınıfının sömürülen iş gücünden elde edildiği sosyal ve ekonomik bir sistemdir. Sınıf çatışması böyle bir toplumda kaçınılmazdı ve şiddet araçlarıyla birlikte devlet, düşmanlıkların patlak vermesini kontrol altında tutmak ve sömürücü azınlıkların kapitalist sınıfın çıkarlarının korunduğunu garanti altına almak üzere orada hazır bulunmaktaydı

Modern Devlet, Christopher Pierson (Sayfa 105)Modern Devlet, Christopher Pierson (Sayfa 105)
Rüveyda Hanım, bir alıntı ekledi.
18 saat önce

Kürt sorunu Osmanlı imparatorluğunun kapitalist dünya-sistemi ile bütünleşmesinin bir ürünüdür.

1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim, Kolektif (Sayfa 99)1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim, Kolektif (Sayfa 99)
Siyasi Filozof, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okuyor

Ka­pi­ta­list sis­tem, ken­di eli­nin er­me­di­ği, gü­cü­nün yet­me­di­ği tek bir ka­rış dün­ya par­ça­sı kal­ma­sın is­ti­yor.

Marksizmde Temel Kavramlar, İlhan Akdere (Sayfa 193 - Ebup, Evrensel basın yayın)Marksizmde Temel Kavramlar, İlhan Akdere (Sayfa 193 - Ebup, Evrensel basın yayın)
Alper, Yetim Kalacak Küçük Şeyler'i inceledi.
18 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · 6/10 puan

Oya Baydar bu kitabında, duygu yoğun anlatımıyla yaşamından kesitleri aktarmış. Çocukluğu, anne ve babasıyla ilişkisine dair hatıraları, siyasi anıları, gözaltına alınmalar, yakınlarının ölümleri, sürgün yılları, hayvan ve doğa sevgisine dair bir çok anısını okuma şansı buluyoruz.

Benim için en çok akılda kalıcı ve etkileyici sahnelerden birisi, Doğu-Batı Almanya arasındaki duvarın yıkılışını anlattığı bölüm. Duvar 30 yıl kadar sosyalist ve kapitalist sistemlerin arasındaki ayrımın simgesi olmuştu. Duvar yıkılınca, parçaları hatıralık eşya olarak satılmaya başlanır. Talep artınca, parçaların fiyatları da yükselir. Küçük parçalar 5 Mark, büyük parçalar 10 Mark'a alıcı bulmaya başlar. :) Sosyalist blok için önemli bir simge olan bu duvarın, serbest piyasada alıcı-satıcı bulan bir ticari nesneye dönüşmesi bence çarpıcı bir sahneydi.

Yazar, Suriye'li göçmen çocuklara duyarlılığını, doğuya gittiğinde oradaki halkla konuşmaları ve gözlemlerini, gençlik yıllarında enternasyonel'deki çalışmalarını da anlatıyor bu kitapta.

Bu söyleyeceğim mutlak doğrudur diyemem tabi ama kitapta anlatılanların bende bıraktığı his; yıllarca uğruna mücadele edilen ideallerin bir sonuca ulaşamaması, biraz vazgeçiş, buna bağlı biraz hüzün ve bir çeşit veda gibi hissettirdi bana. Belki de yazarın hiç böyle bir söylemi yoktur, bilemiyorum. Sadece bende bıraktığı his böyle.

Siyasi Filozof, bir alıntı ekledi.
Dün 13:01 · Kitabı okuyor

Ka­pi­ta­list eko­no­mi, in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın son­suz, fa­kat ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sı için ge­rek­li kay­nak­la­rın kıt ol­du­ğu­nu ile­ri sü­ren bir bur­ju­va te­ori­nin ifa­de et­ti­ği iliş­ki­le­re gö­re ör­güt­len­miş­tir ve bu­nun­la ka­pi­ta­list eko­no­mi­nin asıl ama­cı­nın kâr ol­du­ğu giz­len­me­ye ça­lı­şı­lır.

Marksizmde Temel Kavramlar, İlhan Akdere (Sayfa 154 - Ebup, Evrensel basın yayın)Marksizmde Temel Kavramlar, İlhan Akdere (Sayfa 154 - Ebup, Evrensel basın yayın)
Hatice Akyer Mete, bir alıntı ekledi.
Dün 09:11 · Kitabı okuyor

"İnsan, nelere sahip olduğunu bilmeyen bir kapitalist aslında!

Milena'ya Mektuplar, Franz Kafka (Sayfa 86 - Venedik yayınları)Milena'ya Mektuplar, Franz Kafka (Sayfa 86 - Venedik yayınları)
Neslişah Özbay, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
17 Mar 21:22 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Hayvan Çiftliği, George Orwell’in 1943-1944 yılları arasında kaleme aldığı, Stalinist bakışa ve aynı zamanda kapitalist düzene de eleştiriler gönderen, masalsı anlatım tekniği ile dikkat çeken, taşlama niteliğinde bir eseridir. Orwell’in bu eseri totaliterleşen bir komünist anlayışa getirilen en önemli eleştirilerden biridir ama öbür yandan, kapitalist sistemi ve insan doğasını da eleştirmektedir.

Kitapta, doğrudan insan karakterler yoktur. En üst düzeyde, karakterler “insanlar” ve “hayvanlar” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hayvanlar ise “domuzlar”, ”atlar”, “eşekler”, “tavuklar”, “koyunlar” ve “köpekler” olmak üzere alt gruplara ayrılmıştır Orwell tarafından.

Hayvan Çiftliği, Bay Jones adında bir adam ve çiftliğindeki hayvanlar ile diğer birkaç çiftlik sahibi arasında geçmektedir. Bay Jones’un çiftliği Beylik Çiftliği adında, içinde domuzların, koyunların, ineklerin, atların, tavukların vb. hayvanların yaşadığı bir çiftliktir.

Domuzların Koca Reis adını verdikleri yaşlı bir domuzun konuşması ile başlar kitap. Yaşlı Koca Reis tüm hayvanları toplar ve “Emeğimizle bizden çalan insan, tek düşmanımızdır.” der. Eğer insan denen tehlike ortadan kaldırılırsa, eşit bir düzen kurulabileceğini savunur. İnsanı, sömürücü ve üretmeyen bir canlı olarak tanımlar Koca Reis.

Çiftlik hayvanları kendilerini bu konuşmanın ateşine kaptırırlar ve şarkılar söylemeye başlarlar. Günler geçer ve çiftlikte hayvanların sesleri daha fazla duyulmaya başlar. Bay Jones, durumu fark eder ve bir şekilde bu sesleri bastırır. Hayvanlar en ufak bir başkaldırıda boyunlarındaki boyunduruğu, burunlarındaki halkayı ya da sırtlarındaki yuları hissetmektedirler.

Günler geçer ve bir gün Koca Reis ölür. Koca Reis’in ölümünün ardından hayvanlar, kendilerine lider sınıf olarak domuzları belirlerler. Napoleon, Snowball ve Squelar adında üç domuz, liderliği üstlenirler ve Koca Reis’in düşüncelerini “Animalizm” adında bir düşünce sistemine çevirerek tüm hayvanları içinde bulundukları gaflet uykusundan uyandırmaya çalışırlar.

Zaman geçer ve sonunda hayvanların devrimi gerçekleşir. Beylik Çiftliği’nin adı Hayvan Çiftliği olarak değiştirilir, hayvanlar, insanlara ait olan her şeyi yok etme kararı alırlar. İnsanlarla olan ilişkileri ve hayvanların nasıl yaşaması gerektiğini ortaya koyan “Yedi Emir”den oluşan bir anayasa ortaya koyarlar ve tüm hayvanlar bu anayasaya uyarak yaşamayı kabul ederler.

Domuzlar çiftlikte yönetimi tamamen ele geçirirler. Önceleri tayınlar eşit dağıtılırken, daha sonra ineklerin sütlerinin ve toplanan elmaların domuzlara yem olarak gittiği anlaşılır. Diğer hayvanlar önce buna ses çıkarsalar da Squelar isimli sözcü domuz, bunun domuzların iyiliği ve sağlığı için şart olduğunu söyleyerek diğer hayvanları ikna eder.

Öte yandan liderliği ele geçiren sınıf olan domuzlar arasında da çeşitli çatışmalar söz konusudur. Snowball ile Napoleon liderlik için öne çıkmaktadır fakat ikisinin fikirleri sürekli çatışmaktadır. Snowball yenilikçi ve daha eşitlikçi fikirlere sahipken, Napoleon onun tam tersi tezler ortaya koymaktadır.

Bir süre sonra insanlar Bay Jones önderliğinde Hayvan Çiftliği’ne saldırırlar. Amaçları yönetimi tekrar ele geçirmektir. Ama bunda başarılı olamazlar. Savaş sonrası Napoleon ile Snowball arasındaki çatışmalar daha da büyür. Napoleon yanına koruyucu olarak aldığı köpek ordusunun da yardımı ile Snowball’ı çiftlikten kovar. Snowball hakkında her türlü karalama kampanyasına başvurur. Kampanyaları başarılı olur ve Napoleon tek lider olarak iktidarı ele geçirir.

Napoleon, en başta tüm hayvanların ortak kararıyla oluşturulan “Yedi Emir”in dışına çıkarak domuzların insanların yataklarında yatması kararını verir. Koyunlar ve diğer hayvanlar her kararda olduğu gibi bu kararda da önceleri tepki gösterirler ama Squelar onları yine bir şekilde uyutmayı başarır.

Çiftliği bir süre sonra bir kıtlık vurur ve Napoleon bunu gizlemek için her türlü yola başvurur. Kendi buyruklarına uymayan ve yumurtalarını satılması için domuzlara vermeyen bütün tavukları idam ettirir. Bu sırada Napoleon, Snowball hakkında yaptığı karalama çalışmalarına devam etmektedir. Çiftliğin başına gelen her kötü olaydan aslında Snowball’un sorumlu olduğunu sürekli dile getirir. Çiftlik içinde Snowball’ın ajanı olduğu iddia edilen bütün hayvanlar idam edilir. Böylece devrim tamamlanmış olur.

Napoleon ticaret konusunda komşu çiftliklerden birinin paragöz sahibi Frederick ile bağ kurar ama sonra Frederick’in verdiği paralar sahte çıkınca diğer komşu çiftliğin zengin sahibi Pilkington ile ittifak kurarak Frederick’e karşı savaş açar ve savaşı kazanır. Napoleon artık tam bir tiran olmuştur. Yasalara karşı durarak domuzların, insanların bütün hareketlerini yapmasına göz yumar.

Yıllar geçer ve devrimci hayvanların ortak aklıyla ortaya konulmuş “Yedi Emir” yerini tek bir emire bırakır. Napoleon savaş sonrasında bir gece, diğer insanları evinde toplar. Aralarında hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenirler. Sonunda Napoleon, çiftliğin adının tekrar “Beylik Çiftliği” olduğunu açıklar. Bir solukta bitti.... İyi okumalar.

Razmuhi, bir alıntı ekledi.
17 Mar 19:53 · Kitabı okuyor

Kapitalist ülkelerde, sömürülenler ile iktidar arasına çok sayıda ahlak hocası, danışman ve "kafa karıştırıcı" girer. Sömürge bolgelerde ise, tam tersine, sömürge halkıyla teması polis ve ordunun sürekli varlığı, sık sık ve dolaysız müdahaleleri sağlar ve dipçik darbeleri ve napalmlarla ona yerinden kıpırdamamasını öğütler.

Yeryüzünün Lanetlileri, Frantz Fanon (Sayfa 44 - Versus yay.)Yeryüzünün Lanetlileri, Frantz Fanon (Sayfa 44 - Versus yay.)