• Balkona bayrak astım sonra öptüm ve sustum
  Benim balkon Tuna'ydı, Bağdat'tı hem Mohaç'tı
  Amasyalı hey dedim sana kaldı fütuhat
  Hoş geldine geldiler çoğunun karnı açtı

  Türkiye ağır yüktür kemiği çatırdatır
  Kırılan kirişleri Dağlıca'da biz tuttuk
  Aktütün'de, Eruh'ta; varsıl değil, bey değil
  İnledik derin derin İstanbul'u uyuttuk
  Süleyman Çobanoğlu
  Sayfa 103 - Amasyalı Uzman Çavuşun Semiz Eşkiyaya Şöyle Bir Baktığıdır
 • Kanûnî zamanında tekrar Avrupa'ya dönülüyor. Belgrat
  alınıyor. Rodos alınıyor. Macarlarla 1526'da Mohaç Harbi
  yapılıyor. Macarlar mağlûp oluyor. Kosova, Sırplar için ne
  ise, Macarlar için de bu harp o mahiyette idi. Yalnız Kanûnî ,
  Macaristan'ı ilhak etmiyor. Kendisine tabi bir krala veriyor.
  Bu kralın ismi Zapda'dır. Macaristan'ın alınması Osmanlıları
  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile temasa getiriyor.
  Bu suretle Osmanlılar, Avrupa muvazenesinde bütün
  manası ile rol oynuyorlar.
 • MOHAÇ TÜRKÜSÜ

  Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

  Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
  Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

  Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
  Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle

  Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
  En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

  Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
  Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık.

  Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
  Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!

  Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;
  Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.

  Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
  Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.
  Yahya Kemal Beyatlı
  Sayfa 14 - Fetih Cemiyeti Yayınları
 • Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin;
  En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
 • 288 syf.
  ·Puan vermedi
  Bir tarihi dönemden çok ibretlik bir hikayedir Sultan Alparslan ve Romen Diyojen...Savaş meydanında bir köşeye esir olan Diyojen in kendi ulusunun eşinden gelen hazin sonu ve diğer yanda esir aldığı Yusuf El Harezm'in tahrikler sonucu sağduyusunu yitiren gururuna yenik düşen dünyayı dize getiren Sultan Alparslan ın trajik sonu.. Bu kıssadan ders çıkaran biri varsa o da Kanuni Sultan Süleyman'dır. Mohaç zaferinden sonra kibrini bastırmak için mezar kazdırarak o mezarın içinde sabahlamıştır.. Ölmeden önce ölmek!!!
 • Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. 1514’te Çaldıran, 1517’de Mısır seferlerine katıldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu ve 1521’de Belgrat, 1522’de Rodos seferinde bulunarak atlı sekban oldu. 1526’da katıldığı Mohaç Meydan Muharebesinden sonra sırası ile acemi oğlanlar yayabaşılığı, kapı yayabaşılığı ve zenberekçibaşılığa yükseldi.

  Mimar Sinan

  1532’de Alman, 1534’de Tebriz ve Bağdat seferlerinden dönüşte “Haseki” rütbesi aldı. Bağdat seferinde Van Kalesi Muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirdi.

  Korfu, Pulya (1537) ve Moldavya (1538) seferlerine katılan Mimar Sinan, Moldavya (Kara Buğdan) seferinde Prut nehri üzerine on üç günde kurduğu köprü ile Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini kazandı. Aynı sene baş mimarlığa yükseldi.

  Mimar Sinan, katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana’ya kadar Güney Avrupa’yı görüp mimari eserleri inceledi ve kendisi de birçok eser verdi. İstanbul’da devrin en meşhur mimarları ile Beyazıt Camii’nin ustası Mimar Hayrettin ile tanıştı.

  Bazı Eserleri

  Sinan’ın mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep’te Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi’dir.

  Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, O’nun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunların ilki, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane (mutfak), kervansaray ve bir sokak ile ayrılmış medrese bulunmaktadır.

  Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Yirmi yedi metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nispetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir.Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur.

  Mimar Sinan’ın en güzel eseri, seksen yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii’dir. Selimiye’nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir.Sinan bu camiin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye’de gösterdiğini belirtmektedir.

  Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiştir. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu hesap dikkati çeker.

  Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

  Bilinen eserleri: 84 camii, 53 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 adettir.

  Depreme Dayanıklı

  Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, Sinan’ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemekteler.Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır.Sadece Sinan’ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde, deprem dalgaları emilir, etkisiz hale gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginç. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış dayanak duvarları inşa ettirmiş. Mesela Süleymaniye’nin temelini 6 yıl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.

  Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmuştur. Drenaj sistemiyle yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklı kalması öngörülmüştür. Ayrıca yapının içindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengelerini sağlayan hava kanalları kullanmış. Bunların dışında yazın suyun ve toprağın ısınmasından dolayı oluşan buharın, yapının temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanalları kullanmıştır. Buhar tahliye ve rutubet kanalları drenaj kanallarına bağlı olarak uygulamaya konulmuştur.

  İşte Sinan’ın eserlerini inceleyen ve birçoğunu da restore eden Mimar Abdülkadir Akpınar’ın söyledikleri:

  “Karşılaştığım bir özellikten dolayı gözlerime inanamadım. Sinan’ın eserlerinde en ufak bir çıktı ve desen dahi tesadüf değil. Renklere bile bir fonksiyon yüklenmiş. Çünkü yapıyı her şeyi ile bir bütün olarak ele almış. Bütün ölçülerini ebced hesabına göre yapmış ve bir ana temayı temel almış. Ölçülerini asal sayıya göre yapmış ve onun katlarını baz almış. İlmini din ile bütünleştirip mükemmel eserler ortaya koymuş. Örneğin Sinan Kur’an-ı Kerim’de geçen “Biz dağları yeryüzüne çivi gibi gömdük...” ayetinden etkilenerek yapılarının yer altındaki kısmını ona göre inşa etmiş. Yapıları hislerine göre değil, matematiksel olarak oluşturmuş. Bugünün teknolojisi bile Sinan’ın yapmış olduğu bazı uygulamaları çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarının bir başka benzeri daha yok. Ama bunların hepsi estetik sağladığı gibi yapının sağlamlığını da pekiştirmiştir.

  Mimar Sinan Türbesi

  Süleymaniye Camii 'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alandadır. Önde som mermerden yapılmış bir sebil görülmektedir. Sebilin arkasındaki ufak mezarlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan'ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yapmıştır. 1933 yılında Mimar Vasfi Egeli tarafından restore edilmiştir. Sandukanın uçları ile üzerindeki burma kavuk, mermerdendir. Sokağa bakan demir parmaklıklı bir pencereden türbe görünür.

  Kaynaklar:

  1- Alimler ve Sanatkârlar, Ahmed Refik, Kültür Bak. Yay., 1980;

  2- Rehber Ans. C. 12, Türkiye Gazetesi Yay.;

  3- Aksiyon Derg. 15-21 Ocak 2000 sayısı Haşim Söylemez’in “Sinan Depremi Çözmüştü” başlıklı yazısı.
 • Balkona bayrak astım , sonra öptüm ve sustum
  Benim balkon Tuna'ydı , Bağdat'tı hem Mohaç'tı..