Ayşe Gül, Fatih - Harbiye'yi inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şark ve Garp çatışmasını en sade şekilde anlatan güzel bir eser. Neriman'ın düşünceleri sade, pürüzsüz bir şekilde yansıtılmış. Yedi yıllık sevgi ve vefanın üzerine dokuz günlük bir maceranın nasıl çöktüğünü ve hırpaladığını hissedebiliyor.Hissedip anlaması da kendi kendi kurtuluşuna vesile.
Bir günde okunabilecek bu eseri herkes okumalı bence.

Ne Fark Eder, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okuyor

...Fakat insan düşüncesi bu sefer de öteki ayağı üzerindedir ve kendi kendisini yalnız tabiat yapısı içinde anlamaktan öteye geçemediği için, manevi kudretinin tam şuurundan da gelişmesi imkanlarından da mahrum kalmıştır. Bunun felsefedeki neticesi kaba bir pozitivizm, psikolojideki neticesi vatmanların dikkatini ve hafızasını yarım yamalak ölçmekten ileri gitmeyen faydacılık, sosyolojideki neticesi cemiyetlerin mahiyetlerini anlamaktan ziyade pratik ihtiyaçlarını araştıran monografi ve istatistiklerin ortaya döktüğü bir sürü yalan yanlış rakam, politikadaki neticesi, Ortaçağın din harpleri yerine ekonomik ihtilaflardan doğan para harplerini getirmesi, ahlaktaki neticesi de "Bugün varız, yarın yok"tan ibaret bir fanilik endişesi içinde mahzunlaşan insanı, konfor, lüks, çılgınca macera, eğlence ve cinsi azgınlıklar peşinde gününü gün etmekten başka ideallerden tedirgin eden bir yaşama telakkisi sürüklemesidir.

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 166)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 166)
elif, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okuyor

"Bu 'ikinci'nin, sefil menşeini -sefil, yani biyolojik ve hayvani menşeini- birinciden gizlemek ve hak suretinde görünmek için kullandığı birçok yüz örtüleri vardır. Bunların başında hürriyet maskesi gelir. Asi ikinci, birinciye karşı, totaliter bir devlete baş kaldırmak isteyen mazlum bir halkın meşru haklariyle silahlanır. Aşkın otoritesine karşı çıkar. Fakat bunu yaparken, mukaddesliğine dil uzatamadığı aşka değil, onu şahıslandıran aşıka hücum eder.Onun şüpheciliğini, en tabii hak ve hürriyetleri sınırlandıran otoritesini ve müstebitliğini suçlandırır. 'İkinci'sini yenemeyen bir sevgili, aşıkına karşı, dibinde aşağılık işgüdüler kaynaşan bu sahte hürriyet davasını tazelemek itiyadındadır. Aşk disiplininin hareket serbestliğini hudutlandırmasından şikayet etmekle kalmaz, heyecanlar ve şuur halleri üzerine koyduğu ambargoyu da başından atmak ister. Çünkü aşkın sevişenlerde bulduğu yahut yarattığı ruh beraberliği, her iki tarafta zevklerin, temayüllerin ve fikirlerin de mutlak iştirakini zaruri hale getirmektedir.

İkinci maske meşru tenkit hakkıdır... Aşkın meziyetleri küçültülür ve kusurları büyütülür. Kurnaz ikinci masum birinciye durup dinlemeden bu kusurları sayıp döker. Hatta bunların daha açıkça belirmesine müsait şeytanca tahriklere girişir. 'Birinci'yi sevgilide şüpheler uyandırmağa ve onu kıskançlığının çirkin yüzünü göstermek zorunda bırakmağa teşvik eder. Menfi tenkitlerini onun hatalariyle daha iyi emzirebilmek için onu hatadan hataya sürükleyecek tuzaklar kurdurur.

İşte Meral, nihayet... masum birinciyi baştan çıkarmağa uğraşan düzenbazın üçüncü maskesi de, halden daha parlak ve güzel bir geleceğin müjdecisi olmaktır. Sık sık, birinciye, aşk disiplininin mahrum bıraktığı eski zevkleri ve onlardan daha büyük haz ve saadet imkanlariyle dolu geleceğin şans hazinelerini ballandırarak anlatır.

Dışarıda müttefikleri de vardır. Çapkın veya aşifte bir arkadaş, bütün ömründe hiç sevilmediği için sevişenleri kıskanan ve onları ayırmak için soğutma telkinleri yapan bir akraba, gittikçe daha fazla ihmal edilmekten mustarip bir dost, birincinin ruhunu şuurunun altından ve üstünden gagalayan ikinciye dışarıdan yardımlar koştururlar."

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 183 - Ötüken Neşriyat)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 183 - Ötüken Neşriyat)
elif, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

"İnsana kendi kendisinin üstüne çıkmak zevkini veren sevgi, yalnız analık aşkından ibaret değildir. Hürriyet ve menfaatlerimizi, başka ruhlarla kaynaşmak için de feda ederiz. Bunda nesli devam ettirmek gibi hayvanca bir gaye de yoktur.Cinsi olmayan bir aşk, bize, benliğimizi aşmayı ve sevgilimizin şahsiyetine dalarak, başka bir insanda sosyal ve universal bir iştirakin ilk merhalesini yaşamayı gösteren bir yükseliştir."

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 182 - Ötüken Neşriyat)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 182 - Ötüken Neşriyat)
elif, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

"Bu iki zıt hamle insanda iki benlik yaratmıştır.

Birincisi, aşk ve fedakarlık hamleleri halinde kendi kendini aşar ve ebedilik değerlerine sarılır. Sevgili aşkından, aile aşkından, meslek aşkından, millet aşkından, insanlık aşkından Allah aşkına kadar gider (Esasen böyle bir aşkınlık olmadan varlığın mümkün olmadığı Simeranya metafiziğinin esasını vücuda getirir). İnsan fanilik sıkıntısından böyle kurtulur ve varlığın en dolgun halini yaşar. Her insan bu 'birinci' türlü an ve dereceleriyle, pek az veya pek çok şuurlu olarak vardır. Bütün sosyal ve kutsal değerler oradadır; birinci Meral de oradadır.

İkincisi, tabiate, uzviyete, biyolojik hayata ve içgüdülere bağlıdır ve fani değerlere sarılıdır. Zamanımızda para ve lüks hırsı, kazanç ve keyif ahlakı çok defa birinci benliğimizi baskı altında tutan 'ikinci'mizin davranışlarından doğmuştur. Bütün kaba iştah ve şehvet, kibir ve gösteriş değerleri oradadır; ikinci Meral de oradadır."

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 176 - Ötüken Neşriyat)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 176 - Ötüken Neşriyat)
elif, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

"İnsanın varlaşma hamlesinden ebedilik hayali ve neşesi doğar. Bu özleyiş bütün cesaretini imkandan almaktadır. İnsan mümkün olmayan şeyi istemek için kendini yormaz ve paralamaz. Kendi fani ve geçici benliğinin üstüne sıçramak, kendi kendini aşmak için yaptığı bütün fedakarlıklar (her türlü aşk ve kahramanlık), varlaşma hamlesinin devamıdır.

İnsanın yoklaşma hamlesinden fanilik ve geçicilik duygusuyle birlikte onun büyük sıkıntısı doğar. İnsan bu sıkıntıya en büyük felaketlere karşı mücadeleyi tercih edebilir, çünkü bu çarpışma insanda varlaşma hamlesini kırbaçlar ve onu yoklaşma hamlesinin korkunç sezgisi içinde bulunmaktan kurtarır."

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 175 - Ötüken Neşriyat)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 175 - Ötüken Neşriyat)