1000Kitap Logosu

sami yusuf

Hüray Bzbyk
bir alıntı ekledi.
Sinan’ın ilk eserlerinden: Hüsreviyye Külliyesi
Halep 1516 yılında Mercidâbık Savaşı’yla Osmanlı hakimiyetine girdi. Ordunun sağ kanadında, Karaman beylerbeyi sıfatıyla Hüsrev Paşa yer almıştı. Katıldığı savaşlardaki kahramanlığından mülhem “deli” lakabıyla anılan Hüsrev Paşa, 1532 yılında Halep beylerbeyiliğine getirildi. İsmiyle anılan muhteşem camiyi de Mimar Sinan’a bu dönemde sipariş etmişti. Tezkiretü’l-ebniye’de “Halep’de Merhum Hüsrev Paşa Camii” olarak kaydettiği cami ilk eserlerinden biri olmasına rağmen, baktıkça insanın içini eriten bir şaheser imza atmıştı Koca Sinan. 1544’te vefat eden Hüsrev Paşa için Fatih’te yapılan abidevî türbe de onun imzasını taşımaktadır. 17. yüzyılın büyük seyyahı Evliya Çelebi Halep’ten bahsederken Hüsrev Paşa Camii’ne de uzunca bir kısım ayırmıştır. Mimarî bakımdan en önemli hususiyetlerinden biri, tâbhâneli olmasıydı. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan Arapça vakfiye metninde verilen ayrıntılara göre medrese, kütüphane, tekke ve imareti olan bir külliye hüviyetindeydi.Hüsrev Paşa Halep, Kilis, Antep ve Şam’da bulunan 300 civarındaki han, hamam, değirmen, ev, dükkan ve arazi gelirini buraya tahsis etmişti. Ayrıca Hanefî-Maturîdî geleneği üzere eğitim veren medrese de kalitesiyle Suriye veya Halep el-Ezher’in şöhretini kazanmıştı. es-Siyâsetü’ş-şer’iyye isimli eserin sahibi meşhur Osmanlı hukukçusu Dede Cöngî, meşhur Hanefî fakihi Kevâkibî ve daha nice önemli isim burada müderrislik yapmış, nice büyük âlim burada talebe olmuştu. 1822 yılında meydana gelen depremde medrese binası başta olmak üzere ciddi hasar gören külliye, kimi restorasyonlar görmüş, Evkâf Dairesi tarafından vakfın malvarlığına el konmuş olsa da hüviyetini muhafaza ederek ayakta kalmayı başardı. 20. yüzyılda medrese modern bir okul haline getirildi; lakin faaliyetleri devam etti, Abdülfettâh Ebû Gudde ve Nûreddîn Itr gibi iki meşhur âlim buradan mezun oldu. Ziyaretim esnasında külliyenin sapasağlam ayakta olduğunu, medrese kısmının da lise seviyesinde eğitim veren modern bir okula dönüştürüldüğünü görmüştüm. Bugünkü ahvali için ise şunu söyleyebilirim: Hüsrev Paşa’nın gözbebeği, Mimar Sinan’ın güzelim eseri, küçük bir parçası hariç hâk ile yeksân oldu. Yusuf Sami KAMADAN
Derin Tarih Dergisi
Sayfa 11 - Derin Tarih Dergisi
2
Hüray Bzbyk
bir alıntı ekledi.
Zannediyorum 2007 veya 2008 yılıydı. Sabah namazını Halep Emeviyye Camii’nde kılmak üzere Şam’dan gece vakti bir iki arkadaşla birlikte hareket etmiştik. Bu harika yapıda namazlarımızı eda ettikten sonra, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hüsreviyye Camii’nin hemen önünde yolluklarımızı açmıştık. Halep Kalesi’nin azametli surlarının üzerinden güneş yükselirken bir taş üzerinde kahvaltımızı yapmış, sonra da hiç vakit kaybetmeden şehri keşfe çıkmıştık. Çarşılarını, sokaklarını, beklenmedik anda karşımıza çıkan sevimli camilerini hayranlıkla gezerken şehrin bugünkü perişan halini tahayyül edebilir miydik! Halep’e götürmeyi hayal ettiğim annemin savaş yüzünden İstanbul’a göçen Halepli bir teyzeyle komşuluk yapacağını da tahmin edemezdim. Suriye’de 2011 yılında başlayan ve ülke genelinde büyük yıkıma sebep olan savaştan Halep de ağır hasar aldı. Kan ve gözyaşının oluk oluk aktığı bu kadim şehrin EyyûbîlerMemlükler ve Osmanlılar tarafından ilmik ilmik dokunan silueti zarar gördü. Şehrin sembolü haline gelen eserlerin bazıları tamamıyla yok edilirken, bazıları harabeye döndü. En parlak devrini Osmalılar zamanında yaşayan Halep, bu dönemde sayısız eserle ihya edilmişti. Ne yazık ki bu eserler de savaşın kurbanları arasındaydı. Yusuf Sami KAMADAN
Derin Tarih Dergisi
Sayfa 10 - Derin Tarih Dergisi
3
Hakan Albayrak
Türkçenin Sırları'ı inceledi.
Türkçe üzerine inceleme olan bu kitabı daha iyi anlayabilmek için bu kitabı okumadan önce veya okurken; George Orwell'in 1984 adlı eserini, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini, Tevfik Fikret'in şiirlerini, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerini, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lûgâti't-Türk adlı eserini, Yusuf HasHacib Kutadgu Bilig adlı eserini, Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l Lugateyn adlı eserini, Fuzuli'nin şiirlerini Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları ve diğer eserlerini, Pir Sultan Abdal'ın şiirlerini Yunus Emre şiirlerini okuyup araştırmanız gerekiyor. Kitap 1972'ye kadar yazıldığı için o günün şartlarına göre değerlendirmek uygun olacaktır.
Türkçenin Sırları
Okuyacaklarıma Ekle
2