• Karl Marx'ın "Tehlikeli" Olarak Nitelendirdiği Sosyal Sınıf: Lümpen Proletarya

  Çevrenizde de sıklıkla görebileceğiniz bu insan türünü Karl Marx yıllar önce tanımlamış ve literatüre kazandırmış.
  Karl Marx'ın "Tehlikeli" Olarak Nitelendirdiği Sosyal Sınıf: Lümpen Proletarya

  Kelime anlamı nedir?
  marx'ın dilimize kattığı meşhur lumpen kelimesinin aslıdır lümpen proletarya. lumpen almanca paçavra demektir. marx aşağıda tarifi yapılan lumpen proletarya'yı sosyalist devrime zararlı olabilecek bir sınıf olarak görür.

  Daha detaylı bir tanım
  marx, 18 brumarie’de lumpen proletaryayı, “dilenciler, paçavra toplayıcılar, genelev işletenler, yankesiciler, salıverilmiş mahkumlar, terhis edilmiş askerler, haydutlar, burjuvazinin perişan olmuş maceracı dallarından oluşan, tüm sınıf konumlarının reddettiği dağınık bir kitle” olarak tanımlar. daha geniş anlamıyla lümpen proletarya, sınıf bilincine dair tartışmayla ilişkilidir. bu kavramla kapitalist toplumsal formasyonlarda savaş gibi uzayan ve ağırlaşan iktisadi, siyasal, toplumsal bunalım, çözülme dönemlerinde nüfusun önemli bir kesiminin gerici (reaksiyoner) siyasal ideolojilere ve akımlara açık yüzergezer kitle olduğuna işaret edilmek istenmektedir. marksist faşizm çözümlemelerinde otto bauer ve kısmen troçki, bu kavrama başvururlar.

  lümpen proleter sınıfa bakış açısını görmek, marksizm ve anarşizm arasındaki vizyon farkını özümsemek için aydınlatıcı
  marx, lümpen proleter sınıfın devrim için bir motivasyonu olmadığını söyler. zira sınıf bilinci geliştirmedikleri için devrime katkı bir yana tehlike oluşturacaktır. çünkü var olan sistem gündelik yaşantılarını devam ettirmeleri için zorunludur.

  fahişelerin, eğitimli işsizlerin, dilencilerin ve yasadışı para kazanan korsan kitap - cd'ciler ve marjinalize edilmiş eğlence sınıfının (şarkıcılar, drag-queen'ler) lümpen proleter olduğunu unutmamak lazım.

  bakunin ise işçilerin kapitale dahil edilmesinin devrimci güdüyü yok edeceğini ve devrimci gücün en çok lümpen proleterde olduğunu söyler. zira sistemden kazanmayan, işlemesine yardımcı olmayan bu kitle aynı zamanda kaybedecek bir şeyi olmaması nedeniyle en gözü kara sosyal grup.

  günümüz türkiye'sinde lümpen proletarya her gün artıyor ve ezililyor. ilkokul kompozisyonu gibi entry girmekten nefret ediyorum ama bilgiliendirici bir entry girmeye başladığımda beynimde görünmez bir düğme açılıp giriş gelişme sonuç moduna giriyor. yeni nesil ve inci sözlük gerçeği ile zamanın bakunini haklı çıkarmasını umuyorum.

  neticede bakunin'e katılmadan edemiyorum.


  Lümpen proleterya ve işçi sınıfı bağlantısı
  komünist manifesto'da "dangerous class" -tahminen viktoryen whig edebiyatına bir gönderme olarak tırnak içine alınmıştır- ve social scum olarak tanımlanmış sınıfsal parça/fraksiyondur bu.

  marx ve engels'e göre eski düzenin bir kalıntısıdır- ve büyük ihtimalle scum bu nedenle kullanılmıştır. hem en aşağılık noktayı, hem de kalıntı olma durumunu temsilen.

  ne var ki yedek iş gücü ordusu üzerine fikirleri daha olgunlaşmamıştır marx'ın, bu bağlamda lümpen proletaryanın aslında bir kalıntı değil, bizatihi kapitalist üretim biçiminin yeniden üretiminin bir öğesi olduğu göz ardı edilmiştir. belki kapital'in üçüncü cildinin sonunda göz atabildiğimiz sınıflar üzerine bölümü tamamlayabilseydi daha açık bir tanıma ulaşabilirdik.

  o nedenle daha sağlam bir argüman lümpen proletarya'nın işçi sınıfının durak noktalarından birisi olduğu, nasıl katı olan her şey buharlaşıyorsa, işçi sınıfının da -öznel olarak değil, ama nesnel olarak- lümpen proletaryaya dönüşmesinin kaçınılmaz olduğudur.

  suç ve kriminal fikrin oluşumu, buna ilaveten kapatılmanın genelleşmesi, bu dönüşümün olmazsa olmaz parçalarıdır.
 • Leon Davidoviç Bronşteyn Troçki [1879-1940] "Yaşlanmak, bir insanın başına gelebilecek en beklenmedik olaydır" demişti, duymuştuk da inanmamıştık.
 • Sadece burjuvazi için parlayacaksa, güneşi de söndürürüz.

  Troçki
 • Kamenev ve Troçki orduda idam cezasının kaldırılmasını önermeye karar verirlerken, Lenin'in onlara kulak misafiri olduğunu hatırlar Stalin. "Ne saçmalık!" diye bağırır Lenin, "İnsanları kurşuna dizmeden nasıl devrim yapabilirsiniz?" Bu sözler niyetini ortaya koyuyordu.
 • sendikacılık sendika karşıtlığını doğurur, grev yapmak grev kırmayı kışkırtır. sosyalist hedefler güden devrimci kitlenin siyasi hareketleriyle karşı karşıya kalan kapitalist yöneticiler, burjuva demokrasisini gözden çıkarıp askeri diktatoryaya veya faşizme başvururlar. mücadelenin tarihsel seyri, belirleyici sınıfsal kutuplardan birini diğeri üzerinde zaferini ilan edeceği nihai sonuca doğru yol almaktadır. marksistler, bilinçli olarak işçi sınıfının üstünlüğü için uğraşmaktadır.
 • ancak aynı kapitalist sistem içinde çalışan işçilerin amaçları oldukça farklıdır; ister bireysel veya toplu olarak bunun farkında olsunlar, ister olmasınlar, bu gerçek değişmez. kapitalizm altındaki yaşam ve çalışma koşullarının zorunlulukları, onları sömürülüşlerini sona erdiriş çabasına doğru iter. uzun vadede bunun kaynağını, yani üretim ve mübadele araçlarının özel mülkiyetini ortadan kaldırmaya zorunlu kalacaklardır. bu mücadelede, böyle değerli amaçlar uğrunda tasarlayabildikleri her türlü mücadele aracını kullanmaya hakları vardır. bu silahlar sendikacılıktan grev eylemine, siyasi örgütlenmeden toplumsal devrime kadar geniş bir yelpazede yer alır.