İbrahim Halil Üçer

İbrahim Halil Üçer

YazarÇevirmenEditör
9.7/10
9 Kişi
·
10
Okunma
·
10
Beğeni
·
284
Gösterim
Adı:
İbrahim Halil Üçer
Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı 'Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefesi, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.
Zamansal sürekliliği dönemlere ayırmanın tek bir yolu yoktur;
ne için ve neye göre dönemlere ayırdığımız sorusuna verilen cevap,
dönemlendirme çabasını yönlendirir.
Düşünce Tarihi;
düşünürlerin zaman,mekan,dil ve kültür ögelerinden bağımsız matematiksel bir uzayda ürettikleri metinlerin yalın bir tahkiyesinden ibaret değildir.
İbn Sina'ya göre suret ve maddeden her biri üçüncü bir nedene tekabül eden hakiki metafizik fail nedenin eseridir, ancak bu hakiki nedene daha yakın olan suretin varoluşu maddeyi önceler ve bu öncelik maddenin suret "vasıtasıyla" var kılınmasını sağlar.
Tedvin asrının ruhunu en iyi yansıtan tasvirlerden birine Kâtip Çelebi yer verir:
"İslam [fetihler yoluyla] yayılınca Müslümanların ellerinde tuttukları bölgeler genişledi ve sahabiler çeşitli bölgelere dağıldılar. Ayrıca fitne [Hz. Ali ve Muaviye ayrışması] baş gösterince görüşler farklılaşmaya, fetvalar çoğalmaya ve [sahâbe ve tâbiînin] büyüklerine başvuru artmaya başladı. Böylece hadis, fıkıh ve Kur'ân ilimlerinin tedvinine başlandı. [...]. Ayrıca şüpheleri cevaplarıyla birlikte gidermek, vaz' ve ıstılahları tayin etmek, mezhep ve ihtilafları açıklamak o dönem alimlerinin uğraştığı şeyler arasındaydı.
İbrahim Halil Üçer
Sayfa 98 - İlmi Etüdler Derneği, Aralık 2017
"Bileşik, suret ve maddenin toplamıdır (mecmu'). İşte bu, bileşik olan şeydir. Mahiyet ise bu terkiptir. Bu durumda suret, terkibin kendisine izafe edildiği şeylerden biridir. Mahiyet ise suret ve maddeyi ve bunlardan oluşan birin birliğini toplayan söz konusu terkibin kendisidir."

Eş-şifa/ilahiyyat V/8
Arstotales'te fiil olarak eidos güçle özdeşleşerek varlık anlamının nihai temsilcisi konumuna yükselirken, İbn Sina'da fiil hiçbir zaman güç veya imkanla özdeşleşerek varlık anlamının nihai temsilcisi olmaz. Fiil olarak suret İbn Sina'da mutlak bir ilke değil, varlık anlamının izharı için "aracı" (vasıta) bir nedendir.
Aristotales sureti bilfiillik (energia) ve tam tahakkuk (entelekheia) kavramlarıyla tanımlar. Bilfiil olmak, var olmak demektir. Şu ya da bu formda mevcudiyet kazanmış şeylerin bilfiilliğinin tamamen onların içkin suretlerinden kaynaklandığı hesaba katıldığında; suretin onların varlıklarının ve ne iseler o şekilde var olmaları yönündeki zorunluluklarının nedeni olduğu söylenecektir. Dolayısıyla suret, bir şeyin hem varoluşunun, hem ne oluşunun, hem de tüm parçalarını uyuma kavuşturarak onu bir yığın olmaktan kurtaran birliğinin nedenidir.
İslam Düşünce Atlasının başarmayı amaçladığı en önemli şey, her türden maddi ve manevi unsuruyla anlamlı bir küre olarak hayatiyetini sürdürmüş olan İslam düşünce geleneğinin, çeşitli sebeplerle dağılmış ve küreye nispeti yeniden inşa edilmeksizin gerçek anlamlarını keşfetmekten aciz kaldığımız parçalarını yeniden bir araya getirmektir.
...her bir felsefe-bilim dizgesi mâlik olduğu iç imkanlarını tüketerek, tarihin belirli bir döneminde açılımını tamamlayıp sınırlarına dayanır ve tükenir.
Sabırsızlıkla beklediğim İLEM tarafından hazırlanan İslam Düşünce Atlası sonunda elime ulaştı:))
Yaklaşık bir saate yakın incelemem sonuncunda ilk izlenimlerim;
Her yönüyle baskısı-görselliği-içeriği ve yazar kadrosuyla mükemmel hazırlanmış.
Kitabımız 3 cilt..
1.CİLT: Klasik Dönem
2.CİLT: Yenilenme Dönemi
3.CİLT: Muhasebe-Arayışlar Dönemi
Kitabı açıp baktığımızda Tablolar-Şekiller ve Haritalarda kullanılan sembollerin konuların ,içerik ile gayet uyumlu olduğunu görüyoruz.
İslam Düşünce Atlası 3 yıl süren bir süreçte emek verilerek hazırlanmış.
Ve İslam dünyasının farklı bölgeleri ziyaret edilerek o bölgelerde yaşayan ilim adamlarının ,mütefekkirlerin,mutasavvıfların ilmi ve fikri katkıları derlenmiş.
Ayrıca;
İslam dünyasındaki fikri eserlerden örnekler verilerek ,dönemlere göre İslam Düşünce hayatının genel çerçevesi çizilmeye çalışılmış.
ÖRNEK:
ŞEHREZURİ ( İşraki Felsefe Ekolünün önde gelen filozofu-şarihi-felsefe tarihçisi )
Öğretileri:
Varlık Düşüncesi ve Metafiziği
Psikoloji Bilgi Teorisi
Ahlak ve Siyaset Düşüncesi
Kısaca;
İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi kapsamında H. II./M. VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır arasında yaşamış yaklaşık 350 filozof, kelamcı, dilbilimci ve sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulmuş.
İmkanımız dahilinde İslam Düşünce üzerine ilgisi olanların en kısa zamanda kütüphanesinde bulunması gereken bir kaynak eser olduğu kanatindeyim.
İslam düşünce atlası Halil İbrahim Üçler editörlüğünde alanın uzmanlarının yazıları derlenerek hazırlanmış emek mahsulü bir çalışma.Kitapta kimler yok ki Hoca Sadeddin efendi'den, Gazali'ye, Sühreverdi'ye, Aliya İZZETBEGOVİC'e dönemlere bağlı olarak düşünce alanına damga vurmuş isimler inceleniyor. Eser 3 ciltten oluşuyor. Her cildin başına dönemin İslam düşüncesiyle ilgili her biri müstakil bir inceleme konusu olabilecek giriş bölümleri yazılmış. Ayrıca konu şehirler bağlamında ele alınarak düşünce hayatının oluştuğu zemin de incelenmeye çalışılmış.Eser tertibi ve içeriğiyle "başucu"kaynağı olmaya aday bir eser. Bir yönüyle de ansiklopedik nitelik taşıyor.
İslami düşünce alanında okumalar yapacak insanlar için vazgeçilmez bir kaynak. İstifade edebilmek duasıyla...

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim Halil Üçer
Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı 'Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefesi, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 10 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 69 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.