İlhan Akdere

İlhan Akdere

6.5/10
2 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
68
Gösterim
Adı:
İlhan Akdere
Unvan:
Yazar
Eleş­ti­ri­nin ve de­ği­şik fi­kir­le­rin mü­ca­de­le­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı yer­de bi­linç bu­lun­maz.
İlhan Akdere
Sayfa 107 - Ebup, Evrensel basın yayın
Dün­ya, in­san­la­rın ira­de­le­ri­ne gö­re de­ğil,
ken­di mad­di va­ro­luş ya­sa­la­rı­nın akı­şı­na gö­re ha­re­ket eder.
İlhan Akdere
Sayfa 261 - Ebup, Evrensel basın yayın
Can­lı emek sö­mü­rü­sü ol­ma­dan ka­pi­ta­list­le­rin var­lık­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri im­kan­sız­dır.
İlhan Akdere
Sayfa 251 - Ebup, Evrensel basın yayın
Top­lum­sal dev­rim, o dev­ri­mi ken­di ha­ya­tı­nın ger­çek bir ih­ti­ya­cı ola­rak is­te­yen mil­yon­lar­ca iş­çi ve emek­çi­nin biz­zat ken­di kol­la­rıy­la ba­şa­ra­bi­le­cek­le­ri bir ta­rih­sel ey­lem­dir.
İlhan Akdere
Sayfa 271 - Ebup, Evrensel basın yayın
Ka­pi­ta­list eko­no­mi, in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın son­suz, fa­kat ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sı için ge­rek­li kay­nak­la­rın kıt ol­du­ğu­nu ile­ri sü­ren bir bur­ju­va te­ori­nin ifa­de et­ti­ği iliş­ki­le­re gö­re ör­güt­len­miş­tir ve bu­nun­la ka­pi­ta­list eko­no­mi­nin asıl ama­cı­nın kâr ol­du­ğu giz­len­me­ye ça­lı­şı­lır.
İlhan Akdere
Sayfa 154 - Ebup, Evrensel basın yayın
fi­kir, mad­di dün­ya­nın in­san ak­lın­da
yan­sı­ma­sın­dan ve dü­şün­ce bi­çim­le­ri­ne
dö­nüş­me­sin­den baş­ka bir şey de­ğil­dir...
İlhan Akdere
Sayfa 215 - Ebup, Evrensel basın yayın
Kan­dan, te­rör­den, vah­şet ve bar­bar­lık­tan söz eden bur­ju­va­zi, emek­çi­le­rin dev­rim­ci kal­kış­ma­sı­nı ne za­man gül­le çi­çek­le dur­dur­muş­tur da dev­ri­min gül­le çi­çek­le ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor?
İlhan Akdere
Sayfa 25 - Epub, Evrensel basın yayın
Bir sa­vaş­ta, te­mel he­def, düş­man
kuv­vet­le­ri­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ve sa­va­şa yön ve­ren si­ya­set­le­rin koy­duk­la­rı amaç­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­dir.
İlhan Akdere
Sayfa 128 - Ebup, Evrensel basın yayın
Her can­lı, ken­di ölü­mü­nü için­de ta­şır. Be­bek, da­ha doğ­du­ğu an­dan iti­ba­ren öl­me­ye,
ölü­mün un­sur­la­rı­nı için­de ta­şı­ma­ya baş­lar.
İlhan Akdere
Sayfa 243 - Ebup, Evrensel basın yayın
Ma­ter­ya­lizm, dün­ya­nın te­me­li­nin mad­de
ol­du­ğu­nu, mad­de­nin ön­ce­siz ve son­ra­sız ola­rak va­r ol­du­ğu­nu ve va­r ol­mak için
mad­de­nin ken­di­sin­den baş­ka, ken­di­si­nin
dı­şın­da her­han­gi gü­ce ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı
sa­vu­nan dü­şün­ce­le­rin tü­mü­ne bir­den ve­ri­len ge­nel bir ad­dır.
İlhan Akdere
Sayfa 210 - Ebup, Evrensel basın yayın
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
İlhan Akdere
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.