Bazı kelimeler benim icin çok güzel .

Gökkubbe
Avurt
Merdumgiriz
Gökyüzü
Hissikablelvuku
Müşkülpesent
Dilhun
Velhasıl
Tevafuk

Gül, bir alıntı ekledi.
27 Mar 21:42

Dilhun
Ey yanağındaki bir bene şehirler feda ettiğim sevgili! Aylardır görmediğim yüzünü mektup yazıp da postacıya mı gösterseydim ? Kıskandım!

Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 25)Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 25)
Gül, bir alıntı ekledi.
27 Mar 21:39

Dilhun
Eğer o Şirazlı Türk güzeli kalbimi tutsak ederse ; yanağındaki siyah ben için Semerkand ve Buhara şehirlerini feda ederim.

Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 24)Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 24)
Edanur Yurdcu, bir alıntı ekledi.
09 Mar 11:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dilhun
O günden sonra bu şehirde kimse aşkını dillendirmedi. Âşıklar yandılar ama tütmediler.

Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 25)Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 25)
Feyzi Demirelli, bir alıntı ekledi.
05 Mar 10:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dilhun
Mecnun, kendisini iyileştirmek için gelen ve kolundan kan almak isteyen hekim, bıçağını çıkarıp batıracağı esnada; "Dur ey hekim! Leyla'nın canı acır. Çünkü içimde, derimin altında Leyla'dan başkası yoktur. Kalbim tamamen onun aşkıyla kaplıdır." diyecek kadar sevdi.

Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 24 - Kaan Murat Yanık)Kafka Okur Sayı 25, Kolektif (Sayfa 24 - Kaan Murat Yanık)

Elden ele uzatalım 2

matluba:istenilen
muvafık:kabul edilebilir
tekmil:bütün
tıynet:huy,yaradılış
gailem:dert,sıkıntı vb.
telakki:görüş
mukadderat:yazgı
ahdim:önder
nakıs:eksik
tekebbür:büyüklenmek
me'yub:eksiklik
inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
mütefekkir:düşünür
mürebbi:eğitici erkek
nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
nihai:işi sona erdiren
şerh:açma ayırma
arif:çok anlayışlı
şakirt: öğrenci,çırak
menşei:başlangıç
mucip: gerektiren gerektirici
tebeyyün:ortaya çıkma
payimal:mahvolmuş
muhkem:sağlam
mutemet:kendisine güvenilen
mücessem:cisim durumunda olan
maarif:bilgi ve kültür
mütehassıs:uzman
intibak:uyma, alışma
taltif:gönül alma
bukağı:demir köstek
minval:biçim, tarz
nekes:cimri
muteber:itibar gören
mütehassis:duygulanmış
payidar:ölümsüz
vecd:hayranlık duyma
mezbele:çöplük
tedhiş:terör
mahzuz:hoşlanmış
şerefyab:Şeref kazanan
endazesiz:ölçüsüz
beis:engel
intisap:bağlanma
binişan:nişansız
murakabe:denetim
mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
gark:boğulma,gömülme
evsaf:nitelikler
bidayet:başlangıç
belagat:iyi konuşma
mevize:nasihat
mezalim:zulümler, haksızlıklar
ruhbaniyet:ruhbanlık
müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
taaccüp:şaşkınlık
mütalaa:okuma
hilaf:aykırı, ters
sadır: yürek
zebella:biçimsiz
garaz:kötülük etme
mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
iğva:ayartma
kemmiyet:nicelik
mesrur:sevinçli
şekavet:kötü iş yapma
irticai:gerici
gail:endişe, merak vs.
müstahkem:sağlamlaştırılmış
müşakele:söz sanatı
müddeiumumi:savcı
Dilhun:içi kan ağlayan
küşüm:kuşku
terütaze:çok taze
tevatür:söylenti
murtat:demir araç
kemter:aciz
tekaüt:emekliye ayrılma
tecessüs:anlamaya çalışan
seza:bir şeye değer
sergerde:ele başı
hempa:omuzdaş
imtina:kaçınma
muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
dereke:aşağı derece
derekap:hemen
savlet:hamle
elfida:gözden çıkarma,feda etmek
ruken:güler yüzlü
lalüebkem:nutku tutulan
zuhur:görünmek
huruç:dışarı çıkma
salt:yalnız
müstebit:zorba
fent:hile
ivedi:çabuk davranma
şayia:yaygın söylenti
tevdi:bırakma
ahraz:dilsiz
elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
derdest:yakalama
serencam:bir işin sonu,akıbeti
ifna: ortadan kaldırma
müteyakkız:gözü açık olan
maktul:öldürülmüş
mücehhez:donanmış
mağfur:günahı bağışlanmış
tebdil:değiştirme
şehrezat:özgür
muhatara:tehlike
üryan:çıplak
hurafe:boş inanç
imtisal:örnek alma
mecruh:yaralı
revan:yürüyen/giden
iktiza:gerekme
daraban:kalp atışı
merbut:bağlanmış olan
katiyet:kesinlik
girdap:tehlikeli yer
yemut:ölü
yahya:yaşayan
tenasül:üreme
mâruf:iyilik
münker:kötülük
mücerret:soyut
vakıa:gerçek
muğlak:anlaşılmaz
istidat:yetenek
müphem:açık seçik olmayan
riyaziye:matematik
muadelet:eşitlik
tevlit:doğurma
mukabil:bir şeyin karşılığı
temayül:eğilim
kesafet:çokluk
teessüs:ortaya çıkma
hercümerc:darmadağınık
tecelli:ortaya çıkma
avdet:aynı yere dönüş
inkişaf:gelişim
teşevvüs:karışıklık
müstağni:gönlü gözü tok
mücerret:soyut
münekkit:eleştirmen
müstehzi:alay eden
tecahül:bilmezlikten gelme
müteakip:ardı sıra gelen
münferit:kendi başına
mümtaz:ayrı bir yeri olan
tearuz:çatışma
mehabet:yücelik
uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
hensede:geometri
ihtiras:tutku
akis:yankı
terennüm:mırıldar gibi
vuzuh:açıklık
revnak:gözalıcı
visal:kavuşma
hazin:içe dokunan
rayiha:güzel/hoş koku
tahassüs:duygulanma
müsavi:eşit/denk
şeamet:uğursuzluk
vaveyla:çığlık
mahbube:sevilen kadın
muhayyel:düşsel
otodidakt:kendi kendini geliştiren
sarih:açık,belirgin
tezlil:hakarete uğramış
salahiyet:yetki
muayyen:kesin olarak belirlenmiş
mukavemet:dayanma,direnme
mukabele:karşılık koyma
mustalil:dikdörtgen
istihfaf:küçümsemek
iptila:düşkünlük
temayül:eğilim
iptidai:ilkel
infial:kırgınlık
akse:nöbet
istiğna:sakınma
vazıh:açık
inkisar:düş kırıklığı
hüviyet:kimlik
şahadetname:diploma
riyaziye:aritmetik
tahkir: onura dokunma
mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
müsavi:eşit
rikkat:merhamet
merbut:bağlı
karine:ipucu
hicap:utanç
itizar: özür dileme
mütereddit:duraksamalı
tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
müziç:rahatsız edici
kesp eden:kazanan
müspet: olumlu

Meva, bir alıntı ekledi.
02 Şub 12:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Dilhun
İçi kan ağlayan. Büyük üzüntü içinde olan.
Dilimize Farsçadan geçmiştir.

Lûgat 365, Anonim (Sayfa 235)Lûgat 365, Anonim (Sayfa 235)

KELİME DAĞARCIĞINIZA EKLEME YAPIN 2
matluba:istenilen
muvafık:kabul edilebilir
tekmil:bütün
tıynet:huy,yaradılış
gailem:dert,sıkıntı vb.
telakki:görüş
mukadderat:yazgı
ahdim:önder
nakıs:eksik
tekebbür:büyüklenmek
me'yub:eksiklik
inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
mütefekkir:düşünür
mürebbi:eğitici erkek
nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
nihai:işi sona erdiren
şerh:açma ayırma
arif:çok anlayışlı
şakirt: öğrenci,çırak
menşei:başlangıç
mucip: gerektiren gerektirici
tebeyyün:ortaya çıkma
payimal:mahvolmuş
muhkem:sağlam
mutemet:kendisine güvenilen
mücessem:cisim durumunda olan
maarif:bilgi ve kültür
mütehassıs:uzman
intibak:uyma, alışma
taltif:gönül alma
bukağı:demir köstek
minval:biçim, tarz
nekes:cimri
muteber:itibar gören
mütehassis:duygulanmış
payidar:ölümsüz
vecd:hayranlık duyma
mezbele:çöplük
tedhiş:terör
mahzuz:hoşlanmış
şerefyab:Şeref kazanan
endazesiz:ölçüsüz
beis:engel
intisap:bağlanma
binişan:nişansız
murakabe:denetim
mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
gark:boğulma,gömülme
evsaf:nitelikler
bidayet:başlangıç
belagat:iyi konuşma
mevize:nasihat
mezalim:zulümler, haksızlıklar
ruhbaniyet:ruhbanlık
müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
taaccüp:şaşkınlık
mütalaa:okuma
hilaf:aykırı, ters
sadır: yürek
zebella:biçimsiz
garaz:kötülük etme
mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
iğva:ayartma
kemmiyet:nicelik
mesrur:sevinçli
şekavet:kötü iş yapma
irticai:gerici
gail:endişe, merak vs.
müstahkem:sağlamlaştırılmış
müşakele:söz sanatı
müddeiumumi:savcı
Dilhun:içi kan ağlayan
küşüm:kuşku
terütaze:çok taze
tevatür:söylenti
murtat:demir araç
kemter:aciz
tekaüt:emekliye ayrılma
tecessüs:anlamaya çalışan
seza:bir şeye değer
sergerde:ele başı
hempa:omuzdaş
imtina:kaçınma
muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
dereke:aşağı derece
derekap:hemen
savlet:hamle
elfida:gözden çıkarma,feda etmek
ruken:güler yüzlü
lalüebkem:nutku tutulan
zuhur:görünmek
huruç:dışarı çıkma
salt:yalnız
müstebit:zorba
fent:hile
ivedi:çabuk davranma
şayia:yaygın söylenti
tevdi:bırakma
ahraz:dilsiz
elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
derdest:yakalama
serencam:bir işin sonu,akıbeti
ifna: ortadan kaldırma
müteyakkız:gözü açık olan
maktul:öldürülmüş
mücehhez:donanmış
mağfur:günahı bağışlanmış
tebdil:değiştirme
şehrezat:özgür
muhatara:tehlike
üryan:çıplak
hurafe:boş inanç
imtisal:örnek alma
mecruh:yaralı
revan:yürüyen/giden
iktiza:gerekme
daraban:kalp atışı
merbut:bağlanmış olan
katiyet:kesinlik
girdap:tehlikeli yer
yemut:ölü
yahya:yaşayan
tenasül:üreme
mâruf:iyilik
münker:kötülük
mücerret:soyut
vakıa:gerçek
muğlak:anlaşılmaz
istidat:yetenek
müphem:açık seçik olmayan
riyaziye:matematik
muadelet:eşitlik
tevlit:doğurma
mukabil:bir şeyin karşılığı
temayül:eğilim
kesafet:çokluk
teessüs:ortaya çıkma
hercümerc:darmadağınık
tecelli:ortaya çıkma
avdet:aynı yere dönüş
inkişaf:gelişim
teşevvüs:karışıklık
müstağni:gönlü gözü tok
mücerret:soyut
münekkit:eleştirmen
müstehzi:alay eden
tecahül:bilmezlikten gelme
müteakip:ardı sıra gelen
münferit:kendi başına
mümtaz:ayrı bir yeri olan
tearuz:çatışma
mehabet:yücelik
uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
hensede:geometri
ihtiras:tutku
akis:yankı
terennüm:mırıldar gibi
vuzuh:açıklık
revnak:gözalıcı
visal:kavuşma
hazin:içe dokunan
rayiha:güzel/hoş koku
tahassüs:duygulanma
müsavi:eşit/denk
şeamet:uğursuzluk
vaveyla:çığlık
mahbube:sevilen kadın
muhayyel:düşsel
otodidakt:kendi kendini geliştiren
sarih:açık,belirgin
tezlil:hakarete uğramış
salahiyet:yetki
muayyen:kesin olarak belirlenmiş
mukavemet:dayanma,direnme
mukabele:karşılık koyma
mustalil:dikdörtgen
istihfaf:küçümsemek
iptila:düşkünlük
temayül:eğilim
iptidai:ilkel
infial:kırgınlık
akse:nöbet
istiğna:sakınma
vazıh:açık
inkisar:düş kırıklığı
hüviyet:kimlik
şahadetname:diploma
riyaziye:aritmetik
tahkir: onura dokunma
mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
müsavi:eşit
rikkat:merhamet
merbut:bağlı
karine:ipucu
hicap:utanç
itizar: özür dileme
mütereddit:duraksamalı
tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
müziç:rahatsız edici
kesp eden:kazanan
müspet: olumlu

Râyiha: Koku. Daha ziyade hoş koku manasında kullanılır. Arapça “ruh” kelimesinden türetilmiştir. Bu sebeple güzel koku olmanın ötesinde güzel nefestir; soluktur.

Tumturak: Gösteriş, İhtişam.

Nâmütenâhi: Sonsuz. Nihayeti olmayan.

Tahammülfersâ: Dayanılmaz. Çekilmez.

Fevkalbeşer: Üstün nitelikli insan.

Mülhem: Gönlüne doğmuş. İlham olmuş.

Lâyetezelzel: Sarsılmaz. Yanılmaz.

Sarfınazar: Vazgeçme. Görmezden gelme.

Safderun: Kalbi temiz olduğu için kolayca aldanabilen.

Bilâkaydüşart: Kayıtsız şartsız, hiçbir kısıtlama olmadan.

Deryâdil: Anlayışlı. Her şeyi hoş karşılayan.

Münzevî: İnsanlarla görüşmeyen, bir köşeye çekilmiş. Yalnız kalmayı sevene kişi.

Hicran: Birinden veya bir yerden ayrılmak, uzaklaşmak. Ayrılığın sebep olduğu onulmaz acı.

Sukûtuhayal: Düş kırıklığı.

Muâşaka: Karşılıklı aşk. Sevişme. Âşıktaşlık.

Şekerrenk: Araya soğukluk girmiş, bozulmuş, kötü giden dostluk ilişkisi.

Lâlüebkem: Şaşkınlıktan dili tutulmuş. Konuşamaz hale gelmiş.

Hemdem: Samimi dost. En yakın arkadaş. Canciğer arkadaş.

Elim: Acı veren. Çok üzücü. Yürek yakan.

Hemdert: Aynı derdi paylaşan. Dert ortağı.

Keenlemyekün: Hiç olmamış gibi. Yokmuş gibi. Söylenmemiş gibi. 

Dilhun: İçi kan ağlayan. Büyük bir üzüntü içinde olan.

Berceste: Seçilmiş. Güzel. Değeri yüksek.

Canhıraş: Yürek parçalayan. Dayanılmayacak derecede keder veren.

Girift: Karmaşık. Karışık. İç içe girmiş. Birbirine dolanmış.

Ehvenişer: Kötü olan şeyler arasında daha az kötü olanı. Kötünün iyisi.