• "Salih amel işleyenleri, Cennette altından ırmaklar akan odalara kondururuz. Orada ebedi olarak kalırlar. Çalışanların ücreti ne güzeldir." (Ankebut, 50)


  Burada "odalar" deyince aklıma evlerin odaları gelmesin. Bak, bu "odalar" kavramı Cennete ait bir kavram. Ve "altından ırmaklar akan bir makam ve oraya insan kondurulacak" diyor. Anne karnındaki çocuğun, bu dünyadaki kavramları duysa bile anlayamayacağı gibi, biz de Cennete ait kavramları tam olarak anlayamayız. Sadece anlar gibi oluruz. Bu da bizim için, gitmediğimiz âleme ait bilgi edinmemiz demek oluyor. Feraset ehli ise bu ayetleri daha geniş açıdan algılarlar.
 • “Ferâset” kelimesinin kökü “at” anlamına gelen “feres”tir. At neredeyse 350 derece görüş açısına sahiptir. O hâlde ferâsetli insan, sadece önünü değil bütün yönleri gözü ve gönlüyle görendir.

  Savaş Barkçin
 • keşmekeşe mazhar oldu?.."
  Elcevab: Âl-i Beyt'ten bir kutb-u a'zam demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali'nin (R.A.) hilafetini arzu etmiş, fakat gaibden ona bildirilmiş ki: Murad-ı İlahî başkadır. O da, arzusunu bırakıp, murad-ı İlahîye tâbi' olmuş." Murad-ı İlahînin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki:
  Vefat-ı Nebevî'den sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan Sahabeler; eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hâdisatın şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin mümaşatsız, pervasız, zâhidane, kahramanane, müstağniyane tavrı ve şöhretgir-i âlem şecaatı itibariyle, çok zâtlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip, tefrikaya sebeb olmak kaviyyen muhtemeldi. Hem Hazret-i Ali'nin hilafetinin teehhür etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden yetmişüç fırka efkârının esaslarını taşıyan o akvam içinde, fitne-engiz hâdisatın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi hârikulâde bir cesaret ve feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzım idi ki, dayanabilsin. Evet dayandı... Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi: "Ben Kur'anın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin!" Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-ü Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyt'i gördükleri için, onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye Devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da, herhalde teşvik ve tasvibleriyle etba'ları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'aniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalâtı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün çığırdan çıkmak kaviyyen muhtemeldi.
 • Ahmaklıktan Kurtuluş!

  Feraset Kitabı’nda, "Bir adamın başı küçük ve sakalı ve boyu uzun olursa o adam akıldan noksan olur" diye yazıldığı için, bu kısmı okuyan ahmağın biri, eline ayna alıp yüzüne baktı ve “Başım küçüktür, onu büyütmek elimden gelmez, boyum da uzundur, onu da normale döndüremem, lakin sakalım kısaltmak mümkündür” diyerek sakalının bir bölümünü eliyle tutup,fazlasını yakıp yok etmek için ateşe tuttu. Sakalı yandı ve ateşi eline kadar geldi. Elini sakalından çektiğinde yüzünde ne kadar kıl varsa hepsi yandı ve sakalından eser kalmadı. Birkaç ay evinde dinlenmeye mecbur olup, bahsi geçen kitabın ilgili bölümünün kenarına, “Bu satırın muhtevasında olan mânayı ben kendi nefsimde tecrübe ettim (el-hak doğrudur)” diye not düştü.
 • Yeniden Refah Partisi ;

  1️⃣Hesap Sormaya Değil, Hizmet Etmeye,
  2️⃣Efendi Olmaya Değil, Hizmetkar Olmaya,
  3️⃣Derd Yanmaya Değil Derde Deva Bulmaya,
  4️⃣Kalp Kırmaya Değil, Kırılan Kalpleri Onarmaya,
  5️⃣Ötekileştirmeye Değil, Kucaklaşmaya
  6️⃣Savaş Değil, Barış İçin Geliyoruz...!

  Devlet Yönetiminde Temel Ölçülerimiz, Onun, Bunun Adamı Değil;

  1️⃣-Ahlak ve Fazilet,
  2️⃣-Ehliyet ve Liyakat;
  3️⃣-Tecrübe
  4️⃣-Teknik ve Bilimsel Bilgi;
  5️⃣-Feraset,

  1️⃣-Çifte Standart Yerine Adaletin,
  2️⃣-Tekebbür Yerine Eşitliğin,
  3️⃣-Sömürü Yerine İşbirliğinin,
  4️⃣-Çatışma Yerine Diyaloğun,
  5️⃣-Baskı ve Zorlama Yerine İnsan Haklarının,
  6️⃣-Savaş Yerine Barışın, Hakim Olması İçin Çalışacağız.

  Hadım-ül Milli Görüş
 • Enaniyet ve feraset bir arada bulunmaması gereken kavramlardır. Biri ateş iken diğeri su gibidir...