Nasıl gece bir miladi taşır ise 18 Mart’ta bir asrı selamlar. Ulus’un belki de en zor zamanları idi. Bir daha belki de güneş hiç doğudan doğmayacak, asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak idi. Zor zamanlardı…
Savaş bitmiş millet usul usul kendini toplamaya başlamış. Zafer şarkıları dillerden dile düşmüş ve halen günümüze kadar gelmiştir.

Peki ya o çoban… Hani her zaman koyunlarını aynı yoldan otlatmaya giden o çoban… Dikkatini çekmiş, sürüsünü yolda götürürken hep aynı noktada sürü ikiye bölünüp orta kısma basmadan yoluna devam edermiş hayvanları… Konuyu o zamanın mahalli idarecisine iletmiş. Köylü toplanıp varmışlar çobanın bahsettiği yere, yer kazılmış… Elinde silahını sımsıkı tutan bir yiğit, bir şehit, bir kahraman, bir ana kuzusu…

Silahı almak için bütün güçlerini kullanmışlar. Kolu kopacak olmuş lakin silah elinden asla kurtarılamamış. Ne yapsalar boşa ne etseler boşa…
Hemen o zamanın karakol komutanına varmışlar. Üsteğmen Sabri… Köylüler daha konuyu anlatmadan çözmüş olayı… Tez beni oraya götürün diye emir etmiş… Gitmişler o yiğidin başına ve;

"Asker! ben Üsteğmen Sabri!... Görev bitti!... O elindeki silahı bana teslim et!..."

18 Mart sadece bizim eserimiz değildi. İlahi güçler ve iman ile alınan bir zafer idi. Bazen bilimin çözemediği, fenin yetmediği alanlarda işte bu bilmediğimiz görmediğimiz kuvvetler desteğimiz olur….

Allah bir daha bu topraklarda savaş göstermesin !!! Ne mutlu bu topraklarda doğana…. Ne mutlu ecdadı Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk olana… Ne mutlu Türk adından gurur duyana…

Tayfun R. Aras

Üsteğmen Sabri....
Nasıl gece bir miladi taşır ise 18 Mart’ta bir asrı selamlar. Ulus’un belki de en zor zamanları idi. Bir daha belki de güneş hiç doğudan doğmayacak, asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak idi. Zor zamanlardı…
Savaş bitmiş millet usul usul kendini toplamaya başlamış. Zafer şarkıları dillerden dile düşmüş ve halen günümüze kadar gelmiştir.

Peki ya o çoban… Hani her zaman koyunlarını aynı yoldan otlatmaya giden o çoban… Dikkatini çekmiş, sürüsünü yolda götürürken hep aynı noktada sürü ikiye bölünüp orta kısma basmadan yoluna devam edermiş hayvanları… Konuyu o zamanın mahalli idarecisine iletmiş. Köylü toplanıp varmışlar çobanın bahsettiği yere, yer kazılmış… Elinde silahını sımsıkı tutan bir yiğit, bir şehit, bir kahraman, bir ana kuzusu…

Silahı almak için bütün güçlerini kullanmışlar. Kolu kopacak olmuş lakin silah elinden asla kurtarılamamış. Ne yapsalar boşa ne etseler boşa…
Hemen o zamanın karakol komutanına varmışlar. Üsteğmen Sabri… Köylüler daha konuyu anlatmadan çözmüş olayı… Tez beni oraya götürün diye emir etmiş… Gitmişler o yiğidin başına ve;

"Asker! ben Üsteğmen Sabri!... Görev bitti!... O elindeki silahı bana teslim et!..."

... Şehit'in parmakları çözülür... Silah Üsteğmen Sabri'nin eline düşer...

18 Mart sadece bizim eserimiz değildi. İlahi güçler ve iman ile alınan bir zafer idi. Bazen bilimin çözemediği, fenin yetmediği alanlarda işte bu bilmediğimiz görmediğimiz kuvvetler desteğimiz olur….

Allah bir daha bu topraklarda savaş göstermesin !!! Ne mutlu bu topraklarda doğana…. Ne mutlu ecdadı Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk olana… Ne mutlu Türk adından gurur duyana…

Tayfun R. Aras

Çanakkale bugün toz ile duman.
Düşmanda imkân var, Mehmet’te iman!
Dünya görsün el mi, bey midir yaman!
Burada son söz Türk’ün sözü olacak!
Nefer şehit, ordu gazi olacak!

https://youtu.be/9j9UPoz_ebU

Ruveydâ, bir alıntı ekledi.
 4 saat önce · Kitabı okuyor

Aslında, dinsel ve ahlaki fikirlerin kaynağı insandadır, bunu insanın dışında aramak anlamsızlıktır, insan metafizik bir hayvandır ve evrenin yalnızca kendi için varolmasını ister, ama evren insanı bilmez, farkında değildir ve insan bu tanımazdan gelmeye teselli bulmak için uzamı tanrılarla, kendi imgesinden yarattığı tanrılarla doldurur, böylece, içi boş gerekçelere tutunarak yaşamayı başarırız, ama bu gayet hoş ve teselli edici gerekçeler, bizler gözlerimizi kuşatması ve tehdidi altında yaşadığımız ölüme ve kaosa açtığımızda hiçliğe düşerler. İman, boş şeylerden biridir ve bu dünyanın doğası üzerine insanı aldatma sanatıdır.

Kaos'un Kutsal Kitabı, Albert Caraco (Sayfa 22 - pdf versus)Kaos'un Kutsal Kitabı, Albert Caraco (Sayfa 22 - pdf versus)

 Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…

Yunus Suresi, 4. ayet: Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın va'di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkar edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azap vardır.

Çanakkale Şehitlerine
(Şiirin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiri nerede,hangi şartlar altında kaleme aldığını anlatan bir köşe yazısı linki bulunmaktadır. İlgilenen arkadaşlara duyurulur.)

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
sım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber

MEHMET AKİF ERSOY

http://www.tarihistan.org/...-nasil-yazildi/5212/

18 Mart Çanakkale Zaferi
Düşmanda imkan vardı
Mehmetçikte iman
İşte buydu çanakkaleyi
GEÇİLMEZ yapan.
~Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz~

Okan ÇELİK, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

"Allah Haticeden daha hayırlısını vermedi. Halk küfür içindeyken, beni yalanlarken, o doğruladı. İman getirdi."

Hz. Hatice, Ahmet Cemil Akıncı (Sayfa 399)Hz. Hatice, Ahmet Cemil Akıncı (Sayfa 399)