Resul, bir alıntı ekledi.
05 Mar 22:25 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Üstadın Barlaya gidişi..
Barla'daki hayatı gerçi nefiy ve inziva içinde ve tarassud altında geçmekle acı idi; fakat Risale-i Nur hakikatlarının te'lif yeri olduğundan Üstad'ın en tatlı ve şirin hayatı da yine Barla hayatıdır  denilebilir.

  Bu defa Barla'ya nefiy ile değil, hapis ile değil, kendi rızası ile ve serbest olarak gidiyordu.

Güzel bir bahar günü Barla'ya geldi.
Barla'daki talebelerinin mühim bir kısmı Üstad'ı karşıladılar.
Üstad, sekiz senelik ikâmetgâhı olan Medrese-i Nuriyesine yaklaşırken kendini tutamadı, mübarek gözlerinden yaşlar boşandı.
Haşmetli çınar ağacı da âdeta kendisini selâmlıyordu.

Bir vakitler, yani Barla'da sekiz sene ikametten sonra Isparta'ya celb edilmişti.
O zamanki gidişinde mübarek çınar ağacı Üstad'ı manen teşci etmiş, haşmetli kanatları olan dallarının Cenab-ı Hakk'a olan secdevari ubudiyetiyle Üstad'ı uğurlamıştı.

Bu defa da yine uzun bir müfarakattan sonra tekrar Üstad'a kavuşmanın süruru içinde Hâlık-ı Rahman'a secde-i şükrana kapanıyordu.

Üstad, o mübarek çınar ağacına sarılmış, yanındaki talebelerine ve ahaliye kendisini yalnız bırakmalarını söylemişti; zâten göz yaşlarını tutamıyordu.

Sonra, Nur Dershanesi olan odasına girdi ve iki saat kadar kaldı, hazîn ağlayışı dışarıdan işitiliyordu.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 616 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 616 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)

https://www.youtube.com/watch?v=HjUIcPhA1zs
Ahmet Şafak ve Sinan Özen'in eşlik ettigi, otobus camindan geceyi sabah ettigim, varmaktan çok yola çıkmayı sevdigim Isparta ve Bursa yolculuklarini özledim. Yola çıkmanin verdiği korkuyla karisik heyecan ve mutlulugu ozledim.
Allah bir daha nasip eder mi ayni mutluluk ve heyecanı yaşamayı. Ölmeden önce bir kez daha Isparta'ya gitmek nasip olur mu acaba?

Hakan, bir alıntı ekledi.
25 Şub 18:02

Hem Barla hem Isparta hem Emirdağ'da çobanlara derdi: "Bu hayvanlara bakmak, büyük bir ibadettir. Hattâ bazı Peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazınızı kılınız tâ hizmetiniz Allah için olsun."

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said NursîTarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî
Umutcan Dinç, bir alıntı ekledi.
24 Şub 05:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

“İyi ayakkabı pahalıdır. Sen köylü olduğun için bilmezsin. “

“Doğru, sen Isparta Kralı Selami’nin kızısın tabii ki! Annen de Antep düşesiydi değil mi? “

Nasipse Adayız, Ercan Kesal (Sayfa 36 - İletişim Yayınları)Nasipse Adayız, Ercan Kesal (Sayfa 36 - İletişim Yayınları)
Resul, bir alıntı ekledi.
22 Şub 15:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

...Gizli dinsizler, Isparta havalisinde: "Bedîüzzaman ve talebeleri i'dam edilecek" diye propagandalar yaptırarak, korku ve dehşet saçıyorlar. (Haşiye)

Diğer taraftan Bedîüzzaman hapse konulmasından mütevellid muhtemel bir isyan hareketinin vukuundan korkan istibdad ve ceberut devrinin hükûmet reisi, Şark Vilayetlerine seyahate çıkıyor...

Haşiye: Evet; zulmün sonu, zalimin mahvına olarak öyle tecelli eder ve etmiştir ki; o plânları yapanlar, şimdi ölümün i'dam-ı ebedisine mahkûm bir vaziyette Cehennem'in esfel-i safilînine yuvarlanmakta, tam mağlubiyet ve Cehennem azabından daha şedid azablar içerisinde şevketi sönmüş olarak zelilane bir ömür geçirmektedirler.
Bedîüzzaman ise; iman ve İslâmiyetin bahadır ve kahraman bir hâdimi olarak, İslâmî bir izzet ve imanî bir şehametle hâlâ yaşamakta, Kur'an ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslâmî zaferleriyle Müslüman Türk Milletine ve âlem-i İslâma manevî bayramlar idrak ettirmektedir..

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 202 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 202 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
22 Şub 15:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

... Risale-i Nur'un gittikçe inkişaf ettiğini, iman ve İslâmiyet'in kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, "Bedîüzzaman gizli cem'iyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor!" gibi uydurma ve hükûmeti aldatıcı tertib ve ittihamlarla 1935 senesinde Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde, i'dam kasdıyla ve muhakkak surette mahkûm edilmesi direktifiyle hakkında dava açtırılıyor.

Bunun üzerine Dâhiliye Vekili ve Jandarma Umum Kumandanı, teçhiz edilmiş askerî bir kıt'a ile birlikte Isparta'ya geliyorlar.
Isparta-Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştiriliyor.

Isparta Vilayeti ve civarı askerî birliklerle kontrol altında bulunduruluyor.
Bir sabah vakti; masum ve mazlum Bedîüzzaman inzivagâhından çıkarılarak, talebeleriyle beraber, elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevkediliyor.
Yolda, Bedîüzzaman ve talebelerine yakın bir alâka duyan Müfreze Kumandanı Ruhi Bey, kelepçeleri çözdürüyor.
Bu suretle, namazlar kazaya bırakılmadan yola devam ediliyor.

Hakikatı ve Bedîüzzaman'ın masumiyetini idrak eden Müfreze Kumandanı, Bedîüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur...

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 201 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 201 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
21 Şub 17:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

... Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri, Barla'da sekiz sene kadar kalmıştır.
Ekserî zamanlarını kırlarda, bağ ve bahçelerde geçiriyordu.
İki-üç saat kadar uzaklıktaki tenha dağlara veya bağlara çekilir, Nur Risalelerini te'lif eder; bir taraftan da te'lif ettiği risaleler Isparta ve havalisinde el yazısıyla istinsah edilip kendisine gönderildiğinde bunları tashih ederdi.

Bir gün içinde hem tashihat yapar, hem gidip gelme dört-beş saat süren yerlere yaya olarak gider, hem aynı günün üç-dört saatini te'lifata hasreder ve hem de çok zaman yemeğini kendisi hazırlardı.

O zamanlarda kırk yerde risaleler, Risale-i Nur'a müştak ilk talebeler tarafından el yazısıyla çoğaltılıyordu.

Üstad bu kitabları sırtına yüklenir; dağ, bağ veya kırlara kadar gider, orada tashihini yapar, evine gelirdi.

Nefye mahkûm edilerek, zamanın en dehşetli zulmüne maruz bırakılmış ve kimse ile görüşmesine müsaade edilmemişti.
Fakat o, bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşmuştu.

Çünki o, âlem-i İslâm ve insaniyeti tenvir ve irşad edecek Kur'andan gelen îman hakikatlarını te'lif ediyor ve aynı zamanda neşrediyordu.

Bütün meşgalesini, te'lif etmekte olduğu eserlere hasretmişti.

Bir gün gelecek bu eserler Anadolu'ya yayılacak, âlem-i İslâm merkezlerine gidecek, ehl-i siyasetin nazâr-ı dikkatini celbedecek ve o zaman, âlem-i İslâmın asırlardır bayraktarlığını yapmış bir millet içerisinde yerleştirilmek istenen dinsizlik, îmansızlık ideolojilerini parçalayacak; son asırların dalâlet tağutlarının şahs-ı mânevîsinden ibaret olan ehl-i küfür, ehl-i sefahet ve ehl-i dalalet cereyanlarının bu vatanı istilasına sed çekecek, istikbal nesillerinin ebedî kurtuluş ve saadetini temine medâr olacaktır.

   İşte o, tarihin en muazzam bir hâdisesinin mebdeini izn-i İlahî ve tasarruf-u Rabbanî ile hazırladığı için böyle çok mukaddes bir mânayı hâvi dâvânın hâmili bulunduğu itibariyle dünyanın en mes'udu, zamanın en bahtiyarı idi.
Giyinişinde, gayesinde, idealinde zerre kadar değişiklik ve tezelzül olmamıştı.

Bilakis hâl-i âlemin itikadlarını düzeltecek, zulmeti izale edecek bir meş'ale-i hidâyeti hâmil idi.

Vazifesi ve hizmeti, bütün insanların iki cihâna ait saâdet ve refâhını tazammun ettiği için bir cehd ve azim içinde bulunuyordu.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 155 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 155 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)

1k 2. Isparta Etkinliği
Yarın geleneksel 2. Isparta toplanmamızı tek başıma gerçekleştirmek üzere saat 10:00'da kahvaltıda kendimle bir araya geleceğim.

yasemin
Yaseminin muhteşem kokan çiçekleri türüne göre beyaz, pembe ya da sarı renkli olabiliyor. Yasemin ismi ise Arapça kökenli “Yasemen”den geliyor, bu da “Tanrı’nın lütfu” anlamına gelmekteymiş. Yasemin Hindu inanışında aşk tanrıçası Kama’yı simgeler. Ortadoğu’nun bahçelerini bir zamanlar dünyaca ünlü kokulu Şam (ya da Isparta) gülleri kadar yaseminler de süslüyormuş. Yaseminin çiçeklerini akşam saatlerinde açmasıyla ilgili bir de Hint efsanesi var. Güneş tanrısı Surya-Deva’ya aşık olan bir prenses aşkına karşılık bulamayınca aşk acısıyla canına kıyar. Hint inanışına göre cansız bedeni yakılıp toprağa serpildiğinde ise beyaz çiçekli bir bitki çıkar ortaya ama bu çiçek sadece güneşin olmadığı akşam saatlerinde açmaktadır. Çünkü kalbi kırık prenses Yasemin, aşkına karşılık vermeyen güneşe küskündür...