Adı:
Sultan Abdulaziz
Baskı tarihi:
1995
Sayfa sayısı:
78
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757480622
Çeviri:
Yaşar Koçak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Değerli okuyucu!

Milli tarihimizin en büyük şahsiyetlerinden biri olduğu halde layıkıyle bilinmeyen Sultan Abdülaziz merhumun caniyane bir suretle katli, davamızın seyrinde en ehemmiyetli hadislerden biridir. Batı tesirlerinin ülkemize girmeye başladığı ve bunun neticesi olan ruhlardan filizlenmekte olan aşağılık duygusunun ilk resmi meyvası "Tanzimat"ın, menfi neticilerini bertaraf etmeye yönelen ve devrinde "Mecelle-i Ahkam-ı Adliye" gibi bir hukuk şaheseri vücuda gelmiş bulunan Sultan Abdülaziz dünya görüşü itibariyle Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden farksız bir şahsiyettir.

Bu güne kadar ilerici (!) Takım ve onların mübeşşirleri tarafından sislendirilip bulanıklaştırılmış olan nu nurani simanın gerçek hüviyetini ortaya koyan şu hacimce küçük eseri yayınlamaktan şeref duyarız.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Mera derdist ender-dil eğer guyem zebân sûzed
Ve ger pinhân kunem tersem ki magz-i istihvan sûzed
Müneccim-i kevkeb bah-ı mera ez burc birûn kûn
Ki men tali'am tersem ziâhem asman sûzed

(Benim gönlümde öyle bir derd vardır ki; söylesem dil yanar, eğer gizlesem korkarım ki; kemikteki ilik yanar, ey müneccim benim bahtımın yıldızını burçdan çıkar. Çünkü ben talihi düşkün bir kişiyim korkarım ki; âhımdan gök yanar.)
Hafız Mehmet Efendi
Sayfa 48 - Sebil Yayınevi
Efendimiz hazretleri Fransa Bahriye Nezâreti tarafından verilen yemekde bulundu. Yemekte çeşitli ve parlak konuşmalar yapıldıktan sonra trene binerek Paris'e doğru yola çıktık. Bu seyahatde; Sultan Murad Han, mağfûr ve padişâhımız gâzi Sultan II. Abdülhamid Han efendimiz hazretlerile devletlû, necâbetlû Yusuf İzzeddin Efendi hazretleri bulundukları gibi Fuad paşa hazretleri de hariciye nazırı olarak bulunmuştu. Paris istasyonunda imparator Napolyon tarafından karşılama merâsimi yapıldı. (Yaşasın İmparotorlar!..) sesleri ayyukaya çıkıyordu.
Softalar geceyi Bâb-ı Âli'nin civarında geçirdiler. Cuma günü nümâyişciler daha da çoğaldılar. Saray duruma fazla direnemiyerek Rüşdü Paşa'yı Saderazamlığa, Hayrullah Efendi'yi de Şeyhülislâmlığa getirdi.

Teşerifat merâsimi yapıldı. Nümayişçiler isteklerinin yerine geldiğini görerek kemâl ve intizâmla dağıldılar. İşte bu vak'a dan tam bir ay on gün sonra Sultan Aziz tahtdan indirildi.

Sultan Aziz'in hal'i fikri Mithat Paşada doğmuş, Hüseyin Avni Paşa da onun bu fikrine iştirak etmişti. O zaman Harbiye Nâzırı olan Hüseyin Avni Paşa'nın orduda büyük nüfusu vardı.
Fakat hal' gibi büyük bir inkılâbı yalnız iki kişinin başaramayacağını biliyorlardı. Onun için Rüşdü Paşa, Redif Paşa, o zaman Mekteb-i Harbiye Nâzırı ve Türk - Rus Muhârebesinden sonra felâkete düçâr olan meşhur Süleyman Paşa, Bahriye Nâzırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da mes'eleye iştirak ettirdiler. Bu da kâfi değildi. Çünkü; hal' işinin gerçekleştirilmesi için Meşhât'ın da fetvası lâzımdı. Mithat Paşa bu fikri Hayrullah Efedi'ye açtığında Hayrullah Efendi çok korktu ve bu işden vazgeçilmesini söyledi. Fakat biraz sonra Süleyman Paşa'nın yarı tehdid ısrârı üzerine fetvâyı vermeğe mecbur olur. Fetva şöyledir:

(Emir ül-mü'minin olan Zeyd muvâzenesiz ve siyaseti bilmeyen bir kimsedir. Mirî mallarını devlet ve milletin tahammül edemiyeceği bir şekilde şahsî masraflarına harcıyor, Dini ve dünyevi işleri bozup karıştırıyor, devlet ve millet için zararlı olsa hal'i lâzım olur mu ? Elcevap: olur. Ketebehu el-fakir Hasan Hayrullah afahullah.)
Hafız Mehmet Efendi
Sayfa 53 - Sebil yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sultan Abdulaziz
Baskı tarihi:
1995
Sayfa sayısı:
78
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757480622
Çeviri:
Yaşar Koçak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Değerli okuyucu!

Milli tarihimizin en büyük şahsiyetlerinden biri olduğu halde layıkıyle bilinmeyen Sultan Abdülaziz merhumun caniyane bir suretle katli, davamızın seyrinde en ehemmiyetli hadislerden biridir. Batı tesirlerinin ülkemize girmeye başladığı ve bunun neticesi olan ruhlardan filizlenmekte olan aşağılık duygusunun ilk resmi meyvası "Tanzimat"ın, menfi neticilerini bertaraf etmeye yönelen ve devrinde "Mecelle-i Ahkam-ı Adliye" gibi bir hukuk şaheseri vücuda gelmiş bulunan Sultan Abdülaziz dünya görüşü itibariyle Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden farksız bir şahsiyettir.

Bu güne kadar ilerici (!) Takım ve onların mübeşşirleri tarafından sislendirilip bulanıklaştırılmış olan nu nurani simanın gerçek hüviyetini ortaya koyan şu hacimce küçük eseri yayınlamaktan şeref duyarız.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Sırr-ı yezdân

Kitap istatistikleri