• Şeyh Şamil...
  Kafkasların kartalı.
  Türküsünü söylediğimiz her yer bizimdir.
 • Ses versin Seyyid kutub, Ömer muhtar , malik el Şahbaz
  Ses versin Kafkasya'dan kartal Şeyh şamil
  Ve savaş meydanında meleklerle saf saf son namaz
  Ey aşktan gelen kuşlar ey ebabil
  Artık canlarımız hiç bir zindana sığmaz
  Artık intikam vakti ey kardeşim habil
  Sıtkı Caney
  Bütün zamanların Bütün Devrimcilerine
 • Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

  Riyazüssâlihin (Hadis)

  Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

  Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

  Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

  Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

  Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

  İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

  İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali

  Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

  Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

  Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

  Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

  Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi

  Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

  Hacı Murad – Tolstoy

  Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

  Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

  Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

  Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

  Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

  Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

  Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

  Deccal Tabakta – Kemal Özer

  İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi

  İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

  Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

  Dinde Reformistler – Ali Eren

  Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

  İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

  Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

  Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

  Yahudi – Lui Marşelko

  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

  Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

  A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

  Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

  Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

  İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

  İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

  Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

  İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

  Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

  İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

  İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı

  Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

  Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

  Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

  Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

  Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

  Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

  İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

  Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

  Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

  Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

  Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

  Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

  Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

  Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

  Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

  Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver

  Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

  Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

  Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

  Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

  Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

  Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

  İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

  Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

  Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

  İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

  İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

  Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

  Papalık – Bekir Zakir Çoban

  ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

  Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

  Yengeç – Dr. Salzmann

  İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

  Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

  Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

  İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

  Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

  Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

  İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

  Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

  Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

  Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

  Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

  Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

  İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

  İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

  Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
 • "Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in de kayınbiraderiymiş."
  "Bu nasıl bir komutan ki yaşlı olmasına rağmen cephede."
  "At üstünden inmezmiş."
  "Kaplanları bile terbiye edermiş."
 • Canım sağ oldukça rahmetli babam
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!
  Ak sütün emziren ihtiyar anam,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Yerindedir daha aklım, iradem
  Ve işte yeminim, işte ifadem! 
  İlk insan, ilk nebi Hazreti Âdem,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Meylim ne şöhrete, ne saltanata; 
  Hak için sarıldım ben bu sanata; 
  Kür-Şad, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Önümde dururken Türklüğün hâli,
  Susup da boynuma almam vebali; 
  Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali(r.a) 
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,
  Bana zindan olur Maraş, Elbistan
  İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  İmanda bu fire, zillete bu zam! 
  Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam.
  Farabi, Gazali, İmamı Azam,
  Susarsam, hakkını helal etmesin!

  Nusret versin yeri, göğü yaratan
  Çekip çıkartalım akı karadan
  Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Ülküm aşk çölünde Veysel Karani
  Ulubatlı Hasan eyler göreni
  Fatih, Ak Şemsettin, Molla Gürani
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Bu yol bahadırlar, ermişler yolu; 
  Kendini davaya vermişler yolu! 
  Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Türkçe sevdalanan, İslâmca yanan
  Adar milletine bir değil bin can
  Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il
  Yüreğimi yetmiş yerden yara bil; 
  Mehmet Âkif, Osman Batur, Şeyh Şâmil
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Usta savaşçılar, genç mücahitler
  İmkanıma hizmetime şahitler
  Basbuğ, ülküdaşlar, aziz şehitler,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  İçimde İslâmın ince mânâsı
  Önümde Türklüğün soylu davası
  Oflu Kör Şakirin Elif anası,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Sevdim, milletime gönlümü verdim
  Zalimin zulmüne göğsümü gerdim
  Kırıkhanlı Kâzım, Niksarlı Nedim,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Kemalimiz, Turanımız, Hacımız
  Beraberdir sevincimiz, acımız
  Mutta davar güden Zeynep bacımız,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Mühim değil güceneni, küseni
  Allah sevmez haksızlığa susanı
  Yozgatın Yerköylü Yetim Hasanı,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Komünist, siyonist, pusudan çıktı
  Dinime saldırdı, töremi yıktı
  Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Yurdum bir kağıttır ışık beyazı
  Üstünde insanlar mukaddes yazı
  Genci, ihtiyarı gelini kızı,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Mazlumlar hakkını almayıp ele,
  Günü gün edersem zalimler ile
  Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile,
  Susarsam, hakkını helâl etmesin!

  Allah rızasıdır arzum, emelim! 
  Bu necip milleti ondan severim
  Hazreti Muhammed(S.A.V) gerçek rehberim,
  Susarsam, hakkını helal etmesin!
 • Düşmanı büyük görenler, Allah'a şirk Koşan kâfirlerden farksızdır!
  ~ Şeyh Şamil~