• • Kendi sözünde ve işinde evvela adaleti nefsinde tatbik et.
  • İnsanların gözünü üzerine çekme; insanların tepeden bakan ve hakaret-amiz bakışlarına fırsat verme.
  • Şu beş hadis-i şerif ile amel etmeni isterim:
  1. Ameller niyetlere göredir; her kişi niyet ettiği şeyi elde eder.
  2. Kişinin, kendisine fayda vermeyen şeyleri terk etmesi, İslamiyet’in güzelliğindendir.
  3. Kendi nefsiniz için istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe hiç biriniz tam iman etmiş olmaz.
  4. Helal da bellidir, haram da bellidir. Bunların arasında birtakım şüpheli olanlar vardır ki, bunları insanların çoğu bilmez. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli işlere girenler harama girmiş olurlar. Bunlardan mutlaka sakınınız.
  5. Müslüman, Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir.
  • Öğrenmek mecburiyetinde olduğun bir meseleyi bilmeye ısrarla devam et ve muhtaç olduğun meseleyi, öğrenmek maksadı ile alimlere müracaat ederek öğren.
  • Hiçbir şahısla fazla samimi olma. Ancak din ve dünya işlerini yerine getirmekte sana yardımcı olacak kimselerle samimi olup görüşebilirsin.
  • Taht-ı tasarrufunda mevcut olan rızkı, istikbaldeki durumunu nazarı itibara alarak tedbirli harca. Ta ki insanlara muhtaç olmayasın.
  • İnsanlarla karşılaştığında önce sen selam ver.
  • Kendini düşman mekrinden ziyade, dost bildiğin kimselerin muhtemel hilelerinden koru.
  • Her gün Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam et. Hâsıl olan ecr ü sevabını da Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ruhlarına hediye eyle.
  • Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat mezhebine sımsıkı sarıl. Cehalet ve dalalete sapmış kimselerden sakın.
  • Nefsini fuzuli şeylere karşı koru ve onlara dalma.
  • Oğlum bozuk itikatlı olanlardan uzak olmanı, kalb-i selim sahibi olarak ölmeni isterim. Şüphesiz Allah gafur ve rahimdir.
 • Her Müslüman gencin mutlak surette okuması gereken bir eser.İnsan inancını bilmeli ki yaşantısına göre değil de,inancına göre hayatını tanzim etsin.İtikadi meselelerin mühimliğini henüz idrak edemedik ki Kur'an-ı Kerimin dahi tarihsel olduğunu idda edenlere karşı susmuş vaziyetteyiz.Okuyun,okutun kısaca.
 • Cafer bin Ebu Talib -ki Hazreti Ali Raziyallahü anhın büyük biraderi ve
  Aleyhisselat Efendimizin amcazatesidir- Habeşistan’a giden İslam muhacirleriyle
  birlikte Mekke’den çıkmış. Habeş diyarında ve Necaşi huzurunda Müslümanları
  müdafaa etmiş, hicretin yedinci senesine kadar orada oturmuştu.
  O sene Habeşistan’daki bütün Müslümanlar kalkıp Medine’ye geldiler. Fakat
  Resulullah Hazretleri Hayber Gazası’na gitmişti. Onlar da oraya gittiler. Hayber’e
  varışları fetihten sonraya tesadüf etmişti.
  Hazreti Peygamber, Cafer’i kucaklamak, alnından öpmek, “Yaratılış ve ahlak
  itibarıyla bana benzersin” demekle taltif buyurdu. Cafer de bu hitap ve iltifatın
  şevkinden bila ihtiyar oynamaya başladı. Resul-u Ekrem’in o neşeli hareketi men
  buyurmaması, sema, deveran, kıyam gibi zikir harekâtının cevazına sofiyece delil
  sayıldı.
  Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Nebi-yi Eşfak Efendimiz, torunu
  Hazreti Hasan ile de kucaklaşmıştı.
  Musafaha ise, Hazreti Caferle birlikte gelen Yemenli Müslümanların hem selam
  verip, hem el sıkmaları üzerine taraf-ı Nebeviden “Yemenliler Musafahayı size
  sünnet yaptılar” buyurmasıyla sünnet-i seniye arasına girdi.
 • Dünya ifrat ve tefrite kayarak her gün daha da marjinalleştikçe, ortadan yürümek, ortalama olmak marjinal bir harekete dönüşüyor.
  Mehmet Hasan BULUT
 • Bazılarının, şeriatı, İslâm'ın gündelik hayatımızı ilgilendiren kurallarından ibaret saydığı anlaşılmaktadır. Bu,
  aslında, şeriatı ruhundan kopartarak tanımlamanın bir çeşididir.

  Şeriat, Kur'an'ın ve Sünnet'in tümüdür; Kur'an'ın ve Sünnet'in, açık veya örtük olarak
  söylediklerinin tümü... Böylece İslâm'ın şeriatını onun sadece lafzına
  indirgemiş olmuyoruz, onu ruhuyla birlikte bir bütün kabul ediyoruz.
 • De ki: “Ey Ehl-i kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve âdil şu sözde karar kılalım: “Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi şerik koşmayalım, kimimiz kimimizi Allah'tan başka rab edinmesin. ” Eğer bu dâveti reddederlerse: “Bizim, Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahid olun! ” deyin. 
  3/64
  Bu ayet Hristiyan ve Yahudiler için inmiş ama şimdi ki islam alemi o kadar bölünmüşki bu ayetle müslümanım diyenler birbirine ulaşmak için kullanacak acı bir sey herkes kendi görüşünün doğruluğuna inanıyor. Oysa ki ehli sünnet imanın şartları Ey iman edenler! Allah’ a, rasulune ve kendisine indirilen Kitap’ a ve daha önce indirdiği kitaplara iman ediniz. Kim Allah’ ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse çok derin bir sapıklığa gömülmüş olur”. (Nisa 136. Ayet) ve 13/8, 25/2, 9/51..... ayetlerini tefsirle birlestirerek olmuştur
  Şianin inanç esasları
  1- Tevhid açıklama yazmiyorum tevhid denince anlamanızı bekliyorum
  2-Adalet: Allah kullarına, zulmetmez.
  Rabbin kullarına zulmedici değildir.
  Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez.
  Şüphe yok ki Allah kullarına zerre kadar zulmetmez.
  Şüphe yok ki Allah insanlara zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler.
  3- Nübüvvet:  İlk peygamber Hz. Adem (a.s) ve son peygamber de Hz. Muhammed"dir. Kurân-ı Kerim yirmi beş tane peygamberin ismini zikretmiştir. Ayrıca sayılarının bundan daha çok olduğunu da beyan etmiştir. (Mümin. 78) melekler ve kitaplar nubuvvetle ilgili olduğu için her iki meshepde değerlendirmişlerdir
   4- İmamet; Bu konu tartışılır ama her döneme kutup bekleyenler tartışamaz
   5- Mead (Ahiret)bunu kurani kerimde en kolay bulunan olaydır
  Birde mehdi ve mesih dönüşü inancı var demi ikisinde de
  Simdi bunların hak batıl kavgasını anlatın bana
 • Bazı şahıslar, işlerine gelmeyen bir {sahih} hadis işitince:
  "-Bu hadis benim aklıma uymuyor." diyor.
  Bende diyorum ki:
  "-Senin aklın Kuran ve sünnet aklı ile yoğurulmamış da ondan."