Abdurrahman Cerrahoğlu

Abdurrahman Cerrahoğlu

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
29
Gösterim
Adı:
Abdurrahman Cerrahoğlu
Tam adı:
Kerim Sadi-A. Cerrahoğlu
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
1900
Ölüm:
12 Ağustos 1977
İki üssül'esas var: biri Kuranı Kerim, Allahın Kelam ehl-i imanın kanun-u esasileridir.
Diğeri de herkesin akıl ve karihasıdır.
Bedreddin, Keşiş Dağının cenub-u garbisinde kâin Simav' da doğmuştur. Anadoluda tahsil-i ilm ettikten sonra Mısırda ikmal eylemiştir.
Bedreddin'in vaızlarındaki komünizm prensiplerinin Kuran' daki ayetlerle, kolayca, bağdaşabileceğine inanıyordu. Başka bir deyişle, Muhammed 'in Kitabında, irk ve mezhep ayrılığına rağmen mutlak eşitlik, barışseverlik ve sarih bir emval iştiraki görebiliyordu...
Zira, Bedreddin'in esas vaızlarına göre: a ) Hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlar kardeştir; b) Bir yanda göz kamaştırıcı servet yığınları, bir yanda kapkara bir yoksulluk olamaz; c ) Bütün insanlar - cins ve mezhep ayrılığı gözetilmeksizin - bir tutulmalı, her şey - kadınlar müstesna - ortaya konmalıdır.
Börklüce Mustafa'nın « tarikat»l neler va'dediyordu?
Halka tam bir özgürlük ve eşi t haklar verilecek; mal ve mülkte ortaklık kurulacak; bütün dinler ve mezhepler birleştirilecekti.
İşte, Osmanlıların ilk devrinde, Bedreddin, islam dininin karşılaştığı bu tehlikeyi gören ve yüreği sızlayan ulu bir düşünürdür; ve Osmanlı inkilâbının ilk yol göstericisi o' dur. Onun adı Osmanlının İnkilâbını hazırlayan militanlar defterinin başında gelir...
Acem, Bizans ve Cengiz mirasını yüklenmiş, ah!ak-ı asliye-i Osmaniyeden sapmıştık. AIlahlık davasına varan müstebit Sultanlar, tıpkı Kayserler gibi yanılmaz, Şehinşahlar gibi karşılarında ağız açılmaz farzediliyordu. Gökten inmiş sayılan Padişah, fiilen Tanrıya üstün tutula gelen bir yaratık saydırdı. Kısacası, kör, yıkıcı, sorumsuz bir istibdat ortalığı kasıp kavuruyordu.
«Allah dünyayı yaratmış, insanlara bahşetmiştir. Servet ve mahsulat-ı arziye cümlenin müşterek hakkıdır. insanlar müsavidir. Birinin servet cem ve idharile diğerlerinin ekmeğe bile muhtaç kalmaları maksud-u ilahiye münafidir. Yalnız nikahlı kadınlardan başka dünyada her şey müşterek olmalı. Allah kanunlar vaz'etmiş. Onlardan istifade için de akıl ve iz'an vermiştir. Kendi aklının muhiti dairesinde herkes evamir-i ilahiyeyi kabul eder. Birinin muhiti, itikadı diğerininkine benzememek iddiasile icbar icrası emir ve maksad-ı ilahiye münafidir. Çünkü fikir ve vicdan bir aheng-i tabiat mahsulüdür. Cebrin tesirinden masundur. Bunun için islam, hristiyan, musevi, mecusi hep Allah kuludur, birdir, kardeştir. Beyinlerinde muhabbet ve uhuvvet şarttir. ihtilat ve muhabbetleri sayesinde hak batila galebe eder. Matlub-u esasi gürültüsüz kendiliğinden hasıl olur.

Hükumet ise zulüm ve tegallüp mahsulüdür. Onun tecavüzlerini hoş görmek, maksud-u Halika münafi emirlerine itat etmek caiz değildir. Heyet-i idare Zaman-ı Saadet de olduğu gibi millet tarafından intihap olunmalı. Saray, saltanat, muharebe, asker hep zulümdür. Tekkeler, dervişler, ulema onlar da zulüm ve tegallüp eserleridir. Herkes hürriyet-i tamme üzere fikir ve meslek-i zatide bulunmalı. Komşusunun meslek ve mezhebine hörmet etmeli... »
Murat Bey'e göre, Bedreddin'in fikirleri, Osmanlı sosyetesinde, pek derin izler bırakıyordu. Çünkü, halk yığınları zulüm altında inlemekteydi. Müslüman olmayan unsurun hiç bir imtiyazı olmadığı gibi, islam unsuru da eşitlikten mahrumdu. Yüksek Devlet makamları ise, muayyen bir aristokratik kümenin eline geçmiş bulunuyordu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdurrahman Cerrahoğlu
Tam adı:
Kerim Sadi-A. Cerrahoğlu
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
1900
Ölüm:
12 Ağustos 1977

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.