Anil Seth

Anil Seth

Editör
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
dendrites The short input fibres of a neuron that are organized into complicated tree-like patterns. Each neuron has many dendrites that make contact with axons from other neurons via synapses. Dendrites convey the incoming signals to the cell body (soma) of a neuron, which will then produce an output of its own.

Çeviri: dendritler Karmaşık ağaç benzeri desenler halinde düzenlenmiş bir nöronun kısa girdi lifleri. Her bir nöron, diğer nöronlardan gelen aksonlarla sinapslar vasıtasıyla temas eden birçok dendrite sahiptir. Dendritler gelen sinyalleri bir nöronun hücre gövdesine (soma) iletir, bu daha sonra kendi çıktısını üretir.
Purkinje cells Found exclusively in the cerebellum, these neurons are among the largest in the brain and have elaborately branching dendritic structures. Purkinje cells provide long-range inhibitory control over output parts of the cerebellum, enabling fine motor co-ordination and error correction.


Çeviri:Purkinje hücreleri Sadece beyincikte bulunan bu nöronlar beyindeki en büyükler arasındadır ve özenle dallanan dendritik yapılara sahiptir. Purkinje hücreleri, serebellumun çıkış kısımları üzerinde uzun menzilli önleyici kontrol sağlayarak, ince motor koordinasyonu ve hata düzeltmesi sağlar.
parietal lobes The third major division of the cerebral cortex. The parietal lobes lie above the occipital lobes and behind the frontal lobes and are deeply involved in integrating information from the different senses. The parietal cortex is essential for organizing our experience of space and position and it is heavily involved in attentional processes.

Çeviri: parietal loblar Serebral korteksin üçüncü ana bölümü. Parietal loblar oksipital lobların üzerinde ve frontal lobların arkasında bulunur ve farklı duyulardaki bilgilerin bütünleştirilmesinde derinlemesine yer alır. Parietal korteks, alan ve konum deneyimimizi düzenlemek için şarttır ve dikkatle işlemlere yoğun şekilde katılır.
axon A long, thin fibre extending from the cell body (soma) of a neuron, conveying its output in the form of a spike (nerve impulse or action potential) and enabling communication with other neurons. Each neuron will have at most one axon. Axons typically split into many separate branches before connecting with the dendrites of other neurons.
Çeviri: akson; Bir nöronun hücre gövdesinden (soma) uzanan, çıktısını bir sivri (sinir impuls veya aksiyon potansiyeli) şeklinde ileten ve diğer nöronlarla iletişimi sağlayan uzun, ince bir lif. Her nöronun en fazla bir aksonu olacaktır. Aksonlar tipik olarak diğer nöronların dendritlerine bağlanmadan önce birçok ayrı dallara ayrılır.
Consider another highly social animal, the bee. The brain of a bee weighs 1 milligram and contains a mere million neurons. Yet this tiny brain enables bees to learn about the world and communicate using their waggle dance. Even more impressive is what bees can achieve through collaboration. From the reports of scouts, a swarm of bees can make a group decisions about the best site for a new nest.
Recent studies suggest that the way the bees interact to make decisions closely resembles the way neurons in the human brain interact to make decisions. This comparison gives us a feel for the dramatically enhanced abilities of the human brain compared with the bee brain. But it also instils in me a sense of wonder about what humans can achieve as a group.
Çeviri:Bir başka sosyal hayvan olan arıyı düşünün. Bir arının beyni 1 miligram ağırlığında ve sadece bir milyon nöron içerir. Oysa bu küçük beyin, arıların dünya hakkında bilgi edinmelerini ve sallanma danslarını kullanarak iletişim kurmalarını sağlıyor. Daha da etkileyici olan, arıların işbirliğiyle elde edebilecekleridir. İzciler raporlarından, bir sürü arı, yeni bir yuva için en iyi yer hakkında bir grup kararı verebilir.
Son araştırmalar, arıların kararlar almak için etkileşime girme şeklinin, insan beynindeki nöronların kararlar almak için etkileşime girme şekline benzer olduğunu göstermektedir. Bu karşılaştırma bize insan beyninin arı beynine kıyasla çarpıcı biçimde geliştirilmiş yetenekleri hakkında bir fikir veriyor. Fakat aynı zamanda içimde insanların bir grup olarak neler başarabileceklerine dair bir merak duygusu uyandırıyor.
synapses The junctions between neurons, linking the axon of one to a dendrite of another. Synapses ensure that neurons are physically separate from each other so that the brain is not one continuous mesh. Communication across synapses can happen either chemically via neurotransmitters or electrically.

Çeviri:sinapslar Birinin aksonunu diğerinin dendritine bağlayan nöronlar arasındaki bağlantılar. Sinapslar, nöronların fiziksel olarak birbirlerinden ayrı olduklarını ve böylelikle beynin sürekli bir ağ olmadığını gösterir. Sinapslar arasındaki iletişim, kimyasal olarak nörotransmiterler veya elektriksel olarak gerçekleşebilir.
More fundamentally, the brain draws us in because it defines who we are. It is much more than just a machine to think with. Hippocrates, the father of Western medicine, recognized this long ago: ‘Men ought to know that from nothing else but the brain come joys, delights, laughter and jests, and sorrows, griefs, despondency and lamentations.’ More recently Francis Crick – one of the major biologists of our time (see the biography) – echoed the same idea: ‘You, your joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your sense of personal identity and free will, are in fact no more than the behaviour of a vast assembly of nerve cells and their associated molecules.’ And, perhaps less controversially, but just as important, the brain is also responsible for the way we perceive the world and how we behave within it. So to understand the brain is to understand our own selves and our place in society and in nature.

Çeviri:Daha temelde, beyin bizi içine çeker, çünkü kim olduğumuzu tanımlar. Düşünülmesi gereken bir makineden çok daha fazlası. Batı tıbbının babası Hipokrat, bunu çok uzun zaman önce kabul etti: “Erkekler, beynin neşe, zevk, gülüş ve neşe, hüzün, keder, umutsuzluk ve saçmalıklardan başka bir şeyden geldiğini bilmeliler.” Daha yakın zamanda Francis Crick - bir tane zamanımızın en önemli biyologlarından biri (biyografiye bakınız) - aynı fikri tekrarladı: 'Siz, eğlenceleriniz ve üzüntüleriniz, anılarınız ve tutkularınız, kişisel kimliğiniz ve özgür irademiz, aslında davranıştan başka bir şey değil Beyin sinir hücrelerinin ve bunlarla ilişkili moleküllerin çok geniş bir düzeneği. ”Ve belki de daha az tartışmalı, ama aynı derecede önemli, beyin aynı zamanda dünyayı algılayış biçimimizden ve onun içindeki davranış biçimimizden de sorumlu. Böylece beyni anlamak, kendi kendimizi, toplumdaki ve doğadaki yerimizi anlamaktır.
brain stem A small stalk-like area at the bottom of the brain, lying in between the spinal cord and the rest of the brain. The brain stem controls many vital basic bodily functions, such as breathing, swallowing and blood pressure regulation. Because so many neural pathways pass through the brain stem, damage to this area can have profound effects.

Çeviri ;Beyin sapı =Beynin dibinde, omurilik ve beynin geri kalanı arasında yatan küçük bir sap benzeri alan. Beyin sapı nefes alma, yutma ve tansiyon düzenleme gibi hayati temel vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Beyin sapından bu kadar çok sinir yolu geçtiğinden, bu bölgeye verilen zarar derin etkilere neden olabilir.
cerebral cortex The deeply folded outer layers of the brain, which take up about two-thirds of its entire volume and are divided into left and right hemispheres that house the majority of the ‘grey matter’ (so called because of the lack of myelination that makes other parts of the brain seem white). The cerebral cortex is separated into lobes, each having different functions, including perception, thought, language, action and other ‘higher’ cognitive processes, such as decision making.


Çevirş: serebral korteks Tüm hacminin yaklaşık üçte ikisini alan ve 'gri maddenin' çoğunluğunu barındıran sol ve sağ yarımkürelere ayrılan beynin derinden katlanmış dış katmanları (bu nedenle, miyelinlenme eksikliği nedeniyle beynin diğer kısımlarının beyaz görünmesini sağlar). Beyin korteksi, her biri algı, düşünce, dil, eylem ve karar verme gibi diğer “daha yüksek” bilişsel süreçler de dahil olmak üzere farklı işlevlere sahip loblara ayrılmıştır.
The brain uses 70 per cent of our 22,000 genes. Those affecting synaptic function are particularly important because their activity can be regulated by experience

Çeviri:Beyin, 22.000 genimizin yüzde 70'ini kullanıyor. Sinaptik fonksiyonu etkileyenler özellikle önemlidir, çünkü aktiviteleri experienc tarafından düzenlenebilir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.