Edith Jacobson

Edith Jacobson

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
5
Okunma
·
2
Beğeni
·
31
Gösterim
Adı:
Edith Jacobson
Tam adı:
Edith Jacobssohn
Unvan:
Doktor, Psikanalizci
Doğum:
Haynau, Alman İmparatorluğu, 10 Eylül 1897
Ölüm:
Rochester, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 8 Aralık 1978
Edith Jacobson, Almanya'nın Haynau şehrinde doğdu. Babası doktor, annesi dillerle de yakından ilgilenen çok başarılı bir müzisyendi. Münih ve Heidelberg'de tıp öğrenimi gördü ve pediatri üzerine uzmanlaştı. Psikanalize ilgisi, çocuk cinselliğini gözlemleme olanağını bulduğu bu dönemde başladı. 1925'te öğrenci olarak Berlin Psikanaliz Enstitüsü'ne kabul edildi. Eğitim amaçlı analizini 1925-29 tarihleri arasında Otto Fenichel'le gerçekleştirdi. Berlin'de bir süre terapist olarak çalışan Jacobson, Nazilerin iktidara gelmesi üzerine Kopenhag'a taşındı; ama bir süre sonra, arkadaşlarının ikazlarına karşın, bir hastaya yardım etmek üzere Almanya'ya döndü. Bu sırada bir hastası hakkında Gestapo'ya bilgi vermeyi reddettiği için hapse mahkûm edildi. İki yıl hapishanede kaldıktan sonra ciddi bir hastalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve bu dönemde Almanya'dan kaçmayı başardı. Bir süre Prag'da kaldıktan sonra ABD'ye yerleşti. Üyesi olduğu New York Psikanaliz Derneği'nin 1954-56 yılları arasında başkanlığını da yaptı. Eğitimciliği ve süpervizörlüğünün yanı sıra klinik çalışmalardaki başarısıyla da tanındı. İlk dönem çalışmalarında Karl Abraham'ın nesne ilişkileri üzerine yazdıkları çok etkili oldu. Berlin'deki yıllarında çocuk analistleri Steffi ve Berta Bornstein'dan çok şey öğrendi.

Daha sonraları Heinz Hartmann'ın ve Ernst Kris'le tartışmalarının çalışmaları üzerindeki etkisi büyüktür. Depresyonla yakından ilgilenmesinde babasının ciddi bir depresyon geçirmiş olmasının da önemli bir etkisi vardır. Hartmann'la birlikte kendilik temsillerini psikanaliz kuramına sokan iki kuramcıdan biridir.

Başlıca kuramsal çalışması olan Kendilik ve Nesne Dünyası adlı yapıtta ele aldığı konularını incelemeyi Psychotic Conflict and Reality'de (1967) sürdürdü. Makaleleri Depression: Comparative Studies of Normal, Neurotic, and Psychotic Conditions (1971) adı altında bir araya getirildi.
Ben idealinin önemli, tuhaf ve değerli niteliği, gerçekdışılığı ve gerçek kendilikten uzak oluşudur. Normalde bunun pekâlâ farkında olmamıza karşın, ben idealinin gerçekçi davranışlarımız üzerinde muazzam bir etkisi vardır.
Ergenin mutsuzluğu, terk etmek zorunda olduğu çocukluk nesneleri ve uğraşlarıyla ilgili üzüntüsünü ifade edebilir ve üzüntüsü acı veren özlemlerinin izlerini taşıyabilir; çünkü ne bu nesnelere geri dönebilmektedir, ne de henüz yeni başarı, kişisel yatırım ve haz düzeylerine erişmiştir.
... üstben, kendiliği içten gelen tehlikeli içgüdüsel uyaranlardan, tehlikeli dış uyaranlardan ve dolayısıyla narsisistik incinmeden koruyan, en yüksek düzeyde bir güvenlik aracı sunar.
... idealleştirme süreçleri, yalnızca, çocuğun cinsel arzuları ve çift değerliliği tarafından tehdit edilen çocuksu nesne ilişkilerini korumaya hizmet etmekle kalmaz, narsisistik yaraların iyileştirilmesine yardımcı olur. Büyülü imgeselliğe daima yakın ama ben için vazgeçilmez olan ben ideali, sonuçta bu tür idealleştirilmiş nesne ve kendilik imgelerinden şekillenir.
... içe yansıtma ve yansıtma terimleri, sonucunda kendilik imgelerinin nesne imgelerinin özelliklerini üstlendiği (ya da tam tersi) ruhsal süreçlere göndermede bulunur. İçe yansıtma ve yansıtma mekanizmaları, ilk çocukluktaki içe alma ve dışa atma fantezilerinden kaynaklanır ve bunlardan ayırt edilmelidir.

... gerçekçi nesne ve kendilik temsillerinin kurulması, giderek içe yansıtmacı ve yansıtmacı mekanizmalar yerine algı ve kendine yönelik algı işlevlerinin olgunlaşmasına, başka bir deyişle, gerçeklik sınamasına dayalı hale gelir.
Gerçek kendilik temsilleri benin aynası haline geldiği ölçüde, özdeşleşme nesnelerinden edinilen özellikleri yansıtmaya başlar; böylece, nesne ve kendilik imgeleri arasındaki benzerlik artık gerçekçi bir biçimde yaşanabilir. Kendilik imgelerinin gelişimindeki bu yeni adım ve kendiliğin arzu edilen ve gerçekçi imgeleri arasındaki ayrımın gelişmesi, ben ideali ve ben hedeflerinin, başka bir deyişle, geleceğe yönelik gerçekçi hedeflerin belirlenmesi için bir önkoşul oluşturmaları açısından çok anlamlıdır.
Aslında, her tür özdeşleşmede şu ima vardır: "Sana ihtiyacım yok; benim için bunu yapmak istemiyorsan, kendim yapabilirim; bana bunu vermek istemiyorsan, ben kendi kendime verebilirim." Böylece özdeşleşmeler, bir yanıyla çocuğun ebeveynine olan acıklı bağımlılığını sergilerken, bir yanıyla da onu adım adım bağımsızlığa ve ebeveynin vazgeçilebilir olduğu ana doğru götürür.
Ebeveynin etkileri benin gelişimini uyarır, cinsel ve saldırgan dürtülerin kontrolüne, kısmi ketlenmesine, kısmi birleşmesine, yansızlaşmasına ve ben ile "ikincil" süreç işlevlerinin hizmetinde kullanılmasına destek verir. Böylece psikoseksüel gelişime ve duyguların, düşünmenin, hareketin ve gerçeklik duygusunun olgunlaşmasına büyük katkıda bulunurlar ve amacı ketlenmiş kişisel ve toplumsal ilişkilerin, bende ve üstbende sevgi nesneleriyle sağlam özdeşleşmelerin kurulmasını desteklerler. Genel olarak bu etkiler, çocuğun yavaş yavaş bireyleşmesine ve psikobiyolojik olarak belirlenmiş bağımlılık durumundan toplumsal, kültürel ve nihayet ben ile bağdaşmış cinsel uğraşları içine alan bağımsız bir ben etkinliği durumuna geçmesine yardımcı olur.
Nesneler arasındaki ayrım, muhtemelen kendilik ile nesneler arasındaki ayrımdan daha çabuk ve tutarlı bir biçimde ilerleyecektir; çünkü dış dünyanın algılanması kendini algılamaktan daha kolaydır ve ayrıca çocuğun farklı nesneleri birleştirmek için sahip olduğu içgüdüsel motivasyon, anneyle yeniden kaynaşmak için sahip olduğundan daha azdır.
192 syf.
·13 günde·Beğendi·Puan vermedi
Ötekini Dinlemek dizisinin 18. kitabı olan bu çalışmanın yazarı, Edith Jacobson 1954'te aynı başlıklı makalesini 64'te bu kitapla genişleterek revize ediyor. Psikanalitik literatürün natüralist-teorik tarafında yer alan Jacobson, Freud'un birincil narsizm ve mazoşizm kavramlarını tartışarak, yaşamın başında ruhsal enerjinin libido ve saldırganlık şeklinde iki ayrı dürtü olarak ayrılmadığını, bu dürtü ayrımlaşmasının "iyi" ve "kötü" deneyimlere bağlı olarak sonradan şekillendiğini düşünür. Gerilemeli vakaların dinamiğini anneyle kurulan ilk ilişkilere dayandıran yazar, psikotiğin durumunu,içselleştirdiği tutarsız nesne ilişkileriyle açıklar.

Freud'un, ölüm içgüdüsü kuramını dayandırdığı temel olan birincil mazoşizm kavramı, Jacobson için işlevsiz bir terim. Yaşamın başlangıcında düşük gerilimli ve henüz farklılaşmamış, psikofizyolojik enerji, zamana ve deneyime bağlı olarak iç ve dış uyaranların etkisiyle idi besleyen libidinal ve saldırgan dürtülere evrilir. Bu "yapısal farklılaşma sırasında, libidinal ve saldırgan dürtüler, birleşme ve kısmi yansızlaşma süreçlerinden geçer. " (s. 24). Böylece haz ve hoşnutsuzluk yaratan coşkusal, düşünsel ve işlevsel deneyimlere bağlı olarak algıların bellekteki izlerinin artmasına koşut nesne ve kendilik imgeleri kendini gösterir. İlkin tutarsız, değişken ve dağınık olan bu imgeler giderek genişler, tutarlılık kazanır ve gerçekçi ruh içi temsillere dönüşür. Kendilik de bu nesne ilişkilerine ve özdeşleşmelere bağlıdır. Kendilik, beden ve beden kısımlarıyla birlikte ruhsal örgütlenme ve onun bölümlerini (id-ben-üstben) de içine alacak şekilde bir bütün olarak ifade edilebilir. İşte bu kendilik duygusu yani kimlik kavramı Lichtenstein'ın belirttiği gibi "değişime rağmen aynı kalma kapasitesine" bağlıdır.

Kendiliği oluşturmakta temel bir öneme sahip olan özdeşleşme nasıl oluşur peki? Özdeşleşme içe yansıtma ve yansıtma mekanizmalarıyla meydana gelir. Bu süreçlerle kendilik imgeleri içe yansıtılan nesne imgelerinin özelliklerini üstlenebileceği gibi bunun tam tersi de olabilir. Fakat esasında bu psikotik özdeşleşmelere özgü bir durumdur. Yani psikotik, kendi uzvunu bazen kendiliğinin bir parçası olarak algılayabileceği gibi bazen kovmak istediği yabancı bir beden olarak da deneyimleyebilir. Çocuk bu psikotik özdeşleşme biçiminden, gerçek nesne ve kendilik temsillerinin kurulmasına doğru yol alırken de "geçiş nesneleri" kullanır. Bu süreç de algı işlevlerinin olgunlaşmasıyla birlikte gerçeklik sınanmasının artmasına bağlıdır. Bu gerçeklik sınamalarının artışıyla yaşamın ikinci yılı civarlarında kendilik imgelerinin gelişiminde yeni bir evreye girilir. Çocuk, ortakyaşamsal evreden, büyülü birleşme fantezilerinden, ilkel duygusal özdeşleşmelerden geçerek artık bu evrede daha gerçekçi amaçlara yönelir. Bu aşamada çocuk artık gerçekçi ben temsilleri ile arzu edilen temsillerin ayırdındadır ve bu da ben ve ben ideali arasındaki ayrıma götürür onu. Yani nesne ve kendilik imgeleri arasındaki benzerlik gerçekçi bir şekilde yaşanır artık ki bu da kimlik duygusu gelişimini doğrudan etkiler; ben ideali, hedefleri, gelecekteki yönü tayin ederken ben de elde olanı ve geçmiş gelişim çizgisini belirtir, yani değişimlere rağmen aynı kalma duygusu olarak ifade ettiğimiz kimlik duygusunu güçlendirir.

Kendilik ve nesne temsili yatırımlarında en ciddi değişimler ilk olarak genital dönem öncesi ve sadistik yönelişlerin frenlenmesiyle, sonra hadım edilme tehdidiyle, son olarak da üstben oluşumuyla gerçekleşir (s.86). Çocuk oidipus öncesi, ilk olarak haz-değer eşitliğini kurmuşken ödip sonrası artık güce karşı zayıflık değeri işler. Bu, artan bağımsız ben becerileriyle birlikte gelişir ve büyülü tümgüçlülük fantezilerinin yerini alır. Üstben oluşumu, ebeveyn kişiliklerinin daha kavramsal, soyut ve ayrımcı bir biçimde anlaşılmasını gerektirir. Tabi üstbenin çekirdeğini anne ve babanın öldürülmesinin yasak oluşu ile ensest tabusu oluşturur. Üstben bir uzlaşmadır; çocuğun yasaklanmış cinsel arzularına, saldırgan itkilerine, ödipal ve narsistik yönelişlerine tepki olarak gelişen kapsamlı bir yapıdır. Yani üstben, çocuğu tehlikeli dış ve iç uyaranların tehdidinden koruyan güvenlik aracıdır. Latent evrede her ne kadar çocuğun narsistik yönelişleri frenlenmiş, içsel çatışmalarının sesi kısılmış olsa da bu ergenliğe kadar devam eder çünkü ben ideali hala üstben ile bütünleşmiş değildir ki bu da bu evreyle birlikte oluşur.

Yazarın, Erikson(1956)*' dan olan alıntısıysa şöyle; "Kimlik oluşumu özdeşleşmenin yararının bittiği yerde başlar. " (s. 161).

*The Problem of Ego Identity


İÇİNDEKİLER

Sunuş, Saffet Murat Tura
Giriş

I. Çocuksu, Oidipus Öncesi ve Oidipal Dönemler
1. Narsisizm, Mazoşizm, Kendilik ve Kendilik Temsilleri Kavramları
2. Kimlik Sorununa İlişkin Son Dönem Literatürünün Gözden Geçirilmesi
3. Kendilik ve Nesne İmgeleri Arasındaki Birleşmeler ve İlk Özdeşleşme Tipleri
4. Çocuğun Kendi Kimliğini Keşfi ve Nesne İlişkileri ile Seçici Özdeşleşmelere Doğru Gelişimi
5. Çocuğun Cinsel Kimliğini Bulması ve Benin Yapılanması

II. Üstben Oluşumu ve Gizlilik Dönemi
6. Üstben Gelişiminin Başlangıç Aşamaları
7. Sevgi Nesnelerinin İdealleştirilmesi, Ben İdeali Oluşumu ve Üstben Özdeşleşmelerinin Gelişimi
8. Farklı Üstben Bileşenlerinin Örgütlenip Bütünleşerek Pekiştirilmiş İşlevsel Bir Sistem Oluşturması
9. Gizillik Dönemindeki Çocukta Gelişim Trendleri ve Suçluluğun Utanma ve "Aşağılık" Çatışmalarıyla İlişkileri

III. Erinlik ve Ergenlik Dönemi
10. Erinlikte Değişimler ve Bu Değişimlerin Kimlik Deneyimi ve Karşı Cinsle İlişkiler Üzerindeki Etkisi
11. Ergenin İçgüdüsel ve Coşkusal Çatışmaları ve Ruhsal Yapılarının Yeniden Şekillenmesi ve Gelişimi
12. Normal ve Başarısız Ergenlik Çatışması Çözümünün Ergenlik Sonrası Kimlik Oluşumu Üzerindeki Etkisi ve Sonraki Kişilik Gelişimi

Yazarın biyografisi

Adı:
Edith Jacobson
Tam adı:
Edith Jacobssohn
Unvan:
Doktor, Psikanalizci
Doğum:
Haynau, Alman İmparatorluğu, 10 Eylül 1897
Ölüm:
Rochester, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 8 Aralık 1978
Edith Jacobson, Almanya'nın Haynau şehrinde doğdu. Babası doktor, annesi dillerle de yakından ilgilenen çok başarılı bir müzisyendi. Münih ve Heidelberg'de tıp öğrenimi gördü ve pediatri üzerine uzmanlaştı. Psikanalize ilgisi, çocuk cinselliğini gözlemleme olanağını bulduğu bu dönemde başladı. 1925'te öğrenci olarak Berlin Psikanaliz Enstitüsü'ne kabul edildi. Eğitim amaçlı analizini 1925-29 tarihleri arasında Otto Fenichel'le gerçekleştirdi. Berlin'de bir süre terapist olarak çalışan Jacobson, Nazilerin iktidara gelmesi üzerine Kopenhag'a taşındı; ama bir süre sonra, arkadaşlarının ikazlarına karşın, bir hastaya yardım etmek üzere Almanya'ya döndü. Bu sırada bir hastası hakkında Gestapo'ya bilgi vermeyi reddettiği için hapse mahkûm edildi. İki yıl hapishanede kaldıktan sonra ciddi bir hastalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve bu dönemde Almanya'dan kaçmayı başardı. Bir süre Prag'da kaldıktan sonra ABD'ye yerleşti. Üyesi olduğu New York Psikanaliz Derneği'nin 1954-56 yılları arasında başkanlığını da yaptı. Eğitimciliği ve süpervizörlüğünün yanı sıra klinik çalışmalardaki başarısıyla da tanındı. İlk dönem çalışmalarında Karl Abraham'ın nesne ilişkileri üzerine yazdıkları çok etkili oldu. Berlin'deki yıllarında çocuk analistleri Steffi ve Berta Bornstein'dan çok şey öğrendi.

Daha sonraları Heinz Hartmann'ın ve Ernst Kris'le tartışmalarının çalışmaları üzerindeki etkisi büyüktür. Depresyonla yakından ilgilenmesinde babasının ciddi bir depresyon geçirmiş olmasının da önemli bir etkisi vardır. Hartmann'la birlikte kendilik temsillerini psikanaliz kuramına sokan iki kuramcıdan biridir.

Başlıca kuramsal çalışması olan Kendilik ve Nesne Dünyası adlı yapıtta ele aldığı konularını incelemeyi Psychotic Conflict and Reality'de (1967) sürdürdü. Makaleleri Depression: Comparative Studies of Normal, Neurotic, and Psychotic Conditions (1971) adı altında bir araya getirildi.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.