Simon A. Cole

Simon A. Cole

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Simon A. Cole
Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde Bi­lim ve Tek­no­lo­ji üze­ri­ne dok­to­ra yap­tı. Şüp­he­li Kim­lik­ler’le So­ci­ety for So­ci­al Stu­di­es of Sci­en­ce ta­ra­fın­dan ve­ri­len 2003 Rac­hel Car­son ödü­lü­nü al­dı. Par­mak iz­le­ri, bi­lim­sel ka­nıt, bi­lim ve hu­kuk üze­ri­ne kon­fe­rans­lar ver­di, da­nış­man­lık ve par­mak izi ka­nı­tıy­la il­gi­li uz­man şa­hit­lik yap­tı. Fo­ren­sik bi­li­min sos­yo­lo­ji­si, kri­mi­nal tes­pit da­ta ban­ka­la­rı ve bi­omet­rik tek­no­lo­ji­ler ge­liş­tir­mek üze­re araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Ay­nı za­man­da bi­lim, tek­no­loji ve hukuk alan­ları arasın­daki iliş­kinin tarih­sel ve sos­yolojik boyutuy­la il­gili ders­ler veriyor.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Simon A. Cole
Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde Bi­lim ve Tek­no­lo­ji üze­ri­ne dok­to­ra yap­tı. Şüp­he­li Kim­lik­ler’le So­ci­ety for So­ci­al Stu­di­es of Sci­en­ce ta­ra­fın­dan ve­ri­len 2003 Rac­hel Car­son ödü­lü­nü al­dı. Par­mak iz­le­ri, bi­lim­sel ka­nıt, bi­lim ve hu­kuk üze­ri­ne kon­fe­rans­lar ver­di, da­nış­man­lık ve par­mak izi ka­nı­tıy­la il­gi­li uz­man şa­hit­lik yap­tı. Fo­ren­sik bi­li­min sos­yo­lo­ji­si, kri­mi­nal tes­pit da­ta ban­ka­la­rı ve bi­omet­rik tek­no­lo­ji­ler ge­liş­tir­mek üze­re araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Ay­nı za­man­da bi­lim, tek­no­loji ve hukuk alan­ları arasın­daki iliş­kinin tarih­sel ve sos­yolojik boyutuy­la il­gili ders­ler veriyor.