Selin, bir alıntı ekledi.
18 saat önce

Yıldızlar karanlık içinde parladığı gibi fakirlik ve sefalet içinde de saflık ve yüceliğiyle parlayan ruhlar yok mudur? Bir kalp, sevmek için mutlak servete, asalete mi muhtaçtır? Bence en gerçek yücelik, göründüğü iki güzel göz, en büyük servet kalbin hissini gösteren gül renginde dudaklardan yansıyan tebessümdür. Güzellikten büyük asalet, kalp temizliğinden büyük servet mi olur?

Sergüzeşt, Samipaşazade Sezai (Sayfa 52 - Rıhtım Yayınları)Sergüzeşt, Samipaşazade Sezai (Sayfa 52 - Rıhtım Yayınları)

Nedim - Târîh-i Berâ-yı Mu‘allâhâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ :
Zihî beyt-i musanna‘ habbezâ cây-ı neşât efzâ
Ki her bakdıkça andan zâhir olur bir güzel ma‘nâ
Felekde evc-i ayyuk üzre bir yer var mı derlerse
Leb-i bâmı tebessüm gûne der kim innehu hâzâ

Cihanda gülşen her dem bahâr olur mu derlerse
Eder cüfti budur ancak deyü ebrû ile îmâ
Ferâzında eger kim rif‘at âbâd olmasa derdim
Ki olmaz bundan a‘lâ bir müferrih mevki‘-i vâlâ

Akıntı sanma tevfîk eyleyen zevrakları bunda
Kalırlar bir zaman hüsnün görenler vâlih ü şeydâ
Bu sâhil-hâne bir nazm-ı müsellemdir bahâriyye
Ana beytü'l-kasîd oldu bu dil cû tarh-ı müstesnâ

Zihî beytü'l-kasîd-i bî-bedel kim hüsnü âfâka
Eder sadr-ı güzînin lutf-ı tab‘-ı pâkini inhâ
Kapûdân-ı mükerrem Mustafâ Pâşâyı zî şan kim
Verir lutfiyle saykal gevher-i sîr âbına deryâ

Vezîr-i muhterem düstûr-ı dânâ-yı mühezzeb kim
Edeb ser meclis-i hâsında mukbil çâker-i ber pâ
Asâlet pertev-i ruhsâre-i devlet-siriştinde
Cebîn-i subh-ı nurânîdeki hurşîd veş peydâ

Nigâh-ı re'fetinde şöyle feyz-i terbiyet var kim
Olur mir'ât-ı jeng âlûda baksa sebz gun dîbâ
Bu sâhil-hâne bir cây-ı harâb iken edüp rağbet
Bu gûne eyledi her gûşesin hem hâlet-i me'vâ

Dil-ârâ kasrlarla zîr ü bâlâsı bulup revnak
Ferahzâ dil-güşâ matbû‘ u zîbâ oldu ser-tâpâ
Kemâl-i hüsnü bu beyt ile dahı müstezâd oldu
Söz olmaz hiç heman hemvâre mes‘ûd eylesin Mevlâ.

Nedîmâ söyledi şâpâş edüp târîh-i itmâmın.
Becâ yapdı bu vâlâ beyti hakkâ Mustafâ Pâşâ.

Alaz vural, bir alıntı ekledi.
 Dün 12:55 · Kitabı okuyor

Dünyanın heryerinde,insan topluluğunun pislik,sefalet,kabalık içinde yaşayan en aşağı tabakalarından olsun;soylu duruş ve ilgisizlikleri içinde soğuk görünen yüksek tabakalarında olsun,bir an gelir ki,insan o zamana kadar tatmadığı duygular uyandıran güzellikler ile karşılaşır.
Yaşamımızı dolduran üzüntülere karşın her yerde,ani bir bir sevinç alevi fışkırır.
Nasıl ki koşumları yaldızlı,atları oynak,kapılarında asalet armaları parçalayan gösterişli bir araba,ömürlerinde adi bir kızaktan başka bir şey görmeyen ücra bir köyden geçtiğinde köylüler,şapkaları ellerinde uzun süre tutarak gözden kaybolan bu ilahi arabayı şaşkınlıkla seyre dalarlarsa,böyle birden bire,karşımıza çıkan o kumral,güzel kızın da görünmesiyle kaybolması bir oldu.

Ölü Canlar, Nikolay Vasilyeviç Gogol (Sayfa 75 - undefined)Ölü Canlar, Nikolay Vasilyeviç Gogol (Sayfa 75 - undefined)
özlem, bir alıntı ekledi.
19 Mar 12:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bu asalet ve duyarlılık, öldürülen bir danayı gördüğünde fenalaşan bir hanımefendinin asil ruhluluğuna ve duyarlılığına benziyor; kadın o kadar iyi yüreklidir ki kan görmeye dayanamaz ama o dana önüne sosla servis edildiğinde afiyetle yer.

Savaş ve Barış, Lev Nikolayeviç Tolstoy (Sayfa 251 - 2. cilt)Savaş ve Barış, Lev Nikolayeviç Tolstoy (Sayfa 251 - 2. cilt)
Hatice Gümüş, Gurur ve Önyargı'ı inceledi.
 18 Mar 18:14 · Kitabı okudu · 11 günde · Beğendi · 8/10 puan

Uzun süredir okumak istediğim kitabı sonunda bitirdim. Bu güzel eseri okumak isteyenlere fikir oluşturması açısından kitaba dair ufak bir analiz yapmak istiyorum. Taşrada yaşayan ve beş bekar kıza sahip olan Bennet ailesinin, zengin ve soylu bir beyefendinin kendilerine komşu olmasıyla değişen hayatını konu ediniyor kitap. Olaylar Bennet ailesinin kızlarından olan Elizabeth Bennet'in bakış açısıyla anlatılmış. Dönemin getirdiği sosyal sınıf farkı bariz derecede işlenmiş. İnsanların evlilik yaparken seçecekleri eşin özellikle maddi durum ve asalet açısından kendilerine denk olması, daha aşağı seviyede olanların hakir görülme durumuyla karşı karşıya kalması çok güzel anlatılmış. Bunun yanı sıra gurur ve önyargının insanların kararlarını gelecekleri adına nasıl etkilediği Elizabeth Bennet ve Mr.Darcy arasındaki münasebet ile okuyucuya yansıtılıyor. Genç ve soylu bir adamın tutkulu bir sevgiye karşı gururu ve önyargısıyla verdiği mücadeleyi de içeriyor eser. Sevginin var olan gurur ve önyargıyı yıkıp, insana faziletler yüklediği gerçeğiyle karşılaşıyor okuyucu. Kitap içerisinde yer alan diyaloglar insanı içine çekiyor. Kurgu o kadar sağlam kurulmuş ki, bu eser için sadece aşk kitabı söylemini kabul etmiyorum. İçerisinde aşk var tabi ki fakat bu aşkın yanı sıra toplumsal ilişkiler, insanların iki yüzlülükleri, karakterlerin analizi görmezden gelinmemeli. Kitap bu unsurların aşk ile birleşmesiyle anlam kazanıyor. Okurken sayfalar nasıl aktı gitti anlayamadım doğrusu. Anlatım biçimi, karakterlerin net olarak yansıtılması, nokta atışı yapan sözler ve dahası beni kitaba gönüllü bir esir yaptı.

Pürhan, bir alıntı ekledi.
18 Mar 14:18 · Kitabı okuyor

Alçak kimseler, daima sosyallerdir, ne yazık ki! Bir kimsenin karakterinde asalet olduğunu başlıca, başkasının arkadaşlığından pek fazla hoşnutluk duymaması gösterir.

Hiçliğin Mutlu Sessizliği, Arthur SchopenhauerHiçliğin Mutlu Sessizliği, Arthur Schopenhauer
Zeynep Sever, bir alıntı ekledi.
17 Mar 21:05 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Sevdiğini sadece Allah için sevene,saf cömertlik ve asalet elbisesi giydirilir.

Gelin Tacı, Ataullah İskenderi (Sayfa 45)Gelin Tacı, Ataullah İskenderi (Sayfa 45)

"Susmak bazen asalet, bazen nezakettir,
Hele de incitmekten korkuyorsan sevdiklerini, 
Susmak o zaman ebedi zerafettir..."

Azam, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:31 · Kitabı okuyor

Mavi
Mavi melez değildir, katışıksızdır, uyandırdığı etki sadece kendisidir, asildir. Fakat, fakat’ı vardır onun, her asalet gibi bir noktadan sonra soğuktur. Sükûnet kedere, derinlik uzaklığa çok rahat dönüşebilir onda. Dinginlikle kasvet arasında durur.

Kelime Defteri, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 54 - Timaş yayınları)Kelime Defteri, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 54 - Timaş yayınları)