İçe çekilen doğa, bizleri de kendi kuytumuza iliştirecek. İç dünyamızda da bir şeyler kış uykusuna yatacak, bir şeyler uyanacak. Kışa hazırlanmak ciddiyet ister!
... Kendilerini aydın diye adlandırırlar ya ,hizmetçi kadını''sen '' diye çağırır, köylülere hayvana davranır gibi davranırlar . Doğru dürüst öğrenim görmezler ,ciddi hiçbir şey okumazlar hemen hemen hiçbir şey yapmazlar ,bilimin sadece sözünü ederler ,sanattan pek az anlarlar.Hepsi ciddidir ,hepsinin yüzünden düşen bin parçadır ,ciddiyet konusunda hiçbiri burnundan kıl aldırmaz ,durmaksızın felsefe yaparlar...Ama tüm bu aydınların gözleri önünde işçiler çok kötü beslenmekte ,yatıksız uyumakta ; tahtakurularının cirit attığı ,leş kokulu, rutubetli ,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü tek göz odalarda otuz kırk kişi barınmaktadırlar .Nereye baksak karanlık , rutubet ,ahlaksızlık ...Ve çok açık bir şey ki ,bizde tüm iyi konuşmalar sadece ve sadece başkalarını ve kendimizi kandırmak içindir .Gösterin bana ,üstünde o kadar çok ve sık çene çaldığımız çocuk yuvalarımız hani nerde?Nerde okuma salonlarımız ? Sadece romanlarda rastlıyoruz bunlara .Gerçek yaşamda kırıntıları bile yok.Var olan sadece pislik ,bayağı ,Asyalılık...
Tourette hastası olmak çok çılgınca bir şey. Sarhoş olmaya benziyor. Haldol almak ise tuhaf. İnsanı cansız, sıkıcı ve ağırbaşlı yapıyor. Her iki durumda da gerçekten özgür değilsiniz. Siz normaller beyinlerinin doğru yerlerinde, doğru zamanlarda, doğru miktarlarda transmiteri olanlar, içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak ne gerekiyorsa -ister ciddiyet ister sululuk- onu yapabilirsiniz. Ama biz Tourette hastaları bunu yapamayız. Hastalığımız bizi ciddiyetsiz olmaya zorlar. Haldol aldığımızda ise ciddi olmaya mecbur kalırız. Siz özgürsünüz, doğal bir dengeniz var. Bizimse yapay bir dengeyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor.
Genç zihinlerin kendi aralarında çarpışmasının nasıl bir kıvılcım yaratacağının öngörülememesinin, şimşeğinin asla tahmin edilernemesi gibi hayran olunası bir yanı vardır. Az sonra ne fışkıracak? Kimse bilemez. Yürek sıziarnası bir kahkahaya yol açabilir. Herkesin şamata yaptığı bir anda ortama ciddiyet hakim olabilir. İlk söylenen söze tepkiler yağar. Her birinin belagati muhteşemdir. Bir şaka beklen­medik bir tartışmanın zeminini oluşturabilir. Bazı keskin sözler sohbetlerin gidişatını aniden değiştirir. Tesadüfler bu sohbetlerin makinistidir.
214 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
Bir uçuşun sonuna geldik!
Gece uçuşu:Buenos Aires’te bir şirket anlatılmakta. Bu şirket hava postacılığı yapmakta ve adı Pentagon Postasıdır.Şirketin tüm sorumluluğunu, genel müdür olan Riviere’ye ait. Bu sorumluluk öyle bir sorumluluk ki hatayı affetmeyen, başarıları ise su yüzüne, dışarı vurmayan, sert bir o kadar da
Gece Uçuşu
Gece UçuşuAntoine de Saint-Exupéry · Dokuz Yayınları · 20192.290 okunma
Eğer müslüman bir kadın müslüman erkeklerle bir konuda yarışacaksa bu yarış cinsiyet üstünlüğü yarışı değil, Allah'ın rızasını kazanma yarışı olmalıdır.. Bu yarış, namazda ciddiyet yarışı olmalıdır.. Bu yarış, cihadda fedakarlık yarışı olmalıdır..
Annelik doğal bir süreç taşırken babalık sonradan eklenen, eğer üzerinde durulursa ciddiyet kazanan bir durumdu ve babamın buna vakti yoktu.
Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine 1-Kabinenin bizimle müştereken ve müttehiden, iradei milliyenin hakimiyeti esasını kabul buyurmasma, millet namma, arzı teşekkür eyleriz. Kabinenin ve Heyeti Temsiliye ve bütün teşkilatı milliyemizin intikamcılıkla şaibedar olman, bizce dahi, fevkalide şayanı tevakki ve tehaşidir. Bu noktada ve kabahatlilerin şekli kanunide tecziyeleri lüzumunda dahi, kabine ile tamamen hemfikiriz. 2- İkinci madde muhteviyatından dolayı da, hassaten teşekkür ederiz. Vukubulmuş olan maruzatta, bu noktanın tasrihine görülen lüzum şu idi: Amal ve harekâtı milliyeye muhalefetlerinden dolayı, millet tarafından tesrit edilen bazı vali ve kumandanlar, şekle riayet mülahazasile, velev muvakkaten alan, memuriyetlerine iade edildikleri takdirde, mahallerince kabullerine imkan irilemediğinden nüfusu hikmete karşı riayetsizlik vukubulabilir endişesi idi. 3- Üçüncü madde, bilhassa mucibi sükrandır. İnşallah müttehiden ve matelikan, vatan ve milletimizin saudet ve selametini temin müyesser olur. 4- Kemali samimiyet ve büyük teminatlaa arzederiz ki, kabine ibras buyurduğu ciddiyet ve samimiyetine mukabil Heyeti Temsiliye; ne dahile ve ne haricekare, hiçbir vakit hakim vaziyeti almıyacak, bilakis müttehiden kabul buyrulan hikhnasar dairesinde, hükümetin nüfuz ve kuvvetini tahkim ve takviyeyi, vatan ve milletin selameti için, vazife addedecektir. Bu hususta katiyyen şüphe ve tereddüt buyurulmamasını arz ve rica ederiz. Bilhassa satı devletlerinin, nizamnamemizin sekizinci maddesi mucibince, doğrudan doğruya Heyeti Temsiliyemiz aza sifatile, kabinede murahhas bulunmaları, tarafeynin icraat ve mukarreratında temini mutabakati kafil olacağı cihetle baisi memnuniyettir.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.