Giriş Yap
“…Bilesin ki Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye’nin amacı, amelde ihlâsı kazanmak için muhabbet-i zâtiyyeyi elde etmeye çalışmaktır. Ta ki bütün fiil, duruş, hareket ve sözler hatta mizah bile Allah için olsun. Dinî ve uhrevî bir menfaat mülahaza etmeksizin hatta tarikattaki vusul ve terakki gibi makâmlar bile düşünülmemelidir. Bu yüce maksat ise ancak ve ancak Hz. Mustafâ’nın şeriatına tabi olmakla mümkündür…”