Adı:
Mesnevi-i Şerif Şerhi
Alt başlık:
13 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
7948
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756403624
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabevi Yayınları
Mutasavvıf, şair, bestekâr Ahmet Avni Konuk (1868-1938), Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tasavvuf sahasında yetişen en verimli müelliflerdendir. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ve Mesnevîhân Es'ad Dede'den Mesnevî okuyup icazet alan Konuk ,yazmış olduğu çok sayıda değerli esere, musiki ve edebiyattaki vukufiyetine rağmen, mahviyeti dolayısıyla zamanında çok az tanınabilmiştir.

Başta Mesnevî Şerhi, Fîhi mâ fih, et-Tedbirâtu'l-ilahiyye, Lemeat, Risale-i Sipehsâlâr, İnsan-ı Kâmil tercümeleri gibi geride çok sayıda çalışma bırakmıştır. Elinizdeki Mesnev-i Şerhi, Avni Konuk'un başyapıtıdır.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin tüm çağlara ve bütün insanlığa hitap eden muazzam kitabı Mesnevi üzerine yapılmış olan bu şerh, daha önce kaleme alınan Türk ve Hind şârihlerinin eserleri incelenerek ve Şeyhü'l Ekber İbn Arabî'nin görüşleri de dikkate alınarak yazıldığı için,en etraflı ve en yetkin Mesnevî şerhidir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
اين سخن پيدا و پنهانست بس
كه نباشد محرم عنقا مگس

Bu söz çok aşikar ve çok gizlidir
Zira sinek ankaya mahrem olmaz


Bu bizim söylediğimiz sözler ehline âşikârdır ve nâ-ehil olanlara da çok gizlidir. Zîrâ bu esrâra mahrem olanlar ankâ kuşu ve nâ-ehil olanlar da sinek gibidir. Sinek, ankâ kuşunun uçtuğu yüksekliklere kadar uçamaz ve onun seyrinin mahremi olamaz. Ma'lûm olsun ki, bu kıssada "kazanç zahmeti olmaksızın servet isteyen fakîr"den murâd, tâlib-i hakikat olan kimsedir; ve "define"den murâd, Hakk'ın ahadiyyet-i zâtiyyesi ve vâhidiyyet-i esmâiyye ve sıfâtiyyesidir ki, bu keserât âleminin verâsında mahfî ve müstetirdir; ve "rızık"tan murâd, gı-dâ-yı rûh olan maârif ve hakâyık-ı enbiyâ ve evliyâdır. Ve tâlib-i hakikat olanlar iki sınıftır. Bir sınıfı bu defineyi bulmuş olan bir mürşid-i kâmile vâsıl olur ve onun irşâd ve hidâyeti sâyesinde kendi arz-ı vücûdunda medfûn olan hazîne-i hakikati bulur; ve bu sûrette yukarıda 1950 numaralı beyitte işâret buyurulduğu üzere, isti'dâd-ı ezelîsi derecesinde kalbinde ulûm-i ledünniyye pınarlan kaynar. İkinci sınıfi dahi, bir mürşid bulamaz ve cenâb-ı Hak'tan zahmetsiz erzâk-ı rûhâniyye ihsânını taleb ve ntyâz eder; ve duâsı mazhar-ı kabûl olup ona "genc-nâme" olan âsâr-ı muhakkikinin mütâlâası ilhâm olu¬nur. İşte bu kıssada beyân buyurulan fakîr bu ikinci sınıftandır; ve bu kıssada "define "den murâd dahi, ulûm-i ledünniyye ve esrâr-ı vahdete dâir evli-yâullâh tarafından yazılmış eserlerdir ki, bu Mesnevî-i Şerifdahi onlardan bi
risidir. Nitekim, Hindistan'da matbu' olan Envâru'r-Rahmân li-Tenvîri'İ-Cenân ismindeki kitâbın Mesnevî-i Şerif bahsinde Hind mesnevîhânlanndan Abdurrâhmân Leknevî hazretlerinden naklen şöyle denilmiştir:
"Her kim Mesnevî-i Şerifi i'tikad ile okur ve kelâm-ı Hak bilirse, o kimse kemâl-i îmân ile derece-i velâyete vâsıl olur. Nitekim beş yüz kişi başka mür-şid olmaksızın, sırf Mesnevî-i Şerîfi tilâvete devâm yüzünden veliyy-i kâmil olmuştur; Ve Hz. Pîr efendimiz bu hâle işâreten :
بعد از ما مثنوى شيخى مى كند
"Bizden sonra Mesnevi şeyhlik eder" buyurmuşlardır.
Binâenaleyh bu kıssanın bu ma'nâlar dâiresinde teemmülü ve mütâlâası îcâb eder.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Sayfa 622 - KİTABEVi ☪ 11.Cilt - Mesnevi 6.Cilt 1955 beyit

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mesnevi-i Şerif Şerhi
Alt başlık:
13 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
7948
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756403624
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabevi Yayınları
Mutasavvıf, şair, bestekâr Ahmet Avni Konuk (1868-1938), Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tasavvuf sahasında yetişen en verimli müelliflerdendir. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ve Mesnevîhân Es'ad Dede'den Mesnevî okuyup icazet alan Konuk ,yazmış olduğu çok sayıda değerli esere, musiki ve edebiyattaki vukufiyetine rağmen, mahviyeti dolayısıyla zamanında çok az tanınabilmiştir.

Başta Mesnevî Şerhi, Fîhi mâ fih, et-Tedbirâtu'l-ilahiyye, Lemeat, Risale-i Sipehsâlâr, İnsan-ı Kâmil tercümeleri gibi geride çok sayıda çalışma bırakmıştır. Elinizdeki Mesnev-i Şerhi, Avni Konuk'un başyapıtıdır.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin tüm çağlara ve bütün insanlığa hitap eden muazzam kitabı Mesnevi üzerine yapılmış olan bu şerh, daha önce kaleme alınan Türk ve Hind şârihlerinin eserleri incelenerek ve Şeyhü'l Ekber İbn Arabî'nin görüşleri de dikkate alınarak yazıldığı için,en etraflı ve en yetkin Mesnevî şerhidir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Elif Kaya
  • Cellat Deccal
  • Nida

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (3)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%40 (2)