Audrey Hepburn
İnsanların öldüğünü gördüm. Hergün tekrar eden zulümü ve açlığı. Bütün bunlar bana gösterdi ki, hayatta hiçbir şey acı çeken insana duyacağımız empatiden daha önemli değildir. Hiçbir şey. Ne kariyer, ne servet, ne mevki. Soylu bir hayat yaşayacaksak, başkalarının acılarına kayıtsız kalamayız.

Selenay Afşar, bir alıntı ekledi.
21 Mar 21:38 · Kitabı okuyor · Beğendi

Kuralları güce sahip olanlar koyar. Ama çevrene bak. Iyi, hoşgörülü, barışçıl, sevgi dolu, insanları iktidarda görebiliyor musun? Hayır. Neden peki? Çünkü onlar makam mevki peşinde değiller. Öyle olsa bile, kazanmak için yeterince acımasız değiller.

Lanet, F. Paul Wilson (Sayfa 216 - Arkadya Yayınları)Lanet, F. Paul Wilson (Sayfa 216 - Arkadya Yayınları)

Seviyeli bir ömür geçirmek makam, mevki, şan ve şöhrete sâhip olmakla değil ilim ve irfana ve dahi ahlâk ve adaba sâhip olmakla mümkün olur!

Nedim - Târîh-i Berâ-yı Mu‘allâhâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ :
Zihî beyt-i musanna‘ habbezâ cây-ı neşât efzâ
Ki her bakdıkça andan zâhir olur bir güzel ma‘nâ
Felekde evc-i ayyuk üzre bir yer var mı derlerse
Leb-i bâmı tebessüm gûne der kim innehu hâzâ

Cihanda gülşen her dem bahâr olur mu derlerse
Eder cüfti budur ancak deyü ebrû ile îmâ
Ferâzında eger kim rif‘at âbâd olmasa derdim
Ki olmaz bundan a‘lâ bir müferrih mevki‘-i vâlâ

Akıntı sanma tevfîk eyleyen zevrakları bunda
Kalırlar bir zaman hüsnün görenler vâlih ü şeydâ
Bu sâhil-hâne bir nazm-ı müsellemdir bahâriyye
Ana beytü'l-kasîd oldu bu dil cû tarh-ı müstesnâ

Zihî beytü'l-kasîd-i bî-bedel kim hüsnü âfâka
Eder sadr-ı güzînin lutf-ı tab‘-ı pâkini inhâ
Kapûdân-ı mükerrem Mustafâ Pâşâyı zî şan kim
Verir lutfiyle saykal gevher-i sîr âbına deryâ

Vezîr-i muhterem düstûr-ı dânâ-yı mühezzeb kim
Edeb ser meclis-i hâsında mukbil çâker-i ber pâ
Asâlet pertev-i ruhsâre-i devlet-siriştinde
Cebîn-i subh-ı nurânîdeki hurşîd veş peydâ

Nigâh-ı re'fetinde şöyle feyz-i terbiyet var kim
Olur mir'ât-ı jeng âlûda baksa sebz gun dîbâ
Bu sâhil-hâne bir cây-ı harâb iken edüp rağbet
Bu gûne eyledi her gûşesin hem hâlet-i me'vâ

Dil-ârâ kasrlarla zîr ü bâlâsı bulup revnak
Ferahzâ dil-güşâ matbû‘ u zîbâ oldu ser-tâpâ
Kemâl-i hüsnü bu beyt ile dahı müstezâd oldu
Söz olmaz hiç heman hemvâre mes‘ûd eylesin Mevlâ.

Nedîmâ söyledi şâpâş edüp târîh-i itmâmın.
Becâ yapdı bu vâlâ beyti hakkâ Mustafâ Pâşâ.

Bircan Demir, bir alıntı ekledi.
19 Mar 22:02 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kral Kaybeders3
Gelelim su mutluluk meselesine, eger bir insan mutsuzsa, onu hicbir sey ile mutlu edemezsin cunku mutluluk bir karardir. Koskler, yatlar, katlar, hatta mevki, basari, sevgi bile bazen insani mutlu edemez. Bizlerse onlara disaridan bakar, bir eli yagda, bir eli balda mutlu olmasi gerekir diye dusunuruz ama mutluluk ile gerekir her zaman yan yana gelmez.

Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu (Sayfa 330 - Remzi Kitabevi)Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu (Sayfa 330 - Remzi Kitabevi)

Şehrimin Harabiyeti Memleketimin Kıyameti :
Bir memleketin âlimleri ve amirleri düzgün olursa o memleket düzgün olur hadisi şerifi gösteriyor ki hali hazırdaki sorun, problem ve sıkıntılar için başka yerde suçlu aramaya gerek yok.

Yönetimlere talip olanlar ile dini mübini temsil etmeye ve ayakta tutmaya talip olanlar ne kadar düzgün olursa toplum o nisbette düzgün olacağı bu hadisten anlaşılıyor.

Beyan ettiğimiz hadisi şerefi destekleyen "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Nisa suresi, ayet, 58) ayeti kerimesi de gösteriyor ki, dinimiz ehliyet, liyakat, emniyet sahibi kişilerin yönetici ve idareci seçilmesini emrediyor.

Bugün eğitimden, adalete, yerel yönetimden tutun merkez veya taşra yönetime kadar çektiğimiz sıkıntılar, geri kalmışlığımız, rant, hırsızlık, soygun, talan, sahtecilik, sefalet ve haksızlıkların sebebi emniyet, liyakat ve ehliyet sahibi yöneticilerin başta olmaması ve gerçek alimlerin söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

Elli sene önce ulaşmamamız gereken müferrah bir hayata ve yaşama elli yıl sonra kısmi olarak ulaşmamız,

Avrupa ve Amerika’dan elli sene geride olmamız,

Çağdaş şehir anlayışından uzak bir hayat sürmemiz,

İnsani ve medeni normların gerisinde olmamız,

Akıl, hikmet ve vicdan yerine menfaat çıkar ve ihtirasa mahkum olmamız,

Hala şehir ve köylerimizin çamur deryası içinde olması ve alt yapısının bütün bütün tamamlanmamış olması,

Köylerin hala içme suyu sıkıntısı çekmesi bizleri gerçek suçlulara götürmüyor mu?

Ehliyet sahibi olmayanların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülkede,

Ehliyeti olmayanlara yöneticilik vererek ekonomik, idari ve adaletsizlik ve hukuksuzluk kıyameti koparılmış olunmuyor mu?

Emniyet sahibi olmayan insanlara kasalar, hazineler, bütçeler veya bir iş, kurum veya yönetim teslim edip, batırılmış yönetimler ve iflas ettirilmiş kurumlar, haline getirilmesi kıyametin başımıza koparılması olmuyor mu?

Liyakat sahibi olmayan kişileri zorla başkan, yönetici, amir yaparak onların eliyle bütçeler batırılarak, kurumlar iflas ettirilerek, soyguna, talana, yolsuzluğa zemin hazırlanarak kıyamet koparılmış olmuyor mu?

Çok uzaklara gitmeye gerek şu hali hazırdaki şehre bakın şehrin yıllardır gelip giden yerel yönetimlerine bakın, diğer kurumların çürümeye terk edilmiş trilyonluk atıl binalarına bakın, iş ahlakına bakın, imarına ve köhne haline bakın bu manzaralar sizlerde nasıl bir intiba uyandırıyor.

Karar vericilerin basiret feraset ve izandan uzak tercihleri ve seçimleri yüzünden memleketimde ve şehrimde işler liyakat ehliyet ve emniyet sahibi ellerde olmadığı için suiistimal ve israf kıyametleri kopuyor.

Karar vericilerin kişisel çıkar menfaat hırs menfaat ve yanlış tercihleri yüzünden kifayetsiz, yeteneksiz, beceriksiz yöneticilerin eliyle nice talan soygun zarar ve vurgun kıyametleri kopuyor.

Maalesef karar vericilerin, denetçilerin, vaaz edicilerin ve yürütücülerin tepiştiği çimlerde halk ve münevverler eziliyor. Liyakat, ehliyet ve emniyet sembolik bir değer olmaktan öteye geçemiyor.

Liyakat ehliyet ve emniyet yerine kişisel çıkar ve menfaati maddiye üzerine dönen tercihlere göre belirleniyor makam sahipleri.

Nice nice zeki, dürüst, çalmayan ve çaldırtmayan, becerikli, çalışkan, emniyet, ehliyet ve liyakat sahibi, kursağına haram sokmaktan korkan, rüşveti ateş yemekle eş tutan memleket, vatan ve millet sevdalısı çobanlığa mahkûm edilirken nice çobanlar âlim amir yönetici başkan yapılıp milletin başına bela, kıyameti koparan decaller hükmüne geçiriliyor.

Ne kadar insan farkında bilmiyorum ama güzel şehrimde zaten yıllardır liyakatsizlik emniyetsizlik ve ehliyetsizlik kıyametleri kopuyor. Birkaç çağdaş ama çarpık bina yığınları ile safdillerin gözleri boyansa da mızrap çuvala artık sığmıyor.

Beceremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz, muvaffak olamadığımız, zarar verdiğimiz ve ağır vebal altına girdiğimiz mevki, makam ve koltuğumuzu insanlığın şerefine ve onuruna yakışan ve yaraşan tavır ile onurlu bir şekilde bırakmak yerine yüzsüzlük pazarında yalancı maskeler ile ucuz kahramanlık pişkinliği ile işgal etmeye devam ediyoruz.

İnanç olarak hepimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği barışı huzuru tesis edecek MEHDİ beklerken hiç birimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği temin edecek vasıfları taşıyanların yüzüne bakmıyoruz.

Şehrimizde ve memleketimizde huzuru medeni ve insanca bir yaşamı tesis edecek kurtarıcı beklerken içimizde bu şartlara haiz olanları görmezden geliyoruz.

Bu tezat ve çelişkilerimiz devam ettiği sürece, ehliyet liyakat emniyet birinci ölçü kıstas norm olmadığı sürece şehrimin harabiyeti ve memleketimin kıyameti büyük kıyamete kadar devam edecek. Vesselam
Gazi KARS (KHA) / Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammet Şamil Kakça

18 Mart Çanakkale
“Başta Tüm ŞEHİTLERİMİZİ olmak üzere
3. Kolordu Komutanı Mehmet Esat Paşa’yı,
18 Mart Kahramanı Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’yı, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.”

Çanakkale Zaferi
19 Şubat 1915, saat 09.50'de verilen emirle Cornwallis zırhlısı savaşı başlatan atışı yaptı. Günün sonunda kötü hava şartları nedeniyle Amiral Carden taarruzu erteledi.

İlk hücumdan sonuç alamayan İngilizler ve Fransızlar, 25 Şubat 1915 günü savaşı yeniden başlattı.

8 Mart 1915, Nusrat mayın gemisi Karanlık Liman'a 26 mayın döktü. Geminin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, Müstakhem Mevki Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Nazmi Bey ile 6 subay, 60 kadar denizci 26 mayını döktü.

18 Mart 1915, Birleşik Donanma 3 grup halinde saldırıya geçti. Birinci grupta 4 İngiliz zırhlısı, ikinci grupta 4 Fransız zırhlısı, üçüncü grupta 8 İngiliz zırhlısı bulunuyordu. İlk ateşi Triumph zırhlısı saat 11.15'te açtı. Tarihe geçecek olan Çanakkale Deniz Savaşı başladı. Önce Fransız Bouvet Türk topçuları tarafından batırıldı, ardından İngiliz Irresistible. Inflexible, Gaulois, Suffren, Charlemagne savaş dışı bırakıldı. Son olarak Ocean zırhlısı da batırıldı. Amiral de Robeck saat 18.00'de geri çekilme emri verdi.

20 Mart-24 Nisan 1915 tarihleri arasında her iki ordu da hazırlık yaptılar.

25 Nisan 1915'te kara savaşları başladı. Saat 04.30'da keskin nişancı Türk, ilk filikanın başında duran Anzak subayını başından vurdu. Bu, dokuz ay sürecek savaşın ilk ateşiydi.

25-27 Nisan arasında Kumkale ve Arıburnu Savaşları, 28 Nisan'da Seddülbahir 1. Kirte Savaşları oldu. 1 Mayıs'ta Arıburnu'nda Türk taarruzu, 1-3 Mayıs arasında Seddülbahir'de Türk, İngiliz ve Fransız taaruzları oldu. 6-8 Mayıs arasında Seddülbahir 2. Kirte Savaşı oldu. 19 Mayıs'ta Arıburnu'nda Türk taarruzu oldu. 4-6 Haziran arasında Seddülbahir 3. Kirte Savaşı, 21-22 Haziran arasında Seddülbahir 1. Kerevizdere Savaşı, 28 Haziran-5 Temmuz arasında Seddülbahir Sığındere Savaşları, 12-13 Temmuz arasında Seddülbahir 2. Kerevizdere Savaşı, 6-7 Ağustos arasında Seddülbahir Savaşları, 6-9 Ağustos arasında Arıburnu-Conkbayırı savaşları oldu. 9 Ağustos'ta 1. Anafartalar Savaşı ve Zaferi, 10 Ağustos'ta Conkbayırı Zaferi, 21-22 Ağustos'ta 2. Anafartalar Savaşı ve Zaferi ile Çanakkale Geçilemedi.

Düşman 20 Aralık 1915'te Arıburnu'ndan, 9 Ocak 1916'ta da Seddülbahir'den çekildi.

Bu zaferi bizlere kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

ahmet Karakuzulu, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar'ı inceledi.
18 Mar 12:49 · Kitabı okudu · 40 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap, ismiyle paralel bir derinliğe ve zenginliğe sahip. "Bir kimsenin iç dünyası ne kadar zenginse, dışarıdan o kadar az şeye gereksinim duyar. ", "Mevki, yapmacık bir şeydir ve bir bütün olarak büyük yığın için hazırlanmış bir komedidir.", "Madalyalar, kamuoyuna yazılmış senetlerdir. Değerleri, onları taşıyanın kredisine dayanır." , "Bir suçlamayı hak etmediğinin gerçekten bilincinde olan bir kimse, bu suçlamayı sakince küçümseyecektir." gibi daha pek çok, yıllar geçtikçe doğruluğu azalmayacak önermeyi içeren kitap, yaşamın labirentlerinde sıkıştığımızda ve kendimizi çaresiz hissettiğimizde başvurabileceğimiz bir yaşam kılavuzu niteliğinde. Yazarın bir filozof olması sizi korkutmasın. kitap, anlaşılır ve yalın bir dille yazılmış. Bu nedenle ; "ben felsefe sevmem" diyenlere de okumalarını öneririm.

Çanakkale Şehitlerine
(Şiirin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiri nerede,hangi şartlar altında kaleme aldığını anlatan bir köşe yazısı linki bulunmaktadır. İlgilenen arkadaşlara duyurulur.)

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
sım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber

MEHMET AKİF ERSOY

http://www.tarihistan.org/...-nasil-yazildi/5212/